دلنوشته ها

نمی دانم

ای قادر متعال!
ای خداوند مهربان!
ای عزیز شکست ناپذیر!
و ای مهر ثابت و عشق پایدار من!
اگر امتحان بود پس دادم
اگر عذاب بود چشیدم
اگر حسرت بود خوردم
اگر نیاز بود داشتم
اگر ناز بود کشیدم
اگر بغض بود شکستم
اگر غبطه بود دیدم
نمی دانم کدامیک است. اما خوب می دانم که تو خوب می دانی.
پس خود به حال زار من رحم کن.
مرا از این آزمایش سخت رهائی بخش.
عذاب گناهانم را به رحمت مبدل فرما.
حسرت زندگانیم را پایان ده.
نیازم را اجابت فرما.
و قطرات اشکم را از چشمان دیگران پنهان کن.
و امید را بجای غبطه به من ارزانی بخش.
تو را دوست دارم ای تنها سرمایه ی زندگی ام.
*میخ*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….