مدیریت و روش تحقیق

چگونه بوسيله اينترنت تحقيق كنيم

نویسنده: ربابه نصيرزاده

اینترنت تأثیر بسیار عمیقی بر میزان دانایی و جهان بینی داشته است

معمولا  تحقيق براي بررسي يک مشکل صورت مي گيرد. بررسي مشکل يا يادگيري يا انجام يک فعاليت فرهنگي و… مواردي است که مساله تحقيق در آن اهميت پيدا مي کند.

تعريف تحقيق
تحقيق از نظر لغت به معناي يافتن حقيقت و در اصطلا ح علمي  عبارت است از اعمال روش هاي توام با طرح و انديشه که براي کشف حقيقتي به کار مي رود. هدف تحقيق عبارت است از پاسخگويي به يک مساله يا حل يک مشکل و محقق مي کوشد ديده هاي موجود را مورد بررسي قرار دهد تا مسائل جديدي بيابد. آنگاه يافته هاي خود را طوري به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و يگانه اي گردد.
براي اينکه نتيجه کار حاصل از يک تحقيق يا پژوهش، يک نتيجه کاملا  علمي باشد، محقق در طول انجام تحقيق بايد دو اصل مهم واقعيت نگري و پرهيز از پيش داوري را رعايت کند. انجام يک تحقيق به روش علمي، مراحلي دارد. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:
الف- طرح مساله يا موضوع تحقيق
ب- تهيه طرح تحقيق
ج- تهيه و تنظيم فرضيه
د- جمع آوري اطلا عات
ه- طبقه بندي اطلا عات به دست آمده
و- مطالعه اطلا عات و تشخيص روابط علت و معلولي
ز- تعيين اعتبار و نقد فرضيه ها
ح- گزارش نتيجه تحقيق
انجام هر يک از مراحل فوق، خود با روش ها و اصولي انجام مي شود. در ادامه اين بخش، برخي از مراحل فوق، که از اهميت بيشتري برخوردارند، مورد بررسي قرار گرفته مي شوند.

 موضوع تحقيق
موضوع تحقيق به عنوان اصلي ترين جز» تحقيق، بيانگر هدف محقق است و اهميت آن، نمايانگر ميزان همت محقق خواهد بود. همچنين در انتخاب موضوع، بايد توجه داشت که هر موضوعي براي هر شخصي و با هر امکاناتي و با هر مکان و موقعيتي قابل بررسي نمي باشد. به طور کلي موضوع تحقيق بايد شرايطي داشته باشد.
1- موضوع بايد حتي الا مکان در شروع کار محدود و واضح باشد.
2- موضوع بايد مورد علا قه باشد و مورد بررسي قرار بگيرد.
3- موضوع بايد قابل مطالعه باشد.
4- بهتر است موضوع در زمينه رشته تحصيلي يا کار باشد.
5- لازم است پيش داوري هاي قبل از انجام عمل تحقيق به دور از تعصبات بي منطق باشد.
6- فرضيه هاي در نظر گرفته شده بايد قابل آزمون باشند.

7- موضوع بايد نه زياد تازه باشد که هيچ منبعي در مورد آن وجود نداشته باشد و نه زياد قديمي، منسوخ و بي فايده باشد. به همين دليل بهتر است انتخاب موضوع با مشورت متخصصين مربوطه صورت گيرد.
پس از انتخاب موضوع، محقق بايد در منابع اطلا عاتي در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع بگردد تا فهرست و ليستي از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را به دست آورده  طبقه بندي کند و به دنبال آن پرسش ها و فرضيه هايي مرتبط با موضوع خود مطرح کند. سپس به تهيه طرح تحقيق خود بپردازد.

 طرح تحقيق
 يک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسايي منابع و ماخذ، لا زم است آغاز کار تحقيق خود را به اطلاع سايرين برساند. اين کار با تهيه يک طرح تحقيق صورت مي گيرد. طرح تحقيق عبارت است از خلا صه مراحل انجام کار تحقيق که محقق براي رسيدن به هدف خواهد پيمود. اين طرح برنامه و روش تحقيق را معرفي مي کند.
طرح تحقيق پس از بيان موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن و فوايد حاصل از تحقيق، به معرفي کارهاي قبلي انجام شده،  روش هاي مورد نظر براي جمع آوري و تحليل اطلا عات و به طور کلي روش انجام  تحقيق مي پردازد. همچنين يک طرح تحقيق به ليستي از منابع اطلا عاتي مرتبط با موضوع تحقيق اشاره دارد.
طرح هاي تحقيقي معمولا  با يک شيوه ساده و منطقي ارائه مي شوند. هرچند راه هاي بسياري براي تدوين و تنظيم مطالب يا موارد يک طرح تحقيقي وجود دارد، اما تدوين هر تحقيق و مراحل آن تابع ماهيت تحقيق است. به عنوان مثال طرح تحقيق مربوط به يک تحقيق با ماهيت مطالعه اي يا کتابخانه اي، متفاوت از طرح تحقيق پژوهشي (اعم از توصيفي و تحليلي) مي باشد.

 ابزارهاي جمع آوري اطلا عات
روش هاي مختلفي براي جمع آوري اطلا عات وجود دارد. ابتدايي ترين اين روش ها، مشاهده است. روش ديگر مطالعه منابع است. اين منابع ممکن است از مجلا ت، کتب و روزنامه هاي چاپ شده يا الکترونيکي استخراج شده باشد. يکي از روش هاي يافتن مقالا ت و اطلا عات مرتبط به موضوع، جستجو  در خلا صه مقالا ت نشريات است که معمولا  به صورت سالا نه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست مي شوند. اين اطلا عات معمولا  در کتابنامه ها چاپ مي شود.
لا زم به ذکر است که بسياري از اطلا عات قبل از چاپ در نشريات و کتب، روي صفحات وب و اينترنت وجود دارند. بسياري از مجلا ت، يک نسخه از مطالب خود را يا حداقل خلا صه اي از مقالا ت خود را روي اينترنت مي گذارند. بعضي از مجلا ت معتبر، مقالا ت تايپ شده را به صورت کامل روي CD يا ميکروفيش پياده مي کنند و در معرض فروش قرار مي دهند. بديهي است جستجو در منابع الکترونيکي به جاي منابع چاپ شده، سرعت و کارآيي بيشتري دارد.
بخش دوم اين جزوه، روش جستجوي اطلا عات مرتبط با موضوع مورد نظر را در اينترنت آموزش مي دهد. اين روش براي جستجوي اطلا عات نشرياتي که روي CD يا ميکروفيش پياده شده اند نيز کاربرد دارد. با استفاده از اين CD ها مي توان به روش ساده تري به اطلا عات مقالا ت چاپ شده در مجلا ت دست يافت. بدين منظور استفاده از امکانات جانبي کتابخانه ها ومراکز اينترنت پيشنهاد مي شود.
برخي از تحقيقات، مخصوصا تحقيقاتي که به موضوعات اجتماعي و علوم انساني مربوطند، نياز به تهيه عکس، پرسشنامه يا مصاحبه دارند. در اين موارد، نتيجه نهايي تحقيق با تحليل هاي آماري روي اطلا عات به دست آمده صورت مي گيرد.
نکته قابل توجه براي يافتن هر يک از اطلا عات فوق، اين است که محقق در هنگام جمع آوري اطلا عات و جست وجو براي منابع مرتبط، به درستي بداند موضوع مورد نظرش چيست و دقيقا به دنبال چه مطلبي مي گردد. در اين صورت اطلا عاتي را به دست مي آورد که کاملا  با موضوع مورد نظرش مطابقت دارد.
نکته ديگري که بايد در نظر داشت، نگهداري اطلا عات يا آدرس آنها است. طبقه بندي و خلا صه نويسي منابع اطلا عاتي مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داده اي، از اصولي است که نبايد فراموش کرد. عدم نگهداري اطلا عات معمولا  موجب دوباره کاري يا از دست دادن بخشي از اطلا عات مفيد خواهد شد!

 تحليل اطلا عات
در صورتي که داده هاي تحقيق، نتيجه حاصل از جمع آوري اطلا عات پرسشنامه ها يا مصاحبه با افراد باشد، اين داده هاي خام بايستي با روش هاي مورد تحليل قرار گيرد. در صورتي که محقق در حال انجام يک تحقيق کتابخانه اي  باشد، مطمئنا اطلا عات به دست آمده نتيجه تحقيقات و مطالعات افراد ديگر است که اين نتايج بايستي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. مزايا و معايب هر يک مشخص شود و به دنبال آن روش هاي مختلف و کارهاي انجام شده توسط ديگران با يکديگر مقايسه شود. با رفع اشکالا ت کارهاي انجام شده قبلي و بکارگيري پيشنهادات و راهکارهاي توصيه شده توسط آنان،  معمولا  محقق مي تواند به الگوهاي جديدي براي انجام بهتر فعاليت مورد نظر دست يابد و روش جديدي براي انجام آن فعاليت پيشنهاد کند يا انجام دهد.

 گزارش تحقيق و ارائه آن
به طور کلي انسانها زندگي خود را براساس دانش و معارفي که از گذشتگان توليد شده است بنا مي کنند اما اگر فعاليت ها و تحقيقات انجام شده توسط محققين ثبت نشود، انسان هاي ديگر نمي توانند از نتيجه تحقيقات يکديگر استفاده کنند. از اين رو تهيه گزارش تحقيق اهميت پيدا مي کند. امروزه اکثر دانش هاي انساني را مي توان در کتابها و کتابخانه ها يا بر روي صفحات وب يافت.
با توجه به مطالب فوق، اصلي ترين مرحله انجام کار تحقيقي تهيه گزارش است. بسياري از محققان در طول انجام مراحل ديگر از اين مرحله غافل نبوده کمابيش يادداشت ها و خلا صه هايي را براي گزارش نهايي تهيه مي کنند. يک گزارش تحقيق معمولا  شامل اطلا عات مربوط به بسياري از تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه موضوع تحقيق است. در مواردي که گزارش راجع به مطلبي سخن مي گويد که براي خوانندگان موضوع جديدي است، بايستي اطلا عات مختصري نيز در زمينه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کند.
به طور کلي يک گزارش با يک مقدمه آغاز مي شود. در مقدمه، مساله مورد تحقيق تعريف مي شود و اهميت موضوع و هدف محقق از انجام اين تحقيق بيان مي گردد. به دنبال مقدمه، مطالب پايه اي لا زم که محقق براي انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خلا صه براي خوانندگان گزارش بيان مي شود و با ارائه تاريخچه  کارهاي انجام شده در زمينه موضوع، به ذکر تحقيقات انجام شده توسط خودش مي پردازد. گزارش با نتيجه گيري از  کار انجام شده و بيان پيشنهادهايي براي ادامه کار، پايان مي يابد.

استفاده از اينترنت
 استفاده از اينترنت به عنوان ساده ترين روش کسب اطلا عات در مرحله جمع آوري اطلا عات مطرح است. از جمله مزاياي استفاده از اينترنت مي توان به سرعت جستجو،  امکان دسترسي به حداکثر منابع و به روز بودن اطلا عات نام برد. به همين دليل، اين بخش از جزوه روش استفاده از اينترنت را به شيوه اي ساده آموزش مي دهد. در ادامه پس از معرفي اينترنت و صفحات وب، روش جستجو با استفاده از اينترنت و استفاده از ابزارهايي  از جمله نامه الکترونيکي به نويسندگان مقالا ت و کتب مرتبط توضيح داده مي شود.

ساختار اینترنت
اینترنت یک مجموعه غول پیکر از میلیون‌ها کامپیوتر است که در یک شبکه کامپیوتری به هم متصل هستند. کامپیوترهای خانگی ممکن است از طریق خط تلفن با مودم، DSL یا مودم کابلی به فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) متصل شود. در یک شرکت یا دانشگاه کامپیوترها به یک شبکه محلی (LAN) در داخل سازمان وصل هستند. این شبکه را می‌توان از طریق یک خط تلفن سریع مثل T1 یا E1 به یک فراهم‌کننده خدمات اینترنت (ISP) وصل کرد. ISPها به ISPهای بزرگ‌تر وصل می‌شوند و ISPهای بزرگ‌تر یک ستون فقرات (Backbones) فیبر نوری را برای یک کشور یا ناحیه برقرار می‌کنند. ستون‌های فقرات در سراسر دنیا از طریق کابل نوری، کابل زیر دریا یا ماهواره به هم متصل هستند.
در اینترنت به طور کلی می‌توان همه کامپیوترها را به دو دسته تقسیم کرد. سرویس‌گیرنده / سرویس‌دهنده (Client / Server). سرویس‌دهندگان، خدماتی را (مانند وب و FTP) برای سایر سیستم‌ها فراهم می‌کنند و سرویس‌گیرندگان، سیستم‌هایی که برای دستیابی به این خدمات به سرویس‌دهندگان وصل می‌شوند. یک کامپیوتر سرویس‌دهنده می‌تواند چند سرویس را فراهم کند. برای مثال روی یک سرویس‌دهنده، یک نرم‌افزاروب سرور و میل سرور نصب کنیم.

اینترنت امروزی
اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای گوناگونی در مورد پروتکل‌های ارتباطی و شامل اطلاعات فنی آنها است که بوسیله آنها نوع تبادل اطلاعات در سطح شبکه اینترنت توضیح داده می‌شود. این پروتکل ها توسط گروه‌های کاری مهندسی اینترنت که برای اعمال نظر توسط عموم مردم نیز گشوده بوده و هست، تهیه شده‌اند. این گروه‌ها مدارکی تهیه کردند که چون در حین تشکیل از همگان می‌خواست که نظرات خود را در مورد آنها بدهند، به مدارک درخواست برای اعلام‌نظر یا (RFCs) معروف شدند. بعضی از این مدارک تا جایی پیشرفت کردند که توسط گروه تخصصی معماری اینترنت به عنوان استاندارد اینترنت تعیین گردیدند.
بعضی از معروف‌ترین و پر استفاده ترین پروتکل‌های موجود در اینترنت اینها هستند: IP Internet protocol suite TCP UDP DNS PPP SLIP ICMP POP۳IMAP SMTP HTTP HTTPS SSH Telnet FTP LDAP SSL
بعضی از سرویس‌های پراستفاده و محبوب در اینترنت که بر اساس این پروتکل ها کار می‌کنند از این قبیلند: پست الکترونیک ، USENet، اشتراک گذاری فایل، World Wide Web ، Gopher ،session access ،WAIS ،finger ، IRC (چت اینترنتی)، MUDها . از همه این سرویس‌ها پست الکترونیکی و وب از همه بیشتر استفاده می‌شوند و حتی سرویس‌های زیادی نیز بر اساس آنها ساخته شده‌اند مانند mailing list و وب لاگ. اینترنت همچنین توانایی سرویس‌دهی همزمان یا زنده را نیز فراهم آورده است مانند رادیو تحت وب و Webcast که قابل دسترسی در هر نقطه‌ای از دنیا هستند.
بعضی دیگر از سرویس‌های پر استفاده و محبوب در اینترنت به این روش ساخته نشده‌اند بلکه بر اساس سیستم‌های خاص خود ساخته شده‌اند مانند: IRC ،ICQ ،AIM، CDDB و Gnutella.تحلیل‌ها و اظهار نظرات زیادی در مورد اینترنت و ساختار آن وجود دارد. برای مثال اینکه سیستم Internet IP routing (سیستم مسیر یابی توسط پروتکل IP در اینترنت) و پیوندهای موجود در وب می‌توانند نمونه‌هایی از شبکه‌های قابل گسترش باشند.

فرهنگ اینترنت
اینترنت همچنین تأثیر بسیار عمیقی بر میزان دانایی و جهان بینی داشته است . بوسیله تحقیق در اینترنت میتواند بوسیله جستجو بر اساس کلمات باشد که توسط موتورهای جستجو مانند Google امکان پذیر است. میلیونها انسان در سراسر دنیا میتوانند به راحتی به حجم زیادی از اطلاعات گوناگون به صورت آن لاین دسترسی داشته باشند. همانند دانش نامه ها و کتابخانه های ملی ، اینترنت نیز میتواند اطلاعات فراوان و پراکنده ای را به سرعت ارایه دهد.
بیشترین زبانی که در اینترنت از آن استفاده می شود انگلیسی است . چون اصل اینترنت بر اساس این زبان تشکیل شده است و بیشتر نرم افزارهای رایانه ای نیز به این زبان تهیه می گردند. علت دیگر آن عدم توانایی رایانه های قدیمی برای پردازش حروفی غیر از الفبا ی غربی بود.
اما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش پیدا کرده است که اطلاعات و تجربیات به اندازه کافی به زبان های محلی در کشورهای مربوط تهیه و قابل دسترس باشند.

دسترسی به اینترنت
معمول ترین روش خانگی برای اتصال به اینترنت Dial-up و Broadband می باشد.مکان های عمومی که از اینترنت در آنها استفاده می شود شامل کتابخانه ها و کافی نت ها هستند. جایی که کامپیوتر متصل به اینترنت قابل دسترس است. همچنین دسترسی به اینترنت از مکان هایی مثل سالن های فرودگاه ها امکان پذیر است. مکان هایی که باید ایستاده و سریع کار با اینترنت را انجام به نام های گوناگونی معروف هستند مثل کیوسک عمومی اینترنت ، پایانه دسترسی عمومی یا تلفن پولی وب .
هم اکنون سامانه Wi-Fi می‌تواند امکان دسترسی به اینترنت را بصورت بی‌سیم فراهم کند. این سیستم یا Hotspot میتواند بصورت رایگان برای همه یا برای ثبت نام کنندگان و یا بصورت اشتراکی باشد. در این سیستم که در پی آن به عنوان مثال کافی‌نت Wi-Fi بوجود می‌آید افراد می‌بایست رایانه‌ای که قابلیت اتصال به شبکه بی‌سیم را دارد را با خود همراه داشته باشند. Hotspot به محدوده مکانی خاصی وابسته نیست و میتواند در یک فضای باز و در یک پارک یا منطقه مرکزی شهر قابل دسترس باشد.تلاش برای تشکیل این شبکه‌ها در نهایت به تشکیل مجمع شبکه‌های بی‌سیممنجر شده است.استفاده از رایانه شخصی برتری‌های زیادی نسبت به استفاده از رایانه‌های عمومی دارد. بوسیله رایانه شخصی امکان دریافت و ارسال بیشتری فایل وجود دارد با استفاده از مرورگر شخصی و تنظیمات شخصی آن که این امکان در رایانه عمومی وجود ندارد. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای خاص و فضای بیشتر جهت نگهداری اطلاعات و نامه‌های الکترونیک و فایلها. در رایانه‌های عمومی فضای صندوق پستی الکترونیک و امکان اجرای نرم افزارها بسیار محدود می‌باشد. با توجه به این موارد می‌بینیم که اگر امکان استفاده از رایانه شخصی با سامانه بی‌سیم وجود داشته باشد برتری‌های زیادی به کاربران خواهد داد.کشورهایی که دسترسی به اینترنت را بصورت مطلوب و با سرعت مناسب در اختیار قرار می دهند از این قرارند: کره جنوبی که ۵۰% جمعیت آن از اینترنت به روش باند پهن (Broadband) استفاده میکنند. همچنین سوئد و ایالات متحده .

*منبع:http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=35934

Internet research

 

This article is about using the Internet for research; for the field of research about the Internet, see Internet studies.

Internet research is the practice of using the Internet, especially the World Wide Web, for research. To the extent that the Internet is widely and readily accessible to hundreds of millions of people in many parts of the world, it can provide practically instant informationon most topics, and is having a profound impact on the way in which ideas are formed and knowledge is created.

Research is a broad term. Here, it is used to mean “looking something up (on the Web)”. It includes any activity where a topic is identified, and an effort is made to actively gather information for the purpose of furthering understanding. Common applications ofInternet research include personal research on a particular subject (something mentioned on the news, a health problem, etc), studentsdoing research for academic projects and papers, and journalists and other writers researching stories. It should be distinguished fromscientific research – research following a defined and rigorous process – carried out on the Internet; from straightforward finding of specific info, like locating a name or phone number; and from research about the Internet.

Compared to the Internet, print physically limits access to information. A book has to be identified, then actually obtained. On the Net, the Web can be searched, and typically hundreds or thousands of pages can be found with some relation to the topic, within seconds. In addition, email (including mailing lists), online discussion forums (aka message boards, BBS‘s), and other personal communication facilities (instant messaging, IRC, newsgroups, etc) can provide direct access to experts and other individuals with relevant interests and knowledge. However, difficulties persist in verifying a writer’s credentials, and therefore the accuracy or pertinence of the information obtained — see also the article Criticism of Wikipedia and its section Difficulty of fact-checking.

It should be noted that thousands of books and other print publications have been made available online that would be extremely difficult to locate otherwise, including out-of-print books, and classic literature and textbooks that would be much less accessible in their printed form.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *