خلاصه كتب مديريتي, مدیریت بازرگانی

راز موفقيت دربازار كار

خلاصه کتاب راز موفقیت در بازار کار
نويسنده : ا- كيهان نيا
ويراستار: ماندانا حميدپور
ناشر: نشرمادر
ناظرفني: افشين كيهان نيا
طراح جلد: آيدا ذوقي
چاپ اول :76
چاپ بيستم : پائيز 86
تيراژ: 3000 جلد
چاپ : محرر
صحافي: علايي
شماره شابك : 0- 0- 90869- 964
عريف موفقيت
خلاصه كننده: فاطمه گنجيان فرد

شخصيت واقعي شما زير چهره ظاهريتان پنهان است
بزرگترين آرزوي بشركسب موفقيت است .
(( لوسيا))
موفقيت امري است نسبي و هرگز تعريفي واحد به خود نمي پذيرد.
به نظر آلفرد اوستن :  آرامش و اطمينان بهترين موفقيت است .
صاحبنظران برداشتهاي متفاوتي از موفقيت دارند اما درنظراكثريت مردم فرد موفق كسي است كه به آرزوهاي خود برسد و در درون رضايت خاطر احساس كند كه اين خود حاصل تلاش و كوشش مداوم در زندگي مي باشد.
و اينكه هيچ كس واقعا” موفق نيست مگر آنكه خوشبخت باشد و نيز خوشبخت كسي است كه كاري مفيد و با ارزش انجام دهد .
تعريف فرهنگ وبستراز موفقيت به مفهوم نيل رضايتبخش به هدف تعريفي مناسب است .كسي كه داراي هدفي روشن است پس از رسيدن به كاميابي احساس خوشبختي و آرامش مي كند .
به گفته لويي استوني : تنها گنجي كه ارزش جستجو كردن دارد هدف است .
براي رسيدن به هدف چه كارهايي بايد انجام داد .
كليه اهدافي كه درسرمي پرورانيد يادداشت كنيد و سپس چندين بارآن را بخوانيد تانسبت به هدفهاي قابل امكان شناخت بيشتري پيدا كنيد .
سپردن انديشه هاو آمال به مغز و ايجاد فرصت لازم براي بررسي يكايك آنها امروزه بين كساني كه به نيروي شگفت انگيزمغز آگاهند متداول است .
مطالعه پل ارتباط دهنده مغزهاست به واسطه اين ارتباط است كه مي توانيم درانتخاب هدف به خود ياري رسانيم .
همچون اسفنج كه آب را جذب مي كند شما نيز افكارخوب را جذب كرده و آن را در خدمت هدف خويش قراردهيد . (( تامس اديسون ))
با روش الگو برداري و مدل سازي در وقت و پول خود صرفه جويي كنيد .
كاش دانسته بودم چگونه زندگي كنم يا كسي را يافته بودم كه روش زندگي را به من تعليم دهد . (( تئودور پاركر))
ره چنان رو كه رهروان رفتند يا دانا داند و پرسد و يا آنكه بيشترمشورت مي كند كمتردچاراشتباه مي شود . و يا به قول امريكاييها دو فكرازيك فكربهتراست.
با كساني مشورت كنيد كه داراي خصوصيات يك مشاور آگاه و خبره باشند .
به گفته علي (ع): كسي كه در امورمهم با خردمندان مشورت كند شريك عقل آنها ميشود .
ازمشورت با آدمهاي بدبين ، ترسو و بيكاره و لاف زن دوري كنيم . زيرا آدم بدبين همچون مبتلايان به ترياك مرض خود را به هزاران دليل به ديگران منتقل مي كند . (( حجازي ))
آينده را از دريچه ترس و وحشت نگاه نكنيد . (( هاريمن ))
هركه با دانا مشورت كند ازرسوايي درامان است .         از((تاريخ گزيده))
پس ازشناخت هدف و بررسي همه جانبه آن با رعايت زمان بندي دقيق هدف خود را انتخاب كنيد كساني كه همواره درمورد اهدافشان سخن سرايي ميكنند و هرگزدست به عمل نمي زنند موفقيتي نخواهند داشت .
انسان به درستي همان مي شود كه اغلب به آن فكرمي كند . ((ارل نايتين گل ))

اهميت تصميم گيري
پس ازشناخت يك هدف سالم نوبت به تصميم گيري مي رسد كه بايد به عنوان گامي مهم مورد توجه قرار گيرد . لحظه تصميم گيري از سخت ترين و سرنوشت سازترين لحظات زندگي بشراست .
ويليام جيمزدرباره تصميم گيري مي گويد : لحظاتي هست كه مجبوريم انتخاب كنيم اما لحظاتي هم هست كه انتخاب نكردن خود يك تصميم است . البته نه اينكه تصميم خوبي باشد بلكه از تصميم گيري غلط بهتراست .
تصميم گيري براي آينده و نيزانتخاب راه مناسب به يقين نياز به انديشه و تفكر دارد بخصوص اگر سعادت و آينده ما در گرو آن باشد .
نيچه مي گويد : هيچ وقت براي تغييرتصميمات ديرنيست .
هدفي را انتخاب كنيد كه ضمن فراهم ساختن رفاه و آسايش به شما خوشي و نشاط بخشد و به دور از چشم و همچشمي و رقابت باشد .
بزرگترين اشتباه اين است كه ازاشتباه كردن بترسيم . (( آْلبرت هيوبار))

اخذ تصميم مناسب مستلزم رعايت شرايط هفتگانه زير است :
ترديد به خود راه ندهيد .  5- شما تصميم گيرنده باشيد.
2- ازعواقب تصميم گيري نترسيد .   6- عجولانه تصميم نگيريد.
تصميم خود را تغييرندهيد .   7- لجوج و يكدنده نباشيد .
با افكار نااميد كننده بجنگيد .
چشم آخربين تواند ديد راست                    چشم آخر بين غروراست و خطا
مولانا
توجه به توصيه هاي نابجاي اطرافيان و اهميت دادن به پيشداوريهاي جامعه در مورد ارزش و اعتباريك حرفه خاص مانع ازانتخاب صحيح مي شود .

اصول چهار گانه تصميم گيري براي انتخاب شغل:
علاقه به كار  –  كاررابايد دوست داشت .   (( باكار خود ازدواج كنيد ))
نداشتن تضاد –  ((ترديدهايمان خائنيني هستند كه با نصايح خود ما را ازهدفمان باز ميدارند ، درحاليكه تصميمي راسخ و شروعي بموقع فتح و پيروزي را نصيبمان مي سازد .  ((شكسپير))
يكدله باشيد  ( راز پيروزي شير )
انسان مي تواند به آنچه مي خواهد برسد ، به شرطي كه دست از دامن تصميم استوار رهانكند .  (( تامس ))
دنبال كارهاي متعدد نباشيد .
رسيدن به صدها آرزو در آن واحد امكان پذير نيست . ؟
كسي كه همه راهها را مي جويد ، همه را از دست مي دهد . ؟

عواملي كه تصميم را به موفقيت نزديك مي كنند :
1) پشتكار      (( تلاش منظم و متوالي ، پاداش چند برابردارد .)) جيم ران
2) اعتماد به نفس  (( تمام وعده و وعيده هاي  دنيا فريبي بيش نيست ،بهترين
دستور زندگاني اين است كه اعتماد به نفس داشته باشيد ))  ميكلانژ

(( اگر اراده كني و استقامت داشته باشي بي شك موفق مي شوي ))
امرسون

راههاي ساده و عملي زيربه شما در تقويت اعتماد به نفس ياري خواهد رساند :
افكارتان را پيشاپيش بر موفقيت متمركز سازيد .
با تمركز براستعداد ، توانايي و امكانات خود نيروهاي درونيان را تقويت كنيد
سعي كنيد باتكرار كلمات اميد بخش و دلگرم كننده روحيه خود را از هر لحاظ قويتر سازيد .
در پي هدفتان باشيد و فكر تأئيد ازجانب ديگران را از خود دور كنيد .
از شكست هراسي به دل راه ندهيد ، زيراشكست آغاز پيروزي است .
اميد و ايمان را باور داشته باشيد و آن را شعار خويش سازيد .
دائما” به خود تلقين كنيد كه من مي توانم راه حل هر مشكلي راپيدا كنم .
از ميان هدفهايتان آن را برگزيند كه اميد بيشتري به موفقيتش داريد .
براي رفع هر مشكل به مغزتان رجوع كنيد و از آن كمك بخواهيد .

به اهداف بزرگ بينديشيد
بايد به هدفهاي بزرگ بينديشيم و براي رسيدن به آنها سرسختانه تلاش كنيم همه مي توانيم جزء بهترينها باشيم به شرطي كه با تمام وجود بخواهيم و اين خواست دروني و قلبي را همواره تكرار كنيم .
طرح كوچك را كناربگذاريد و طرحهاي بزرگ را در نظر بگيريد و هدف خود را بالا ببريد . (( دانيل بارتهايم ))
اگر دركارها جديت به خرج ندهيم بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده بر ما
پيشي خواهند گرفت .
(با استعداد متوسط اما پشتكاري بيش از حد به هر چه بخواهيد مي رسيد پشتكارهميشه جايگزين استعداد شده است .) (( باكستون ))
( تنها كسي موفق ميشود كه به انتظارننشيند و همه چيزرا هوش و حواس خود بخواهد ) .  (( شيلر))
ازمغز خود بايد حداكثراستفاده را ببريم وبا مقاومت و سختكوشي و نظم و دقت
و شكيبايي پيماني ابدي ببنديم .
شانس و اقبال به معناي استفاده به جا از فرصتهاي پيش آمده و توانايي درك موقعيتهاي مناسب است .
به گفته حافظ:
قومي به جد و جهد گرفتند زلف يار                 قوم دگر حواله به تقدير مي كنند
( طالع باگنجينه هاي خود به استقبال كساني مي رود كه با اعتماد به نفس و جرآت بسيار در جستجوي حق خويش اند .)    (( هيلر ويلمن ))
به نظرفلاسفه با آري گفتن به مشكلات و تلاش و كوشش غيرممكن ها ممكن ميشود و خواستن ها به توانستن ها بدل مي گردد.
مثل انگليسي مي گويد : خواستن نه به معناي ميل داشتن . آرزو كردن و اميدوار بودن . بلكه به معناي عمل كردن است .
نيچه در كتاب (( چنين گفت زرتشت )) مي گويد : خواستن توانستن است .
به نظراوتنها فرماني كه شخص بايد بي چون و چرا به آن پاسخ دهد فرماني است كه درونش صادر مي كند و اين نداي دروني است كه جهت و هدف تلاشهابه بياني بهتر اراده را شكل مي بخشد .
كار بزرگ وجود ندارد به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم .
( كار كوچكي كه انجام يافته بهتر از از كارهاي بزرگي است كه طرح آن ريخته نشده. )
(كارتان را آغاز كنيد  توانايي انجامش به دنبال مي آيد .)    (( امرسون ))
( اگر كارها را به بخشهاي كوچك تقسيم كنيد و جزء به جزء انجامش دهيد به نظر بزرگ و دشوار نمي آيد .) (( هنري فورد ))
ازانجام كارها هراس به خود راه ندهيد با انتخاب راه و روش درست و مقاومت و شكيبايي هر كاري امكان پذيراست .
همچون ذره بين همه نيروهايتان را در يك نقطه متمركز كنيد .
آرزوها و اهداف خود را با ضمير باطن بسپاريد تا با دقت روي آن كار كند . و نتيجه صحيح را در اختيار تان گذارد هرگز ذهن خويش را با اين افكار كه من عوض شدني نيستم (( اين جوري به دنيا آمده ام ))  (( زندگيم با اين حرفها تغيير نمي كند و يا وضع من با ديگران فرق دارد )) آلوده نسازيد انديشه منفي همواره شما را به نتايج منفي خواهد رساند .
هيچگاه براي بروز خلاقيتهاي دروني ديرنيست و هميشه ميتوان از صفرآغازكرد
سقراط(( انسان سعادتمند كسي است كه ازهرخطايي تجربه كسب مي كند))
كار امروزرابه فردا ميندازيد بلكه در صورت امكان كار فردا را امروزانجام دهيد. هرگزكاري را كه امروز قادر به انجامش هستيد به فردا موكول نكنيد امروز همان فردايي است كه ديروز منتظرش بوديد
با سعي و كوشش مداوم به همه خواسته ها و آرزوها يتان دست مي يابد افكاري چون ((قسمت نبود)) يا من سرنوشت ديگري داشتم را ازذهن خود خارج سازيد.
((اميد در زندگاني همان قدر اهميت دارد كه بال پرندگان )) ويكتور هوگو
حقيقتي بالاتر از اين سراغ ندارم كه انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد روش الگو برداري به ما در رسيدن به اهدافمان ياري مي رساند.
((تورئو))
پس از بررسي و مطالعه هدف مورد نظر بلافاصله دست به اقدام بزنيد،اجازه ندهيد شكست دلسردتان كند با تلاش و سختكوشي بر آن فائق خواهيد شد.اگرباورداشته باشيم كه غير ممكن وجود ندارد ميتوانيم تمام موانع را ازسرراهمان برداريم .در هركاري شرط اساسي داشتن اراده اي قوي است با اراده اي قوي شرايط ديگر چندان اهميت ندارد.((گوته))

ازشكست نهراسيد
عشق علاقه به هدف و آرزوهاي دورو دراز پاد زهر ترس و اضطراب است با پيگيري كارها مغز فعالتر و اميد به موفقيت در شما بارور ميشود .
از شكست نهراسيد و بدانيد كه تواناترين و لايق ترين افراد نيزبا ناملايمات و سختيها مواجه مي شوند كساني كه با اراده اي استوار و اعتماد به نفس بيشتر به دنبال اهداف خويش مي روند همواره پيروزند اما آناني كه در اثر شكست مايوس مي شوند هيچ راهي به سوي موفقيت ندارند.
آنقد ر شكست مي خورم تا راه شكست دادن را بياموزم .           (( پطركبير))
من از اشتباه بيش از موفقيت درس آموختم .                  (( سرهمفري ديوي ))
ازشكست درس عبرت بگيريد آن راپايان كارتلقي نكنيد و درپي علت ناكامي درزندگي باشيد .
مصيبت هميشه پايان كارنيست .  ((  دوروتي كارنگي ))
شكست بيش از موفقيت آموزنده است كسي كه هيچ وقت اشتباه نمي كند هرگز به جايي نمي رسد .(( ساموئل اسمايلز ))

سايرعوامل موفقيت
با لا را نگاه كنيد اين توصيه ديل كارنگي به كارگران جواني است كه انديشه موفقيت در سردارند . او سپس مي افزايد به نظرمن جواني كه اكنون خود را شريك يا رئيس تجارتخانه معتبري نمي پندارد قابل اعتنا نيست . همواره با خود تكرار كنيد كه جاي من در قله اين كوه است و در عالم خيال خود را بزرگترين انگاريد . يك ضرب المثل است كه مي گويد : با چشم در آسمان و با پا برروي زمين راه رويد .
عاقلانه ريسك كنيد با كار بيشتردر آمد افزايش مي يابد و زندگي مرفه تر مي شود .
مارك تواين مي گويد : ازآناني كه سعي دارند جاه طلبيهايشان را تحقيركنند دوري كنيد . انسانهاي ناچيز هميشه چنين عكس العملي نشان مي دهند در
حالي كه اشخاص بزرگ سعي دارند با رفتار خويش احساس به عظمت رسيدن را در شما تقويت كنند .
گفته دكترنصر را هميشه به خاطربسپاريد :  آنچه درعالم خيال گذشت ، روزي جنبه تحقق خواهد گرفت ، چه ، عالم خيال غالبا” عا لم جمال است .
مال اندوزي در حد متعارف نه تنها كارناشايستي نيست ، بلكه درصورت فراهم بودن سايرشرايط ضامن خوشبختي انسان و نيز عامل مهم موفقيت است .
پول خوشبختي نمي آورد ولي نبودنش بد بختي مي آورد .     (( همينگوي ))
سعدي سخنورنامي مي گويد :
مال ازبهر آسايش عمر است                          نه عمر ازبهر گرد آوري مال
موفقيت تنها به دست آْوردن و از ديگران گرفتن نيست چه بسا كه بخشش و سخاوت عين موفقيت و كاميابي باشد .

گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم      ورت زدست نيايد چو سرو باش آزاد
(( سعدي ))
وقتي با مشكلات ديگران آشنا شديد بايد قدر زندگي و امكانات خود را بدانيد .
شمايي كه برغم مشكلات گذشته امروز موفق و سربلنديد ، استعداد ، توانايي و پشتكارتان را به اثبات رسانده ايد .
نامه چارلي چاپلين خطاب به دخترش جرالدين را بخوانيم تا از طرز فكر كساني كه بسيار ثروتمند بوده اند آگاه شويم .
… نيمه شب ، هنگامي كه ازسالن پرشكوه تئاتر بيرون مي آيي ، آن ستايشگران ثروتمند را فراموش كن ولي حال آن راننده تاكسي را بپرس كه تو را به منزل مي رساند . حال زنش رابپرس و اگر آبستن بود و پولي براي خريد لباس بچه نداشت ، مبلغي پنهاني در جيبش بگذار…
دخترم جرالدين ، چكي سفيد امضا براي تو فرستادم كه هر چه دلت خواست در آن بنويسي و آن  را خرج كني ولي هر وقت خواستي دو فرانك خرج كني ، با خود بگو سومين فرانك از آن من نيست بلكه متعلق به مرد فقيرگمنامي است كه امشب به يك فرانك احتياج دارد .جستجو لازم نيست . اين نيازمندان گمنام را ، اگر بخواهي ، همه جا خواهي يافت . به نماينده خود در پاريس دستور داده ام وجه اين نوع مخارج تو را بي چون و چرا بپردازد ، اما براي سايرمخارجت بايد صورتحساب بفرستي …

ازوقت خود چگونه بايد استفاده كرد
با نظم و ترتيب بخشيدن به اوقات روزانه، علاوه بر آنكه به تمام كارهايتان رسيدگي مي كنيد ، از زمانهاي بيكاري خود نيزحداكثراستفاده را مي بريد .
انساني كه آفريده بولدوزراست ، بايد از مخلوقش قويترباشد .
براي رسيدن به اهداف بزرگ بايد از خوشيهاي كوچك وگذرا صرف نظركرد .
زياد كار كردن ، در صورتي كه انسان به كارش علاقمند باشد ، بسيارسودمند است .
قبل از آغاز هر كار بايد مراحل اجراي آن را مشخص كنيم .
با دوباره سنجي برنامه هايتان دست به ابتكارات و ابداعات جديد بزنيد و راه حلهاي آسانتر و عملي تر را جستجو كنيد .
اگر در استفاده از امكاناتي كه زندگي در اختيارمان مي گذارد كوتاهي كنيم، سزاوار سرزنش هستيم .
روزگارنسبت به كسي كه بداند وقت خود را چگونه صرف كند ، فوق العاده مهربان است .   (( لرد آويبوري))

موفقيت شما بستگي به طرز فكرتان دارد
اشتياق وتدريج دو شرط اصلي موفقيت است .
افكارتان را بركسب در آمد جديد متمركز سازيد .
ما سرچشمه انرژي و قدرتيم اگر از اين نيروي جاوداني استفاده ببريم، درهاي شادي و شادماني يكي پس از ديگري به رويمان گشوده خواهد شد .
براي موفقيت بيشتر دوستان خود را از ميان افراد برجسته ، خيرخواه و مثبت انديش برگزينيد .
رويايي فكر نكنيد . هر گونه برنامه ريزي بايد هماهنگ با امكانات و واقعيات زندگي شما باشد .
ايده ها و آرزوها ي بالقوه خود را هر چه زودتر به فعل در آوريد تا راه خويش را به سوي موفقيت هموار سازيد .

انسان به كار كردن نياز دارد
يكي ازبهترين راههاي انجام صحيح ودقيق كارها ثبت آنها در دفترچه روزانه است . انجام بموقع كارها به صرفه جويي در وقت وكسب منافع احتمالي مي انجامد .
حركت و هيجان به جسم نيرو مي بخشد و روح راسرزنده و شاداب مي كند .
داشتن آرزو بتنهايي ضامن موفقيت نيست .
داشتن كار و ميل رسيدن به اهداف و آرزوها نيروي حيات را درشما تقويت و صد چندان مي كند .
در پايان هرروز و هر هفته فهرستي از كارها  انجام نشده تنظيم كنيد و از خود بپرسيد كه با انجام آنها به چه نتايجي دست مي يافتيد .

سختكوشي
به نقشه هايي كه در سرداري فكر كن و پايبند استعدادهاي فطري و تواناييهاي ذهنيت باش.
همه قوا و انرژي خود را ، چه فيزيكي وچه معنوي ، برهدفت متمركزساز و اطمينان داشته باش به مقام و مرتبتي بالاتردست خواهي يافت .
اگر مي خواهي موفق شوي و طعم پيروزي رابچشي ، بايد به نيروي خود متكي باشي و اميد به ديگران را از خود دورسازي .
تلاش و پشتكار دو عنصراصلي و تعيين كننده زندگي كساني بوده كه به موفقيت وكاميابي دست يافته اند . به تجربه ثابت شده كه بيشتر شكستها ناشي از سهل انگاري در زندگي بوده است .
عاقلانه ريسك كنيد و از خطر نهراسيد . پيروزي از آن كساني است كه از شور و شوق زندگي لبريز بوده اند .
اين پيام نيچه را به خاطربسپاريد:(( آنچه مرا نكشد ، قويترم خواهد ساخت .))
خوشبيني شكل ظاهري ايمان است . با ايمان راسخ قادربه انجام هركاري خواهيد بود .
آنچه به فعل مي آيد ، محدود است و آنچه بالقوه است ، وسيع.     ((  لامارتين))

مردي كه از مساعدتهاي ديگران چشم بپوشد ، شخصا” وارد ميدان شود وبرنيروي خويش متكي باشد ،همان كسي است كه نيرومندي و موفقيتش راپيش بيني مي كنند .   ((  امرسون))
براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه قدرت ،جرأت و سختكوشي لازم است ، و گر نه هر ماهي مرده اي مي تواند ازسمت موافق آب حركت كند .
((  ساموئل اسمايلز))

افكار بزرگان زماني ارزش واقعي خودرا آشكار مي سازند و شيوه زندگيمان را تغييرمي دهند كه به كار گرفته شوند .
مشكلات ومسائل زندگي بي شباهت به كلاغان بيمناك نيستند ، به شرط آنكه همچون عقاب برآنها حمله ور شويم.
با تمركز بريك موضوع وتفكيك آن در ذهن نه تنها به راه حلهاي صحيح دست مي يابيم بلكه قدرت پرداختن بموقع به موضوعات ديگر را در خود تقويت     مي كنيم.
به علايق خويش واقف شويد و در يابيد كه اعتقادات شما برچه تمايلاتي استواراست .
براي پيشرفت در كارها ناچاريد ازخود شناخت كافي داشته باشيد . آگاهي به مشكلات و لنگي هاي رفتاري پيش شرط هر گونه خود سازي است .
نوشتن ، تكرار و تلقين به خود ما را از هر نارسايي رفتاري نجات خواهد داد و آرامش در حضور ديگران را به ما ارزاني خواهد داشت .
فرصتها را مي سازيم ، به دست نمي آوريم . آينده را بايد ساخت .
((   برنارد شاو))

كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما راتربيت مي كند .
((دانشمند انگليسي))
دربرابر عزم آهنين قوه اي را ياراي مقاومت نمي بينم.           ((  ناپلئون))
مرد بزرگ كسي است كه اگراراده كند ، بتواند ميان احساسات و افكارخود حائلي ايجاد نمايد .   (( ناپلئون )
مي خواهم گريبان سرنوشت رابگيرم . او نمي تواند سرم را در برابر زندگي خم كند ، پيروزي از آن من خواهد بود .                                       ((بتهوون ))

مركز ثقل خود را به درون خويش منتقل كنيد ، آن گاه درآرامش مطلق فرو خواهيد رفت .

((كارن هورناي))

مراوده با ديگران
هيچ كس جزكارفرماي صالح ،رئيس دلسوز و دوست صميمي حق دخالت و قضاوت در مورد كارهاي شمارا ندارد .
كساني  كه به شما حسادت مي كنند . امتيازات قابل توجهي درشما ديده اند كه خود فاقد آن هستند .
فكردوستي با دشمنان را درخود احيا كنيد . كينه توزي را كناربگذاريد و با ابزار محبت و لطف سعي كنيد دشمنان خويش را برسرمهرآوريد .
بيشتركارها آن طور كه به نظرمي آيد ، غامض و پيچيده نيست و با كمي تلاش مي توان از عهده آنها برآمد .
((صداقت بهترين سياست است)) را سرلوحه زندگي خود قراردهيد .
راستگويي شما را بهترمعرفي ميكند تا دروغگويي .                   ؟
جواني كه استعدادش كم و عزم و اراده اش زياد است از كسي كه داراي
استعداد زياد و عزم و اراده اي كم است ، موفقتر مي باشد .
(( جيمز رايلي))

ميزان خوشبختي و بد بختي افراد تنها به دست خود آنها فراهم مي شود .
(( لينكلن))

هرگز توقف نكنيد . اگر از شغلتان راضي نيستيد و احساس كرديد محيط كارتان محل مناسبي براي  رشد و پيشرفت نيست ،كارخود را عوض كنيد .
كسي كه داراي عزمي راسخ است ، جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند
(( گوته))

عدم همكاري ديگران با شما نبايد موجب تأخير كارها شود ، براي به پايان رساندن كارها شخصا” وارد عمل شويد .
عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست گيريد .   (( ويكتور هوگو))
الگو قرار دادن حرفها و نصايح ديگران چنان نيرويي در ما ايجاد مي كند كه ما را از حمايت سايرين بي نياز مي سازد .
اگر كار را درست انجام دهيم ، پاداش و مزايا از آن ما خواهد بود .
اگر مسئوليتي به شما محول شد ، به گونه اي عمل كنيد كه نيازي به تحقيق و بررسي دوباره نباشد .
مردان شجاع فرصت مي آفرينند ، ترسوها و ضعفا منتظرفرصت مي نشينند .
(( ويليام جيمز))

انسان ! خودت به ياري خود برخيز .                                          (( بتهوون))

رمزو راز موفقيت در بازار كار
گوش كردن هنري است همپاي سخن گفتن و كسي كه بخوبي به صحبتهاي ديگران گوش مي سپرد ، رابطه خوبي با آنهابر قرار مي كند .
آنچه را كه بد مي فهميم نمي توانيم خوب بيان كنيم .               (( بوالو))

ضمن صحبت با مديرتان كارهاي زيررا انجام دهيد :
الف- با آرامش و اطمينان خاطربنشينيد و نگاهتان را مستقيما” به چشمان او بدوزيد .
ب- با دقتي وسواس گونه به حرف هايش گوش دهيد .
ج- ضمن گوش دادن ، بانيم نگاهي كه از او بر مي داريد ، حرفهايش را يادداشت كنيد .
د- در صورت نياز از او توضيح بخواهيد .
ه – چنانچه لازم تشخيص داديد ، سئوالتان را بلافاصله مطرح كنيد و راه حلهاي احتمالي را جويا شويد .
و- اگر صلاح دانستيد ، درپايان كار با صراحت اظهار نظركنيد .
اگر مي خواهيد به مدير قسمت پيشنهادي ارائه دهيد ، سعي كنيد اصول و ضوابط لازم را درنظرگيريد .پيشنهادات وطرحهايي كه مورد ايراد واقع مي گردند ، پذيرفته نمي شوند .
از مخالفت نهراسيد . بادبادك هنگامي بالا مي رود كه با باد مخالف مواجه شود .
(( چرچيل))

رعايت نكات زيربه شما درروند يك مذاكره سودمند ياري مي رساند :
الف- در سخن گفتن شتاب نكنيد .
ب- موضوع را قبلا” چندين بار با خود و باصداي بلند تكرار كنيد تا هنگام اداي آنها دچار فراموشي يا لكنت زبان نشويد .

ج- جملات ساده، كوتاه و رسا به كار بريد و شيوه خلاصه گويي درپيش گيريد .
د- گفته هاي خويش رابا اطمينان و اعتماد به نفس ادا كنيد . انتظارنداشته  باشيد ديگران آنچه را كه شما باشك و ترديد برزبان مي آوريد ، باور كنند .
ه- اگر در حين مذاكره متوجه شديد كه مخاطبتان مايل به صحبت است ، به او مجال دهيد افكارش را بروز دهد و ميزان اطلاعات و معلوماتش را برشما فاش سازد .
و- دربرابر ترشرويي و عبوسترين اشخاص هرگز بشاشت خود را از دست ندهيد و هنگام گفتگونيز تمام قوايتان رابر كسب كاميابي متمركزسازيد.

دقت درشناخت عادات ، علايق و سليقه مدير،شما رابه او نزديكتر مي كند و در نتيجه رابطه بهتري بينتان برقرار مي گردد .
عدم توجه به خواسته هاي مديران رده بالا شما را كارمندي ناسازگار معرفي مي كند .هرگز باعث رنجش و نارضايتي مديرخود نشويد .
كارمنداني كه در حرفه خود ارتقاء  كيفي نمي يابند و هميشه در جا مي زنند جزو افرادي هستند كه مورد قبول هيچ كس واقع نمي شوند .
اگربارئيس  غير منصفي روبرو شديد ، با او مذاكره كنيد و اگر به نتيجه نرسيديد خود را براي كاردرمحيطي ديگر آماده سازيد .
ضمن  مذاكره (( مودبانه )) ، (( مصممانه)) و(( شجاعانه)) رفتار كنيد با اين روش زودتر به خواسته هاي خود مي رسيد .
توجه دقيق به نكاتي كه درآداب شركت در ميز گرد آمده ، ازشما عضوي فعال، سازنده و موفق مي سازد .
با آگاهي از نحوه مكالمه تلفني ، مي توانيدازاين وسيله جهت دستيابي به اهداف خويش بهره گيريد .

امتيازاتي كه موفقيت شما را در بازار كار تكميل مي كند
وقت شناسي برجسته ترين امتياز انسان عصر ماشين ،سرعت و ترقي مي باشد . آدم وقت نشناس اعتبارو منزلت خود را نزد ديگران از دست مي دهد.
تنها سرمايه ما وقت است ، اگر رفت ديگر بر نمي گردد .
(( ساموئل اسماليز))
نظم و ترتيب و عمل به قول وقرار دو عامل مهم وارزشمند است و كساني كه ا ز اين دو ويژگي برخوردارند ، نبايد از هيچ گزندي هراس داشته باشند .
سند پاره مي شود ، قول پاره نمي شود .  (( مثل آلماني ))

تحرك و فعاليت عامل مهم موفقيت در كارهاست و پيگيري و مداومت تضمين كننده آن .
اراده هاي ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خود نمايي مي كنند ، اما قوي جز در لباس عمل و كردار ظاهرنمي شوند .   (( گوستاو لوبون ))
كساني كه پس از موفقيت مغرور مي شوند ، از خود شخصيتي بدلي مي سازند ، به طوري كه همواره انتقاد ناپذير مي شوند و انتظار ندارند كسي به آنها نه بگويد .
كسيكه به خود احترام مي گذارد هرگز دچار غرور نمي شود .
(( كارن هورناي ))
افتادگي آموز اگر طالب فيضي                   هرگز نخورد آب زميني كه بلند است

دوستان ما همچون سرمايه هايي گرانقدرند كه هرگز نبايد از دستشان بدهيم . با رعايت آيين دوستي هرگز تنها نخواهيدماند .
گر مخير بكنندم به دو عالم كه چه خواهي
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
((سعدي))

همه فهميدن همه بخشيدن است .
(( ويكتور هوگو))

علاقه به يادگيري زندگي ما را روز به روز شيرين تر مي سازد ، چه بسا كه آموختن يك نكته ما را از صدها گرفتاري نجات دهد .
هر كه را مي بينم از يك حيث بر من برتري دارد ، از اين جهت من از همه پند مي گيرم و چيزي مي آموزم .  (( امرسون))

ايجاد رابطه سالم و گشودن درهاي همكاري به دور از هر گونه فريب و ريا
هنري است كه زبان بازي به آن راهي ندارد .

چاپلوسي  هم گوينده را فاسد مي كند و هم شنونده را .      (( مثل لاتين ))
تملق و اخلاق بندرت دريك جا جمع مي شوند .    ((  كنفوسيوس))
گوش سپردن به حرفهاي ديگران حوصله و صبوري خاصي لازم دارد . سعي كنيد سنگ صبور ديگران باشيد تا هميشه به سراغتان بيايند .
مضرات كمرويي را بشناسيد وبراي رفع آن اقدام كنيد . خود را دستكم نگيريد و به ارزشهايتان واقف شويد .
علايم كمرويي :
نامفهوم و كنگ حرف مي زنيم .
صدايمان دچار ارتعاس مي شود و تشويش و اضطراب وجودمان را فرا مي گيرد .
ماهيچه هاي گلويمان به طوري در هم مي پيچد و دردناك مي شود كه قدرت حرف زدن را ازما سلب مي كند .
دستپاچه مي شويم و از انجام هر كار ساده اي باز مي مانيم .
اعتماد به نفس لازم را از كف مي دهيم .
اغلب ساكتيم و ترس از ايجاد ارتباط ما را خاموش نگاه مي دارد .

راه رفع كمرويي :
مطالبي را كه قصد بيانشان را داريد ، قبلا” آماده كنيد و آنها را چندين بار با صداي بلند بخوانيد .
ظاهر خويش را هميشه تميز ومرتب نگاه داريد تا ازاعتماد به نفس بيشتري برخوردارشويد .
قبول كنيد كه بالاتر از سياهي رنگي نيست . بدترين اتفاقي كه احتمالا” دريك گفتگو ياسخنراني برايتان رخ خواهد داد اين است كه نتوانيد خوب صحبت كنيد و اين حادثه فاجعه نيست .
به هنگام تنهايي درگوشه اي دراز بكشيد و عبارات ، جملات و افكار اميد بخش را به خود تلقين كنيد و ضمن اين تمرين امتيازات و موفقيتهاي خويش را ياد آور شويد و به خود بقبولانيد كه در برخي موارد از بيشتر اطرافيان برجسته تر و ممتازتريد .
افراد سخنران را هميشه الگوي خود قراردهيد .
با نيروي اراده مي توان به همه چيز دست يافت ، اما اين اراده محرك و تازيانه مي خواهد و اگر آن را به كار نيندازيم ،بزودي زنگ مي زند .
((  لابولايه))
چهره مصمم ، شاد و صميمي بزرگترين حربه در باز كردن درهاي بسته است . هرگز با روحيه خراب ، افسرده و ناشاد به سراغ كسي برويد  كه نه تنها هيچ دري به روي شما باز نمي شود ، بلكه روند مذاكرات معمولي و ساده را نيز به بن بست مي كشانيد .

آيين سخنوري
تا مرد سخن نگفته باشد                            عيب و هنرش نهفته باشد
(( سعدي))
با به كارگيري شيوه هاي سخنراني و انتخاب كلمات و مطالب مناسب به هنگام سخن گفتن ، از خود  شخصيت تازه اي مي سازيد .
يا درست حرف بزن يا آنكه عاقلانه سكوت كن .  (( ژرژ هربرت))
يا خاموش باش يا حرفي بزن كه از خاموشي بهتر باشد .    (( فيثاغورث))

كلام منتسكيو نيز چنين است :
گاهي سكوت بيش از تمام حرفها مقصود را بيان مي كند .
به قول يكي از فلاسفه يونان : كم دانستن و بد بيان كردن مانند پول نداشتن و زياد خرج كردن است .
با اجراي دقيق قوانين گفتگو به نتيجه مطلوب و دلخواه مي رسيد . افرادي كه شيوه صحيح مذاكره با ديگران را رعايت نكنند ، كمتر موفق به حل گرفتاريهاي فيمابين مي شوند .

اقدامات مفيد قبل از سخنراني: ( سخنران خوب بايد نكات زير را رعايت كند )
موضوع سخنراني را قبلا” تمرين كند .
براي صرفه جويي درتنفس ، تمرينات لازم را انجام دهد و قبل از شروع چند نفس عميق بكشد .
قبل از جلسه به اندازه كافي استراحت كند و گرسنه نباشد .
چندين بار به خود تلقين كند كه سخنراني من بسيار خوب خواهد شد

وضعيت محيطي سخنران :
اطراف او شخص يا شيئي نباشد كه توجه شنوندگان را به خود جلب كند.
نورطوري تنظيم شود كه چهره او كاملا”واضح و روشن باشد .
بلندگوخراب نباشد و صدايش كم وزياد نشود .
ازهر گونه رفت و آمد دراطراف او خودداري شود .
براي رعايت نظم و آرامش، مسئولين انضباطي وجود داشته باشند .

شيوه كارسخنران :
توجه مدعوين را به موضوع سخنراني جلب كند و ذهن آنهارا از مسائل و اتفاقات خارج از جلسه دورسازد .
موضوع سخنرانيش داراي مقدمه ، متن و نتيجه گيري باشد .
به موضوع بحث احاطه كامل داشته باشد و آماده پاسخ بههر پرسشي باشد .
ازموضوع اصلي خارج نشود و چند موضوع را دريك سخنراني نگنجاند ، مگر آنكه برنامه چنين تنظيم شده باشد .
با صدايي رسا و نيز شمرده و متين صحبت كند .
از خود تعريف و تمجيد نكند و شنوندگان را نرنجاند .
مراقب باشد كه تحت هيچ عنواني عصباني نشود .
به هنگام سخنراني با نگاه همه را دنبال كند و گاهي با سكوتهاي كوتاه خود توجه آنها را برانگيزاند .
در هردقيقه بيش از 120 كلمه به كار نبرد .
تنوع درآهنگ و ريتم بيان داشته باشد ، زيرا صداي يكنواخت شنوندگان را كسل مي كند .

مشخصات يك سخنران خوب:
خوشخو ، فروتن ، مؤدب ، بذله گو ،نكته سنج ، و شيرين سخن باشد.
هميشه لبخند برلب داشته باشد ، راحت و آرام باشد و ازكلمات ساده و قابل فهم استفاده كند .
براي تفهيم مطالب و استدلال آنها از طنز و گفته هاي شعرا، نويسندگان و دانشمندان كمك گيرد .
سطح معلومات و دانش شنونده را مد نظر قرار دهد ، به طوري كه سخنانش براي اكثريت قابل فهم و درك و نيزبه دور ازهر گونه فخر فروشي باشد .
هر كلمه كه از دهان بيرون مي آيد ، مرهمي است كه به زخمي مي رسد يا خنجري است كه دلي را مي شكافد و يا نسيمي  است كه دريايي احساسات را به تلاطم مي آورد . پيش از گفتن ، تأمل كنيد .
(( حجازي))

بجاي ثابت كردن اشتباهات و خطا كاريهاي طرف صحبت ، بيشتر پيرامون خواسته خويش گفتگو كنيد و مطمئن باشيد كه با اين شيوه جريان مذاكره را به مسيري مطلوب هدايت خواهيد كرد .
گرفتاريهاي روزانه را با خود به خانه نبريد و پيش از آنكه واكنشي ناسالم از خود نشان دهيد ، سعي كنيد آن را بر طرف سازيد . بيشتر مشكلاتي كه با آنهادست به گريبانيم ، حل شدني اند و اكثرا” راه حلهايي بسيارآسان دارند .

عوامل هشتگانه يك گفتگوي خوب :
طرف مقابل خود را درك كنيد .
درحين مذاكره عصباني نشويد .
از خود بيني اجتناب ورزيد .
سرزنش نكنيد
سراپاگوش باشيد .
به شخصيت طرف مذاكره حمله نكنيد .
با اشخاص لجوج مدارا كنيد .
انتخاب ميانجي

شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد . (( كيم وو- چونگ ))
مغز پركار، خلاق وفعال شما نياز به مراقبت دائمي دارد . كارضامن موفقيت است اما اگر با استراحت همرا ه نباشد .

زندگي ارزش ويژه و مفهوم حقيقي خود را از دست مي دهد .
كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند ، ديريا زود نا گزيرند وقت خود را صرف معالجه كنند .
(( جان واناتيگر))

زندگي كوتاهتر ازآن است كه شما بخواهيد وقت خود را صرف تشويش و نگراني كنيد .   (( افلاطون))
بي ثمرترين روز ما روزي است كه نخنديده باشيم.        (( چارلز فيلد))
مردم حاضرند لحظات خويش را با كساني بگذرانند كه گفته هاي شنيدني دارند .
هلن كلر كه بود

اراده همچون موتوري است كه شخص را به پيش مي برد .
( مثل انگليسي)
دختري نابينا ، از گوش كر و از زبان لال . آيا اينهمه كم لطفي كه طبيعت در حق اين موجود بيگناه روا داشته بود ، كافي نبود تا او اميد به زيستن را از دست بدهد و به ضعف و ناتوانيش در دستيابي به موفقيت پي برد ؟
با اين حال اگر داستان زندگي اين دختر جسورو بي باك را مطالعه كنيد ، مي بينيد كه او به چه درجات تحصيلي نايل گشت و چگونه از خود قهرماني ساخت كه تاريخ نظيرش رابه ياد ندارد . دربيست سالگي ادبيات آلماني ، فرانسه و انگليسي رافرا گرفت و بعدها دررشته هاي مختلف ديگر آموزش ديد . هلن كلربه كمك آموزگار خود آن سوليوان سركلاس مي نشست و با ضربه انگشتان او بربدن خود ، كلمات را هجي مي كرد و مطالب درسي را مي آموخت . يازده كتاب نوشت ، از زندگي خود فيلمي ساخت و خود نيز در آن بازي كرد . با دست گذاشتن برپيانو مي توانست از موسيقي لذت برد . همچنين وقتي دستش را كناردهان طرف مقابل قرار مي داد ، ازحركت لبهاي او متوجه صحبتهايش مي شد . اگر هلن كلر روزي با شما دست مي داد و پنج سال بعد همين عمل را تكرارمي كرد ، شما را مي شناخت .او حتي با شطرنج مخصوصي كه براي خود ساخته بود ، بازي مي كرد .
هلن كلربا بيشتر رؤساي جمهور دنيا ملاقاتهايي داشته و مسافرتهاي بسياري به سراسر دنيا كرده است . او زني مقاوم و شكست ناپذيرو همواره
الهامبخش ديگران بوده است .

آبراهام لينكلن
درهركاري شرط اساسي داشتن اراده اي قوي است . با اراده اي قوي شرايط ديگر چندان اهميت ندارد . ((  گوته ))
لينكلن فرزندخانوادهاي فقير بود كه در پي سالها رنج و مرارت از دانشكده حقوق فارغ التحصيل شد . ابتدا شغل وكالت را برگزيد ، اما موفق نشد . در كار تجارت نيز پيشرفتي نداشت . وارد سياست شد و در انتخابات شهرش شركت كرد ، اما شكست خورد . همچنين نامزدي خود را با دختر مورد علاقه اش را به هم زد و مدتي دچار افسردگي گرديد . شركت دوباره درانتخاب شهري ، انتخابات كنگره و بالاخره نامزدي سناتوري نيز به شكست انجاميد . اين بار يك قدم فراتر نهاد و كانديداي معاونت رياست جمهوري امريكا شد ، اما باز هم مغلوب گرديد . آيا اين شكستهاي پي در پي كافي نبود تا لينكلن دچاريأس و نوميدي شود ، ايمان به هدفش را از دست بدهد ، عدم شايستگي و لياقتش را به خود بقبولاند و راهي ديگر برگزيند ؟ اما او هرگز از پاي ننشست . با دور افكندن افكار منفي و يأس آلود از ذهن خويش و نيز بااطمينان به استعدادهاو كفايتش ، مصمم و ترديد ناپذيردرانتخابات رياست جمهوري دوره بعد شركت كرد و سرانجام به پيروزي دست يافت .

دكتر ويكتور فرانك
ويكتور فرانكل  زنداني دوره شوم حكومت نازيسم بود كه پس از چهارسال اسارت در سياهچالها ، اردوگاهها ي كاراجباري ، بازداشتگاههاي مرگ آور آلمانيها و متحمل شدن مصيبتهاي بسيار ، سرانجام جان سالم به دربرد . او مي گويد : (( آنچه مرا زنده نگاه داشت ، اميد به آينده و انگيزه ام براي تقويت روز افزون اين اميد و هدف والاي زنده ماندن بود . مي خواستم زنده بمانم تا پس از آزادي ، سرگذشت خود و ديگر قربانيان ظلم و بيداد را به رشته تحريردر آورم .))
دكتر فرانكل با مقاومت و پايداري به آرزوي خود دست يافت و به وعده هايش جامه عمل پوشاند . درجايي مي گويد : ((با وجود آنكه پدر، مادرو همسرم را ازدست داده بودم ، اما دردرونم اشتياق به زنده ماندن براي رسيدن به آرزوهايم شعله مي كشيد و آن چنان اميدوار و سخت جان شدم كه همه مرارتها ، فلاكتها، گرسنگيها ، بي خوابيها و تحقيرها را تا پايان جنگ تحمل كردم .)) او پس  از جنگ ، در حالي كه به افتخارات بي شماري در وطن خويش نايل شده بود ، به امريكا رفت و زندگي پرباري را آغاز كرد .

سخن آخر

دوران سخت نمي پايد ، انسان سخت همي پايد
انسان زاييده شرايط نيست ، بلكه خالق آن است .
بنيامين ديزرائيلي
بانگاهي اجمالي به موضوعات و مطالب مطرح شده در مي يابيد كه آنها درجاي خود بسيارمتنوع و گسترده اند و مي توانند الگوي مناسبي براي جوانان پرشور و علاقمند باشند ، جواناني كه مشتاق به كار گيري استعداد ها و توانا ييها و خواستار تحقق بخشيدن به علايق  خويش اند .
يكي از اهداف اين كتاب نماياندن سرگذشت برخي مشاهيربر جسته و ويژگيهاي زندگي كساني بوده كه درتنگناها از خود اراده نشان دادند ، احساس نا اميدي را در نطفه خفه كردند و راههاي سخت و غيرقابل عبور را برخود هموار ساختند .آنها براي تحقق بخشيدن به اهداف خويش همه گونه نا ملايمات را تحمل كردند و تحت هيچ شرايطي ازپاي ننشستند ، زيرا يقين داشتند كه پايان هرسياهي ، سپيدي و رو شنايي است . هيچ موفقيتي را به آساني به دست نياوردند و گر چه درخت پيروزي برخي از آنهاديربه بار نشست ، اما سر انجام مي خواستند ، رسيدند .
سرگذشت اين افراد به ما نشان داد كه هيچ يك از امتياز خاصي بر خودارنبودند و حامي و پشتيباني نداشتند . تنها امتيازشان نظم ، دقت ، پركاري و حوصله بود كه راه دستيابي به آنهابه روي شما نيز گشوده است .
اگر شما خود  را باورداشته باشيد و به استعدادها و خلاقيت فردي خود ميدان دهيد ، شايد چند قدمي هم از آنها جلوتر قرارگيريد .
چنانچه اراده كنيد و با تمام وجود درصدد حل مشكلاتتان برآييد ، همه عوامل موفقيت را به خدمت خويش در مي آوريد و هرسدي را درهم مي شكنيد .
بزرگترين توفيقها نصيب كساني شده كه تن به بزرگترين مصيبتها و مخاطرات داده اند .
برايتان گفتم كه آبراهام لينكلن با چه مشكلاتي مواجه شد و چه تجربياتي كسب كرد تا به شهرت و محبوبيت رسيد . ازآنجا كه مي دانست رسيدن به نقطه اوج مستلزم عبور از موانع متعدد است ، ‌دربرابرگرفتاريها و شكستها سر خم نكرد و سرانجام نيز به آرزوي خود رسيد .لينكلن تواناييها ي خود را باور داشت كه اين خود بالاترين محرك در جهت پيگيري اهدافش بود .
حال براي لحظه اي هلن كلر را به ياد آوريد كه از چشم كور، از گوش كر و از زبان تقريبا”‌ لال بود . شما نيز اگر نيمي از تلاشهاي او را به خرج دهيد ، يقينا” به موفقيتهاي چشمگيري نايل مي شويد .
ما نبايد خود را بالينكلن ، هلن كلر و يا ديگر چهره هاي سرشناس مقايسه كنيم . هركس درشرايط و اوضاع و احوال خاص خود زندگي ميكند و ميزان ترقي و كمالش نيزدر گرو همان شرايط است . شايد شما برغم به كارگيري تواناييهاي خود همچون هلن كلر و سايربزرگان به شهرت و محبوبيت دست نيابيد ، امابدانيد كه موفقيت به دست آمده درجاي خود بسيارارزشمند و گرانبهاست .
اگر دكترويكتور فرانكل از خود شهامت ، بردباري، تلاش و پايداري نشان نميداد ، زنده نمي ماند كه آثار ارزنده اي به جاي گذارد . او بدون هيچ حامي و پشتيبان و صرفا” با كمك هوش و حواس خود توانست آن دوران طولاني طاقت فرسا راپشت سرگذارد، اززندان نازيها رهايي يابد وبه افتخارات بيشتري برسد . هريك از ماقادريم چنين شگفتيهاي بيافرينيم ، با اين شرط كه صبورباشيم ، به ارزشهاي دروني خود پي ببريم و در نهايت بپذيريم كه دوران سخت نمي پايد ، انسان سخت همي پايد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *