مدیریت پزشکی

آشنايی با رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني

مديريتي كه بتواند با تكيه بر دانش و تجربة لازم از امكانات موجود، بهترين بهره وري را داشته باشد و رضايت كاركنان و بيماران را تأمين كرده و بهترين خدمات را در كمترين زمان ارائه دهد امروزه چنين مديريتي نياز به دانش تخصصي دارد. دانشي كه در كشور ما در رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني آموزش داده ميشود.
در حقيقت از طراحي ساختمان تا برنامه ريزي براي ايجاد، اداره، توسعه و احتمالاً تعطيل يك بيمارستان نيازمند بهره گيري از انديشه متخصصان رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني است. افرادي كه علاوه بر دانش مديريت در زمينه داروشناسي، مديريت اختصاصي واحدهاي مختلف بيمارستاني، استانداردهاي بيمارستاني، كاربرد كامپيوتر در مديريت بيمارستان، روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان، سازمان و مديريت بهداشت و درمان در ايران، ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درماني، برنامه ريزي و مديريت استراتژيك در نظام بهداشتي و درماني و نظام بهداشتي و درماني تطبيقي اطلاعات لازم را دارند همچنين كلياتي درباره داروسازي، پرستاري، پزشكي و بهداشت بيمارستان ميخوانند.
رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني با بررسي دروس مديريت و تطبيق آن با دروس بهداشتي؛ نحوه اداره امور شاخه ها يا زيرمجموعه هاي مختلف نظام بهداشت و درمان را تعيين ميكند؛ يعني نحوه اداره شبكه هاي مختلف نظام بهداشت و درمان از خانههاي بهداشت گرفته تا مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي و شهري، بيمارستانهاي عمومي و تخصصي وابسته به مركز بهداشتي ـ درماني شهري، درمانگاهها، دانشگاههاي علومپزشكي و بيمارستانهاي تخصصي و آموزشي وابسته به آنها و حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به دانشآموختگان اين رشته در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا آموزش داده ميشود.
تواناييهاي لازم :
فارغ التحصيل رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني به عنوان مدير بخش بهداشت و درمان عمدتاً با بيماران؛ يعني با ضعيفترين ، مظلومترين، نيازمندترين، حساسترين و ناشكيباترين انسانها روبرو است. و از سوي ديگر با استرس، اضطراب، كمبودها، نواقص، نارضايتی ها و برخوردهاي متنوع سروكار دارد؛ بنابراين بايد از پختگي، تحمل و شكيبايي برخوردار باشد. همچنين لازم است كه از نظر جسمي و روحي قوي بوده و در تصميمگيري قاطع باشد.
در ضمن دانشجوي اين رشته بايد به دروس علوم تجربي مثل فيزيك، شيمي، رياضي، زيستشناسي و همچنين زبان انگليسي مسلط باشد.
موقعيت شغلي در ايران :
امروزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اهميت رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني و نياز جامعه به فارغ التحصيلان آن پي برده است و به همين دليل به رغم آن كه در تعدادي از رشته هاي علوم پزشكي مانند پزشكي، پرستاري و مامايي با تعداد قابل توجهي فارغ التحصيل مازاد نياز روبرو هستيم؛ در كل ساختار مديريتي نظام بهداشت و درمان كشور، از وزارتخانه گرفته تا دانشگاههاي علوم پزشكي، شبكه هاي بهداشتي ـ درماني و بيمارستانها به فارغ التحصيلان اين رشته در هر سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا نياز داريم. همچنين فارغالتحصيل اين رشته ميتواند در هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني فعاليت نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *