خلاصه كتب مديريتي

بهشت جوانان يا آنچه بايد يك زن و مرد بدانند

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيفا.
كتابنامه:ص.531-536

رسول گرامي اسلام(ص)فرمود:
محبوب ترين مردم نزد خداوند بزرگ نوجوان زيبايي است كه جواني وزيبايي خود را در راه حق تعالي واطاعت او سپري مي كند.و خداوند نزد فرشتگان به چنين جواني هفتخار مي كند و مي فرمايد:بنده واقعي من اين جوان است.                       
ميزان الحكمه.ج5.ص9
مظلوميت زنان قبل از اسلام:
مظلوميت زن در جهان قبل از اسلام را به دودوره مي توان تقسيم كرد:
1-دوره وحشيگري كه زن انسان شناخته نمي شد و در نهايت خشونت با وي رفتار مي شد.مشكل ترين كارها بر عهده زنان بود و مرد مي توانست زن خود را بفروشد يا كرايه دهد.
2-دوره تمدن هاي يونان ،مصر،روم و ايران كه براي زن شخصيت حقوقي و اجتماعي قائل نبودند واورا از هر لحاظ تابع مرد مي دانستند.
زن در اروپا:
در يونان زن به عنوان كالاي تجاري  در بازار ها خريد و فروش مي شد و بدون شخصيت حقوقي و اجتماعي بود و بعد از وفات شوهرش حق زندگي نداشت.
در روم قبل از ميلاد ،دختران وزنان  از تمام حقوق اجتماعي محروم بودند،نه ارث مي بردند ونه مي توانستند مالك چيزي بشوند.مرد حق دادرسي و وكيفر زن را داشت و مي توانست به خاطر گناهش او را به مرگ محكوم كند.
زن در روسيه:
در روسيه قديم هنگامي كه پدري دختش را به خانه شوهر مي فرستاد اورا آهسته با تازيانه مي زد و سپس شلاق را به داماد خود ميداد تا معلوم شود از اين به بعد دختر از كسي كه جوانترو نيرومندتر است كتك خواهد خورد.
زن در آسيا:
در هندوستان:قبايل وحشي هندوستان دخترن خود را مي كشتند.برخي از آن ها معتقد بودند كه داشتن دختر و شوهر دادن آن ها مهيه ننگ است،پس چه بهتر كه اين ننگ به كلي از ميان برداشته شودو نسل دختر از بين برود تا دچار چنين رسوايي نگردند.
وقتي مردي مي مرد ،برا ي رهايي روحش از تنهايي ،زنش را با وي زنده  زنده مي سوزاندند و اين سوختن او را نوعي فداكاري وعشق زن هندي به همسرش قلمدا مي كردند.
زن در عربستان:
قرآن مي فرمايد:
زماني كه به يكي از آن ها فرزند دختر مژده داده مي شد،از شدت غم و ناراحتي رخسارش سياه و سخت دلتنگ مي گشت و از اين خبر بدي كه به او رسيده بود:خود را از اقوام پنهان مي داشت و مي گفت:آيا اين دختر را با ذلت و خواري نگه دارم يا اورا زنده به گور كنم؟آگاه باشيد كه آن بسيار بد داوري مي كنند.
اعراب گاهي زن شوهر مرده را جزء اموال ودارايي او به حساب مي آورند و به عنوان سهم الارث او را تصاحب مي كردند.
حقوق زن در اروپا:
در قرن بيستم براي اولين بار مساله حقوق زن در برابر حقوق مرد عنوان شد.انگلستان كه قديميترين كشور دموكراسي  به شمار مي رود،در اوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق مساوي قائل شد.دول متحد آمريكا در يال 19920.م قانون تساوي زن و مرد را درحقوق سياسي تصويب كردند.همچنين فرانسه در قرن بيستم تسليم اين امر شد.
مقام زن در اسلام

مقام زن صالح از نظر قرآن كريم:
1-سوره احزاب .آيه 35:همانا همه مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان با ايمان ،مردان و زنان اهل اطاعت و عبادت ،مردان و زنان راستگو،مردان و زنلن صابر ،مردان و زنان خدا ترس ،مردان و زنان خير خواه ومسكين نواز،مردان و زنان روزه دار ،مردان و زناني كه پاكدامنندو مردان زناني كه بسيار از خداوند ياد مي كنند،براي همه آن ها خداوند مغفرت وپاداس بزرگ آماده نموده است.
در ايه كريمه زنان ومردان هم رديف يكديگرذكر شده اند وخداوند سبحان از نظر پداش فرقي بين آن ها نگذاشته است.
2-سوره روم:آيه 21:و از نشانه هاي خداوند اين لست كه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آن ها آرامش يابيد و در ميان مودت و رحمت قرار داد.در اين،نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر مي كنند.
در اين آيه مباركه خداوند خلقت زن را از آيات و و نشانه هاي خود دانسته و ياد آور شده كه زن باعث محبت و رحمت و سكون و آرامش آست. زن و مرد با پيوستن به يكديگركامل مي گردند و هر يك بدون ديگري موجود ناقصي است . خداوند در پايان آيه شريفه مي فرمايد :اين مطلب براي كساني است كه تفكر مي كنند .اگر كسي عاقل و انسن متعالي باشد متوجه مي شود كه زن و مرد مكمل يكديگرند و اين زن است كه كانون  خانواده را گرم و با نشاط نگه ميدارد و باعث رشد و كمال انسان مي شود.
3-سوره كوثر:اي رسول ما به تو عطاي بسيار –مانند مقام نبوت ، شفاعت ،كوثر،حضرت فاطمه(س)-بخشيديم.پس تو هم به شكرانه اين نعمت ها نمازبگزار و قربان كن ،بخ درستي كه دشمنت بي فرزند مي ماند. 
زن از ديدگاه ائمه معصومين(ع):
رسول اكرم فرمود:بهترين فرزندان شما دختران هستند.ونيز فرموده اند:بهترين شما در درگاه كساني هستند كه با زنان و دخترانشان برخورد نيكو داشته باشند و من در بين شما بهترين برخورد را با خانواده ام دارم.
ثواب تربيت دختر:
رسول خدا فرمود:هر كس سه دختر پاكدامن،يا سه خواهر را سرپرستي وبزرگ كند:بهشت بر او واجب مي شود.از رسول خدا در باره سرپرستي دو دختر و يك دختر نيز پرسيده شد،و رسول خدا فرمودند همين پاداش را دارد.
زنان نمونه:
در تاريخ زنان با ايمان وشجاع بسياري بوده اندكه زندگي آن ها سراسر ايثار و شهادت و از خود گذشتگي در راه خداوند متعال بوده است.اينك به نام چند تن ازآن ها اشاره مي شود:
1-همسر حزبيل نجار:
اين زن در زمان حضرت موسي ايمان آورد و آرايشگر دختر فرعون بوده است.از قضا روزي هنگام آرايش موي دختر فرعون شانه از دستش افتاد.از آن جا كه زبانش همواره به ذكر خدا مشغول بود ناگهان گفت:به نام خدا.دختر فرعون از او پرسيد:منظورت از خدا پدرم فرعون است؟ او گفت:خير بلكه من كسي را ستايش مي كنم كه پدر تو راآفريده است واو را از بين خواهد برد. دختر فرعون موضوع را به پدرش اطلاع داد.فرعون اورا احضار كرد و گفت:
مگر به خدايي من اعتقاد نداري ؟او گفت:هرگز.خداي حقيقي را رهانمي كنمتا تورا به پرستم .فرعون عصباني شد و دستور داد تا تنوري را پر از آتش كردند.به جلادان دستور داد تا همه بچه هاي اين زن را به تنور بيندازند.تمام بچه هايش دردر مقابل چشم هايش سوختند.تنها يك بچه كوچك در آغوش زن مانده بودو اين امري طبيعي است كه مادر به كودك شير خوار خود علاقه بيشتري دارد. بچه را به زور از مادر گرفتند.جلاد گفت:اگر از آيين موسي بيزاري بجويي واز آن دوري كني فرزندت را در آتش نمي افكنم.همسر حزبيل خواست در ظاهر سخن بگويدكه ناگهان به قدرت خود بچه به زبان آمدو به مادرش گفت:صبر كن تو بر حق هستي .مادر صبر كرد و آن بچه را دذآتش افكندند.پس خودش را نيز به آتش افكندند.
پيامبر اسلام مي فرمايند:در شب معراج در محلي بوي بسيار خوشي به مشامم رسيد.از جبرئيل پرسيدم اين بوي خوش بي نظير چيست:جبرئيل گفت:اين بوي خوش خاگستر جسد سوخته همسر حزبيل و فرزندان اوست اين بوي خوش تا قيامت از لين زمين استشمام مي شود.
2-همسر حضرت ايوب                                         3-حضرت خديجه
4-حضرت زهرا(س)                                            5-سميه اولين زن شهيد
6-خنسا مادر 4شهيد                                              7-فاطمه بنت اسد
8-ام البنين مادر 4شهيد                                         9-حضرت زينب اسوه صبر و شجاعت،نيز از زنان پاكدامن بوده اند.

مفاسد و ضررهاي بد حجابي و بي حجابي:
بهترين سلاح شيطان:
رسول خدا فرمودهاند:مطمئن ترين اسلحه براي شيطان زنان هستند.شيطان براي نابودي بشر سلاح هاي متعددي دارد و آن سلاحي كه از همه بيشر قابل اعتمادبراي شيطان در جنگ با انسان است و اورا كاملا موفق كرده زنان بي تقوا هستند.درروزگار ما نيز يكي از موثرترين عوامل استعمارگران در ظلم و غارت مردم جهان به ويژه كشور هاي اسلامي زنان فاسدالاخلاق هستند.
بحثي مختصر پيرامون شيطان:
شيطان در اصطلاح به هر موجود متمرد،اختلاف افكن،موذي،مفسد و منحرف كننده،مضر،زن بي تقوا،منافق، دروغگو،حيله گرو…اعم از انسان ،جن و جنبندگان گفته ميشود.
حكمت وجود شيطان:
قرار دادن شيطان از جانب حق تعالي براي انسان از كمالات نظام تكوين و تشريع است،زيرا وجود دشمن بد نيست،آن چه بد است دشمني اوست.اما در نظام تكوين وطبيعت:اگر همه چيز براي انسان در طبيعت گوارا و بر طبق ميل او باشدديگر به دنبال مجهولات نمي رود واستعداد او شكوفا نخواهد شدو در علوم مختلف پيشرفتي نخواهد داشت.و امادر نظام تشريع و دين :اگر انسان دشمني به نام شيطان و نفس اماره نداشت در راه تكامل رشد نمي كرد.در مبارزه باشيطان است كه انسان به خدا تقرب مي جويد پس آنچه سبب شده انسان به مقام خليفه اللهي برسد و مثل حيوان نباشد مبارزه او با دشمني به نام شيطان است.
راه هاي ورود شيطان:
در آيات وروايات آمده كه شيطان از چهار طرف بر انسان مي ايد و اين به اين معنا مي تواند باشد كه شيطان انسان را به طور كامل محاصره كرده است.
امام محمد باقر (ع)در اين باره مي فرمايند:منظور از آمدن شيطان به سراغ انسان از پيش رو اين است كه آخرت و جهاني را كه در پيش دارد در نظر او سبك وساده جلوه مي دهدكه همين امر موجب گناه در دنيا مي شود.و منظور از پشت سر اين است كه آن هارا به گردآوري اموال و تجمع ثروت وبخل از پرداخت حقوق ،به خاطر فرزندان و وارثان دعوت دعوت مي كند و منظور از طرف راست اين است كه امور معنوي را به وسيله شبهات وايجاد شك و ترديد ضايع مي سازد .منظور از طرف چپ نيز اين است كه لذت هاي مادي وشهوات را در نظر آن ها نيك جلوه مي دهد.و در پايان اين مبحث به سخني از حضرت علي (ع) در نهج البلاغه اشاره مي كنيم:ايشان فرمودند:
ازآن چه خداوند سبحان با ابليس رفتار كرد درس عبرت بگيريد.با اين كه او اعمال وعبادت طولاني و كوشش هاي فراواني در راه حق تعالي انجام داد،به طوري كه 6هزار سال خداوند بزرگ را عبادت كرد كه شما نمي دانيد اين 6هزار از سال هاي دنيا بوده يا سال هاي آخرت،ولي در اثر يك لحظه تكبر همه اين زحمات را بر باد داد.به راستي شيطاني كه خداوند را مي شنلخت ،اين همه اورا عبادت كرد واز طرفي به بهشت وجهنم معتقد بودوبا اين وضع به خود رحم نكردو زحمات 6هزار ساله خود را بر باد داد ،آيا به ما رحم مي كند؟
اولين مهاجم فرهنگي:
اين روزها بحث از تهاجم فرهنگي غرب وراه مقابله باآن فراوان است ولي قبل از هر چيز بايد:
اولا:ريشه هاي تهاجم فرهنگي را شناخت وبعد درصدد علاج آن برآمد.
ثانيا:مساله تهاجم فرهنگي مربوط به اين زمان نيست بلكه حضرت آدم كه خلق شد بعد از مدت كوتاهي اين تهاجم عليه او وفرزندانش شروع شد.برهمين اساس خداوند سبحان مي فرمايد:
((اي فرزندان آدم شيطان شمارانفريبد،آن چنان كه پدر ومادر شمارا (فريب داد)واز بهشت مكاني كه درآن بودندبيرون ساخت…))
از اينآيه مبارك وآيات ديگر معلوم ميشود كه اولين مهاجم فرهنگي و نخستين موجودي كه موسيقي وآلات موسيقي وعرياني وساير مفاسد را ترويج كرد شيطان بودوبه دنبال او يارانش حركت كردندوراهش را ادامه دادند.امروزه نيز كساني كه در اين راه قدم برميدارنداعم از استكبار جهاني (شيطان بزرگ)وافرادي كه باپخش نوارهاي مبتذل و فيلم هاي منحرف كننده ويدئويي وسينمايي و… فضاي جامعه را آلوده مي سازند وهمچنين زنان بد حجاب وعروسك هاي متحرك كوچه وبازارو…همه اين ها بر شيطان اقتدا كرده اند.
تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگي:
همان طوري كه قرآن كريم ريشه تهاجم فرهنگي را براي ما روشن و مشخص نموده ،روش مبارزه وراه پيروز شدن راهم به مايادداده است.به شرط اين كه در اين راه صبر واستقامت از خود نشان دهيم وآن روش مبارزه معنويت وارتباط با خداوند سبحان مي باشد.
قرآن مجيد ميفرمايد:به راستي كه نماز(واقعي)انسان را از زشتي ها ومنكرات باز مي دارد.
حضرت امام علي نيز مي فرمايد:نماز واقعي سد محكم خداوند ،دربرابر شيطان ودور كننده اوست.
عواقب اسف بار بدحجابي وبيحجابي از ديدگاه عقل واجتماع:
ابتدا به وضع اسف بار جوامع قربي نظري مي افكنيم:
-خود كشي:خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران:هر ساله بيش از سي هزار ايتاليايي براثر ابتلا به مشروبات الكلي جان خود رااز دست مي دهند.8هزار كشته و448هزار مجروح نتيجه تصادفات در آلمان بوده وعلل آن سرعت زياد ،مصرف الكل ،عدم رعايت حق تقدم بوده است.
ميگويند در آمريكا در هر15دقيقه يك نفر خودكشي مي كنديعني سالانه 31هزار نفر براثر خودكشي مي ميرند به طوري كه اين پديده به هشتمين عامل مرگ ومير در اين كشور تبديل شده است.
-افزايش آمار طلاق وفروپاشي كانون خانواده :
به گزارش تحقيقاتي  كه از سوي اداره مطالعات آمارجمعيت انگليس كه قبل از ازدواج با هم روابط نامشروط داشته اند ظرف 15سال اول زندگي خود حداقل 14% بيشتر از سايرين در معرض خطر طلاق قرار دارند.ودر سال هاي پس از آن نيز با احتمال 60% زندگي زناشويي آنان به طلاق وجدايي منجر خواهد شد.
براساس همين گزارش آمار مربوط در كشور هاي آمريكا ،كاناداو سوئد به مراتب بدتر از آمار مربوط به طلاق در انگلستان است.به گزارش cnnاز هر 3ازدواج در آمريكا يكي به طلاق كشيده مي شودوهمين امر باعث مي شود كه كودكان مورد آزارو اذيت ناپدري ها ونا مادري ها قرار گيرندوحتي به دست آنان كشته شوند.
عاقبت آزادي غرب:در خيابان گاندي تهران جنايتي هولناك اتفاق افتاد كه هر انساتي را متحير وبهت زده نمود .جريان از اين قرار بود كه دو نوجوان 16ساله دختر وپسر به نام هاي  سميه-ش-وشاهرخ-و-كه باهم آزادانه به سبك غرب ارتباط داشتنددست به اين جنايت فجيع زدند.كه درآن خواهر و برادر 14و9ساله سميه به نام هاي سپيده ومحمدرضا با همفكري و نقشه قبلي  در يك اقدام مشترك توسط نامبرده به قتل رسيدندومادرسميه پس از مجروح شدن توانست از دست دختر قاتلش و دوست وي جان سالم به دربرد.واين حادثه شوم در منزل دختر بهوقوع پيوست.

طبق اظهارات مسئولين در دادگاه نكات قابل توجهي كه نبايد به سادگي از كنار آن ها گذشت عبارتنداز:
1-خانواده دختروپسر هردو ازلحاظ مادي مرفه بودندپس فقر عامل چنين جنايتي نبوده است .
2-استفاده از ماهواره در خانواده پسر وامكان استفاده آن براي دختر بوده .همان گونه كه در اظهارات قاتلين در دادگاه آمده آن ها تحت تاثير برنامه هاي ماهواره قرار گرفته اند وبه خاطر تقليد از فيلم هاي غربي به چنين جنايتي دست زده اند.
3-دختر وپسر با اين كه باهم محرم نبودند به منازل هم رفت وآمد داشته و خانواده دو متهم نيز مطلع بودندوبه اعتراف متهمان به طور مرتب در خانواده شاهرخ جشن دوستانه و مختلط برقرار بوده و سميه نيز آزادانه در بسياري از جشن ها شركت مي نموده.همچنين شاهرخ با دو تن از بزرگان گروه هاي رپ در ارتباط بوده و تحت تاثير القائات خشونت بار افكار گروهي موسوم به (هوي متال)اقدام به اين جنايت هولناك كرده است.
عبرت از اين حادثه:تنها راه جلوگيري از اين حوادث هولناك روي آوردن و عمل نمودن به دستورات قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (ع)است.
آثار مخرب در فرزندان نيز يكي از عواقب بد حجابي است،همچنان كه حضرت علي (ع)مي فرمايد:
سجاياي اخلاقي دليل وراثت و فضيلت ريشه خانوادگي است.با اين بيان، تقوا و بي تقوايي ونيز عفت و بي عفتي زن در دختر وپسرش تاثير دارد واين موضوع را نه تنها شرع مقدس اسلام و قانون وراثت ،بلكه تجربه و تاريخ ثابت كرده است در نتيجه زن بدحجاب ضمن اينكه منشا انحراف و فساد در جامعه مي باشدآينده فرزند خود مخصوصا دخترش را به خطر مي افكند.
از ديگر عواقب اسف بار بد حجابي مي توان به :محروميت از محبت،تباهي شخصيت ،تاخير در ازدواج،از هم پاشندان زندگي ديگران عضعف اعصاب و…اشاره كرد.
علل بدحجابي و اقسام آن :
1-تقليد كوركورانه :قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد :بعد از آن كه فرعون در رود نيل غرق شد وبني اسرائيل از ظلم او نجات يافتندهنگام بازگشت به قومي بت پرست برخوردنددر اين هنگام به حضرت موسي (ع)گفتند:اي موسي،همان طور كه اين ها معبود وبتي دارند براي ما هم مانند آن ها معبود وبتي قرار بده .
2-كمبود رواني:عده اي به خاطر عقده هاي رواني وكمبود هاي روحي است كه در وجودشان احساس مي كنند.با گمان واهي خود موي سر خود را بيرون مي ريزند وبنادا واطوار وآرايش در خيابان و انظار عمومي ظاهر مي شوند تا اين كمبود هاي رواني را جبران كنند.
3-دوستان ناباب و نا منيب:علت بد حجابي بعضي از اشخاص به خاطر داشتن دوستان ناباب مي باشد .از اول دختر خوبي بوده ولي در اثر بي اطلاعي و عدم ايمان قوي تحت تاثير دوست بد حجابش قرار مي گيرد در حالي كه دختران مسلمان بايد بدانند انسان نبايد به هيچ دوست و انساني اطمينان كامل داشته باشد.در صورتي كه دوست انسان گناه كند اگر ميتواند به او تذكر دهدو اصلاحش گرداند واگر نمي تواند به حال خودش رهايش كند .
حضرت علي(ع)مي فرمايند:پيش از آزمايش و شناخت به دوستت اعتماد مكن وهمچنين مي فرمايد :دوست تو كسي است كه تو را از گناهان وخطاها باز دارد.
4-خود باختگي وتهاجم فرهنگي:تهاجم فرهنگي نيز علت ديگري براي ترويج بد حجابي ئ بي بندو باري در جامعه است كه از سوي جرايد ،راديوها،ماهواره،نوار وفيلم هاي مبتذل از طرف كشور هاي بيگانه و دشمنان اسلام مانند سيل به طرف كشورهاي اسلامي در حركت است وبعضي از جوانان ما تحت تاثير قرار مي گيرند به طوري كه آثار نا به هنجار اين گونه فيلم ها در شكل و قيافه آن ها مشاهده مي شود.
5-لقمه حرام:خوردن لقمه حرام يكي از علت هاي مهم بد حجابي است .كسي كه درآمد وكسب زندگيش را با ربا ،رشوه،كم فروشي ،گران فروشي،مصرف بيجا از بيت المال و…مخلوط كند و آن را به خورد زن و فرزندش مي دهد در نتيجه غذاي حرام وگناهان سبب مي شود كه دختر و همسرش همانند يك عروسك متحرك در كوچه وخيابان ظاهر شوند وپسر او نيز خود را به شكل دختران و غربي ها درآورد و خود هم عكس العملي نشان ندهد.
در روز عاشورا امام حسين (ع)خطاب به مردم فرمود:
شما گوش به سخنان من نمي دهيد و حرف من در دل شما اثر نمي كند ،علتش آن هدايايي استكه از راه حرم به دست شما رسيده وشكم هاي شما از حرام پر شده وبه همين خاطر خداوند بزرگ بر دل هايتان مهر زده و سياه گردانيده است.6-نداشتن ارتباط واقعي با خداوند سبحان :نداشتن ايمان درست ونبودن ارتباط واقعي به وسيله نماز وقرآن ودعا وبا خداوند سبحان :علت تمام گناهان از جمله بد حجابي است.اگر كسي نمازي خواند كه او را به ياد خداوند بزرگ و مرگ وصحنه هاي هولناك عالم قبر و روز قيامت انداخت ديگر گناه نمي كند.ديگر به اعضاي بدنش كه امانت هاي حضرت حق تعالي است خيانت نمي كند.چون خودرا در محضر پروردگار عالم مي بيند نمي آيد براي هوي وهوس اسير دام شيطان در اين چند سال جواني بشود وآخرت خود را كه جاي هميشگي است از دست بدهد.
نظر هنرمندان غير مسلمان در مورد حجاب:  
آن هايي كه با سينما آشنايي دارند مي دانند كه بيشترين فيلم هاي عربي در مصر ساخته مي شوند و بيشتر اين فيلم ها در ابتذال و وقاحت و فساد ونيز كيفيت پايين هنري شهرت دارند.در سال هاي اخير گروهي از بازيگران زن مصري اين واقعيت را درك كرده اند كه بازيچه دست توليد كنندگان و ابزار سود جويي هاي يغماگران شده اند واز سويي بر اثر موج اسلام گرايي ،وانوار حيات آفرين  محمد(ص)بر دل هايشان تابيده است وبه هدايت الهي راه يافته انداز اين روبا شهامتي خالصانه به دامن اسلام وارزش هاي گران قدر آن بازگشتند .از گذشته خود توبه كردندواز هنر پيشگي دروغين كناره گرفتند.اينك نظر شما را به مصاحبه با يكي از آن بانوان محترم جلب مي كنم:
1-ام كريم: (هاله الصافي)) كه روزگاري از ستاره هاي مشهور رقص شرقي بود هم اكنوندر خانه خود به امور همسر و فرزندان وعبادت مشغول است.در نخستين ملاقاتي كه با وي داشتم گفت:هاله الصافينام حقيقي من نيست .بلكه نام هنري من بوده است كه در طول دوران هنري ام مرا با آن نام مي شناختند .من آن اسم را فراموش كردها م واميدوارم همه آن را به فراموشي بسپارند.
چه وقت تصميم گرفتي از رقص كناره گيري كني و با حجاب شوي ؟تقريبا 5 سال پيش اين تصميم را گرفتم.
چگونه تصميم گرفتي؟صبح يكي از روز ها در خواب ديديم كه از نزديك يكي از مساجد عبور مي كنم ومن ميترسم وارد آن مسجد شوم،زيرا لباس شرعي در تن نداشتم  .ناگاه مردي مردي عباي خود را كند و مرا باآن پوشاند .آن گاه وارد مسجد شدم ونماز خواندم .از خواب كه بيدار شدم برخواستم ،غسل كردم ،وضو گرفتم و نماز خواندم.مدت يك هفته با كسي صحبت نكردم .از ان پس نماز هاي خود را ادا مي كردم . احساس مي كردم قلبم لبريز از ايمان وهدايت شده است .لذا رابطه خود را با هنر قطع كرده وبه همراه همسرم فريضه حج را انجام دادم.
عكس العمل خانوادت در اين تصميم چه بود ؟تمام افراد خانواده ام ،مادرم،همسرم ودخترم از گرفتن اين تصميم خوشحال شدند ومرا تشويق كردند.گرچه آن ها توبه من را جدي نگرفته بودند وگمان مي كردند كه كار من در اثر خوابي است كه ديده ام وپس از يكي –دو هفته،پايان خواهد يافت ومجددا به كارم بر خواهم گشت ولي وقتي اصرار مرا به توبه وجديت در آن مشاهده كردند نسبت به توبه من باور پيدا كردند.
حجاب در تمام اديان الهي و ملل مختلف:
در حالي كه در جهان بدحجابي وبي حجابي شيوع پيدا كرده ودر اثر همين كار ،فسادو بي بندوباري ،بسياري از كشور هاي دنيا را فرا گرفته اند،عده اي گمان مي كنند كه حجاب مخصوص دين مقدس اسلام و بعضي از اديان الهي است در حالي كه اين توهم و گمان شايسته نيست.زيرا آن چه به طور خلاصه مي توان گفت آن است كه :تمام ملل ومردم جهان  زنان شان داراي حجاب بوده اند اگر چه در كيفيت پوشش فرق داشته اند.
اكنون براي ثابت شدن اين موضوع به شواهد ادله از قرآن كريم ،تورات،انجيل و نقوش به جاماندهاز پيشيان مي پردازيم:
1-قرآن كريم وحجاب زنان در اقوام گذشته:از قصه حضرت آدم (ع)وحوا كه در سوره مباركه اعراف ازآيه 11-27ودر سوره مباركه طه116-123آمده استفاده مي شود كه:حوا پوشش وحجابي داشته كه در اثر فريب شيطان برهنه گرديده است.در روايتي از ابن عباس آمده است كه:بعد از آن كه آدم و حوا برهنه شدند خداوند امر كرد قوچي را ذبح كنند،پس حوا پشم آن را ريشت وبه كمك آدم(ع)از تابيده هاي آن يك جامه بلند براي آدم و يك پيراهن و روسري براي خود بافت .بدين وسيله بدن انسان هاي نخستين پوشيده وباحجاب گرديدو هر دو از برهنگي وشرمندگي آن نجات يافتند.
2-حجاب در تورات :تورات و انجيل فعلي كه به دست بعضي از شاگردان موسي و عيسي (ع)نوشته شده بر موضوع پاكدامني و حجاب زن و دوري از هر ناز و عشوه گري در برابر شوهر تاكيد نموده است .
تورات در باره ي دختر رفقه(دختر بتوئيل )كه با نامحرم برخورد مي كند چنين مي گويد :رفقه چشمان خود را بلند كرده اسحاق را ديد و از شتر خود فرو آمدواز خادم پزسيد ،اين مرد كيست كه در صحرا به استقبال ما مي آيد؟خادم گفت:آقاي من است .پس نقاب خود را گرفته ،خود را پوشاند.
3-سخن ويل دورانت درباره حجاب يهوديان:در قرون وسطي يهوديان همچنان نسوان و زنان ،خود را بالباس هاي فاخر مي آرايتند .كسي به آن ها اجازه نمي داد كه با سر عريان به ميان مردم روند.نپوشاندن سر خلافي بود كه مرتكب را مستوجب طلاق مي ساخت.از جمله تعاليم شرع يكي آن بود كه مرد يهودي نبايددر حضور زني كه موي سرش هويداست دست به درگاه خدا بردارد.
4- حجاب در انجيل: به بخش هايي از انجيل درباره لزوم رعايت تقوا و پاكدامني زنان توجه فرماييد:
نهي از نگاه به نا محرم:اگر دست و پايت تورت بلغزاند آن راقطع كرده از خود دور انداز زيرا تورا بهتر است كه لنگ يا شل داخل حيات شوي از آن كه با دودست يا پا در نار(آتش)جاودان افكنده شوي.
اگر چشمت تو را لغزش دهد آن را قلع كرده ،از خود دور انداز،زيرا تورا بهتر است با يك چشم وارد حيات شوي از اينكه با دو چشم در آتش افكنده شوي.

وظيفه زنان از نظر انجيل:
زنان پير در سير متقي باشند ونه غييب گو ونه بنده شراب  زباده بلكه معلمات تعليم نيكو،تا زنان جوان را خرد بياموزند كه شوهر دوست و فرزند دوست باشند وعفيفه و خانه نشين ونيكو ومطيع شوهران خود كه مبادا كلام خدا متهم شود.وهمچنين زنان ،خويشتن را بيارايند به لباس مزين به حيا وپرهيز ،نه(مزين)به زلف ها و طلاو مرواريد و رخت گران بها ،و شما را زينت ظاهر نباشد از بافتن موي و متحلي شدن به طلا و پوشيدن لباس ،بلكه انسانيت باطني قلبي در لباس غير فاسد،روح حليم وآرام كه نزد خدا گران بهاست زيرا بدين گونه ،زنان مقدسه در سابق نيز كه متوكل به خدا بودند خويشتن را زينت مي نمودتد و شوهران خود را اطاعت مي كردند مانند ساره كه مطيع ابراهيم(ع) بود.
سوال:اگر تورات وانجيل روي حجاب و پاكدامني زن و ساير احكام و مسائل اخلاقي اين همه تاكيد نموده است.پس چرا در اروپا و بعضي از كشور هاي ديگر كه خود را پيرو حضرت موسي و عيسي (ع)مي دانند اين همه برهنگي و بي بندوباري از جانب بسياري از زنان مشاهده مي شود؟
جواب:اولا همان طور كه در بين مسلمانان بعضي از افراد به قرآن كريم واحاديث پيامبر اكرم (ص)وائمه اطهار (ع)عمل نمي كنند ودر ظاهر مسلمان هستند ،در بين يهوديان ومسيحيان نيز افراد بسيار هستند كه ادعاي پيروي از حضرت موسي و عيسي را مي كنند ولي در حقيقت بنده هوي وهوس خود هستند نه بنده خداوند بزرگ و پيروان اين دو پيامبر بزرگ.
ثانيا:از زماني كه اروپا از نظر علم و صنعت رشد چشمگيري داشت به همان نسبت از دين و مسائل معنوي دو رشد كه يكي از آن ها رواج فساد و برهنگي در بين بسياري اززنان آن ها بود واين موضوع اختصاص به اروپا ندارد بلكه كشور هاي اسلامي هم اگر دقت نكنند و همزمان با رشد صنعت به رشد معنويت جامعهئفكر نكنند به دردو بلاي اروپا مبتلا خواهند شد واين موضوعي است كه قرآن كريم در موارد متعددي به آن ها هشدار داده است.
5-حجاب در شريعت زرتشت:در كيش آريايي ،زنان محترم محجوب بودند ،زنان محترم ايران براي حفظ حيثيت طبقه ممتاز و ايجاد حدودي كه آن ها را از زنان عادي و طبقه چهارم امتياز دهد صورت خود را مي پوشاندندو گيسوان خود را پنهان نگه مي داشتند.
6-نقوش به جا مانده از اقوام گذشته:يكي ديگر از شواهد وجود حجاب حجاب در اقوام گذشته تصاويري است كه مردمان گذشته در سنگ ها و نقوش باقي مانده است و اين ها نشان مي دهد زنان داراي حجاب،مخصوصا با چادر بوده اند.7
-چادر ،حجاب زنان ايران باستان:نويسنده كتاب پوشاك باستاني ايرانيان در اين مورد مي نويسد :تاريخ نويسان درباره پوشاك آن زمان اكثرأ به سكوت گذرانده اند. با اين وصف از روي برخي نقوش كه از آن زمان مانده ،به زناني بومي برخورد كرديم كه پوشش جالبي دارند ،پيراهن آنان پوشش ساده،بلند يا داراي راسته چين و راسته چين و آستين كوتاه است. و در پايين دامن و از زانوبه پايين ،شرابه هايي (منگله)تا مچ پا آويزان است.
بعد مي گويد به زناني از اين دوره برمي خوريم كه از پهلو براسب سوار ند.اينان چادري مستطيل برروي همه لباس خود افكنده اند و در زير آن يك پيراهن دامن بلند،و زير اين نيز يك پيراهني ديگر بلند تر تا مچ پا نمايان است.
8-حجاب زنان اشكاني:لباس زنان اشكاني پيراهني بلند تا به روي زمين ،گشاد ،پرچين ،آستين دار و يقه راست بوده است.پيراهن ديگري داشته اند كه روي اولي مي پوشيدند.اندازه اين يك نسبت به اولي كوتاه و ضمنأيقه باز است.روي اين دو پيراهن نيز چادري سر مي كردند.
9-حجاب زنان ساساني :در مقايسه چندين نقش سنگي آناهيتا  ونقوش ديگر با هم ،به نظر مي رسد كه بانوان ساساني پيراهن بلند ،بسيار پرچين و گشاد مي پوشند و آن را بانواري در زير سينه جمع كرده ،مي بستند …گاهي چادري گشاد و پرچين سر مي كردند كه تا وسط ساق پا مي رسيده است.نقوشي كه از بانوان ساساني در بشقاب هاي نقره اي مانده حكايت مي كند كه هر يك از بانوان چادري به خود پيچيده دارند.
10-حجاب در شاهنامه:در جاهاي مختلف شاهنامه سخن اززن نيكوي ايراني و حجاب او به ميان آمده است كه از اين اشعار استفاده مي شود زنان ايران از دير باز حجاب و اخلاق نيكو و پاكدامنيشان زبانزد همه بوده است ،اكنون به برخي از آن اشعار توجه فرماييد
سخن تهمينه همسررستم:
به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست                چو من زير چرخ كبود اند كيست
كس از پرده بيرون نديدي مرا                   نه هرگز كش آواز شنيدي مرا
سخن منيژه:
منيژه منم دخت افراسياب                       برهنه نديده رخم افتاب
علامه نقدي در كتابش مي نويسد :مشهورترين گروه هايي كه قبل از اسلام زندگي مي كردند،زرتشتيان ايران،براهمه،بودائيان،مسيحيان وامت عرب بوده اند كه در همه آن ها حجاب در بين زنانشان رايج بوده است.اما ايرانيان بعضي از ان ها زنانشان داراي حجاب و بعضي ديگر با صورت باز (بدون حجاب بوده و به آن افتخار مي كردند)و سخت گيري بعضي در مورد زن به حدي بود كه زن ناچار بود در تمام طول عمرش در چهار ديوار منزلش به صورت زنداني باشد و جز آن محار مي كه دين معرفي كرده بود حق نداشتنداورا ببينند و بشناسد.
استاد شهيد مطهري در مورد حجاب ايرانيان قبل از اسلام مي گويد ((تا آن جا كه من در كتاب هاي مربوطه مطالعه كرده ام در ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالأدرهند،حجاب وجود داشته و از آن چه در قانون ايلام آمده سخت تر بوده است))
11-سخن ويل دورانت درباره حجاب زنان ايراني:
زنان طبقات بالاي اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان روپوش دار از خانه بيرون بيايند و هرگز به آنان اجازه داده نمي شد كه آشكار ا با مردان رفت و آمد داشته باشند و سخن گويند. زنان شوهردارحق نداشتندهيچ مردي راولو پدر يا برادرشان را ببينند. در نقش هايي كه از ايران باستان برجاي مانده هيچ صورت زن ديده نمي شود.
12-حجاب نزد برهمائيان:اما براهمه،حجاب نزد آن ها روش خاصي داشته و زن حق نداشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *