مدیریت فناوری اطلاعات

فناوري اطلاعات و ارتباطات در شركتهاي كوچك و متوسط فيليپين

 

دولت فيليپين ازطريق مجمع فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام به تهيه طرحي جامع براي بهره گيري شركتهاي كوچك و متوسط از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام امور اجرايي كرده است. اين طرح كه زمان اجراي آن سه سال اعلام شده است، اهم مشكلات و راهكارهاي مربوط به رايانه اي كردن فرايندها را موردتوجه قرار داده است. براين اساس، اولين اقدام، دريافت اعتبار مالي از يكي از بانكهاي لندبانك، بانك توسعه فيليپين و ديگر موسسات و شركتهاي مالي و اعتباري اعلام شده است. اين درحالي است كه برخي موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي حمايت خود از اين طرح را منوط به تضمينهاي كافي مالي دانسته اند و دليل آن را نيز، عدم شفافيت در ارزيابي نتايج برنامه ذكر كرده اند.
از ديگر اقدامات در اين زمينه، تاسيس 500 موسسه مرتبط با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات اعلام شده است كه ازطريق موسسات حامي ظرف سه سال آينده انجام خواهدشد. همچنين، مجمع فناوري اطلاعات و ارتباطات حمايت بانك توسعه كشاورزي را براي كمك به شركتهاي كوچك و متوسط موردنظر در طرح جلب كرده است.
از مهمترين نگرانيها در برنامه كاري اعلام شده مي توان به مواردي همچون: فقدان آگاهي از منافع مشهود توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، ابهام در نقطه شروع و ابهام در چگونگي انجام خدمات پشتيباني پس از فروش در زمينه فناوري مزبور اشاره كرد.
در زمينه خدمات پس از فروش، مجمع در پي ايجاد شركتهاي پشتيباني است كه در اسرع وقت و به صورت روي خط به ارائه خدمات لازم بپردازند.
براساس برآوردهاي مجمع فناوري اطلاعات وارتباطات، 50 درصد از شركتهاي كوچك و متـــوسط داراي شرايط لازم براي بهره گيري از فناوري مزبور هستند. 30 درصد از آنها پيش از اين، اقدام به اين كار كرده اند و 20 درصد ديگر از ضعف مفرطي در اين زمينه برخوردارند.
از مهمترين الزامات درنظر گرفته در اين طرح مي توان به مواردي همچون: توسعه فعاليتهاي صادراتي در وب سايتها، بانكهاي اطلاعاتي براي تامين كنندگان، بانكهاي اطلاعاتي براي مشتريان، نظام خرده فروشي، نظام حسابداري و نظام امنيت شبكه اشاره كرد.
مسئولان مربوط به اين طرح اميدوارند كه بتوانند حداقل 5000 شركت كوچك و متوسط را ظرف پنج سال از الزامات مزبور برخوردار سازند.

تاثير فناوري هاي نوين بر بهبود بهره وري كاركنان
انسانها اساساً به دنبال آزادساختن خويش از قيدوبندهاي اطراف هستند. اين موضوع درمورد كاركنان سازمانها و شركتها نيز صدق مي كند و معمولاً كنشهايي گاه چالش زا بين آنان و مقررات، ضوابط، روشها و ابزار انجام كار وجود دارد. ماكس وبر و كارل ماركس از مشهورترين نظريه پردازاني هستند كه درمورد ميزان آزادي عمل كاركنان در دنياي كسب و كار نظريات قابل توجهي ارائه كرده اند. اولي بر بوروكراسي اداري تاكيد مي ورزد و تقيد كاركنان بدان را از مهمترين عوامل موفقيت سازمان به شمار مي آورد. درحالي كه دومي، بوروكراسي و تشكيلات اداري را مانعي براي جـــولان فرد در حوزه هاي مختلف زندگي مي داند.
فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالهاي اخير تغييرات شگرفي را در نوع نگرش به كار كاركنان ايجاد كرده است و كاركنان مجازي و از راه دور جايگاه ويژه اي در كسب و كار نوين كسب كرده اند. 
پژوهشهاي جديد در ايالات متحده نشان مي دهد كه استفاده از فناوري هاي نوين و ازجملـــه آنها رايانه هاي بي سيم باعث كاهش ميزان كار غيرمفيد كاركنان تا دو ساعت و هشت دقيقه شده است و اين موضوع افزايش بهره وري به ميزان 100 ساعت در سال را براي كاركنان مزبور به همراه داشته است. 
بررسيهاي انجام شده بر روي 25 هزار كارگر دانشمدار نشان مي دهد كه ميزان بهره وري كساني كه از امكانات نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده مي كنند، 25 درصد بيش از ديگران است. همين پژوهشها نشان مي دهد كه به مرور زمان، رفتار افراد مزبور و جايگاه آنان در سلسله مراتب سازمان به نحو محسوسي بهبود يافته است. همچنين، كاربران فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين در استفاده از زمان خويش موفق تر از ديگران عمل مي كنند و توانسته اند توازن بهتري بين كار و زندگي روزمره ايجاد كنند.
البته تاثيرات مثبت گفته شده به همين جا ختم نمي شود كه از آن جمله مي توان به اين مورد اشاره كرد كه كاركنان مزبور مي توانند در گزينش محل زندگي خانوادگي خويش از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشند.

يونسكو و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
يونسكو – (سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد) – همواره در ترغيب كشورهاي جهان به استفاده از فناوري هاي نوين در عرصه هاي ملي، منطقــــــه اي و بين المللي براي ترويج و ارتقاي فرهنگي پيشگام بوده است. در سالهاي اخير، فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات نيز موردتوجه جدي اين سازمان قرار گرفته و سياستگذاري ويژه اي در اين زمينه انجام شـــده است. اهم اهداف بهره گيري از فناور مزبور در سياستهاي اين سازمان عبارتند از:

بهره گيري بهينه از فناوري اطلاعاتي در بهبود كيفيت زندگي؛
كمك به افراد و سازمانها براي هماهنگي با شرايط جديد و ارائه ابزار و الگوهاي مناسب
براي پاسخ به نيازهاي موجود در جامعه اطلاعاتي؛
ارائه خدمات و شيوه هاي مديريتي به منظور كاهش هزينه بهره گيري از ابزار و امكانات اطلاعاتي و ارتباطي؛
بهبود كيفيت خدمات و محصولات؛
ترغيب به نوآوري در عرصه توسعه فناوري، استفــــــاده از فناوري و جريان عمومي كسب و كار؛
افزايش تسهيم دانش، شفافيت و پاسخگويي و كاهش ديوانسالاري در سطوح سازماني و اجتماعي؛
شناسايي مقاطع كليدي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
ايجاد شرايط مساعد براي استفاده همگاني از اطلاعات و فناوري هاي مربوط و بهبود كيفيت آنها؛
ايجاد شرايط مساعد براي بهره گيري دولتها و سازمانهاي آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي از حداقل ابزار و شيوه هاي فناوري اطلاعات وارتباطات؛
پشتيباني از مفهوم يادگيري مادام العمر؛
ايجاد حداقل دانش لازم براي بهره گيري از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در افراد و سازمانها؛
كمك به درك درست فناوري اطلاعات، اهميت توسعه و اثرات مثبت آن درجنبه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي.
يونسكو و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

شبكه هاي ارتباط جمعي
يكي از كاربردهاي گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك به ايجاد و توسعه شبكه هاي ارتباط جمعي است كه نقش موثري در پيوند فناوري مزبور با سياستگذاري هاي خردوكلان دارد. يك شبكه ارتباط جمعي، متشكل از يك نظام محلي مبتني بر رايانه است كه امكان برقراري ارتباط و تسهيم اطلاعات، دانش و تجارب را بين افراد و جوامع مختلف ايجاد مي كند. البته اين تعريف بسيار گسترده است و دربرگيرنده محدوده اي از شبكه ها با دهها هزار عضو در آمريكا تا شبكه هاي كوچك روستايي در برخي قسمتهاي آسيا و آفريقا است.
شبكه هاي ارتباط جمعي دراشكال مختلف قابل ملاحظه است. برخي از آنها فقط محلي است و برخي ديگر ازطريق اينترنت در اقصي نقاط جهان قابل دسترسي است. همچنين، برخي از آنها غيرانتفاعي و برخي ديگر با اهداف سودجويانه است كه دسته اخير، اساس سازمانهـــاي مجازي را تشكيل مي دهند. شبكه هاي مزبور مي توانند اطلاعات را از مجراهاي مختلف جمع آوري و دراختيار كاربران بگذارند.
شبكه هاي ارتباط جمعي قادر به سفارشي كردن اطلاعات براي افراد يا گروههاي ويژه هستند و از اين نظر مي توان در مستندسازي امور از آنها بهره برد. اين موضوع بويژه براي كساني كه از محدوديت زماني، زباني و مهارتي در گردآوري اطلاعات برخوردارند، حايزاهميت زيادي است. نگهداري، پشتيباني و توسعه چنين شبكه هايي آسان است و اطلاعات ذخيره شده در يك رايانه مركزي دردسترس كاربران قرار مي گيرد.
يكي از مهمتـــرين كاربردهاي چنين شبكه هايي، انجام فعاليتهاي آموزشي است كه از اين طريق، فراگيران و مدرسان ازطرق مختلف پشتيباني مي شوند. از مهمترين مزاياي اين شبكه ها بويژه در كشورهاي درحال توسعه، كاهش هزينه اتصال به شبكه هاي جهاني است.

دولت الكترونيك در امارات
دولت امارات متحده عربي به تازگي با همكاري دانشگاه هاروارد اقدام به راه اندازي برنامه هاي آموزشي پنج روزه در زمينه روشهاي اجرايي دولت الكترونيك كرده است. مسئولان امارات اميدوارند از اين طريق بتوانند زمينه را براي توسعه دولت الكترونيك فراهم كرده و در بهبود كيفيت خدمات بخشهاي عمومي بكوشند. آنان از فناوري اطلاعات و ارتباطات نه تنها به عنوان روشي مناسب براي ارائه خدمات ياد مي كنند، بلكه آن را يك فرهنگ و تفكر تلقي مي دانند كه برپايه تجدد، تعالي و بهبود مستمر كيفيت زندگي است.

*تدبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *