مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

نویسنده: محمد رضا احمدی پور

مدیریت فرهنگی  که بعنوان شاخهٴمهم مدیریت صاحب کرسی دردانشگاه ها شده است

درزبان های اروپایی واژه«cultural» به معنای کشت وکاریا پرورش بوده است. این واژه از قرن هجدهم کاربرد یافت و«دانیلفسکی» درسال 1871با انتشارکتاب فرهنگ ابتدایی نخستین تعریف روشن ازفرهنگ را دررابطه با سیرتاریخ بشرو زندگی جوامع بیان کرد.بعدها این واژه مورد توجه بیشتری قرار گرفت وتعریف های گوناگونی ازآن ارائه گردید.
تایلور می گوید:«فرهنگ یا تمدن٬کلیت هم تافته ای است شامل دین٬ هنر٬ قانون٬ اخلاقیات٬ آداب ورسوم وهرگونه توانایی وعادتی که آدمی به عنوان عضوجامعه به دست آورد.»
«مایریس» تعریفی تاریخی ازفرهنگ ارائه می کند:« فرهنگ آن چیزی است که ازگذشته آدمیان بازمانده است٬ دراکنون ایشان عمل می کند وآینده شان را شکل می دهد.»
«هرسکوویتس» می گوید:« فرهنگ اساسا” بنایی است که مبین تمامی باورها ٬رفتارها ٬دانش ها٬ ارزش ها ومقصدهایی است که شیوه زندگی هرملت را مشخص می کند…وسرانجام عبارتست ازهرآنچه یک ملت دارد٬ آنچه انجام می دهد وآنچه می اندیشد.»
«ساترلند» می گوید:« فرهنگ شامل هرآن چیزی است که بتواند ازنسلی به نسلی فرا رسانده شود. فرهنگ یک قوم همان میراث اجتماعی آن است. به عبارت دیگر٬کلیت هم تافته ای شامل دانش٬ دین٬ هنر٬ اخلاق٬ قانون٬ فن ابزارسازی وکاربرد آنها وروش فرا رساندن آنها.»
به طور کلی فرهنگ درمعنای وسیع آن عبارتست از:« نظامی ازباورها٬ ارزش ها٬ رسم ها ورفتارهایی که اعضای یک جامعه به کار می بندند تا خود را با جهان خود ونیزبا یکدیگرسازگارسازند وآن راازطریق آموختن ازنسلی به نسل دیگرانتقال می دهند.
فرهنگ هم سازنده است هم مبنای عمل.٬ بدون فرهنگ هیچ عملی ازفرد سر نمی زند. ازاینرو فرهنگ مبنای عمل است وتاثیرمی گذارد. فرهنگ همچنین سازنده رفتاراجتماعی انسان است ودرمدیریت جامعه نیزتاثیراصلی را دارد. نظام سیاسی هرجامعه نیزمبتنی برفرهنگ حاکم برآن جامعه است.
مدیریت فرهنگی چند سالی بیشترنیست که به عنوان یک شاخهٴمهم ازمدیریت صاحب یک کرسی دردانشگاه های معتبرکشورما شده است. هدف ازایجاد این رشته٬ آموزش مدیرانی است که قادربه مدیریت درمحیط ها و سازمانهای دولتی باشند:سازمانها و نهادها ومحیط های فرهنگی شامل صدا وسیما٬دانشگاه ها٬مدرسه ها٬فرهنگسراها٬ خانه های فرهنگ٬ مؤسسه های فرهنگی- مطبوعاتی٬خبرگذاری ها٬ مطبوعات٬ مؤسسه های آموزشی٬ آموزشگاه های هنری٬سینماها ومراکزنمایشی٬ موزه ها٬ گالری ها٬ مدیریت های فرهنگی وزارتخانه ها وسازمانها و کارخانه ها٬ سازمانهای انتشاراتی٬ مؤسسه های تبلیغاتی٬ کتابخانه های عمومی و….
مدیران فرهنگی علاوه بردانش مدیریت٬ بایستی دارای توانمندیهای خاصی ازجمله بهره گیری ازروانشناسی٬ جامعه شناسی٬ اصول تعلیم و تربیت درزمینهٴآموزش وآشنایی با مقولات مهم فلسفه٬ تاریخ٬ هنرو ادبیات باشند.
قلمرو سازمانهای فرهنگی وفعالیت مدیران آنها عموما”به مراتب گسترده ترو حساس ترازمحیط فعالیت های سازمان های دیگراست.مخاطبان مورد نظردرانجام فعالیت های فرهنگی به دلیل جوان بودن جامعه بیش ازحد انتظاراست و طبیعی است که ضرورت طراحی برنامه هایی متناسب با ذائقه های نو به نو شونده و درحال تغییراین قشر٬گوشه ای ازدشواری های مدیریت دربخش فرهنگی را روشن می سازد.
تهدیدات محیطی وحساسیت این قلمرو فعالیت٬ مدیریت بسیاری ازسازمان های فرهنگی رابا مسؤولیت های سنگین ودشواروخطرناک﴿دارای ریسک﴾روبرو ساخته است.یکی ازصاحبنظران درشرایط پیوسته درتغییرو بی ثبات جامعه٬ مدیریت فرهنگی را به بندبازی درارتفاع200متری تشبیه می کند که توفیق درآن بسیارتحسین آمیزو کوچکترین اشتباه درآن مصادف با پایان همیشگی کاراست. اینک مدیریت درمحیط های فرهنگی به مدیرانی نیازدارد که قلمرو دیدشان وسیع تر٬ مدارا و صبرشان بیشتر٬ وپشتکارو امیدواری شان افزون ترباشد.
* روزنامه تفاهم

Cultural Management

About the Journal

In recent years, with the increase in globalization and diversity in the workplace, cross cultural management has become an important element of organizational life. To better understand this phenomenon, Cross Cultural Management: An International Journal is dedicated to providing a forum for the exchange of cross cultural management research. The journal seeks to be the preferred outlet for high-quality multicultural research.  The journal accepts both qualitative and quantitative work that increases our overall knowledge of cross cultural management.

Unique Attributes

Cross Cultural Management: An International Journal seeks to be the leading source of research on multicultural management issues.  The journal addresses cross cultural management from all management angles. The journal welcomes contributions addressing intracultural, intercultural and transcultural management issues.

Topicality

Since its inception Cross Cultural Management: An International Journal has brought together academics throughout the world and provided a forum for the exchange of ideas and advancement of knowledge with regards to cross cultural management. Starting in 2007, the journal’s new Editorial Board has assembled leading scholars throughout the world.  This new addition to Cross Cultural Management: An International Journal will bring expertise and visibility to the journal.

Key Benefits

Cross Cultural Management: An International Journal is essential reading for both international academics, students in management, psychology and other related fields, as well as practitioners who want to better understand the latest developments in the realm of cross culture management.

Key Journal Audiences

Cross Cultural Management: An International Journal particularly encourages academics, researchers, senior executives and consultants with an interest in cross cultural management to share their research, experience, knowledge, and practices with an international audience.

Coverage

Culture can be analyzed from a country, language, religion, value, ethical and/or many other areas of study as a frame of reference.  Cross Cultural Management: An International Journal seeks well-written interdisciplinary multicultural articles that focus on any of these key references. Coverage includes, but is not limited to:

 • Managing People in Organizations
 • Diversity
 • Work Values
 • Comparative Accounting Structures
 • HRM Policies
 • International Abstracts of Human Resources
 • Management Theory
 • Entrepreneurial Business
 • Cross Cultural Venturing and Alliances
 • Teamwork
 • Organizational Life

Executive Corner

As of 2008 CCM will include an Executive Corner – where senior executives in top companies share their experiences of cross cultural managment.

Indexed and Abstracted in

 • Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing
 • EBSCO (Business Source Complete)
 • International Abstracts of Human Resources

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *