مدیریت رفتار

قضاوت شما در مورد دیگران

پیام مدیریتی؛
قضاوت شما در مورد دیگران ممکن است بر اساس قیاس به نفستان باشد…جبران
The managerial message؛
You may judge others only according to your knowledge of yourself…jibran
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………