مدیریت عمومی

سال تولد

اخترشناسی ۹صورت فلکی

هر چیزی وهرموجودزنده ای ،درطبیعت ،یک سیکل مربوط به “انتظام عالم “یا “کوسمولوژی”گردشی ودورانی را دنبال کرده ،وزمانی را برای به وجود آورده ،رشدکردن ،زندگی کردن وغیره داشته است .
فلاسفه تائوئیست عهد باستان،براساس دوازده ماه قمری ،دوازده دورهسیستم شناخت از سیکلها واثرات نفوذی خاکی و”دنیوی “پرداختند .این دوازده مرحله که به سال مربوط هستند،باسیکلاهای بارز شناخته شدهکره”مشتری “مطابقت دارند.دریک روز تمام ،سیکل دوازده ،نشان از گذشت زمان،بامعیار “ساعت”دارد .
درکشور چین ،پنج روش پیچیده “تائوکوسمولوژی”وجود دارد .اینپنج سیستم سنتی که جنبه”آسترو – ریتمولوژی”دارند عبارت هستند از:
اخترشناسی 9صورت فلکی،اخترشناسی “تسووئی”،اخترشناسی “تسوپینگ”که ازنام یک اخترشناس تائوئیست اقتباس شده است ،اخترشناسی “تائی یی”،یعنی (روشنایی متعالی )واخترشناسی “یی کینگ”که بزرگترین وپردامنه ترین نوع اخترشناسی ودر عین حال پیچیده ترین ودشوارترین آنهاست.این اخترشناسی ،به اصطلاح امروزی “تقویم”هایی داشته که در آن ،فعالیتهای سال ،ماه قمری ،روز وساعت واین که چه ساعتی برای انجام فلان کار مناسب است یانیست وغیره ،مشخص شده است .درکشور چین ،همچنین سیستمهای دیگری که از شهرت کمتری برخوردار هستند،وجوددارندکه پایه کارشانبرحرکات ستارگان وبخصوص سیستم این که قمر در چه نقطه ای ازآسمان قراردارد،استوار بوده وهست .
بعدها،سیستمی پیدا شدکه حیوانات نمادی یاسمبولیک هم وارد اخترشناسی شدند.وساعت وروز وسالهای تولد را به این حیوانات ارتباط دادند که ما آن رابه نام “برج”میشناسیم؛برای مثل:برج حمل،برج عقرب،حوت وغیره…….این نوع اخترشناسی وتقویم ،سابقه ای دیرینه دارد ونخستین اثرکتبی دراین باره،درکتاب “وانگ چون”به سال 567میلادی آمده است.این روش “دوازده شاخه”روی افکار هندیها ،اثرات غیر قابل انکاری داشته است .
افسانه ای دراین باره وجوددارد که مربوط به هندی هاست وراجع به اصل ومنشأودر این مورد چنین می گویند:

براساس افسانه ها،بودای بزرگ برحیوانات ظاهر شد وبه آنان قول داد که برای هرکدامشان،اسم یکی از سالها را بگذارد به شرط آن که حیوانات قبول کنند که همیشه “احترام “اورا نگاه دارند .حیوانات فکر کردند وفقط دوازده تا از آنها حاضر شدند به “بودا “جواب مثبت بدهند وتحت امر وفرمان او باشند.این حیوانات عبارت هستنداز:
موش،گاومیش،ببر،خرگوش،اژدها ،مار،اسب،بز،میمون،خروس،سگ وخوک وحشی.
البته روایت دیگری هم در این زمینه وجوددارد وآن این که روزی “بودا “بر آن شد که زندگی خاکی رارهاکند.درآن لحظه ای که می خواست قسمت گوشتی بدنش راترک کند،به منظور تکمیل واتمام “اثر فلسفی”خود که اثری الهام گرفته ازطبیعت بود،خواست باحیوانات تماس گرفته وارتباط برقرار کند.درآن قسمت کم درخت وبرهوت جنگل ،درزیر سایه درخت مقدس “جینک گو”که دربخش ازسالهی عمرخودراگذرانده بود ،حیوانات را فراخواند ولی از میان همهحیوانات،فقط دوازده تای آنها دعوت بودا راپذیرفته وبه دیدارش رفتند که این دوازده حیوان عبارت بودند از:موش،گاومیش،ببر،خرگوش،اژدها ،مار،اسب،بز،میمون،خروس،سگ وخوک وحشی.”بودا”به نشانهسپاس ازقبول این دعوت وحضورحیوانات،به هرکدام شان یک”علامت”ستاره شناسی ویک صورت فلکی هدیه داد..البته بودا،این علایم رابه ترتیب ورود وحضورهر یک از حیوانات به هر کدامشان داد.
این افسانه ها ،نسل به نسل وسینه به سینه تا امروز افکار مردم جهان ،بخصوص مشرق زمین رابه خود جلب کرده است .
امروزه ،این سمبلها ونمادها به صورتی مدرن وجدیدازاین دوازده حیوان وجودداشته وبرحسب سیکلهای دایمی انرژی ازنظم وترتیب،برخوردارهستند.
تمدن چین،خیلی زود،دست به کار استعمال وکاربرداین سمبلها وعلایم،برای تشریح حرکت حیات وخصوصیات آنها شد.
*حقیقت،شرح دادنی نیست(غیرقابل تشریح است).
*سمبلها،علاقه مند هستند که از طریق الهام وحی پیش از وقوع به درک وفهم حقیقت بپردازند.
*واژه ها،سمبلهاراشرح می دهند.
*وقتی معنی واقعی سمبل فهمیده شد،واژه فراموش می شود .
خطاطی چینی ها،به خودی خود چیزی سمبولیک می باشد؛وگاه اتفاق می افتد که یک واژه فقط از راه تصاویروخطاطی معنیش قابل فهمیدن است .
به این ترتیب،این سمبلها رانمی توان واقعیاتی مطلق دانست؛ولی می توان آنها را مانند ابزار کارهایی که فی مابین واقعیت متعالی غیرقابل اطلاع رسانی(تائو)ودرک نسبی ما ازجهان قرار دارند،به حساب آورد.
این سمبلها یا”علایم “قبل از هر چیز ،یک خصوصیت اجرایی وعملی دارندوباید راه خروج از جهت محدود کنندهیکسمبول را دانست بایدبه زندگی رنگ وجلای کامل بخشید. چینی ها این مطلب رادر تئوری دوازده ارژی خود شرح داده اند .تئوریی که بی گمان به واقعیت نزدیکی دارد:یعنی چیزی ذاتی که به طور شگفت انگیزی تأثیرگذاراست وازروی حرکت روزانهخورشیدواز روی فصول چهارگانه،الگو برداری کرده است .
انرژی وبیوریتم چینی
آن چیزی راکه به شما عرضه می کنیم ،یک فهرست مختصر وموجزاز خصوصیات ومشخصات سیکلهای حیوانی دوازده گانهسال است.سال چینی که بر پایه قمری قراردارد،از آخر ژانویه آغاز می شود.به این ترتیب اگرتولدتان قبل از آغاز سال ویااوایل فوریه باشد ،شما به گروه انرژی سال قبلی غربی تعلق خواهید داشت .
برای شناخت انرژیهای حاکم،لازم است سمبل وعلایم حیوانی مشخص کننده سال تولدتان را بشناسید.علاوه بر آن،دانستن ساعت تولد نیز از ضروریات است .به این ترتیب با توجه به ساعت تولد وسال تولد،صاحب دو علامت می شوید .اگرتصادفی ساعت وسال تولد طوری باشد که شانس بیاورید وبرای هر دو،یک سمبل را نصیب خود سازید،انرژیی که خواهیدداشت خیلی بیشتر ازحد معمول خواهد بود که درفهرست،برای شما نقل خواهد شد.
براساس سنت،سال تولد معرف پدرووراثت بوده وساعت تولد از شخصیت صمیمی،درون گرایی ورازداری حکایت می کند.ماه قمری وروز تولد ،اطلاعات دیگری رابه آدمی می دهند که ما از جهت پیچیدگی محاسباتی که دارند،عاجز از نقل آنها می باشیم .
اینک تابلوی مربوط به ارتباط”حیوان سمبل”وانرژیهایی راکه خیلی سریع وتند در شماایجاد می شوند ،عرضه می داریم .

علایم وسمبولها

(کلمات رمز )

سالهای تولد

خرگوش

انرژی همراه با فکر ،عقل وانصاف،احتیاط وتعادل،رازداری،ژرفایی بینش ودرایت ،اگر آرامش درونی توسعه یابد ،باید قبول کند که از اوانتقاد شود ،بدون اینکه بخواهد زیرجلی وموذیانه ،کینه ورزی کند.

1903 1915 1939 1927 1951 1963 1975 1987

اژدها

خودرأی بودن وخودسری،هوش واستعداد،بی اعتنابه آینده نگری ،انرژی متغیر،باید تمایل خود را به خصیصه های پرخاشگری،تحقیر ونزاع جویی کاهش دهد تا بتواند انرژی خود را حفظ کند .در ضمن باید به توصیه ها ونصیحتهای دیگران،به منظور اجتناب از خود محوری،توجه داشتهه باشد .

1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988

مار

تحلیلگر شایسته از اوضاع ،باهوش وفهم بالا،باخوش خلقی ،شوخ طبعی وظرافت،ملاحت طبیعی،اجتماعی وآداب دان،ولی زودرنج ودرون گراوخود خور،اگرعصبی شود،خشم او بی حساب است وباید به خاطر این که به خودش صدمه ای واردنشود،این خشم را کنترل کند.بایدازعدالت طبیعت مطمئن بوده وچنانچه دچارشکستی می شود،آن رابهترتحمل کند.

1905 1917 1941 1953 1965 1977 1989

موش

خودسری وخودرأیی،ولی درعین حال مردد در تصمیم گیری،سرزندگی وپرحرارتی وشادابی در دوران جوانی،جاه طلبی اجتماعی ،ظرفیت انجام کارهای مهم ،به منظوردستیابی هر چه بیشتر انرژی مثبت؛بدگمان بودن نسبت به خودخواهی وفرصت طلبی ها …

1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996

گاومیش

انرژی دعوامرافعه،انرژی بسیار قوی مقابله باوالدین،زمانی که احساس می کنید مستقل از آنهاهستید،بردباری،پشتکار.گاومیش بایدازخشم وغضب شدید،که موجب پوچی اوبوده بپرهیزدتادرضمن مادیگری برروی اوسنگینی نکند.

1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985

ببر

انرژی قوی،دردوران دوم زندگی،قدرت وجبروت،استقلال مغناطیسی،اعتمادبه نفس.بااین حال بایدخودش رااز بعضی قوای جبریه خلاص کندتابتواند به هدف برسد.صاحب این علامت باید هیجاناتی راکه مانند خوره اورامی خورد،تسکین داده وآنهارافرونشاند.

1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986

اسب

نشاط وسرزندگی ،لطافت وظرافت ،دارای انرژی حیاتی سرشار،علاقه مندی وشوق به مسافرت،ظاهری خندان وبشاش،دوستدار تحرک وفعالیت،صاحب این علامت،باید اختیار زبان خودراداشته باشد،بی حوصلگی هاوآتشین مزاجی خودرابه منظورآن که انرژی اش رابه طور هیچ وپوچ ازدست ندهد،کنترل کند.

1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990

بز

انرژی ملایم دارد وبخشاینده است .ذوق هنری ودر عین حال رویایی فکر کردن وجود دارد.صاحب این علامت درجهت جریانها حرکت می کند.انرژی اوآن چنان ضربه خور است که باید حواسش جمع باشد حتی درحالی که در”جهت”حرکت می کند،جریان اورا باخود نبرد.این شخص باید درک خود رااز دنیای اطراف خود،بیشتر سازد فهم خودراازآنچه دراطرافش می گذرد بالا ببرد.

1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991

میمون

زرنگی وچابکی،نبوغ،حیله گری،خلق وخوی نارس،هوش ودرایت،نرمش وانعطاف روحی،سیاست داری،انفعالی بودن،قابلیت انطباق ووفق دادن خود ولی خودپسندی وتکبر اوموجب آن است که انرژیش راازدست بدهد.اوبایدروحیه خود راثابت وپابرجانگه داردوازمسائل سطحی دوری جوید.

1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980

خروس

انرژی جنگجویانه مبارزه جویی،گاهی اوقات قهرمانانه،صداقت ودرستی ،درجستجوی هرچیزی که نوباشد.کنجکاوی دارد،بیدار است،اهل تشکیلات بوده وبه سازمان دهی علاقه مند است .انتقاد کردن رادوست دارد.گاهی دچار خیال پردازی واوهام می شود.صاحب این سمبل برای حفظ انرژی خود باید از هرگونه خود محوری ودون کیشوت بازی یاپهلوان پنبه بودن دوری جوید.

1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993

سگ

ثبات واستقامت،تداوم ،وفاداری،صداقت ودرستکاری،فداکاری واز خودگذشتگی،محتاط واحتیاط کار،عادل ومنصف،اندکی دودل ومردد،اهل اخلاق ،گاهی اوقات بدبین.صاحب این سمبل،باید بداند چگونه استقلال درونی خود را پیداکند وخودرا،از شر حالت غیرمطمئن ومرددخلاص کند.

1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994

خوک

صمیمیت وصداقت،سادگی،دنبال خوشگذرانی دارای نیات نیکو،بدون بدکاری،گاهی صاف وساده ،هیچ گاه انرژی خود را برای خشونت به کار نمی برد مگر آن که بازورگویی روبه رو شود.او باید از”مادی گرایی”خود را جدا کند تابار وسنگینی انرژی اش از آنچه هست کمترشود.

1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995

*http://www.skam.blogfa.com/8601.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *