جملات مدیریتی

لحظاتی در زندگی

 

  گاهي در زندگي دلتان به قدري براي كسي تنگ مي شود كه مي خواهيد او را از روياهايتان بيرون بياوريد و در آغوش بگيريد!
There are moments in life when you miss someone
so much that you just want to pick them from
your dreams and hug them for real! 

وقتي در شادي بسته مي شود، در ديگري باز مي شود. ولي معمولاً آنقدر به در بسته شده خيره مي مانيم كه دري كه برايمان باز شده را نمي بينيم.
When the door of happiness closes, another opens;
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one,
Which has been opened for us 

به دنبال ظواهر نرو؛ شايد فريب بخوري.
به دنبال ثروت نرو؛ اين هم ماندني نيست.
به دنبال كسي باش كه به لبانت لبخند بنشاند.
چون فقط يك لبخند مي تواند شب سياه را نوراني كند.
كسي را پيدا كن كه دلت را بخنداند.
Don’t go for looks; they can deceive.
Don’t go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile, 
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

 هرچه ميخواهي آرزو كن؛
هرجايي كه ميخواهي برو؛
هر چه كه ميخواهي باش؛
چون فقط يك بار زندگي مي كني و براي انجام آنچه ميخواهي فقط يك شانس داري.
Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do. 

خوب است كه آنقدر شادي داشته باشي كه دوست داشتني باشي
آنقدر ورزش كني كه نيرومند باشي
آنقدر غم داشته باشي كه انسان باقي بماني
و آنقدر اميد داشته باشي كه شادمان باشي.
May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy. 

شاد ترين مردم لزوماً بهترين چيزها را ندارند؛
بلكه از هر چه سر راهشان قرار ميگيرد بهترين استفاده را مي كنند.
The happiest of people don’t necessarily
Have the best of everything;
They just make the most of
Everything that comes along their way. 

هميشه بهترين آينده بر پايه گذشته اي فراموش شده بنا مي شود؛
تا غمها و اشتباهات گذشته را رها نكني نميتواني در زندگي پيشرفت كني.
The brightest future will always
Be based on a forgotten past;
You can’t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches.

وقتي كه به دنيا آمدي تو گريه مي كردي و اطرافيانت لبخند به لب داشتند.
آن گونه باش كه در پايان زندگي تو لبخند بزني و اطرافيانت گريه كنند.
When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling.
Live your life so at the end,
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying. 

لطفاً اين پيام را به كساني بفرست كه برايت ارزشي دارند (همان طور كه من اين كار را كردم) ؛
به كساني كه به طرق مختلف در زندگيت تأثير داشته اند؛
به كساني كه وقتي نياز داشتي لبخند به لبانت نشاندند؛
به آنهايي كه وقتي واقعاً نااميد بودي دريچه هاي نور را نشانت دادند؛
به كساني كه به دوستي با آنها ارج مي گذاري؛
و به آنهايي كه در زندگيت بسيار پرمعنا هستند.
Please send this message to those people
Who mean something to you (I JUST DID);
To those who have touched your life in one way or another;
To those who make you smile when you really need it;
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down;
To those whose friendship you appreciate;
To those who are so meaningful in your life.  

سالها را نشمار ،
خاطرات را بشمار!
Don’t count the years – count the memories!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *