عکس و مکث مدیریت

زندگی با عزت

عزت
h o n o u r
گردر اوج فلکــم باید مرد   عمــر درگند به ســر نتوان برد
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………