افتخارات مدیریار

نخستین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه ی خدمات پس از فروش و گارانتی در ایران

 
نام و نوع افتخار : از حامیان و برگزار کنندگان نخستین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه ی خدمات پس از فروش و گارانتی در ایران
زمان و مکان : یک شنبه 87/12/18 ، مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………