دلنوشته ها

ارزش وجودی

برایش احترام زیادی قائلم.

او را بسیار دوست می دارم.

نمی توانم خاطرش را فراموش کنم.

همواره قلبم به یاد او می تپد.

وجود ارزشمندش آفتابی گرم و حیات بخش است.

با وجود این که؛

خیلی مهربان است، همواره مرهون محبت های او هستم، بسیار زیبا و شیرین سخن است، موقر و وزین است و در صورت و سیرت بی همتاست؛

اما من بدین دلایل عاشق او نیستم.

او را دوست می دارم، بدو عشق می ورزم، وجودش را تکریم می کنم فقط و فقط؛

بخاطر ارزش وجودی اش.

بخاطر شرف حضورش.

بخاطر کرامت رفتارش.

بخاطر فطرت پاکش

و بخاطر این که جانشین خداست در زمین.

* میخ*

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………