مدیریت پزشکی

مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ در بهداشت و درمان

سؤال‌هاي‌ مهمي‌ كه‌ نياز به‌ پاسخ‌ دارد عبارتند از: چرا؟ چگونه‌؟ كجا؟ چه‌ وقت‌؟ چه‌ كسي‌؟ چه‌ چيزي‌؟
مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ براي‌ سازمان‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌، چيزي‌ نيست‌ كه‌ تازه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ باشد. حدود چهار هزار سال‌ پيش‌، حمورابي‌ پادشاه‌ بابل‌ قوانين‌ تنبيهي‌ شديدي‌ را براي‌ پزشكاني‌ كه‌ موجب‌ مرگ‌ يا صدمه‌ بيماران‌ در اثر سهل‌ انگاري‌ مي‌شدند، در نظر گرفته‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر پزشكي‌ در اثر سهل‌ انگاري‌ موجب‌ آسيب‌ رساندن‌ به‌ چشم‌ بيماري‌ شود بايد انگشتان‌ دست‌ وي‌ بريده‌ شود.
مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ برنامه‌اي‌ براي‌ كاهش‌ وقوع‌ و شيوع‌ حوادث‌ قابل‌ پيشگيري‌ مي‌باشد. مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ عبارتست‌ از حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ بيماران‌ خدمات‌ مورد نيازشان‌ را به‌ صورت‌ كافي‌(نه‌ زياد و نه‌ كم‌) در سطح‌ مطلوب‌ هزينه‌- اثر بخشي‌ از طريق‌ كاهش‌ يا حذف‌ حوادث‌ ناخواسته‌ بدست‌ مي‌آورند.
مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ شامل‌ طراحي‌، سازماندهي‌، هدايت‌ و ارزيابي‌ يك‌ برنامه‌ جامع‌ براي‌ تشخيص‌ و تصحيح‌ فعاليت‌ها در مقابل‌ خطراتي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ صدمه‌ به‌ بيمار، كاركنان‌ و يا منابع‌ سازمان‌ گردد و يا باعث‌ مسئوليت‌ قانوني‌ شود. هدف‌ اين‌ فعاليّت‌ عبارتست‌ از پيشگيري‌ از مشكلات‌ درمان‌ نظير نتايج‌ ناخواسته‌ درمان‌، اشتباه‌ در تجويز دارو، كاربرد نادرست‌ ابزار و تجهيزات‌، سقوط‌ بيمار، سرقت‌ اشياء شخصي‌ بيمار و… مي‌باشد.
مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ و كيفيت‌ درمان‌
سازمان‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ دولتي‌ بايد در يك‌ بازار رقابت‌ آزاد با ساير سازمان‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ خصوصي‌ به‌ رقابت‌ سالم‌ بپردازند. چنين‌ رقابتي‌ موجب‌ تشويق‌ مديران‌ و سهامداران‌ سازمان‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ براي‌ كاهش‌ هزينه‌ها و جذب‌ بيماران‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ با كيفتي‌ بهتر مي‌گردد. مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ نيز به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار مكمل‌ در عرصه‌ مديريت‌ بيمارستان‌ها كاربرد دارد. مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ تنها نبايد بر جنبه‌هاي‌ مالي‌ سازمان‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ تأكيد ورزد، بلكه‌ اثربخشي‌ آن‌ بايد شامل‌ ارائه‌ خدمات‌ كيفي‌ به‌ افراد نيازمند در زمان‌ و مكان‌ مناسب‌ باشد.
 
وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ مدير خطرات‌ احتمالي‌
وظايف‌ كلي‌ مدير خطرات‌ احتمالي‌ عبارتست‌ از:
1-   ايجاد هماهنگي‌ و انجام‌ فعاليت‌هاي‌  مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ در راستاي‌ اهداف‌ برنامه‌
2-   انتشار بيانيه‌هاي‌ كتبي‌ كه‌ مؤيد حمايت‌ و پشتيباني‌ هيأت‌ مديره‌ و مدير اجرايي‌ بيمارستان‌ از برنامه‌هاي‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ مي‌باشد.
3-   تعيين‌ خطوط‌ گزارش‌ دهي‌ چارت‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ و تعيين‌ روابط‌ بين‌ مدير خطرات‌ احتمالي‌ و ساير بخش‌هاي‌ سازمان‌.
4-   تعيين‌ شرح‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ مرتبط‌ با مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ براي‌ هر بخش‌
5-   بررسي‌ و پيگيري‌ حوادث‌ مرتبط‌ بابيماران‌
6-   همكاري‌ با تضمين‌ كيفيت‌ براي‌ تبادل‌ داده‌هاي‌ اطلاعاتي‌ مرتبط‌ با مراقبت‌ از بيماران‌
7-   انجام‌ اقدامات‌ اصلاحي‌
8-   حصول‌ اطمينان‌ از محرمانه‌ بودن‌ كليه‌ اطلاعات‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ براي‌ برنامه‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي
كميته‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌
وجود كميته‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ براي‌ اولويت‌ بندي‌ فعاليت‌ها، كاهش‌ و يا حذف‌ خطرات‌ احتمالي‌ و اتخاذ تصميمات‌ كاربردي‌ در اين‌ زمينه‌ لازم‌ مي‌باشد.
كميته‌ مزبور به‌ بررسي‌ گزارشهاي‌ وقوع‌ حوادث‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ مي‌پردازد. با استفاده‌ از نيروي‌ فكري‌ كاركنان‌ باليني‌  وغير باليني‌ عضو كميته‌ مي‌توان‌ به‌ پيشنهادهاي‌ مفيدي‌ در مورد نحوه‌ كاهش‌ خطرات‌ احتمالي‌ دست‌ يافت‌. دعاوي‌ و دادخواهي‌هاي‌ بوجود آمده‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و اطلاعات‌ لازم‌ با وكيل‌ دعاوي‌ بيمارستان‌ تبادل‌ مي‌شود، كميته‌ فوق‌ نقش‌ مهمي‌ در آموزش‌ و پيشگيري‌ از خطرات‌ احتمالي‌ به‌ عهده‌ دارد.

وظايف‌ كميته‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ عبارتند از:
۱-  بررسي‌ كليه‌ گزارشات‌ وقوع‌ حوادث‌ كه‌ توسط‌ مدير خطرات‌ احتمالي‌ جمع‌ آوري‌ و پيگيري‌ شده‌ است‌.
۲-  بررسي‌ كليه‌ شكايات‌ و دعاوي‌ صورت‌ گرفته‌ از جانب‌ بيماران‌، ملاقات‌ كنندگان‌ و همراهان‌
۳- تعيين‌ سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ و تجديد نظر ادواري‌ آن‌
۴-  نظارت‌ بر كليه‌ فعاليت‌هاي‌  خطرات‌ احتمالي‌ در داخل‌ بيمارستان‌
كميته‌ به‌صورت‌ ماهانه‌ تشكيل‌ جلسه‌ مي‌دهد و گزارش‌هاي‌ كميته‌ بايد براي‌ مدير بيمارستان‌ و هيأت‌ مديره‌ ارسال‌ شود.

 
 
*http://hcpm.blogfa.com/cat-13.aspx