مدیریت رفتار

احتــرام

سه اصل را دنبال كن… Follow the three R’s
محترم داشتن خود … Respect for self
محترم داشتن دیگران.. Respect for others and
جوابگو بودن درقبال تمام كنشهای خود … Responsibility for all your actions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………