جملات مدیریتی

شکوه زنده بودن

دستانت را در دستان دنیا بفشار وگل لبخند را بر لبانت بنشان . چه باشکوه است زنده بودن.

Shake hand with the world.And smile. it,s great to be alive