مدیریت رفتار

بیست روش برای زندگی بهتر

۱- روزانه سه نفر را مورد تحسین قرار دهید.
۲- طلوع خورشید را تماشا کنید.
۳-در سلام کردن پیشقدم باشید.
۴-توقعات خود را کاهش دهید.
۵-با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.
۶- هیچگاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه غیرممکن نیست.
۷- به دیگران حسادت نکنید.
۸-برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دست آوردن مادیات.
۹- سرسخت باشید ولی مهربان
۱۰-اسم اشخاص را فراموش نکنید.
۱۱- دلرحم تر از آنچه نشان می دهید باشید.
۱۲- فراموش نکنید که بزرگ ترین نیاز عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.
۱۳- به قول خود عمل کنید.
۱۴-حتی هنگام ناراحتی، سعی کنید خشم خود را کنترل کنید.
۱۵- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.
۱۶- فراموش نکنید برنده ها کاری می کنند که بازنده ها نمی کنند.
۱۷- سعی کنید اولین چیزی که سر کار خود می گویید باعث شادی دیگران شود.
۱۸- شادی دیگران را خراب نکنید.
۱۹- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دست ندهید.
۲۰- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساسات کسانی که دوستشان دارید جریحه دار نشود .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………