عمومی

فردوسی و خیام

بسی رنج بردم دراین سال سی        عجم زنده کردم بدین پــارسی
نمیرم ازاین پس که من زنـده ام           که تخم سـخـن را پراکنـده ام

Hakim Abul-Qasim Firdawsi Tusi (Persian more commonly transliterated as Ferdowsi, (9351020is a highly reveredPersian poet. He was the author of the Shahnama, the national epic of Persia

ناچشیده جرعــه ای از جــام او          عشـق بـازی می کنـم با نـام او

Omar Khayyam Nishaburi mathematician, philosopher and astronomer who lived in Persia. His name is also given asOmar al-Khayyami

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *