جملات مدیریتی

۱۰۰ فرمان برای ارزیابی کارکنان

 

1- به منظور دستیابی به نتایج موفقیت آمیز ، افراد را به بهرگیری از حداکثر توان موجود تشویق کنید.

2- رضایت خود را از عملکرد مطلوب کارکنان ابراز کنید به ویزه زمانی که به آنها برای بهتر شده انگیزه می بخشد.

3 – اطمینان حاصل کنید که افراد نسبت به میزان اهمیت نقش خود در سازمان واقف هستند

4- اطمینان حاصل کنید که کارکنان از نحوی ارزیابی خود آگاهند.

5- عملکرد ارزیابی شونده را از نقطه نظر دیگر افراد سازمان مورد بررسی قرار دهید.

6 – اطمینان حاصل کنید که سوالهای مربوط به فرم های مشتریان بازخورد مفیدی بدست می دهند.

7- بازخوردها را به دقت ارزیابی کنید تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید.

8- یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تلاش کنیم

9-اطمینان حاصل کنید که آمادگی لازم را برای ورود کارکنان دارید.

10 – ارزیابی فرصتی است برای حصول اطمینان از واقع گرایانه بودن دیدگاه افراد نسبت به قابلیت هایشان.

11 – سعی کنید تمایلات پسندیده را به عمل تبدیل کنید.

12- در نظر داشته باشید که معیارهای عملکرد چالش برانگیز و در عین حال قابل حصول باشند.

14 – از اهداف به عنوان راهی برای تمرکز بیشتر گروه در فعالیت ها و همکاری بیشتر استفاده کنید.

15- انعطاف پذیر باشید تا بتوانید در ضورت لزوم شرایط را تغییر دهید.

16- اساس کار را طوری برنامه ریزی کنید که هر یک از افراد به دنبال انجام مطلوب وظایف خود باشند.

17- دیدگاه افراد را برای راهی که در در پیش دارند را جویا شوید.

18- اطمینان حاصل کنید پاداش های که به کارکنان می دهید کاملا منطبق با اهداف سازمان باشد.

19- خود را متعهد کنید که به موفقیت افراد و اعضای گروه پاداش دهید.

20- همواره برای تک تک افراد یک عامل ایجاد انگیزه قوی پیدا کنید.

21-به خاطر داشته باشید که یک موفقیت اغلب موفقیت های دیگری را به دنبال دارد.

22- قبل از اجرای ارزیابی زمانی را به تفکر درباره روند آن اختصاص دهید.

23- طوری گفت وگو کنید که بیشتر درباره شغل فرد بحث شود نه خود فرد.

24- مطمئن شوید که تمامی مستندات مورد نیاز ارزیابی را در اختیار دارید.

25- شرح شغل باید هماهنگ ا سازمان باشد نه با افراد.

26- به دنبال عملکرد ضعیف افراد باشید.

27-  واقعیات را مورد بررسی قرار دهید و به شایعات توجه نکنید.

28- مطمئن شوید که فرد از فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه برخوردار بوده است.

29- اهداف عملکردی را با اهداف و سیاست های سازمان هم سو کنید.

30- برای خود و اعضای گروه لیستی از اهداف مورد نظر را تهیه کنید.             

31- بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیندیشید.

32- همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید.

33- از سیاست های شرکت درباره توسعه شغلی درک مناسب به دست آورید.

34- فقط در مورد چیزهای به افراد قول بدهید که واقعا قادر به انجام آنها هستید.

35- موانع و مشکلات که مانع دست یابی فرد به اهداف می شوند را شناسایی کنید.

36- مطمئن شوی که افراد زمان کافی برای حمایت و پشتیبانی در اختیار دارند.

37- موضوعاتی که به صورت محرمانه با ارزیابی شونده مطرح می کنید را محترم بشمارید.

38- مراقب باشید گفته هایتان در مورد یک مسئله خاص به دو فرد مختلف متناقض نباشد.

39- برای اتاق ارزیابی طرحی را در نظر بگیرید که فکر می کنید برای شروع مناسب است.

40- از ارزیابی شونده بپرسید که در مورد موفقیت های مختلف چه نگرش یا احساسی دارد

41 – اطمینان حاصل کنید که هر ارزیابی از همان ساختار شش مرحله ای پیروی می کند.

42- بببینید آیا کاهش موضوعات دستور جلسه به نصف موجب رسیدگی بهتر به آنها خواهد شد یا نه؟

43- بر موضوعاتی تمرکز کنید که تاثیر مستقیمی بر عملکرد دارند.

44- اطمینان حاصل کنید که ارزیابی شونده دقیق می داند که از این جلسه چه انتظاراتی باید داشته باشد.

45- در طول جلسه و در اسرع وقت موجبات آرامش و آسودگی فرد را فراهم کنید.

46- تاکید کنید که ارزیابی حتما نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت.

47- مطمئن شوید که هر دو طرف (شما و ارزیابی شونده)در مسیر مشابهی حرکت می کنید.

48- بر روی موضوعاتی متمرکز شوید که به اهداف تمامی گروه ارتباط دارد.

49- مراقب باشید که جزییات اضافی یا کم اهمیت شما را از موضوع اصلی دور نکند.

50- لازم است ارزیابی شونده به طور کامل در تهیه دستور جلسه مشارکت داشته باشد تا احساس کند مورد توجه جدی قرار گرفته است.

51- مرتبا از ارزیابی شونده سوال کنید تا مشارکت فعال داشته باشد.

52 – از قطع کردن صحبت ارزیابی شونده به ویژه در آغاز صحبت وی پرهیز کنید.

53- سعی کنید سوال های بسته-پاسخ تبدیل کنید.

54- همواره طبق برنامه زمانی که برای ارزیابی در نظر گرفته شده است پیش بروید.

55- اگر ارزیابی شونده به مشکلی اشاره کرد بی درنگ به سراغ آن بروید0

56- با لحن آرام صحبت کنید و از گپ زدنی که اتلاف وقت را به دنبال دارد بپرهیزید.

57- سعی کنید در طول جلسه ارزیابی کمتر قول بدهید و بعد از آن بیشتر عمل کنید.

58- به جای توجه بیش از حد به علامت خاص حرکات سر و دست وچهره افراد را در مجموع در نظر بگیرید.

59- اگر احساس می کنید ارزیابی شونده ای مضطرب است مطمئن شوید که خود شما این حالت را ندارید.

60- به حرکات چشم ارزیابی شونده بنگرید-این حرکات بیانگر نکات بسیاری هستند.

61- به یاد داشته باشید که تن گفتار بیش از واژه ها حرف برای گفتن دارند.

62- متمایل شدن ارزیابی شونده به عقب و ضربدری کردن دست ها نشانه بی میلی وی است.

63- همواره از حالات بدنی خود آگاهی داشته باشید.

64- با لبخندی دوستانه ارزیابی شونده را تشویق به صحبت کنید.

65- در صورتی که احساس کردید ارزیابی شونده مردد است با پرسیدن یک سری سوال تعهد وی را جلب کنید.

66- سوالها یا پیشنهادهای عمل گرایانه حاکی از آمادگی برای قبول تعهد است.

67- بدانید که تا چه اندازه ارزیابی شونده برای پذیرش مسئولیت اشتیاق دارد.

68- بر این نکته تاکید کنید که در کار دخالت نخواهید کرد اما انتظار دارید با شما مشورت شود.

69- از پذیرش (بله) حاکی از چرب زبانی و بی قیدی بپرهیزید.

70- سعی کنید واکنش های منفی را پیش بینی کنید و برنامه ای برای چگونگی برخورد با آن را داشته باشید.

71- دقیقا مشخص کنید که چه زمانی نیازمند دریافت راهنمایی از همکاران یا متخصصین با تجربه هستید.

72- در طول مدت ارزیابی آرامش و کنترل خود را حفظ کنید.

73- برای رسیدن به یک راه حل مناسب از تکنیک پرسشگری استفاده کنید.

74- از بحث درباره مشکلاتی که تاثیر چندانی بر عملکرد ندارند پرهیز کنید.

75- اگر ارزیابی شونده تمایلی به انجام کار ندارد بر منافع حاصل از آن تاکید کنید.

76- هنگام برنامه ریزی توسعه به موضوعات بلند مدت توجه داشته باشید.

77- به یاد داشته باشید که طرح های توسعه فردی پویا و بهنگام هستند.

78- ببینید فرد ارزیابی شونده کدام یک از آموزش های قبلی را بهتر یاد گرفته است.

79- افراد را تشویق کنید تا از هر فرصتی برای بهسازی خود استفاده کنند.

80-همانطور که درباره اهداف کوتاه مدت بحث می کنید درباره دورنماهای بلند مدت نیز گفت و گو کنید

81- اطمینان حاصل کنید که افرادی را برای پاسخگویی به اقدامات تعیین کرده اید.

82- همواره در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنید.

83- به دقت به گفته های ارزیابی شونده و نحوه بیان آن دقت کنید.

84- از دیکته کردن مطالب به ارزیابی شونده اجتناب کنید و اجازه دهید وی با زبان خوش آنها را جمله بندی کنید.

85- هر دو نفر شما باید در انتهای به درک مشترکی دست یافته باشید.

86 – با وجود مناسب بودن پیشرفت فرد ، زود به زود به بازبینی روند آن بپردازید.

87- اطمینان حاصل کنید افراد را به درستی درک می کنید.

88- بکوشید تا مواقعی که ارزیابی شونده دچار مشکل می شود را پیش بینی کنید.

89- دیدگاه ها وتجربیات مشترک را در بین افراد ترویج کنید.

90- برای فرا گیری مهارت های جدید هیچ گاه دیر نیست.

91- افراد را تشویق کنید تا با اشتیاق به سراغ چالش های جدید بروند.

92- به افراد کمک کنید تا متوجه شوند چقدر می توانند از یکدیگر یاد بگیرند.

93- از تلاش های گروهی تقدیر کنید تا نشان دهید که برای کمک افراد به یکدیگر چقدر ارزش قائلید.

94- تمامی افراد گروه را در برنامه ریزی توسعه برای آینده مشارکت دهید.

95- با تسهیم منابع حداکثر استفاده از بودجه آموزشی را به عمل آورید.

96- نقادانه به کار خود بنگرید تا از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشید.

97- از هر فرصتی برای یادگیری و تمرین جدید استفاده کنید.

98- مطمئن شوید ارزیابی رای تمامی افراد درگیر از نتایج برنده برنده برخوردار باشد.

99- تمامی کارکنان تمایل دارند نظر مدیرشان را در ارتباط با خود بدانند.

100- برای موفقیت نظام ارزیابی مدیران باید مهارت خود را نیز هماهنگ با مهارتهای کارکنان بهبود بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *