مدیریت رفتار

درباره ی غم وشادی

ما غم ها و شادی هایمان را بسیار پیش تر از آنچه تجربه شان کنیم برمیگزینیم…جبران
WE CHOOSE our joys and our sorrows long before we experience them…Jobran

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..