مدیریت پزشکی

اطلاعات یک سیستم جامع مدیریت در بیمارستان

1. نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنس، نام پدر، شهر محل زندگی، وضعیت تاهل، شغل، نحوه پرداخت مخارج( آزاد ، بیمه،…)، پیش پرداخت،نحوه پذیرش(بستری، سرپایی، اورژانس)، تشخیص اولیه، وضعیت بیمار در هنگام مراجعه، آدرس، تلفن، مشخصات همراه و نسبت با بیمار، پزشک معالج، بخش بستری، علت بیماری، شماره تخت
2. امکان تصحیح کلیه اطلاعات فوق در مورد بیمار
3. امکان پذیرش مجدد بیمارانی که سابقه پذیرش قبلی را داشته اند
4. امکان انتقال بیمار به بخش جدید در مورد بیماران انتقالی
5. امکان چاپ در فرمهای پذیرش (paste)
6. امکان تصحیح شماره پرونده بیمار
7. امکان حذف پرونده بخش و تخت بیمار
8. امکان مشاهده وضعیت کلی تختها
9. امکان ورود اطلاعات توضیحی برای بیمار
10. امکان تهیه فایلهای پشتیبان از اطلاعات برنامه

*** ترخیص و تعیین هزینه***
1. امکان محاسبه مخارج و تعیین هزینه ( صورت حساب) بیمار با توجه به بیمه مربوطه و بخش مربوطه در مورد هر بیمار در این قسمت بر اساس بخش بستری ، لیست هزینه های مربوط وارد می گردد و سپس بر اساس آنکه بیمار آزاد باشد یا بیمه باشد بر اساس بیمه مربوطه تعیین هزینه با زدن کلید انجام می شود.
2. امکان اعمال و در نظر گرفتن تخفیف و یا مخارج اضافی و پرداخت علی الحساب(پیش پرداخت)
3. در مورد بیماران انتقالی بین بخشها امکان صدور صورتحساب مخارج به تفکیک بخشها یا یکجا نیز وجود دارد.
4. امکان تکمیل پرونده بیمار از نظر اطلاعات مربوطه نظیر بیماری اصلی، بیماری فرعی اول و دوم، درمانهای اختصاصی ، جراحی اصلی، جراحی فرعی اول و دوم، نتیجه درمان و…
5. امکان چاپ صورتحساب مخارج بیمار وجود دارد که اطلاعات آن شامل هزینه ها ، سهم بیمار، جمع کل هزینه ها، باقیمانده، مبلغ دریافتی، پیش پرداخت، هزینه همراه و مخارج ویژه، مخارج اضافی و تخفیف می باشد وصدور قبض نیز میسر است.
6. امکان تعریف هزینه های متعلق به پزشکان از قبیل ویزیت، آنژیو و…

***جستجو***
1. امکان جستجوی یک پرونده بر اساس نام و نام خانوادگی بیمار
2. امکان جستجوی یک پرونده بر اساس شماره پرونده
3. امکان جستجوی یک پرونده بر اساس نام پزشک معالج
4. امکان باز نمودن مستقیم پرونده بیمار پس از جستجو
5. امکان جستجو بر اساس بخش بیمار
6. امکان جستجو بر اساس تاریخ بستری
7. امکان جستجو بر اساس تاریخ ترخیص

***ساختار بیمه ها***
1. امکان تعریف سازمانهای طرف قرارداد با درصد مربوطه (% سهم بیمار و % سهم سازمان)
2. امکان تعریف درصد پرداخت متفاوت در مورد هزینه های مختلف برای هر بیمه یا سازمان طرف قرارداد.
3. امکان Edit اطلاعات قبلی
4. امکان تعریف هزینه های مختلف برای بخشها و بیمه های مختلف
5. امکان تعیین قیمت تختها برای بیمه های مختلف
سیستم گزارش گیری
امکان ارائه گزارشات مالی و پزشکی و آماری

***گزارشات آماری و پزشکی***
1. امکان ارائه لیست بیماران پذیرفته شده در هر بخش بر اساس تاریخ
2. امکان ارائه لیست بیماران بستری در هر بخش بر اساس تاریخ
3. امکان ارائه لیست بیماران فوتی بر اساس تاریخ
4. امکان ارائه لیست بیماران انتقالی بین دو بخش بر اساس تاریخ
5. امکان ارائه لیست بیماران انتقالی از اورژانس بر اساس تاریخ
6. امکان ارائه لیست بیماران ترخیص شده بر اساس تاریخ
7. امکان ارائه لیست بیماران بر اساس بیماری
8. امکان ارائه لیست بیماران بر اساس پزشک معالج
9. امکان ارائه لیست بیماران
10. امکان چاپ و نمایش تمامی موارد فوق ، یا ذخیره به شکل فایل
11. امکان ارائه آمار بخشها
12. امکان ارائه آمار تخت در بیمارستان
13. امکان ارائه آمار ماهانه به طور کلی

*** گزارشات مالی***
1. امکان ارائه لیست صورتحساب سازمانهای بیمه و طرف قرارداد
2. امکان ارائه لیست صورتحساب بیماران بر اساس بخش بستری
3. امکان ارائه لیست صورتحساب جهت سازمان بیمه مربوطه
4. امکان ارائه گزارش لیست اسامی بیماران هر بیمه بر اساس بخش
5. امکان گزارش مقایسه ای بیمه های مختلف در بخشهای مختلف بر اساس تاریخ
6. امکان گزارش موارد تسویه تسویه نهایی

 

*http://managment86.blogfa.com/