خلاصه كتب مديريتي, مدیریت روابط عمومی

اصول و تکنيک‌های مصاحبه در روابط عمومی

نويسنده : اصحاب حبيب زاده ملکي
تاريخچه مصاحبه: مصاحبه به شيوه اي تقريباً امروزي در مطبوعات اروپا طي دهه 1830 آغاز شد و اولين مصاحبه خبري در 16 آوريل 1836 در روزنامه نيويورک هرالد به چاپ رسيد.
تاريخ انتشار : زمستان 1385
ناشر : موسسه روابط عمومي آرمان ( تحقيقات روابط عمومي )
ناشر همکار : موسسه انتشارات سربداران بيهق
شمارگان : 2000 جلد
نوبت چاپ : چاپ اول
قيمت : 15000 ريال

فهرست
فصل اول : کلياتي در نپمورد مصاحبه
فصل دوم : تکنيکهاي مصاحبه
فصل سوم : سئوال و انواع آن در مصاحبه
فصل چهارم : انواع ارتباطات
فصل پنجم : قواعد عمومي در مصاحبه
فصل ششم : انواع مصاحبه

فصل اول
کلياتي در مورد مصاحبه
تاريخچه مصاحبه
مصاحبه به شيوه اي تقريباً امروزي در مطبوعات اروپا طي دهه 1830 آغاز شد و اولين مصاحبه خبري در 16 آوريل 1836 در روزنامه نيويورک هرالد به چاپ رسيد.
در ايران استفاده از مصاحبه براي کار روزنامه نگاري با تاخير طولاني همراه بوده است. به طوري که آثاري از مصاحبه را در مطبوعات دوره ناصري ميتوان ديد.يک سال پس از چاپ مصاحبه در جهان «روزنامه کاغذ اخبار »توسط ميرزا صالح شيرازي به عنوان نخستين روزنامه ايراني منتشر شد.به طور کلي ، مصاحبه مطبوعاتي به شکل امروزي در ايران از سال 1288 تا 1334(ه.ق)وارد مطبوعات ايران شد و نخستين مصاحبه در روزنامه يوميه غير دولتي در سال 1305 در روزنامه اطلاعات آغاز شد.

اهميت مصاحبه
1)    در مصاحبه ،مطالب ناگفته که تا قبل از مصاحبه انتشار نيافته به مخاطبان ارائه ميشود.
2)    مخاطبان مطالب را به طور وستقيم از منبع مسئول دريافت ميکنند.
3)    مخاطبان با منبع خبري آشنا و به توانائي هاي آنان آگاه ميشوند.
4)    مخاطب با گرفتن اطلاعات مصاحبه شونده، به ارزيابي روند امور اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و …… ميپردازند.
اهميت مصاحبه در ميان انواع خبر
مصاحبه از زواياي مختلف براي مخاطبان وسايل ارتباط جمعي به خصوص براي مخاطبان رسانه هاي مکتوب جالب است:
1)    گفته هاي مصاحبه شونده مطالب خبر را زنده تر جلوه ميکند.
2)    وقايعي که از زبان يک منبع داراي اعتبار بيان ميشود بر روي مخاطب تاثير زيادي دارد.
3)    مصاحبه خواه براي مطلع کردن باشد يا اطلاع رساني ، براي مخاطب مفيد و موثر ميباشد.
مصاحبه يکي از انواع بسيار مهم کسب خبر ميباشد که از سوي روزنامه نگاران بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد به طوري که اميل لودويک ميگويد :«مصاحبه از جالب ترين و سر گرم کننده ترين انواع خبر است.»
هدف مصاحبه
به طور کلي اهداف مصاحبه عبارتند از :
1)    دريافت اطلاعات بيشتر در مورد يک رويداد
2)    آگاهي از واکنش افراد عادي و سرشناس در مورد رويداد
3)    انعکاس عقايد ، افکار و اطلاعات ويژه شخصيت هاي خبر ساز،مقامات مسئول و ديگر افراد جامعه.
تعريف مصاحبه
مصاحبه يکي از انئاع خبر گيري هاي مستقيم است که به وسايل آن عقايد ،افکار شخصيت هاي مهم جامعه يا ديدگاههاي مردم عادي را درباره موضوعات مختلف بويژه مسائل روز جامعه به دست مي آورد.مصاحبه گاهي نيز براي گرفتن اطلاعات خاصي است که در اختيار مصاحبه شونده قرار دارد و مصاحبه کننده به وسيله انجام مصاحبه با اين شخصيت اطلاعات به دست آمده را در اختيار مخاطبان قرار ميدهد(معتمد نژاد)
مصاحبه نوعي ارتباط فکري ، عقيدتي و اطلاعاتي است که بين مصاحبه شونده و مخاطبانئ از طريق يک واسطه يا ارتباط دهنده که همان خبرنگار است برقرار ميشود.(محسنيان راد)
براي دريافت بهتر معاني ذکر شده ميباست به تعاريف خبر نيز اشاره شود.
تعريف خبر
براي خبر تعاريف گوناگوني ذکر شده است:
–    گزارشي از واقعيت است ولي هر واقعيتي را نميتوان خبر ناميد.
–    پيامي است که احتمال صدق و کذب آن وجود دارد.
–    گزارشي از رويداد عيني و واقعي است که داراي يک يا چند اررزش خبري بوده ،چگونگي ارائه اين گزارش ، به عوامل درون سازماني و برون سازماني بستگي دارد(بديعي،قندي)
ارزشهاي خبري
ارزشهاي هفتگانه خبري عبارتند از :
1)    در بر گيري:يعني خبر افراد بيشتري را در برگيرد.
2)    شهرت : رويدادهاي مربوط به افراد مشهور براي مردم مهمتر هستند.
3)    برخورد(اختلاف و تضاد):در طبيعت و در ميان افراد و ساير مخلوقات برخورد ممکن است جسماني،فکري و ايدئولوژيک باشد.
4)    استثنا و شگفتي : يعني اتفاقات غير عادي و عجيب براي مردم هميشه مورد توجه و علاقه بوده است.
5)    بزرکي و فراواني :اعداد و ارقام گوياي واقعيت هستند.
6)    مجاورت : افراد به آنچه نزديکتر هستند حساسترند.
7)    تازگي رويداد:تازگي رويداد به مطلب خبري ارزش خاصي ميبخشد.
عناصر خبر
1)    که (چه کسي)؟
2)    کي (زمان وقوع رويداد)؟
3)    کجا(مکان وقوع رويداد)؟
4)    چه (فعليت و ماهيت رويداد)؟
5)    چرا (انگيزه رويداد)؟
6)    چگونه (چگونگي رويداد)؟
تعريف ديگري از مصاحبه عبارت است از:
مصاحبهنوعي ارتباط شفاهي دو طرفه است که در آن يکي از طرفين با برنامه ريزي قبلي و به منظور کسب اطلاعات داراي ارزش خبري با طرح پرسشهايي ، پاسخهاي لازم را از طرف مقابل دريافت ميکند.
مصاحبه عبارت است از پرسيدن هدفمندانه از يک شخص يا اشخاص براي کسب اطلاعات و اخبار و ضبط مناسب پاسخها به منظور انتشار آن.
کامل ترين تعريف مصاحبه
مصاحبه گزارش و حاصلي است از فرآيند ارتباط دو سوي ارتباط به منظور دستيابي به واقعيتي که داراي يک يا چند ارزش خبري است.اين گزارش ضمن آنکه تحت تاثير ويژگيهاي دوسوي اين فرآيند ارتباطي ميباشد،احتمالاً از عوامل درون سازماني و برون سازماني تاثير ميپذيرد.
ارکان مصاحبه
1)    مصاحبه شونده
2)    موضوع مصاحبه
3)    مصاحبه کننده
مصاحبه کننده کيست؟
هر کسي از يک آدم معمولي کوچه و خيابان گرفته تا يک کارشناس و متخصص ، يک هدف احتمالي براي يک مصاحبه است.
انواع مصاحبه شوندگان عبارتند از :
الف) مصاحبه شوندگان مهم
ب) مصاحبه شوندگان متخصص و کارشناس
مصاحبه کننده کيست؟
کسي است که داراي تبحر لازم در حرفه روزنامه نگاري باشد و تجربيات علمي و عملي نيز در اين زمينه داشته باشد.
هدف از ارتباط از نظر مصاحبه کننده
1)    آگاه کردن مخاطب نسبت به مسائل جامعه
2)    آموزش دادن مخاطبان
3)    سرگرم کردن مخاطبان
4)    تامين نيازهاي اطلاعاتي مخاطبان
هدف مصاحبه شونده
1)    کسب شهرت و احترام
2)    محبوب ساختن
3)    متعجب کردن مخاطب
4)    پنهان کردن واقعيت
ويژگيهاي مصاحبه کننده
1)    تيز بيني و نکته سنجي و کنجکاوي
2)    داشتن ذوق و استعداد نويسندگي
3)    توانائي جوشش با طبقات مختلف جامعه
4)    صبر و حوصله زياد
5)    قدرت تفکر سريع
6)    عشق به کار خبري
7)    رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي و داشتن تقوا
8)    نداشتن غرور و تعصب فکري، ساده لوحي و …..
9)    داشتن حافظه اي بيشتر از حافظه متوسط جامعه
10)    آشنائي با مهارتهاي ارتباطي
11)    قدرت تصميم گيري سريع

فصل دوم
تکنيکهاي مصاحبه

تکنيکهاي مصاحبه
منظور از تکنيکهاي مصاحبه راههايي است که براي انجام مصاحبه از مرحله شروع يعني آماده کردن مصاحبه و بعد اداره کردن مصاحبه در حين گفتگو تا پايان آن يعني نگارش  و تنظيم مصاحبه ، نشر و پخش مصاحبه ،بايد پيگيري شود.
1)    مراحل آماده کردن مصاحبه
الف) گرفتن وعده و وقت مصاحبه
ب) تعيين موضوع مصاحبه
ج) تهيه سئوالها
د) صراحت و روشني سئوالها
ر) مطالعه قبلي موضوع
س) نظم پرسشها
ش)شناسائي شخصيت مصاحبه شونده
2)    اداره کردن صحيح مصاحبه
الف) شروع غير مستقيم
ب) داشتن تاکت(ظرافت، کارداني)
ج)دقت در طرز صحبت و رفتار
ر) جلب اعتماد مصاحبه شونده
س)توچه به سخنان ناطق و يادداشت برداري
ش)مبارزه با سکوت مصاحبه شونده
ص)عکس برداري از مصاحبه شونده
استفاده از روش goal براي انجام مصاحبه
G :مخفف کلمه goals به معناي اهداف است.
O : مخفف کلمه obstacles به معني موانع است.
A : مخفف کلمه achierements به معني دست آوردهاست.
L : مخفف کلمه logistics به معني تدارکات و سازماندهي است.

فصل سوم
سوال و انواع آن در مصاحبه

مقدمه
اساس هر مصاحبه مطبوعاتي و راديو – تلويزيوني ، پرسش است و پرسش نيز يکي از رايج ترين و در عين حال ساده ترين مهارت هاست که هر خبر نگار و مجري بايد داشته باشد.
بهترين مصاحبه ها و ميز گردهاي مطبوعاتي و راديو-تلويزيوني بر پايه طرح و هدايت پرسشها و پاسخهاي نا مناسب موضوع ، شکل ميگيرند.

تعريف سوال
سوال کليد در منزل مصاحبه است که با گشودن آن محتوي منزل خوبي آشکار ميشود.مصاحبه گر ،مصاحبه شونده و پيام دهنده، سه ضلع مثلثي را تشکيل ميدهند که در قاعده اصلي آن ،پيام گيرندگان قرار گرفته اند و در صورتي دو ضلع مثلث ميتواند بر قاعده استوار باشد که يک ارتباط تنگاتنگ بين دو ضلع ديگر بوجود آيد و اين ارتباط از يک زاويه ديد،ميتواند با طرح سئوالهاي مناسب ميسر شود.
اهميت سئوال در مصاحبه
سئوال در مصاحبه از اهميت بالائي بر خوردار است ، به نحوي که هر چقدر سئوالها پر بارتر باشدمصاحبه نيز غني تر خواهد بود.وقتي که سئوال عالملنه ، جهت دار و جدي باشد،مصاحبه شونده ، مصاحبه گر را به صورت جدي قبول خواهد کرد و از دادن پاسخهاي صحيح به سئوالها کوتاهي نخواهد کرد.
حساس تيرن مرحله مصاحبه را سئوالهاي مصاحبه شونده تشکيل نميدهد، بلکه طرح سئوالهاي مناسب ، کوتاه،عميق و جهت دار است که ميتواند زواياي باريک و دور از دسترس را بخوبي بگشايد و زمينه تهيه يک مصاحبه خوب را فراهم کند.
ويژگيهاي سئوال در مصاحبه
1)    کوتاه و معني ار بودن
2)    شفاف و قابل درک بودن
3)    موضوعيت داشتن
4)    فراگير بودن
5)    متنوع و جهت دار بودن
6)    چند پهلو و مبهم نبودن

نحوه تنظيم سئوالهاي مصاحبه
زمان طرح سئوالها(از قبل)به روند و روال مصاحبه فکر نکنيد،به اينکه چقدر وقت داريدو چند سئوال ميتوانيد بپرسيد نيز فکر نکنيد، بلکه بيشتر به اصل موضوع بپردازيد.
تعداد سئوالها
قانون ثابت و تغير ناپذيري درباره تعداد سئوالهاي يک مصاحبه وجود ندارد و مهمترين موضوع اين است که پرسشهائي را مطرح کنيد که در خدمت هدف شما براي مصاحبه مورد نظرتان ميباشد.
اگر براي مصاحبه حضوري که حدود 1 ساعت طول ميکشد معمولا بين 10 تا 15 سئوال کافي است.
انواع پرسشها
1)    پرسشهاي يادآوري کننده
2)    پرسشهاي تحليل يا پردازشي
3)    پرسشهاي احساسي
4)    پرسشهاي هدايت کننده
5)    پرسشهاي سر نخ گير
نکاتي که بايد در مورد پرسيدن رعايت شود عبارتند از :
1)    هميشه مصاحبه را پرسش آسان شروع کنيد.
2)    به مصاحبه شونده فرصت دهيد که آرامش يافته و به خود مسلط شود.
3)    پرسشهاي نخستين ميتواند کلي و پاسخهاي آن طولاني باشد.
4)    استفاده از فرصت براي گرد آوري اطلاعات اساسي که نتوانستيد در جاي ديگري بدست آوريد.
5)    سعي کنيد مصاحبه را با يک پرسش مثبت و آينده نگرانه تمام کنيد.
6)    پرسشهاي شما بايد هميشه روشن و مربوط به موضوع باشد.
7)    پرسشهايي که پاسخ آنان بديهي است را با مصاحبه شونده در ميان نگذاريد.
8)    در طرح پرسشها از زبان مناسب استفاده کنيد و سن وميزان تحصيلات و سابقه اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي مصاحبه شونده را هنگام تنظيم پرسشها در نظر بگيريد.
انواع سئوال
1)    سئوالهاي کلي
2)    سئوالهاي جزئي
کارکردهاي سئوالهاي کلي
الف) سئوالهاي کلي جوابهاي کلي را نيز در بر خواهد داشت.
ب) پاسخ کلي سبب طولاني تر شدن زمان مصاحبه خواهد شد.
ج) سئوال کلي احتمالا منتج به حجم بيشتري از اطلاعات خواهد شد.
د) سئوال کلي سبب ميشود کنترل و هدايت مصاحبه بيشتر در دست مصاحبه شونده باشد تا مصاحبه کننده.
ه) طرح سئوالهاي کلي احتمالا مصاحبه را گرم و صميمانه تر ميکند.
کارکرد سئوالهاي جزئي
الف) مصاحبه شودنه مجبور ميشود به طور مستقيم با سئوال مواجه شود و جواب او نيز روشنگر جزئيات خواهد بود.
ب) مدت مصاحبه به دليل پاسخهاي محدود و اجتناب از حاشيه پردازي کوتاه ميشود.
ج) ممکن است اطلاعات مهمي در حوزه سئوال جزئي مصاحبه کننده قرار نگيرد و مصاحبه شونده نيز فقط در همان محدوده سئوال ها را پاسخ دهد در نتيجه اطلاعات مذکور بيان نشده باقي بماند.
د) سئوال درباره جزئيات سبب ميشود که مصاحبه شونده گوش به زنگتر بوده و در طول مصاحبه حالت به اصطلاح آماده باش دائم داشته باشد و در نتيجه مصاحبه نيز حالتي سردتر و غير صميمانه تر دنبال شود.
ه) سئوال در مورد جزئيات سبب ميشود کنترل و هدايت مصاحبه بيشتر دردست مصاحبه کننده باشد تا مصاحبه شونده ، چرا که مصاحبه شونده به دنبال پاسخ هر سئوال منتظر سئوال بعدي و تابع مصاحبه کننده ميماند.

تعريف پارازيت(اختلال در مصاحبه )
اختلالات ارادي يا غير ارادي همان پارازيتها هستند که در فرآيند ارتباط تاثير منفي ميگذارد.
اين پارازيتها را ميتوان به 2 دسته تقسيم کرد:
1)    پارازيتهايي که عامل اصلي آن مصاحبه کننده است.
2)    پارازيتهايي که عامل اصلي آن مصاحبه شونده است.

فصل چهارم
انواع ارتباط در مصاحبه

مقدمه
مصاحبه آميزه اي از ارتباط کلامي و غير کلامي است که معمولا به صورت چهره به چهره انجام ميشود.نزديک ترين تعريف ارتياط به فرآيند مصاحبه ،تعريف ادوين امري است که ميگويد:«ارتباط انتقال افکار و رفتارهاي انساني از يک شخص به شخص ديگر است».
ارتباط در مصاحبه به دو دسته عمده تقسيم ميشود:
1)    ارتباط کلامي
2)    ارتباط غير کلامي
ارتباطات کلامي
ارتباط کلامي شامل کليه اطلاعاتي است که بين دو طرف مصاحبه در غالب گفتگو و به بيان مستقيم مبادله ميشود و به سه دسته تقسيم ميشود:
الف) پاسخهاي مستقيم مصاحبه شونده به سئوالات مصاحبه کننده
ب)اطلاعات سرريز يا اطلاعات پيش بيني نشده و غير منتظره
ج) مطالب کم ارزش و غير ضروري و قابل حذف
ارتباطات غير کلامي
ارتباطات غير کلامي بيشتر در غالب مصاحبه هاي غير خبري به کار گرفته شده و از اهميت بالائي برخوردا راست.
يکي از ابزارهاي مهم که همواره در اختيار مصاحبه کننده است ،استفاده بجا از حرکات دست ،صورت و انواع و اقسام نگاهها يعني ارتباطات غير کلامي در حين مصاحبه است
عوامل موثر به کم و کيف مصاحبه
1)    جسارت و شهامت مصاحبه کننده
2)    شخصيت مصاحبه کننده و مصاحبه شونده
3)    اوضاع و شرايط اجتماعي و سياسي به عنوان عامل بازدارنده و عامل تشويق کننده
4)    خط و مشي و سياست و اهداف نشريه
5)    اهداف آشکار و پنهان مصاحبه
ويژگيهاي لازم براي کار آمدي و اثر بخشي ميان ارتباطات فردي
1)    گشودگي
2)    همدلي
3)    حمايت گري
4)    مثبت گرائي
5)    تساوي

فصل پنجم
قواعد عمومي مصاحبه
قواعد عمومي در مصاحبه عبارتند از:
1)    ثبت و ضبط اطلاعات و يادداشت برداري
2)    قدرت ارزيابي و تحليل پاسخهاي مصاحبه شونده
3)    يادداشت برداري و خلاصه نويسي نه ديکته نويسي
4)    داشتن ذهن انتخاب گر
5)    ابداع شيوه خلاصه نويسي شخصي
6)    تمرکز روي روند انجام مصاحبه توسط مصاحبه گر
7)    وابستگي محتوايي يک مصاحبه به سئوالهاي آن
8)    نقش سئوال در کشف اطلاعات و دانش نهفته در ذهن مصاحبه شونده
9)    عدم رضايت از طرح سئوالهاي ساده و پيش پا افتاده
10)    عد طرح سئوالهاي کلي
11)    انتخاب سئوال از نظر محتوي و شکل
12)    مصاحبه شونده احساس تخليه اطلاعاتي و يک طرفه بودن مصاحبه را نکند
13)    انعطاف پذيري مصاحبه گر
14)    محور اصلي مصاحبه اولويتها و نيازهاي مخاطبان باشد
15)    توانايي درک معاني و مفاهيم ايما و اشارات
16)    انسجام و عدم پراکندگي سئوالات
17)    لو ندادن فقر اطلاعات توسط مصاحبه گر
18)    جلب اعتمد و اطمينان مصاحبه شونده
19)    هنر و مهارت خوب گوشدادن و خوب فهميدن

فصل ششم
انواع مصاحبه

مصاحبه خبري
مصاحبه خبري ،مصاحبه اي است که هدف از انجام آن کسب و جمع آوري اطلاعات تازه وتکميلي است که نزد مصاحبه شونده وجود دارد و براي مخاطبان ميتواند جالب و قابل استفاده باشد.
اهميت مصاحبه خبري
1)    مطالب ناگفته که تا قبل از انجام مصاحبه انتشار نيافته به مخاطبان عرضه ميگردد.
2)    مخاطب مطالب را به طور مستقيم از منبع مسئول دريافت ميکند.
3)    مخاطبان با منابع خبري آشنا و به توانائيهاي آنان آگاه مشوند.
4)    مخاطب با گرفتن اطلاعات مصاحبه شونده به ارزيابي روند امور ميپردازد.
سه خصلت ويژه مصاحبه خبري
1)    موضوع مصاحبه در رابطه با رويدادهاي جاري است.
2)    مصاحبه شونده کسي است که گفته هاي اوبراي خواننده ارزش و اعتبار دارد.
3)    خبر تنظيم شده اطلاعات بيشتر و تازه اي براي روشن شدن و فهم موضوع به خواننده ميدهد که در خبر قبلي نبوده است.
مصاحبه تفسيري
در مصاحبه تفسيري ، مصاحبه شونده در مورد انگيزه وقوع رويداد،نظر خود را بيان ميکند.مصاحبه تفسيري مصاحبه اي است که هدف از انجام آن آگاهي از ديدگاهها،عقايد،تحليلهاي مصاحبه شونده پيرامون يک موضوع، رويداد و يا شخصيتت خاص است.
مصاحبه غير خبري
مصاحبه اي است که هدف از انجام آن جراحي روح شخص مصاحبه شونده است يعني شناخت هر چه بيشتر مصاحبه شونده و همه اطلاعات و ويژگيهايي که به او مربوط ميشود.
کارکردهاي مصاحبه غير خبري
1)    سرگرمي
2)    کارکرد آموزشي
3)    کارکرد الگو دهي
موارد مختلفي ک مصاحبه هاي خبريو تفسيري مورد استفاده اندو نيز شکل هاي گوناگون اين مصاحبه ها و اشخاصي که طرف مصاحبه هستند از اين قرار است :
1)    مصاحبه فوري(تلفني)
مصاحبه کوتاه يا فوري مصاحبه اي است که درباره يک حادثه يا يک مسئله اجتماعي با شخصيتهاي مهم و مردم کوچه و بازار مطرح ميشود و هدف از آن کسب فوري عقايد و عکس العمل افکار عمومي است.
2) مصاحبه با شخصيتها
روزنامه نگاران سعي ميکنند هميشه با معروف ترين چهره هاي اجتماعي به مصاحبه بپردازند و عقايد و ديدگاههاي آنان را به خوانندگان برسانند.
مهمترين موارد و انواع مصاحبه با شخصيتها:
الف) مصاحبه در موقع انتصاب
ب) مصاحبه توديع
ج) مصاحبه با مقامهاي دولتي
د) مصاحبه با رجال سياسي
ر) مصاحبه با اشخاص معروف
ز)ظهور شخصيتهاي بزرگ در مقامات جديد
س) مصاحبه با مهمانان و مسافران مشهور
ش) مصاحبه در راه مسافرت
ص) مصاحبه در سالگردهاي مختلف
ض) مصاحبه براي نوشتن شرح حال
ط) مصاحبه براي رفع ابهام واشتباهات
ع)مصاحبه در بازگشت
3) مصاحبه اتفاقي
در هر ملاقات تصادفي با شخصيت هاي مهم ميتوان مصاحبه اتفاقي انجام داد.
4) مصاحبه گروهي
مصاحبه گروهي آگاهي از عقايد ، افکار و نظر تعداد زيادي از افراد جامعه در مورد توجه و نظر است و خبر نگار ،اطلاعات خود رااز چندين نفر به دست مي آورد.
معمولا محوضوع مصاحبه گروهي مطالبي در رابطه با وقايع جاري است که مستقيما به مردم مربوط ميشود.
5) مصاحبه با شهود عيني
مصاحبه اي است که معمولا در چارچوب مصاحبه هاي خبري صورت ميگيرد و در مورد رويدادها و حوادث اعم از سوانح طبيعي و غير طبيعي ميباشد.
6)مصاحبه مستند درباره حوادث تاريخي
د راين مصاحبه هدف آن است که از اشخاص راجع به آنچه از گذشته ميدانند پرسش شود.
7) مصاحبه آزاد
مصاحبه اي است که در آن موضوعات و محدوده هاي گفتگو از قبل مشخص و محدود نمي شوند.
8) مصاحبه هدايت شده
مصاحبه اي است که موضوعات قابل طرح در گفتگو از قبل بين مصاحبه کننده و شونده تعيين و مشخص ميشود.
9)مصاحبه باز
مصاحبه اي است که در آن مصاحبه شونده ناگزير است دراسخ به سئوالهاي مطرح شده توضيحات محدود بدهد.ديدگاهها،دلايل و مستندهاي خودش را مطرح کند.
10) مصاحبه بسته
مصاحبه اي است که سئوالات آن فقط بله يا خير دارد.
11) کنفرانس مطبوعاتي
روابط عمومي هر سازمان يا دستگاهي براي آگاه کردن مردم از تصميمات تازه،فعاليتها و اعلام برنامه هاي آينده از خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه هاي خبري ،ادقام به برگزاري کنفرانس مطبوعاتي ميکند.
12) مصاحبه اختصاصي و غير اختصاصي
مصاحبه اختصاصي مصاحبه اي است که تنها خبرنگار يا نمايندگان يک رسانه در جريان گفت و گو حضور داشته باشند و اگر نماينده يا نمايندگان ديگر رسانه ها در جمع مصاحبه حضور داشته باشند، مصاحبه از حالت اختصاصي خارج و به يک مصاحبه عمومي تبديل خواهد شد.
13) مصاحبه شفاهي و کتبي
مصاحبه شفاهي يا گفتگوي رودررو که مصاحبه کننده با شخصيت مورد نظر حضورا به عمل مي آورد.
مصاحبه کتبي ،مصاحبه اي است که بين سئوالهاي آن قبل از انجام مصاحبه به صورت مکتوب در اختيار مصاحبه شونده قرار ميگيرد و پاسخهاي مصاحبه شونده نيز به صورت مکتوب گرفته ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *