مدیریت بودجه

اهداف و وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه

مورد مطالعه: استانداري كردستان
جهت مطالعات تطبيقی

اهداف و وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه
مشاركت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب در استان.
مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اجتماعی وفرهنگی بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه های كلان كشور.
تهیه و تدوین برنامه میان مدت توسعه محلی ( شهرستانی) استان در چارچوب برنامه كلان و میان مدت.
نظارت بر انطباق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف خط مش های توسعه ملی و منطقه ای.
مشاركت در ارزشیابی طرح های تملك دارائی های سرمایه ای ملی از لحاظ اثرات اجتماعی آنان در استان و انعكاس نتیجه ارزشیابی به معاونت بخشی ذیربط.
بررسی امور مربوط به برنامه ریزی منطقه ای و ارائه روش ها ومدل های مناسب.
تهیه و تدوین طرح آمایش استان
تهیه و تدوین گزارش های سالانه اجتماعی استان.
بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های كلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع و انجام وظایف كارگروههای ذیربط.
مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه تملك دارائی های سرمایه ای سالانه استان در چهارچوب نظام درآمد هزینه استان با هماهنگی سیاست ها و خط مشی های كلان بخشی برنامه های پنجساله توسعه و ضوابط بودجه های سنواتی كل كشور.
همكاری با دفتر آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط به تهیه حساب های منطقه ای.
بررسی مستمر اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی.
همكاری با دستگاه های اجرائی محلی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه های پیشنهادی با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی كل كشور.
انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای ، ردیف های مختلف و تبصره بودجه كل كشور.
تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب واحد مورد تایید مركز آمار ایران.
تهیه و تدوین گزارش عملكرد اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه دستگاههای اجرائی استان.
نظارت بر فعالیت ها و عملكرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و ارزشیابی آنها .
نظارت براجرای طرح های تملك دارائی های سرمایه ای به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت كار با جداول زمانی در قالب نظام نظارتی موجود.
بررسی وتدوین برنامه های امور زیر بنائی تولیدی اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف كارگروه های ذیربط.
بررسی ومبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی.
هماهنگی در زمینه امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای .
پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره های بوجه در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرائی استان.
گزارش گیری از دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34و35 قانون برنامه وبودجه.
پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل گزارش ها .
همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تهیه و تدوین برنامه توسعه كوتاه مدت ( بودجه سالانه) و میان مدت استان در چهارچوب برنامه كلان كشور.
همكاری و تهیه راهكارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.

*http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=244

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *