عمومی

موسیقی آوازی

shajarian
استاد محمد رضا شجریان ؛غــزل، مرهون موسیقی آوازی است .