مدیریت رفتار

گفتن احساسات

 

برای مدیریت رفتار بدانیم؛

نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودر رو بیان کردن آنهاست،اما ارزش رودررو گفتن بیشتر است.

Did you know that it’s easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………