عکس و مکث مدیریت

فکر می کنند…

pat and mat
فکر می کنند انیشتن هستند…. آخه نه اینکه خیلی می فهمند
فکر می کنند پوآرو هستند… آخه نه اینکه حس ششم قـــــوی دارند.
فکر می کنند بتهوون هستند…آخـه نه اینکه ریتــم کاری متناسبی دارند
فکر می کنند ولن تاین هستند…آخــه نـه اینکـه خیلی عــاشق و مهـربونند.
فکرمی کنند گجت هستند … آخه نه اینکه همه چیزوخودشون درست میکنند
لطفاً شما دو تا فکر نکنید !!!
و حال ببینید که چگونه تفکر نفهمیدن را در ضمیر ناخودآگاه کودکان ما قرار می دهند
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………