نظريه هاي مديريت

سرفصل اجمالي سير تحول تئوري هاي مديريت

v      انديشه هاي نخستين درباره مديريت
§         ماکياولي و سان تزو: نخستين تدوين کنندگان استراتژي ها

v      علت مطالعه تئوريهاي مديريت
§         تئوري ديدگاهي است که افراد بدان وسيله به تجربياتي که در دنيا دارند معني مي دهند.
§         نخست، براي درک آنچه را که ما تجربه مي کنيم، تئوري ها يک کانون با ثبات ارائه مي کنند.
§     دوم، تئوريها به ما کمک مي کنند به شيوه اي کارا ارتباط برقرار کنيم و بدين وسيله به روابطي پيچيده تر با ديگران دست يابيم.
§     سوم، تئوريها براي ما اين امکان را به وجود مي آورند(درواقع ما را به چالش مي طلبند) تا درباره دنياي خود مطلبي را بياموزيم و اين را آموزش دهيم.

v      مقدمه اي بر سير تحول تئوريها
v      مکتب مديريت علمي
§         فردريک تيلور
§         هنري گانت
§         خانواده گيلبرت

v      تئوري سازمان مبتني بر انديشه کلاسيک
§         هنري فايول
§         ماکس وبر
§         ماري پارکرفالت

v      مگتب رفتارگرايي
§         نهضت روابط انساني
v      روند کنوني تئوري مديريت
v      نگرش سيستمي
v      برخي از مفاهيم کليدي
v      سيستم هاي فرعي
v      هم افزايي
v      سيستم هاي باز و بسته
v      مرز سيستم
v      جريان
v      بازخورنمودن

v      نگرش اقتضايي
v   نگرش اقتضايي به وسيله مديران، مشاوران و پژوهشگراني ارائه شد که مي کوشيدند مفاهيم و اصول مکتب هاي اصلي را در موقعيت هاي زندگي واقعي به کار برند.
v   طبق تئوري مبتني بر نگرش اقتضايي، کار مدير اين است که دريابد چه روشي در يک حالت خاص تحت موقعيت ويژه و در زمان مشخص مي تواند به بهترين نحو براي تامين هدف هاي مديريت موثر واقع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *