مدیریت بازاریابی, مدیریت زمان

مدیریت زمان در مدیریت بازار

نویسنده: میر سجاد موسوی

نسل های مدیریت زمان
اولین نسل را می توان نوشته ها و صورت های موجودی دانست .
دومین نسل تقویم ها و دفترچه های قرار ملاقات است .
نسل سوم نقطه نظر های مهمی از قبیل اولویت بندی ، توصیف ارزش ها و مقایسه ارزشمندی نسبی فعالیت های مبتنی بر روابط آن ارزش ها را در بر می گیرد .
نسل چهارم که کاملا متفاوت است بر حفظ و حراست و خود جوشی زندگی تاکید دارد . این نسل می گوید که مشکل مدیریت زمان کیفیتی بیرونی نیست بلکه اداره اوضاع و شرایط خویش و توجه به خود است . به جای این که اشیا و زمان را مورد توجه قرار دهد به حفظ و گسترش روابط و تحقق نتایج می اندیشد . در واقع می کوشد تناسبی بین بازار و قابلیت تولید بر قرار کند .

ابعاد مدیریت زمان در بازار
این موضوع نتیجه نسل چهارم است .
دو معیار اصلی در تقسیم بندی زمان مد نظر است : فوریت و ضرورت .
فوریت به کارهایی که مستلزم توجه فوری است ربط دارد و ضرورت به نتایج کارها مربوط می شود .
چهار بهد برای مدیریت زمان در بازار وجود دارد :
(1کارهای فوری و ضروری
(2کارهای فوری و غیر ضروری
(3کارهای غیر فوری و ضروری
(4کارهای غیر فوری و غیر ضروری

زمان و وظایف مدیریت بازار
مدیریت بازار فرآیندی برای شناسایی و پیش بینی و ایجاد و تامین نیازها و خواست های مشتریان برای محصولات و خدمات است .
وظایف مدیریت بازار : شناسایی نیازهای بازار ، خرید ملزومات و تجهیزات ، فروختن محصولات و خدمات ، برنامه ریزی محصول و خدمت ، قیمت گذاری ، توزیع ، تحقیقات بازار ، تجزیه و تحلیل فرصت ها ، مسئولیت اجتماعی

*http://sheshmim.com/Articles/ArticleViewer.aspx?articleId=211

Time to Market Improvement in Product Development

 

Time to market excellence depends on concurrent execution of not only engineering but all development activities. It also requires clarity as to which type of time to market determines success depends in your business.

Below are chapters that we have contributed to handbooks on the general topic of time to market. All chapters are available for download as PDF files.

“Enhancing Flexibility in Dispersed Product Development Teams,” Chapter 12 (pp. 246–263) in Higher Creativity for Virtual Teams, Steven P. MacGregor and Teresa Torres-Coronas, Editors, Information Science Reference, 2007. This chapter explains how to maintain flexibility as your team spreads geographically. Download it (28 pp., 728 KB)

“Accelerated Product Development: Techniques and Traps,” Chapter 12 (pp. 173-187) in The PDMA Handbook of New Product Development, Second Edition, Kenneth B. Kahn, Editor, John Wiley & Sons, 2004. An update of our book, Developing Products in Half the Time, emphasizing where the major opportunities and pitfalls lie in a time-to-market program. Download it (15 pp., 150KB).

“Techniques for Managing Project Risk,” Chapter 13 (pp. 202-218) in Field Guide to Project Management, Second Edition, David I. Cleland, Editor, John Wiley & Sons, 2004.  A summary of the five-step technique in our book, Proactive Risk Management. Download it (17 pp., 409 KB).

“Concurrent Product-Development Teams,” Chapter 35 (pp. 594-608) in Field Guide to Project Management, Second Edition, David I. Cleland, Editor, John Wiley & Sons, 2004. An update of the chapter below emphasizing high-performance time-to-market teams. Download it (15 pp., 512KB).

“Concurrent Engineering Teams,” Chapter 32 (pp. 439-450) in Field Guide to Project Management, David I. Cleland, Editor, John Wiley & Sons, 1998. Describes how to set up a simultaneous development team and the vital elements to manage. Download Concurrent Engineering Teams (12 pp., 61KB) or learn more about project managment.

“Cross-Functional Design Teams,” pp. 49-53 in ASM Handbook, Volume 20, Materials Selection and Design, George E. Dieter, Volume Chair, ASM International, 1997. As ASM is a society of materials professionals, this chapter puts special emphasis in integrating specialists, such as materials scientists,  into the team effectively. Download Cross-Functional Design Teams (5 pp., 109KB).

See related material on our cycle-time page.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *