مدیریت خانواده

مديريت خانواده بر رفتار فرزندان در شرايط آزمون

«والدين، خانواده ها و اولياي مدرسه محيط خانواده و مدرسه رادر زمان امتحانات نبايد به گونه اي تغيير و تحول دهند كه غيرعادي به نظر برسد، چرا كه غيرعادي كردن محيط استرس، اضطراب و دلهره براي بچه ها به وجود مي آورد. ضمن آن كه دانش آموز تصور مي كند حادثه بسيار مهمي رخ خواهد داد، بنابراين بايد براي مقابله با شكست هاي احتمالي خود را آماده كند، درحالي كه با اين روش ها انگيزه و علاقه در او ايجاد نمي شود چرا كه خود را براي مقابله و رويارويي با امتحان مسلح مي كند، بهترين شرايط آن است كه امتحان را در ذهن دانش آموز به عنوان همراه و نجات دهنده دروني كنيم.
هر چقدر محيط را به گونه اي ويژه تغيير دهيم درون بچه را متلاطم و به هم ريخته مي كنيم، ضمن آن كه ممكن است رفتار والدين و معلمان در تغيير دادن محيط به ويژه محيط خانه موجب شود بچه ها توان خود را كمتر از ميزان واقعي آن بدانند و به تبع آن اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.
امتحانات كه از راه مي رسد بسياري از خانواده ها سعي مي كنند برخي از برنامه هاي خود از قبيل مهماني رفتن و مهماني دادن را متوقف كنند تا شرايط خانه براي درس خواندن و امتحان دادن بچه ها مهيا شود، در حالي كه مهماني رفتن خانواده ها و توجه به تغذيه بچه ها از جمله مسائلي است كه همواره بايد از سوي خانواده ها مديريت شود، در غير اين صورت نتيجه مخرب در پي خواهد داشت. بنابراين رفتار برخي از خانواده ها در روزهاي امتحان كه نسبت به اين مسائل توجه ويژه اي نشان مي دهند نادرست است. البته بايد رفع برخي از نيازهاي دانش آموزان همچون خريد كردن را هم كه مي توان به روزهاي پس از امتحان موكول كرد، متناسب با سن و سال و شرايط روحي دانش آموزان به آنها تفهيم كرد.
بايد بدانيم آزمون و امتحان از جمله مباحثي است كه به سنجش و افزايش يادگيري كمك مي كند، ولي متاسفانه ما در نظام آموزشي خود به بعد سنجش امتحان بيشتر توجه مي كنيم تا ابعاد ديگر آن. البته شرايط و نحوه برگزاري آزمون به عنوان ابزار يادگيري اصولي علمي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
* روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *