مدیریت بودجه

بودجه

بودجه
بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و همچنين برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به دستيابي به اهداف دولت مي شود و از سه قسمت اساسي زير تشكيل مي شود :

1) بودجه عمومي دولت شامل :
الف) : بودجه جاري
ب) : بودجه عمراني

2) بودجه شركتهاي دولتي و بانك ها

3) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت
بنابراين بودجه از مفاهيم فني است كه آحاد جامعه متناسب با ديدگاههاي خود از آن تعابير متفاوتي دارند
بودجه پيش بيني درآمد هزينه است
بودجه تخصيص پول براي هدف مشخص است
بودجه وسيله كنترل هزينه هاست
بودجه برآورد هزينه هاي آينده است
بودجه دولت در واقع به نوعي تراز عمليات مالي دولت مي باشد كه منابع و مصارف دولتي با عنوان دريافتها و پرداختها در آن منظور مي شود.
در هر كشوري كه از نظام پارلماني پيروي مي نمايد با اندك تفاوتي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مرحله را ، دوره بودجه اي ، مراحل بودجه ، يا سيكل بودجه ناميده اند كه به ترتيب عبارتند از

1) مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه          توسط دولت

2) مرحله تصويب بودجه                                توسط مجلس

3) مرحله اجراي بودجه                                 توسط دولت

4) مرحله نظارت بر بودجه                              توسط مجلس

*http://www.sums.ac.ir/vice_chancello
Budget

Budget (from French bougette, purse) generally refers to a list of all planned expenses and revenues. It is a plan for saving and spending. [1]A budget is an important concept in microeconomics, which uses a budget line to illustrate the trade-offs between two or more goods. In other terms, a budget is an organizational plan stated in monetary terms.

In summary, the purpose of budgeting is to:
1.Provide a forecast of revenues and expenditures i.e. construct a model of how our business might perform financially speaking if certain strategies, events and plans are carried out.
2.Enable the actual financial operation of the business to be measured against the forecast.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *