مدیریت رفتار

جملات نوین برای مدیران

جملات علمی

ردیف

بر این باور باش كه عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

Take into account that great love and great achievements involve great risk.

1

آنگاه كه می بازی، از باختت درس بگیر.

When you lose, don’t lose the lesson.

2

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی

بهترین پاسخ است.

Remember that silence is sometimes the best answer.

3

قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شكستن آن ها به گونه ای

شایسته، آگاه باشی.

Learn the rules so you know how to break them properly.

4

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست برندار.

Open your arms to change, but don’t let go of your values.

5

به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

6

هر روز مجالی را صرف خلوت كردن كن.

Spend some time alone every day.

7

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.

When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.

8

نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پرقدر، خللی وارد سازد.

Don’t let a little dispute injure a great relationship.

9

نیكو و آبرومند زندگی كن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی كه به گذشته بیندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.

Live a good, honorable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.

10

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات.

A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.

11

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.

In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.

12

دانش خود را تسهیم كن، كه طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.

Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.

13

با زمین مهربان باش.

Be gentle with the earth.

14

سالی یكبار به جایی برو كه پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.

Once a year, go someplace you’ve never been before.

15

به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است كه عشقتان به یكدیگر بر نیازتان به یكدیگر فزونی یابد.

Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.

16

كامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق كه بدانی چه واگذارده ای تا كامیابی را بدست آوری.

Judge your success by what you had to give up in order to get it.

17

به عشق و آشپزی با واگذاردن بی پروا دست یاب.

Approach love and cooking with reckless abandon.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………