مدیریت رسانه و ارتباطات

مفهوم شناسی مديريت رسانه

لذا مديريت زير شاخه هاي متعددي پيدا كرده وگرايش هايي همچون مديريت امور عمومي يا مديريت دولتي, مديريت بازرگاني, مديريت صنعتي, مديريت بيمه, مديريت بانكداري و مديريت بيمارستانها  از دل مديريت عمومي سر برآورده اند.
مديريت رسانه به عنوان يك حرفه و رشته مستقل دانشگاهي محصول همان فلسفه تخصصي شدن مسائل از يكسو و بازيگري برجسته سازمانهاي رسانه اي در عرصه معادلات ملي و بين المللي از سوي ديگر است.توضيح بيشتر اينكه  با ورود جوامع به عصر اطلاعات و حركت به سمت جامعه اطلاعاتي,  سازمان هاي رسانه اي از آنچنان نقش و اهميتي برخوردار شدند كه ضرورت توجه به نحوه مديريت و هدايت انها مسام مي نمايد و مشاهده مي شود كه در چارچوب مديريت امور فرهنگي و خصوصا رسانه ها در نيمه دوم قرن بيستم مطالعات گسترده و عميقي صورت مي گيرد و بالاخره در اواخر قرن يادشده خود مبحث “مديريت رسانه” به عنوان يك حوزه مطالعاتي بكر و جديد در غرب مطرح مي شود و در طي چند سال از رشد كمي و كيفي مناسبي نيز برخوردار مي گردد.
بي ترديد اتخاذ يك رويكرد سازماني به مطالعه محتواي رسانه ها بدون درك رفتار مديريت در سازمان هاي رسانه اي ميسر نيست و بدين منظور بايد در جستجوي مباني نظري مديريت رسانه ها بود.
… مديريت رسانه به عنوان يك رشته و حوزه مطالعاتي جديد در حال شكل گيري و رشد در كشور هايي است كه پي به اهميت و قدرت نهاد رسانه اي برده اند.اين رشته كاربردي مي رود تا با توسعه حجم دانش نظري پيرامون به عنوان يك حوزه تحقيق و مطالعه مستقل مطرح گردد.”
بخشهايي از مقدمه مقاله “مفهوم شناسي مديريت رسانه ” از آقاي طاهر روشندل اربطاني دانشجوي دكتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران و مدرس دانشكده صدا و سيما كه در فصلنامه “راديو تلوزيون” اين دانشكده به چاپ رسيده است.
نويسنده در اين مقاله به موضوعات مديريت رسانه محصول عصر اطلاعات  ,مديريت رسانه حوزه مطالعات ميان رشته اي , شناخت سازمان هاي رسانه اي و ويژگي هاي آن , مديريت در رسانه و مديريت بر رسانه,  ماتريس مديريت رسانه و چشم انداز اين رشته مي پردازد.

محقق همچنين  تعريف خود را از مديريت رسانه ارائه مي دهد:
“مديريت رسانه عبارتست از فرايند بكار گيري بهينه كليه قابليت ها و ظرفيت ها اعم از فيزيكي تكنولوژيكي هنري و انساني در جهت توليد بازتوليد و توزيع پيام هدفمند در چارچوب نظام ارزشي پذيرفته شده كه با هدف نهايي اثر گذاري مطلوب بر مخاطبان صورت مي گيرد.”

 
*http://omidjahanshahi.persianblog.ir/post/42
 
 
 
 
 
Media Management
 
 
The programme in Media Management will provide students with knowledge and understanding of the multidisciplinary field of media management, encompassing media technology and its basic components as well as market studies, business development, organization and economics.
The programme will provide a broad knowledge of the entire field, but also in-depth knowledge of specific subfields as well as an understanding of current research and development work within the field. The programme also includes advanced methodological knowledge. This is a joint multidisciplinary programme between KTH, the Royal Institute of Technology and the Stockholm School of Economics (SSE). The two schools will promote the programme separately, but the selection of students will be a joint effort. Only students with a technical background can apply to the programme via KTH. Students with a background in economics, business administration or marketing must apply via SSE.
Programme outline

The programme is multidisciplinary, combining media technology and computer science with economics, management, and business development. It is aimed at students on a bachelor’s level wishing to acquire the knowledge and skills to manage and develop enterprises in the media industry or enterprises using media communication in their business activities. It will also give a background for research education in this field. Students will study compulsory courses comprising a total of 90 ECTS credits, and electives for the remaining 30 ECTS.