مدیریت و روش تحقیق

بررسی تأثيرسيستم‌های رايانه‌ای برسطح علمی دانشجويان دانشگاهی درمشهد

هدف كلي: تعيين تأثير كاربردي كامپيوتر واينترنت در بين دانشجويان دانشگاه

 در این مجال طرح تحقیق یک پژوهش میدانی که در یکی از دانشگاه هایغیر انتفاعی مشهد انجام شده است ارائه می گردد.
(به لحاظ رعایت مسائل اخلاقی تحقیق نام دانشگاه بیان نمی شود.)

 موضوع تحقيق :
بررسي تأثير سيستمهاي رايانه اي بر سطح علمي دانشجويان دانشگاه

هدف كلي:
تعيين تاثير كاربردي كامپيوتر واينترنت در بين دانشجويان دانشگاه

اهداف جزئی:
۱- محيط تحصيلي، در استفاده از كامپيوتر واينترنت در بين دانشجويان مورد بررسي قرار مي گيرد
۲- كمبود منابع درسي، در استفاده از كامپيوتر و اينترنت در بين دانشجويان مورد بررسي قرار مي گيرد.

مسئله علمي:
آيا سيستمهاي رايانه اي بر پيشرفت علمي وتحصيلي دانشجويان موثر است؟

فرضيه ها:

فرضيه اصلي:
استفاده از كامپيوتر واينترنت در پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است.

فرضيه هاي فرعي:
۱- فرضيه هاي مستقيم:
استفاده از نرم افزارها وبرنامه هاي كامپيوتري در پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است.
موضوعات وبحثهاي جديد در اينترنت باعث افزايش سطح علمي دانشجويان وپيشرفت در رشته تحصيلي شان مي شود.
اينترنت و لوح هاي فشرده در پيشرفت علمي وتحصيلي دانشجويان موثر است.

۲- فرضيه هاي معكوس:
افزايش سيستمهاي رايانه اي در دانشگاه باعث كاهش هزينه وزمان براي انجام تحقيقات وموضوعات مورد نظر دانشجويان مي شود.
افزايش سرعت اينترنت باعث كاهش زمان دسترسي به اطلاعات مورد نظردانشجويان مي شود و باعث جذب شدن آنان مي گردد.

۳- فرضيه هاي صفر(خنثي):
مدل وشكل اجزاي كامپيوتر تاثيري در پيشرفت تحصيلي دانشجويان ندارد.
در قسمت اجرايي تحقيق ابتدا جامعه آماري كه دانشگاه (x) مي باشد وحجم نمونه كه 20/1 در نظر گرفته شده وبه تعداد دانشجويان هر رشته در دانشگاه تقسيم مي گردد.

۴- جامعه آماري:

  كل جامعه آماري: ۱۴۰۰ نفر

 رشته حسابداري: ۴۲۳نفر       ۲۱=۲۰/۱ × ۴۲۳

 رشته كامپيوتر: ۳۰۶ نفر       ۱۵=۲۰/۱ × ۳۰۶

 رشته مديريت بازرگاني: ۱۹۴ نفر       ۱۰=۲۰/۱ ۱۹۴×

 رشته مترجمي زبان: 1۱۷۷ نفر       ۹=۲۰/۱ ۱۷۷×

 رشته كتابداري:          ۱۰۰ نفر       ۵=۲۰/۱ ۱۰۰×

 رشته مديريت صنعتي: ۸۰نفر         ۴=۲۰/۱ ×۸۰

 رشته برق الكترونيك: ۶۰ نفر         ۳=۲۰/۱ ×۶۰

 رشته تربيت بدني: ۶۰نفر        ۳=۱/۲۰ ×۶۰

                                                N=۷۰
 براي بهره گيري از دانشجويان در مورد استفاده از كامپيوتر پرسشنامه اي در نظر گرفته شده است كه ميزان استفاده دانشجويان را درمورد كامپيوتر و خدمات اينترنتي بيان مي كند. 

۵- تجزيه و تحليل كلي:

با توجه به پرسشنامه ارائه شده در بين دانشجويان:
۱- ميزان كارايي افراد در استفاده از كامپيوتر به صورت كلي در حد متوسط مي گردد.
۲- اطلاعات دانشجويان در مورد كامپيوتر واينترنت در حد متوسط است كه بايد درصدد افزايش اين اطلاعات در بين دانشجويان باشيم.
۳- تاثير نرم افزارهاي آموزشي در جبران افت تحصيلي دانشجويان در رشته هاي مختلف دانشگاه در حد كم بيان مي شود.
۵- تاثيري كه اينترنت بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دارد زياد     مي باشد زيرا اينترنت يك شبكه جهاني ارتباطات است و در بروز رساني اطلاعات در بين دانشجويان در رشته تحصيلي شان موثر است.

با توجه به پيشرفت فناوري واطلاعات استفاده از كامپيوتر امر مهمي تلقي شده ويكي از ابزارهاي مناسب براي تدريس اساتيد مي باشد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *