مدیریت بودجه

شرح وظایف مدیریت بودجه، تشکیلات ومنابع انسانی

مورد مطالعه؛ دانشگاه تربیت معلم

_ تهيه و تنظيم بودجه (جاري ، عمراني ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و … ) دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
_ بررسي بودجه پيشنهادي واحدهاي مختلف و تلفيق و هماهنگي بودجه پيشنهادي در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه .
_ تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعاليت ها .
_ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعاليت ها با همكاري مديريت مالي .
_ پيش بيني اعتبارات ارزي دانشگاه به منظور ماموريتهاي علمي و … و تامين تجهيزات ، لوازم ، كتب و نشريات موردنياز .
_ تهيه و تدوين برنامه نيروي انساني با توجه به سياستها و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعيت عرضه و تقاضا ( ورود و خروج ) نيروي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب .
_ انجام بررسي هاي ساختاري در رابطه با وضعيت واحدهاي سازماني دانشگاه و نحوه سازماندهي پست هاي سازماني با توجه به نيازها و برنامه هاي آتي و پيشنهاد طرح هاي ساختاري موثر و كارآمد جهت تصويب به مراجع ذيربط .
_ مطالعه و بررسي مستمر شرح ماموريتها و وظايف واحدها و پست هاي سازماني به منظور ايجاد تعادل ، تناسب و توازن تشكيلاتي و توسعه و غني سازي مشاغل .
_ تهيه و تدوين دستور العملها و آيين نامه هاي مرتبط با نيروي انساني ( انتخاب و انتصاب ، تشويق و تنبيه و ..) و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب با همكاري و مشاركت مديريت امور كاركنان و رفاه .
_ مستند سازي فرآيندها و روش هاي انجام كار و تجزيه و تحليل آنها به منظور بهبود مستمر فرآيندهاي كاري .
_  کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالی تهای پس تهای سازمانی به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز و پیشنهاد به مراجع مافوق.
_ تجزیه و تحلیل مشاغل غیرهیات علمی موجود دانشگاه و تهیه و تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز آنها.
_ طراحی مسیر شغلی و برنام هریزی کار راه ههای شغلی کارکنان.
_ انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش کارکنان غیرهیات علمی.
_ نظارت بر نحوه برگزاری و اجرای دور ههای آموزشی کارکنان توسط مراکز و موسسات آموزشی.
_  برنامه ریزی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه.
_  مطالعه و بررسی رویکردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان و تهیه طر حهای مناسب ارزشیابی عملکرد با توجه به شرایط دانشگاه با همکاری مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_  بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان
_  بررسی و مطالعه نظا مهای جبران خدمت (حقوق و مزایا) کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.
_ ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی ،فنی و….
_  تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای(کمی _ تحلیلی   موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
_ همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه به منظور بومی سازی و استقرار.

شرح وظايف كارشناسان :
كارشناس برنامه ريزي بودجه جاري :
–         ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
–         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
–         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
–         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
–         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
–         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
–         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
–         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
–         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
–         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
–         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
–         بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
–         اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود
–         برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه
–         برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور
–         مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه
–         مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي
–         نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي

پي گيري قراردادهاي منعقده ( اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )

كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني
–          ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
–         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
–         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
–         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
–         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
–         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
–         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
–         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
–         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
–         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
–         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
–         بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
–         اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود
–         مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه
–         جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه
–         بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به طرح هاي عمراني
–         بررسي و اظهار نظر در مورد قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران مطابق بخشنامه هاي سازمان
–         تعيين ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه اي تحقيقاتي به واحد هاي مربوط

استعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات

كارشناس برنامه ريزي بودجه درآمد اختصاصي
–         ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
–         ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
–         شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
–         جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
–         ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
–         نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
–         همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
–         نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
–         شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
–         بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
–         بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
–         پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي دانشگاه
–         توزيع و تقسيم درآمد اختصاصي دانشگاه به تفكيك حوزه هاي مختلف
–         نظارت بر نحوه هزينه كرد درآمد اختصاصي در حوزه هاي مختلف
–         بررسي و تحليل عملكرد درآمد اختصاصي در بودجه تفصيلي
–         بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش درآمد اختصاصي
–         ارتباط و هماهنگي با حوزه هاي درآمدزاي دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه .

كارشناس بهبود روشها
–         مطالعه و بررسي و نظارت بر روش هاي انجام كار ، تنظيم نمودار جريان كار در وضعيت موجود
–         تجزيه و تحليل روش هاي انجام كار
–         بهينه سازي سيستم ها و روش ها و راهنمايي و ارشاد آنان در انجام وظايف مربوطه
–         نظارت و راهنمايي در تهيه و تنظيم جدول تقسيم كار
–         تلاش در جهت استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعات به منظور افزايش بهره وري و بالا بردن راندمان
–         نظارت و راهنمايي در بررسي آرايش جا و مكان و كمك و ارشاد به منظور ارائه طرح هاي جديد در استقرار كاركنان با هدف افزايش كارايي
–         تلاش در جهت ارائه راهكارهاي نظر به كاهش هزينه و افزايش بهره وري پرسنل و مالي و غيره

كارشناس آمار و اطلاعات
–  اقدام و نظارت در جمع آوري اطلاعات و ارائه آن ها جهت تهيه طرح هاي آماري
–         انجام مطالعات تطبيقي در زمينه هاي مرتبط با بودجه ، پرسنل ، امكانات و ابنيه
–         تهيه جداول داده ها و ستاده ها
–         تهيه طرح هاي آماري و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ، شاخص ها
–         شناسايي ، مطالعه و بررسي منابع اطلاعاتي و ارائه نتايج علمي حامل از اطلاعات جمع آوري شده و پژوهشهاي آماري
–         بررسي فرآيند توليد ، آمار و اطلاعات واحدهاي مختلف دانشگاه و تعيين تنگناها و ناهماهنگي هاي موجود پيشنهاد و بهبود سيستم ارائه آمار و اطلاعات
–         تهيه و انتشار عملكرد و فعاليت هاي انجام شده با استفاده از روش هاي مدرن آماري كمي و كيفي
–         نظارت بر تهيه شاخص ها و روشهاي تهيه آمار و اطلاعات
–         ارتباط با سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت به روز كردن اطلاعات و آشنايي با روشهاي جديد آماري
–         مقايسه وضعيت موجود دانشگاه با ساير دانشگاه ها جهت اطلاع از كسري امكانات و تسهيلات
–         بررسي نرم افزارهاي آماري جهت پيشبرد وضعيت موجود

كارشناس تشكيلات
–         بررسي مستمر ساختار سازماني و تشكيلاتي ، طراحي ساختار جديد مبني بر نتايج حاصله از بهبود روش ها و پيشنهاد آن به مقامات
–         استفاده از فنون كمي( نمودارها و شبكه ها ) در برنامه ريزي و كنترل در بهبود نيروي انساني در سازمان
–         بررسي طرح هاي پيشنهادي براي اصلاح ساختارسازماني،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح هاي ارائه شده
–         شركت در كميته هاي تخصصي طبقه بندي مشاغل و نظارت در تهيه طرح هاي طبقه بندي مشاغل و طرح هاي انگيزشي كاركنان
–         پاسخ استعلامات امور اداري در زمينه تشكيلات و مشكلات اجرايي طرح هاي طبقه بندي مشاغل

بررسي شكوائيه هاي كاركنان در ارتباط با نحوه ي تطبيق با طرح طبقه بندي مشاغل و ارائه رهنمود هاي لازم به امور اداري و كارگزيني

كارشناس آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
–         شناخت سياست ها و خط مشي نظام اداري در زمينه ي آموزش كاركنان
–         مطالعه و بررسي به منظور شناخت نيازهاي آموزشي كاركنان
–         ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجراء و بعد از دوزه به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهادها و بهبود آموزش
–         برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي مختلف آموزشي
–    كار سنجي و زمان سنجي وظايف و فعاليت ها به منظور تهيه استاندارد نيروي انساني مورد نياز
–         انجام كليه امور مربوط به نياز سنجي ، برنامه ريزي و ارزشيابي

*http://ofv.tmu.ac.ir/bodjeh/8.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *