منابع کنکور مدیریت

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت در گرایش های مختلف

 

 

 • زبان تخصصی ( ضریب 3)
 • الف ) منابع
 • زبان تخصصی مدیریت ( مقدماتی و پیشرفته ) تالیف : دکتر داور ونوس
 • سوالات طبقه بندی شده زبان تخصصی مدیریت تالیف :دکتر کرد نایچ
 • کتاب 1000 تست زبان تخصصی مدیریت تالیف دکتر داور ونوس
 • فرهنگ دانش مدیریت تالیف دکتر خلیلی شورینی
 • ب) ترکیب سئوالات
 • بعضی از مباحثی که همه ساله از آنها سئوال مطرح می شود .
 • * تعریف انواع قدرت ومثالهای آن * تعریف نقش های مدیریت از نظر مینتزبرگ
 • * تعریف انواع خطاهای ادراکی * تعریف چهار وظیفه اصلی مدیریت
 • * تعریف انواع شیوه های طراحی شغل ( غنی سازی – چرخش شغلی – … )
 • * گامهای تصمیم گیری * ویژگیهای بورکراسی ماکس وبر
 • * تعریف هم افزایی synergy و ویژگیهای کار آفرینی entreneur
 • ج) توضيحات
 • دو شرط لازم برای پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی مدیریت عبارتند از :
 • توانایی در ترجمه سوالات زبان تخصصی و فهمیدن سوال
 • اشنایی با مباحث تئوری مدیریت برای پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی ، ابتدا باید مباحث مربوط به تئوری مدریت را فرا گرفت و بعد از مطالعه آن ( و یا همزمان ) باید به مطالعه زبان تخصصی پرداخت .
 • د) نكات
 • شش سوال کنکور زبان تخصصی 79 عیناً در سالهای قبل تکرار شده است .
 • دو سوال کنکور تخصصی 79 عیناً از کتاب ( 1000 تست ) می باشد (11 و 25) 
 • رياضيات (ضریب 2)
 • الف ) منابع
 • کتاب تست وخلاصه درس ریاضیات کاربردی 1و 2 تالیف مهندس ابراهیمی
 • سوالات کنكور ده سال اخیر
 • منبع فرعی ریاضیات عمومی تالیف : دکتر پور کاظمي 
 • ب) ترکیب سوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • مجموعه 1 1 1
 • توابع 6 5 3
 • حدو پیوستگی 3 2 2
 • مشتق 3 4 3
 • توابع دومتغیره 3 4 5
 • ماتریس و بردار ها 3 3 4
 • سوالات کاربردی مدیریت 2 1 3
 • انتگرال 2 1 3
 • دیفرانسیل 3 3 3 
 • ج)توضیحات
 • بهترین منبع برای مطالعه ریاضیات ، تاب تست طبقه بندی شده مهندس ابراهیمی است که در ابتدای هر درس ، خلاصه ای از مباحث مطرح شده است و سپس تستهای مربوط آمده است   
 • آمار (ضریب 2 )
 • الف ) منابع
 • کتاب تستهای طبقه بندی شده سوالات آمار تالیف مهندس ابراهیمی
 • آمار وکاربیرد آن در مدیریت ( 2 جلد ) تالیف عادل آذر و منصور مومنی
 • سوالات کنکور ده سال اخیر  
 • ب) ترکیب سوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  
 • اندازه های مرکزی و پراکندگی 3 4 2
 • روشهای شمارش واحتمالات 3 3 1
 • متغیر های تصادفی 1 2 2
 • توزیع احتمالی 3 2 2
 • توزیع نرمال 1 2 2
 • رگرسیون 1 – 1
 • برآورد و حدود اطمینان 3 1 3 
 • ج) توضیحات
 • باید توجه داشت که شکل کلی سوالات آمار بر مبنای یک روند مشخص می باشد وکسی که تستهای سالهای گذشته را پاسخ گوید توانایی پاسخگویی به اکثر تستهای آمار را دارد  
 • تئوری های مدیریت ( ضریب 3)
 • الف) منابع
 • تئوريهاي مديريت 
 • ب) ترکیب سوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77
 • مدیریت عمومی الوانی 10% 40% 28%
 • تئوری سازمان رابینز 5/7% 10% 15%
 • ذفتار سازمانی بالنچارد 25% 5/7% –
 • رفتار سازمانی رابینز – 5/0% –
 • رفتار سازمانی رضاییان 15% – –
 • منابع انسانی سعادت 5% 5% 18%
 • منابع انسانی سعادت 5/7% – 5/7%
 • منابع انسانی ابطحی – 10% –
 • تجزیه و تحلیل رضاییان 10% 5% 4%
 • سایر موارد 20% 10% 10%
 • ج) توضیحات
 • مباحث تئوری مدیرت به چهار قسمت عمده تقسیم می شود:
 • اصول مدیرت تئوری سازمان
 • رفتار سازمانی
 • مدیرت منابع انسانی
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 • نتايج زیر با توجه به بررسی سئوالات سالهای گذشته بدست آمده است:
 • اکثر سوالات از قسمت اصول مدیریت و تئوری سالهای گذشته آمده است .
 • افرادی که منابع « 1-2-5-10» را مطالعه کنند ، توانایی پاسخگویی به بیش از 50% سوالات را دارند.
 • حدود 80% مباحثی که در هر قسمت از مباحث تئوری های مدیریت وجود دارد در بین تمام منابع ان قسمت بصورت مشترك وجود دارد و حدود 20% مباحث هر کتاب جنبه تخصصی دارد .
 • در سالهای گذشته منابع عمده دانشجویان عبارت بود از منابع « 1-2-3-10»
 • بررسی سئوالات نشان می دهد که منبع سئوالات کاملاً وابسته به طراحان آن آزمون می باشد و كاملا مشخص است که که مثلاً طراحان 78 با سال 79 متفاوت هستند بخصوص این نکته را از تعداد سئولاتی که از هر کتاب رفتار سازمانی رضاییان و بلانچارد مطرح شده است می توان فهمید .
 • کسانی که تمایل به فراگیری عمیق تر درس تئوری مدیرت را دارند بهتر است که منابع « 2-5-7» را مطالعه کنند زیرا علاوه بر تسلط برمباحث تئوری مدیریت ، توانایی آنها را در پاسخگویی سوالات زبان تخصصی نیز بالا می برد . مثلاً بسیاری از مباحثی كه در دو کتاب رابینز وجود دارد در کتاب های دیگر وجود ندارد و اين سئوالات عموماً در سوالات زبان تخصصی مطرح می شود .
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان از جمله منابع اصلی و جدید درس تئوری های مدیریت می باشد .
 • اقتصاد خرد ( ضریب 2)
 • الف) منابع
 • کتاب تست وخلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظري
 • سئوالات کنکور سال 79
 • کتاب2000 تست اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری
 • اقتصاد خرد تالیف :سالواتوره  
 • ب)ترکب سئوالات
 • كنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • تقاضا – عرضه – تعادل 1 – 5
 • کشش 1 3 2
 • نظریه مصرف کننده 2 1 2
 • نظریه تولید کننده 4 2 3
 • نظریه هزینه – – 2
 • بازار رقابت کامل 2 2 –
 • بازار انحصار کامل 3 3 –
 • بازار رقابت انحصاری 2 – –
 • متفرقه ( نرخ جانشینی پول و…)1 – –
 • ج) توضیحات
 • بهترین منبع برای مطالعه اقتصاد خرد ، کتاب کارشناسی ارشدتالیف نظری است که در سال 75 تالیف شده است و در آن تمام مباحث خرد بجز بخش بازار رقابت انحصاری بطور کامل توضیح داده شده است همزمان با مطالعه آن باید تستهای کتاب2000 تست را پاسخ داد در کنار دو منبع فوق کتاب سالواتوره نیز بسیار مهم می باشد .
 • د) نکات
 • تعداد سئوالات اقتصاد خرد در دو سال اخیر 16 سئوال است.
 • از سال 79 مبحث بازار رقابت انحصاری نیز جزو مباحث اقتصادخرد مدیریت محسوب شده است .
 • اقتصاد کلان ( ضریب 2)
 • الف) منابع
 • کتاب اقتصاد کلان 1 تالیف دکتر روزبهان
 • کتاب تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان تالیف : دکتر محسن نظری
 • ب) ترکیب سئوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • نمودار گردش فعالیتهای اقتصادی 1 2 –
 • حسابهای ملی و شاخصهای قیمت 7 6 6
 • مدلهای تعیین در آمد ملی و سیاست مالی 4 2 3
 • بازار پول و سیاست پولی – 1 1
 • تعادل همزمان بازار پول و کالا 1 2 –
 • تئوری سرمایه گذاری ومصرف 2 2 2
 • تئوری های تورم و بیکاری ( بطور مختصر ) – – 1
 • متفرقه ( تراز بازرگانی و… ) 14 14 14 
 • ج) نکات
 • تعداد سئوالات اقتصاد کلان در دوسال اخیر (14سئوال )
 • تحقیق در عملیات ( دولتی ضریب صفر و بازرگانی وIT ضريب 2 )
 • الف) منابع
 • پژوهش عملیاتی تالیف دکتر مهرگان
 • نکات و تست پژوهش عملیات تالیف : دکتر مهرگان
 • سئوالات کارشناسی ارشد دو سال اخیر
 • پژوهش عملیاتی تالیف دکتر عادل اذر
 • کتاب تست کارشناسی ارشد پژوهشی عملیاتی تالیف دکتر فدوی
 • ب) ترکیب سئوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • فرموله کردن 3 2 2
 • مدلهای خطی 33 5 3
 • روش سیمپلکس 2 2 7
 • مساله های ثانویه 4 3 3
 • تحلیل حساسیت 3 4 2
 • برنامه پارامتری 1 1 1
 • مدل حمل و نقل 3 3 1
 • تخصیصی 1 1 2
 • تحلیل شبکه 3 2 2
 • الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی 1 3 –
 • برنامه ریزی خطی عدد صحیح 2 2 –
 • مدلهای غیر خطی 1 2 2
 • برنامه ریزی پویا 1 2 –
 • پژوهش 1 13 12 15
 • پژوهش 2 8 9 6
 • پژوهش 3 9 9 9
 • ج) نکات
 • مباحث مربوط به مدل حمل ونقل – تخصیص وتحلیل شبکه ها و مدلهای خطی از مباحث ساده پژوهش عملیاتی می باشد .
 • مباحث مربوط به مدل های غیر خطی وبرنامه ریزی در کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان موجود نمی باشد .
 • مباحث مربوط به فرموله کردن – تحلیل شبکه – الگوریتم کارا عدد صحیح – مدلها غیر خطی و برنامه ریزی پویا در کتاب نکات و تست مهرگان موجود نمی باشد .
 • جزوات پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان بسیار مهم است .
 • برای تکمیل مطالعه درس پژوهش عملیاتی می توان به کتاب تست کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی تالیف دکتر خاتمی رجوع کرد که مربوطبه سئوالات کنکور های گذشته است که البته شکل پاسخگویی بسیاری از سوالات آن با نحوه پاسخگویی دکتر مهرگان متفاوت می باشد .
 • مدیریت مالی ( دولتی و صنعتی و IT ضریب صفر و و بازرگانی ضریب 2 است ) 
 • الف) منابع
 • تست کارشناسی ارشد خلاصه درس مدیرت مالی تالیف : دکتر قالی باف
 • سئوالات کارشناسی ارشد ده سال اخیر
 • مدیریت مالی (منبع اصلی ) ترجمه : جهانخانی – پارساييان 
 • ب) ترکیب سئوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • تجزیه و تحلیل نسباتهای مالی
 • نقطه سربسر و تجزیه و تحلیل اهرمها
 • روشهای پیش بینی مالی
 • ارزش زمانی پول
 • بودجه بنی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان
 • هزینه سرمایه و قیمت سهام و …
 • ساختار سرمایه
 • تعاریف و تجزیه سهام  
 • ج) نکات
 • جزوات کلاس دکتر تهرانی بسیار مهم است .
 • فصلهای اخر جلد دوم کتاب مدیریت مالی جهانخانی مهم تر است .
 • بازاریابی ( دولتی و صنعتی نمضریب صفر و بازرگانی ضریب 2 IT ضریب 1) 
 • الف) منابع
 • مدیریت بازار یابی تالیف و ترجمه ابراهیمی – ونوس – روستا
 • منبع فرعی اصول بازاریابی تالیف : کاتلر ترجمه : بهمن فروزنده  
 • ب) ترکیب سئوالات
 • کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 
 • مدیریت بازار یابی ( ابراهیمی – ونوس – روستا )26 29 25
 • اصول بازار یابی ( کالتر )ومتفرقه 1 5 4
 • جزوات درسی دکتر ونوس  
 • ج) توضیحات
 • با توجه به بررسی سئوالات کنکور سالهای گذشته مشخص می شود که بیش از 83% از سوالات کنکور فقط از منبع اول مطرح می شود . بنابراین اکثریت دانشجویان فقط منبع اول را مطالعه میکنند و در واقع کتاب اول ترجمه خلاصه شده ای از کتاب بازاریابی کاتلر می باشد .
 • مدیریت تولید ( دولتی و بازرگانی ضریب صفر و IT ضریب 1 و صنعتی ضریب 2 ) 
 • الف ) منابع
 • مدیرت تولید (درسی ) تالیف دکتر الوانی
 • مدیریت تولید و عملیاتی ( درسی ) تالیف دکت رجعفر زاده
 • مفاهیم و اساس تولید و عملیاتی تالیف دکتر جهفر زاده ( منبع اصلی )
 • جزوات درسی و تستی دکتر قاسمی
 • تستهای کارشناسی ارشد ده سال گذشته  
 • حسابداری دولتی ( دولتی ضریب 2 بازرگانی و IT و صنعتی ضریب صفر ) 
 • الف) منابع
 • حسابداری دولتی تالیف دکتر اقوامی و دکتر باباجانی
 • جزوات درسی دکتر طالبی
 • تستهای کارشناسی ارشد دو سال گذشته
 • جزوات درسی دکتر محمود زاده  
 • ب) توصیحات
 • اکثر تستهای کنکورهای سالهای گذشته از مطالب تشریحی و مفهومی می باشد تا مطالب کمی و مسئله ایی.  
 • مالیه و بودجه ( دولتی ضریب 2 و بازرگانی و صنعتی و IT ضریب صفر ) 
 • الف) منابع
 • جزوه بودجه دکتر نیکو کار
 • جزوه بودجه مهندس عسگری
 • جزوه مالیه دکتر صدقی
 • کتاب مالیه عمومی مهندس ابوطالب
 • تستهای کارشناسی ارشد ده سال اخیر   
 • اصول وتئوری سازمان ومدیریت
 • (30-40%)
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • (20-30%)
 • مدیریت منابع انسانی
 • (10-15%)
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تالیف : دکتر رضاییان
 • (10-15%)
 • مدیریت عمومی تالیف : دکتر الوالنی
 • مبانی سازمان ومدیریت تالیف : دکتر رضاییان
 • مدیریت رفتار سازمانی رابینز ترجمه اعرابیان و پارسایی ( تک جلدی )
 • مدیریت رفتار سازماني بلانچارد ترجمه علاقه بند
 • مدیرت رفتار سازمانی تالیف : دکتر رضاییان
 • مدیرت منابع انسانی تالیف دکتر سعادت

مدیرت منابع انسانی تالیف دکتر میر سپاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *