جملات مدیریتی

۱۰۱ فرمان براي مديريت گروه ها

 

1-فراموش نكنيد كه هر يك ازاعضا مي تواند چيزتازه اي به گروه اضافه كند.
2- هنگام تعيين هدف هاي گروهي بسيار دقت كنيد و هميشه آنها راجدي بگيريد.
3-به خاطرداشته باشيدكه اعضا گروه بايد يكديگررا حمايت كنند.
4-اهداف بلندمدت رابه پروژه هاي كوتاه مدت تقسيم كنيد.
5- براي تكميل هريك ازپروژههاي خود مهلت زمان مشخصي تعيين كنيد.
6- باتوجه به اهداف،هرچه سريعتر در مورد نوع گروه كاري مورد نياز تصميم بگيريد.
7- سعي كنيد روابط خوب وپايداري با اعضاي ساير گروه هاي رسمي وغيررسمي برقراركنيد.
8- يكي از مديران ارشد را به عنوان حامي خود انتخاب كنيد تا شما را در پيشبرد بهتر كارهاي گروه كمك كند.
9- به اعضاي گروه يادآوري كنيد  كه همه آنها جزي از گروه هستند و بايد مشاركت فعال داشته باشند.
10- براي جلوگيري از پراكنده كاري گروه اهدافي تعيين كنيد كه روشن و قابل حصول باشند.
11- با برقراري روابط دوستانه ميان اعضا، گروه كاري خود را تقويت كنيد.
12- هميشه رهبران گروه ها را بر اساس شايستگي هاي فردي آنها انتخاب كنيد. نبايد اجازه دهيد كه ساير مسائل در انتخاب شما تآثير بگذارند.
13- فردي را به عنوان رهبر گروه انتخاب كنيد كه داراي تعهد گروهي قوي است.
14- هميشه در برابر كارها وخصلت هاي خوب افراد به آنها پاداش بدهيد و هرگز نسبت به خطا ها بي توجه نباشيد.
15- به خاطر داشته باشيد كه همه اعضاي گروه طرزفكر مشابه ندارند و يك جور فكر نمي كنند.
16- هنگام انتخاب و جذب اعضا ء جديد، توانايي بالقوه آنها براي رشد و پيشرفت را نيز مد نظر داشته باشيد.
17- اعضاي گروه بايد در ارتباط با كار شما از تجربه كافي برخوردار باشند.نسبت به اين مسائله بي توجه نباشيد.
18- اگر افراد در كار گروهي نقشي ندارند آنها را كنار بگذاريد.
19- به دنبال افرادي بگرديد كه از مهارت هاي فردي خوبي برخوردارند و انها را در توسعه و بهبود اين مهارت ها ياري كنيد.
20- اهداف گروه بايد براي اعضاي آن چالش برانگيزباشند. درعين حال مهلت لازم براي رسيدن به آنها را واقع بينانه تعيين كنيد.
21- هنگام تعين اهداف گروهي هدف هاي فردي اعضاي گروه را مد نظرداشته باشيد.
22- اجازه ندهيد شكست بخشي ازپروژه موفقيت كل آن راتحت الشعا ع قرار دهد.
23- هميشه از تكنولوژي اطلاعاتي مناسب استفاده كنيد تا نيازهاي شما به طوركامل ودقيق برآورده شود.
24- با مشاوران خارج ازسازمان مانند اعضاي گروه خود برخورد كنيد.
25- حامي گروه را درجريان پيشرفت كارها قراردهيد.
26- فقط در صورتي كاري را شخصا ً انجام دهيد كه مطمئن هستيد كسي غير خود شما نمي تواند آن را انجام دهد. اعضاي گروه را تشويق كنيد كه به صورت دو يا چند نفري با هم كار كنند.
27- كارهاي غير ضروري را كنار بگذاريد و انجام آنها را به اعضاي گروه محول نكنيد.
28- براي تصميم گيري به گروه آزادي عمل بدهيد.
29- اعضاي گروه را به مشاركت و همكاري مثبت و سازنده تشويق كنيد.
30- براي موفقيت هاي گروهي ارزش قائل شويد و ضمن تقدير و تشكر،آنها را در بين سايرين تبليغ  كنيد.
31- روشي پيدا كنيد كه به كمك آن بتوانيد به راحتي پيشرفت روزانه گروه را مورد بررسي قرار دهيد.
32- اعضاي گروه را تشويق كنيد كه به صورت دو يا چند نفري با هم كار كنند.
33- افرادي كه ذاتا ً استعداد و توانايي رهبري دارند را به توسعه مهارت هاي رهبري تشويق كنيد.
34- هرگز نظرات افراد را بي دليل رد نكنيد.صادقانه صحبت كنيد و به آنها بگوييد كه چرا نظراتشان را نپذيرفته ايد.
35-اطمينان حاصل كنيد كه گروه كاري شما حتما ً با مشتريانش ارتباط مستمر داشته باشد.
36- با اعتماد به نفس كامل و با قاطعيت تمام به اعضاي گروه نشان دهيد كه شما رهبر گروه هستيد، ولي هرگز حالت پرخاشگرانه و تهاجمي به خود نگيريد
37-با خود فكر كنيد كه چطور مي توانيد در اولين برخورد با اعضاي گروه تأثير مطلوبي از خود به جاي بگذاريد، در عين حال در انجام اين كار مبالغه نكنيد.
38-نظر خواهي از افراد دوشرط دارد:از نظرات و پيشنهادات آنها استقبال و در صورت مقتضي حتما ً به آنها عمل كنيد.
39-گروه تحت نظا رت خود را در جهت تغيير رفتارهاي بازدارنده گروهي ياري دهيد.
40-به دنبال شيوه هايي باشيد كه به كمك آنها بتوانيد از تعارض هاي موجود در جهت سازندگي استفاده كنيد.
41-فراموش نكنيد كه همه افراد به كمي تفريح و سرگرمي در طول ساعات كاري نياز دارند.
42-زماني كه پروژه اي از مسير اصلي خود خارج مي شود بايد علت ها را به صورت كامل و آشكار مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد.
43-اگر مي خواهيد افراد به راحتي به شما دسترسي داشته باشيد. سياست درهاي باز را پيشه كنيد.
44-زماني كه افراد كه افراد مشكلاتي را براي شما مطرح مي كنند از آنها بخواهيد كه راه حل خود را نيز پيشنهاد كنند.
45-از جلسات رسمي و غير رسمي براي بحث و گفت و گو در مورد پيشرفت كار گروه استفاده كنيد.
46-بهترين راه خنثي كردن تعارض ها،پرداختن به واقعيت ها و دوري جستن از برخورد هاي احساسي است.
47-براي برقراري بهتر ارتباط لازم است كه اعضاي گروه نزديك به هم كار كنند.
48-در سازمان خود محلي را براي ملاقات ها و گفت و گوهاي غير رسمي افراد در نظر بگيريد.
49-اعضاي گروه را به برقراري ارتباطات باز و شفاف با يكديگر تشويق كنيد.
50-براي استفاده از تكنولوژي مورد نياز خود سرمايه گذاري كنيد و هميشه آن را به روز نگه داريد.
51-در هريك از جلسات گروه يك نفر از اعضا را به عنوان رييس جلسه انتخاب كنيد تا همه آنها به مشاركت فعال در جلسات تشويق شوند.
52-تا آنجا كه ممكن است اختيار و مسئوليت كارها را به ساير اعضاي گروه واگذار كنيد.
53-قبل از تشكيل جلسه،دستور جلسه را در اختيار اعضاي گروه قرار دهيد تا بتوانند سر فرصت خود را براي حضور در جلسه آماده كنند.
54-از كليه روابطي كه ممكن است براي كار گروه مفيد باشند نهايت استفاده را به عمل آوريد.
55-كليه ارتباطات گروه با داخل و خارج سازمان را به طور مستمر حفظ كنيد.
56-ترتيبي دهيد كه همه اعضاي گروه از خبر هاي خوبي كه به آنها مربوط مي شود اطلاع پيدا كنند.
57-در صورت بروز هر گونه مشكل در روابط گروه با افراد داخل يا خارج سازمان به سرعت در جهت رفع آن اقدام كنيد.
58-با ساير بخش هاي سازمان ارتباط صميمي و دوستانه برقرار كنيد.
59-براي برقراري ارتباط با حاميان گروه از تكنولوژي مناسب استفاده كنيد.
60-سوابق كليه افراد خارج از گروه ياسازمان كه با انها ارتباط داريد را براي استفاده هاي بعدي نگه داريد.
61-به منظور اجتناب از دوباره كاريها ، نقش هاي گروهي را با دقت فراوان تعيين و تفويض كنيد.
62-هميشه به نكات مثبت موجود در ايده هاي افراد اشاره كنيد و هرگز در حضور جمع از نظرات آنها انتقاد نكنيد.
63-براي حل مشكلات به دنبال افراد به تجربه بگرديد.
64-نقش هريك از اعضاي گروه را به دقت تجزيه و تحليل كنيد.
65-هرگز نسبت به ايده هاي كه افراد مطرح مي كنند بي توجه نباشيد. اين كار جريان ابتكار و خلاقيت را از بين مي برد.
66-با تمام اعضاي گروه يكسان برخورد كنيد تا باعث رنجش خاطر آنها نشويد.
68-تقدير و تشكر از افراد روحيه آنها را بالا مي برد.
69-هميشه با اعضاي گروه، حتي افرادي كه براي شما مشكل درست مي كنند، رفتار احترام آميز داشته باشيد.
70-از درگيري مستقيم با اعضاي گروه اجتناب كنيد.
71-به جاي شدت عمل در برخورد با اعضاي گروه ، در رسيدگي به مشكلات از خود جديت نشان دهيد.
72-شرايطي فراهم كنيد كه همه اعضاي گروه بتوانند از فرايند حل مشكل درس بگيرند.
73-با تعيين اهدافي چون كسب موفقيت هاي سريع و بزرگ در برابر رقبا،اعضاي گروه را به تلاش و كوشش بيشتر تشويق كنيد.
74-ترتيبي اتخاذ كنيد كه هريك از اعضا با نقش ساير اعضاي گروه آشنا شود.
75-قبل از بررسي هزينه بهسازي كيفيت، هزينه هاي ناشي از كيفيت پايين را محاسبه كنيد.
76-هنگام تصميم گيري در مورد بودجه يا برنامه عمل هميشه جايي براي بهسازي درنظربگيريد.
77-همه اعضاي گروه بايد از معيارهاي انتخاب استاندارد مطلع باشند.
78-شرايطي فراهم كنيد كه بهسازي هاي انجام شده همچنان حفظ شوند و اهداف تعيين شده براي ارتقاي عملكرد مورد توجه قرار گيرند.
79-قبل از برگزاري جلسه به منظور بازنگري فعاليت هاي انجام شده، اطلاعات و اعداد و ارقام مربوطه را در بين اعضاي گروه پخش كنيد.
80-در جلسه هاي بازنگري هرگز با غرض ورزي شخصي با افراد برخورد نكنيد.
81-به خاطر داشته باشيد كه روابط شما با افراد به تدريج و با گذشت زمان تغيير پيدا مي كند.
82-هرگز خبرهاي بد و ناخوشايند را كم اهميت جلوه ندهيد و آنها را ناديده نگيريد.
83-در پايان هر هفته از خود سؤال كنيد كه آيا گروه پيشرفتي داشته است يا خير.
84-به باز خوردي كه در مورد دوره هاي آموزشي از آموزش گيرندگان مي گيريد به دقت توجه كنيد.
85-از بهترين و مجهزترين تجهيزات آموزشي استفاده كنيد.
86-براي تدوين دوره هاي آموزشي داخل سازماني از راهنمايي هاي مشاوران استفاده كنيد.
87-زماني كه براي آموزش به محلي خارج سازمان مي رويد از وقت نهار براي برنامه ريزي و گفت و گوهاي غير رسمي استفاده كنيد.
88-كليه اعضاي گروه را در تعيين هدف هاي خاص مشاركت دهيد تا ضمن افزايش روحيه كار گروهي بتوانيد اتفاق نظر آنها را نيز جلب كنيد.
89-به اعضاي گروه اجازه دهيد در مورد نحوه رسيدن به اهداف تعيين شده شخصا ً تصميم بگيرند.اين كار باعث ايجاد انگيزه بيشتر در آنها مي شود.
90-اهداف بايد در اعضاي گروه شوق و اشتياق ايجاد كنند، در غير اين صورت بايد آنها را عوض كنيد.
91-عملكرد گروهي كه داراي اهداف چالش برانگيز باشد خيلي بهتر از عملكرد گروهي است كه فاقد اين گونه اهداف باشد.
92-به اعضاي گروه اجازه دهيد در مورد نحوه تعيين ميزان پاداش اظهار نظر كنند.
93-هنگام تعيين پاداش براي اعضاي گروه ، آنها را رده بندي نكنيد و استثنا قائل نشويد. 
94-فردي را براي نظارت بر تغييرات بازار در نظر بگيريد.
95-آمادگي اعمال تغيير را داشته باشيد، حتي اگر اين كار مستلزم ايجاد تغيير در اصلي ترين اركان يك برنامه باشد.
96-فراموش نكنيد كه برخي افراد از تغيير هراس دارند.
97-به دنبال افرادي باشيد كه بتوانند فرايند ايجاد تغييرات را تسريع كنند.
98-در فواصل زماني منظم پيشرفت شغلي هر يك از اعضاي گروه را مورد ارزيابي قرار دهيد.
99-به خاطر داشته باشيد كه تشويق و تقويت تك تك اعضا به نفع كل گروه خواهد بود.
100-در مورد برنامه هاي شغلي با اعضاي گروه توافق و آنها را در رسيدن به اهدافشان حمايت كنيد.
101-پس از اتمام پروژه، ارتباط خود را با اعضاي گروه حفظ كنيد. شايد روزي مجددا ً به همكاري آنها نياز پيدا كرديد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *