مدیریت ساختار

ساختار اجرايی مرکز مديريت حوزه علميه

حوزه ي علميه،  نهادي است علمي با رويكردهاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تربيتي و مديريتي که گستره فعاليت آن ملي، منطقه اي و بين المللي بوده و از حيث عملکرد  داراي سطوح سياست گذاري ، قانون گذاري  و اجرايي است از اين رو  به منظور اجراي سياست هاي نظام جامع حوزه . “مركز مديريت حوزه علميه قم”  تاسيس و عهده دار امور اجرايي در گستره رويكرد فوق مي باشد .  پذيرش، آموزش و ساماندهي امور تحصيلي طلاب سراسر کشور از جمله مواردي است که اين مرکز به آن اهتمام دارد.. در اين راستا  بطور مستمر در ارتباط با حوزه هاي  علميه و دانشجويان علوم ديني بوده و در تمام ايام سال پاسخگوي نيازهاي تحصيلي و علمي آنان است.

مرکز مديريت حوزه علميه قم براي تحقق اهداف سازماني خود مانند:  سامان بخشي به امور حوزه هاي علميه سراسر کشور و رسيدگي به مدارس تحت پوشش ونظارت بر روند  تحصيلي طلاب؛  اقدام به تاسيس معاونت ها، مديريت ها و دفاتر مختلف نموده  است  که هرکدام به فراخور وظايف و مسوليت هاي محوله مشغول به خدمت رساني به طلاب و حوزه هاي علميه هستند. هر يک از اين قسمتهاي اجرايي داراي شرح وظايف و مقرراتي هستند که شامل آيين نامه‌ها، مصوبات، بخش نامه‌ها ، اطلاعيه‌ها، برنامه هاي درسي و امتحانات و مباحثي از اين قبيل‌اند. همچنين در قسمتهاي  پژوهشي نيز مي‌توان به مواردي چون :  سازماندهي تحقيقات علمي، تهيه متون درسي حوزه، امور قرآني و معارف اسلامي، آموزش اخلاق، مدارج علمي و شناسايي تاليفات فضلاي حوزه، همکاري در تهيه و تدوين کتب ديني آموزش و پرورش، تربيت راهنما و مبلغ و انتشار مجلات علمي و تخصصي  اشاره کرد.
معاونت ها

معاونت تهذيب و اخلاق

مديريت امور قرآني و معارف اسلامي

مديريت برنامه ريزي و ارزيابي

مديريت آموزش اخلاق

معاونت آموزش

کميته طرح سئوال

بخش امتحانات کتبي

بخش امتحانات شفاهي

مديريت مدارج علمي

واحد بررسي رساله ها

واحد ارزيابي تحصيلي

واحد صدور گواهي

دايره مشمولين

آموزش غير حضوري

معاونت پژوهش

مديريت تحقيقات علمي

مديريت سازماندهي تحقيقات

دفتر نشر تاليف و نشر متون درسي حوزه

معاونت تبليغ و آموزشهاي کاربردي

رسانه‌هاي تصويري و نمايشي

مديريت خارج از کشور

سنت هاي حسنه

تربيت راهنما

تامين مبلغين

همايش مساجد

جوان و نوجوان

مجله مبلغان

آموزش مديران

سفيران هدايت

تهيه و تدوين کتب ديني آموزش و پرورش

ستاد گسترش تفسير

معاونت گزينش و آمار

بخش پذيرش

بخش تحقيقات

بخش آمار

معاونت حوزه هاي علميه شهرستانها

مديريت امور طلاب

امتحانات

پذيرش و آمار

انتقالات

شهريه

مشمولين

مديريت اساتيد و مديران  حوزه هاي علميه

جذب و گزينش

آموزش

ارزيابي

مديريت نظارت و ارتباطات

معاونت اداري و مالي

مديريت ها

مديريت امور مدارس قم

اداره امور طلاب

اداره فرهنگي

اداره آموزش

اداره نظارت و برنامه ريزي

دفتر نشر تاليف و نشر متون درسي مدارس

مديريت فناوري  اطلاعات و ارتباطات

بخش سخت افزار

بخش نرم افزار

تحليل و طراحي سيستم  هاي مورد نياز

برنامه نويسي

گرافيک

پشتيباني و نظارت بر نرم افزارهاي کاربردي

مديريت شبکه داخلي LAN

بخش شبکه اطلاع رساني

راه اندازي و پشتيباني پايگاه هاي اينترنتي مرکز و مراکز وابسته

تهيه و تدوين منابع اطلاعاتي (توليد محتوا)

ثبت  نشاني و رفع عيوب

تحليل و طراحي صفحات وب

بخش آموزش

آموزش طلاب جهت بهره گيري از فناوري اطلاعات (عمومي، اختصاصي)

آموزش کارکنان مرکز مديريت حوزه

دفاتر و ادارات

دفتر امور اساتيد

دفتر جذب

دفتر اسکان

دفتر امور شهريه

دفتر حقوقي

دفتر مراکز تخصصي

اداره روابط عمومي

دفتر طرح و برنامه

دفتر انتشارات

محتوا و اطلاعات قابل ارائه در زمينه تشکيلات و ساختار سازماني مرکز مديريت حوزه علميه

معاونت ها

معاونت تهذيب و اخلاق
اين معاونت با هدف تدوين اصول کلي برنامه هاي پرورشي و تهذيبي،  بررسي موانع رشد اخلاقي طلاب  و بررسي عواملي که غيرمستقيم در امر تربيت و اخلاق موثر مي‌باشند  تشکيل شده است. تعيين ضوابط اخلاقي و رتبه علمي به منظور ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت، تهيه  دستور العمل‌هاي اخلاقي و چگونگي رفتار طلاب در جامعه، تدوين متون دروس اخلاق براي عموم طلاب، برپايي دروس اخلاق، ايجاد رشته تخصصي تهذيب و اخلاق، ايجاد مراکز مشاوره در مسائل اخلاقي، ترويج معارف قرآني در ميان طلاب  از ديگر وظايف اين معاونت برشمرده شده است  بخشهاي اين معاونت عبارتند از مديريت امور قرآني و معارف اسلامي، مديريت برنامه ريزي و ارزيابي، مديريت آموزش اخلاق.

معاونت آموزش
اين معاونت عهده دار امور آموزشي حوزه مي‌باشد که به منظور بررسي شيوه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي آموزشي و انتخاب بهترين آنها  شورايي به نام شوراي آموزش متشكل از اساتيد و صاحب نظران دائر نموده است. از وظايف اين معاونت تدوين اصول کلي برنامه‌هاي آموزشي حوزه‌هاي علميه و يا تغييرات کلي در آنها جهت طرح و تصويب در شوراي عالي مي‌باشد تنظيم گزارش جامع از وضعيت کلي آموزش در حوزه علميه قم در هر سال تحصيلي از ديگر وظايف اين معاونت است.
اين معاونت براي برگزاري  امتحانات،  صدور مدارک تحصيلي، بررسي رساله‌ها و پايان نامه‌ها و تعيين مدارج علمي با تشکيل بخشهاي مختلف به امور محوله رسيدگي مي‌کند. اين بخشها که هرکدام داراي اطلاعات و روند اجرايي خاص خود مي‌باشند عبارتند: از کميته طرح سئوال، بخش امتخانات کتبي، بخش امتحانات شفاهي، مديريت مدارج علمي، واحد بررسي رساله ها، واحد ارزيابي تحصيلي، واحد صدور گواهي، دايره مشمولين،  آموزش غير حضوري.

معاونت پژوهش
به منظور هدايت، هماهنگي، ايجاد و توسعه پژوهش در حوزه هاي علميه، موسسات و مراکز پژوهشي وابسته و غير وابسته حوزوي متناسب با نيازهاي ملي و بين المللي معاونت پژوهشي مرکز مديريت در چارچوب وظايف و اختيار خاص تشکيل گرديده است. تدوين اهداف و سياست‌هاي کلان پژوهشي حوزه، برنامه ريزي به منظور افزايش اثر بخشي تحقيقات، تهيه طرح نظام تحقيقاتي حوزه علميه جهت ساماندهي، هماهنگي و توسعه فعالت هاي تحقيقاتي و ارزشيابي آنها، شناسايي نيازها و تعيين اولويت هاي پژوهشي، ايجاد ساز و کار مناسب براي بهره برداري از نتايج پژوهش‌ها، طراحي و اجراي نظام اطلاع رساني متناسب با نظام پژوهشي حوزه و نيازهاي روز، ايجاد مراکز پژوهشي مشترک  و ارتباط با ساير دستگاهها و موسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي، حمايت مادي و معنوي از مراکز تحقيقاتي، محققان، و پژوهش‌هاي برتر به منظور توسعه پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي و تحقيقات مرتبط با نيازهاي فکري مسلمانان داخل و خارج از کشور، برنامه ريزي جهت ارتقاء کمي و کيفي نوآوري هاي علمي در قالب کتب، نرم افزار، مقالات و پايان نامه‌ها، زمينه سازي براي توسعه نشريات تخصصي حوزوي و کمک به آنها، برنامه ريزي در جهت حفظ و استفاده بهينه از توانمندي‌هاي پژوهشگران حوزي از وظايف اين معاونت محسوب مي شود  قسمت‌هاي مختلف اين معاونت عبارتند از مديريت تحقيقات علمي، مديريت سازماندهي تحقيقات، دفتر نشر تاليف و نشر متون درسي حوزه.

معاونت تبليغ و آموزشهاي کاربردي
معاونت تبليغ در جهت گسترش و تبليغ اسلام در تمامي سطوح و به منظور هدايت، رشد و تعالي انسانها تشکيل شده و عهده دار اجرا يا هماهنگي کليه امور تبليغي داخل و خارج از کشور است. اين معاونت به منظور بررسي شيوه‌هاي تبليغي و امور اجرايي مربوط به آن و انتخاب بهترين روش اين بخشها را ايجاد نموده است  احياي سنت هاي حسنه، ساماندهي تبليغ،  واحد اديان و مذاهب ، تامين مبلغين،  نوجوان و جوان ، مجله مبلغان، تبليغات ويژه ، سفيران هدايت، دفتر همکاري حوزه وآموزش و پرورش، ستاد گسترش تفسير. ، آموزش عمومي (توجيهي و دوره اي مبلغين) ، اطلاع رساني به مبلغين ، اعزام مبلغ

معاونت گزينش و آمار
اين معاونت عهده دار جذب افراد صالح و مستعد و تلاش براي صيانت و سلامت حوزه علميه قم و ساير حوزه هاي علميه از نفوذ افراد غير صالح مي‌باشد. تکميل پرونده پذيرشي، تنظيم فهرست پذيرفته شدگان پس ازمصاحبه، تهيه آمارطلاب و روحانيان حوزه‌هاي علميه، تهييه آمار کليه مراکز آموزشي و پژوهشي حوزه‌ها  از وظايف اين معاونت است. بخش‌هاي اين معاونت عبارتنداز بخش پذيرش، بخش تحقيقات و بررسي، بخش آمار .

معاونت حوزه هاي علميه شهرستانها
اين معاونت با هدف رشد و شکوفايي حوزه هاي علميه بر اساس سياست گذاريهاي شوراي عالي و هماهنگي هاي لازيم بين حوزه ها ايجاد شده است . اين قسمت بر امور بيش از سيصد مدرسه علميه در سراسر کشور نظارت دارد  اهم وظايف اين معاونت عبارت است از تنظيم برنامه هاي آموزشي ، انضباطي و امتحانات داخلي و شفاهي مدارس علميه ، تعيين پايه هاي درسي مدارس علميه و ظرفيت آنها، نظارت بر امور پذيرش طلبه در مدارس علميه ،شناسايي و جذب افراد مستعد جهت تدريس ، مديريت و نمايندگي و صدور احکام و اعزام مديران اساتيد  و نمايندگي ها ، کارشناسي جهت احياء يا تاسيس حوزه علميه در مناطق مختلف کشور ، برگزاري گردهمايي و سمينارها براي ارتقاء علمي و مديريتي مدارس ، بررسي موقعيت علمي ، اجتماعي و سياسي حوزه هاي علميه ، آموزش اساتيد  و مديران حوزه هاي علميه. برگزاري برنامه هاي فوق درسي نظير دوره هاي آموزش رايانه و مسابقات ورزشي  اين معاونت داراي اين بخشهاست  مديريت امور طلاب ، امتحانات ، پذيرش و آمار ، انتقالات ، شهريه  ، مشمولين ، مديريت اساتيد و مديران  حوزه هاي علميه  ، جذب و گزينش  ، آموزش  ، ارزيابي ، مديريت نظارت و ارتباطات  ،

معاونت اداري و مالي
انجام امور اداري ، خدماتي ، پرسنلي و نظارت بر امور مالي و هزينه ها ي حاري از وظايف اين معاونت است .تماس  و همکاري با مقامات احرايي دولتي و ساير نهادها و سازمانها در جهت پيشبرد اهداف مرکز مديريت  از ديگر اموري است که به اين معاونت واگذار شده است .

مديريت ها

مديريت امور مدارس قم
نطارت بر اجراي قوانين و مقررات آموزشي ، بهيه سازي وضعيت آموزشي مدارس قم ، گزينش و ارزيابي اساتيد ، برگزاري کلاسها ، نشست ها ، کنفرانسها و اردوهاي فرهنگي و سياسي به منظور رشد و ارتقاء بصيرت عقيدتي و سياسي طلاب ، تقويت، رشد وارتقاء توانمندي هاي طلاب از ناحيه قلم و خطابه و تدريس  از اهم وظايف اين مديريت به شمار مي رود.  که شامل قسمت هاي ذيل مي باشد:  اداره امور طلاب  ، اداره فرهنگي  ، اداره آموزش ، اداره نظارت و برنامه ريزي ، دفتر نشر تاليف و نشر متون درسي مدارس

مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
اين مديريت براي  طراحي سيستم رايانه‌اي جامع مرکز مديريت حوزه علميه قم  در عرصه  آموزش، پژوهش و اطلاع رساني  و تامين نيازهاي  سخت افزاري و نرم افزاري حوزه ها و مدارس تحت پوشش تاسيس گرديده است. ايجاد ارتباط و هماهنگي بين مراکز رايانه اي علوم اسلامي و مرکز مديريت جهت معرفي فعاليت ها و محصولات پژوهشي اين مراکز به طلاب و حوزه هاي علميه از وظايف اين مديريت است.
مديريت فنآوري، برنامه هايي براي ايجاد پايگاه اطلاع رساني به منظور  تسهيل در دست يابي طلاب به اطلاعات تحصيلي و ايجاد ارتباط متقابل بين مديريت حوزه و طلاب و اساتيد در سراسر کشور در دست دارد.   طراحي  واحدهاي درسي براي آموزش بهره گيري از فناوري اطلاعات و فراگيري استفاده از نرم افزارهاي ديني و علمي و آشنايي با شبکه‌هاي جهاني به منظور تبليغ و ترويج معارف اسلامي ار ديگر برنامه‌هاي اين مديريت مي باشد.

دفاتر و ادارات مستقل

دفتر امور اساتيد
تنظيم پرونده تدريس و ايجاد بانک اطلاعات اساتيد ، استفاده از  نظرات اساتيد در تدبير ، تدريس و تحصيل حوزه ، تکريم و بزرگداشت اساتيد  ، برگزاري نشست هاي سالانه اساتيد ، اطلاع رساني ازتدريس اساتيد به طلاب حوزه از وظايف اين دفتر است .

دفتر جذب
اين دفتر با هدف جذب افراد صالح و روحانيان کارآمد براي تصدي پست هاي مربوط به روحانيت و اداره حوزه علميه تشکيل شده است.

دفتر اسکان
احراز صلاحيت و شرايط واگذاري منازل سازماني حوزه به طلاب از وظايف اين دفتر مي باشد.

دفتر امور شهريه
اين دفتر با هدف اجراي ضوابط مصوب شوراي عالي در ارتباط با پرداخت شهريه ، ارتقاء شهريه طلاب و تهيه و تنظيم و پيشنهاد ضوابط پرداخت شهريه به طلاب  تاسيس شده است .

دفتر حقوقي
اين دفتر به منظور کارشناسي مسائل حقوقي حوزه ، ارائه مشاره حقوقي به مديريت حوزه ، پي گيري و استيفاء حقوق مربوط به حوزه  و اظهار نظر در خصوص عدم مغايرت مصوبات حقوقي مرکز مديريت با قوانين جاري کشور تاسيس شده است .

دفتر مراکز تخصصي
سازماندهي رشته هاي تخصصي و تايين جايگاه آنها در ساختار علمي و تشکيلاتي حوزه علميه ، بر قراري ارتباط علمي و آموزشي با مراکز پژوهشي کشور و برنامه ريزي در جهت اشتغال فارغ ا لتحصيلات براي رفع نيازهاي علمي کشور از وظايف اين دفتر به شمار مي رود.  اين دفتر در ارتباط با مراکز تخصصي ذيل انجام وظيفه مي نمايد مرکز تخصصي قضا ، مرکز تخصصي تفسير، مرکز تخصصي تبليغ ، مرکز تخصصي کلام و مركز تخصصي حديث.

اداره روابط عمومي
امور اطلاع رساني و برنامه ريزي براي برگزاري کنفرانسها ، سمينارها و گردهمايي ها به عهده اين اداره واگذار شده است .

دفتر طرح و برنامه
بررسي و انجام مظالعات و تهيه برنامه هاي کلان، جامع، دقيق، کارآمد و اثر بخش در زمينه رسالتهاي حوزه اعم از پژهشي ، آموزشي و تبليغي  از اهداف اين دفتر است . برنامه ريزي و پي گيري امر برنامه و بودجه ، طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات و آمار مديريتي و تشکيل و اداره شورا ي برنامه ريزي ، طراحي و ايجاد سيستم برنامه ريزي نيروي انساني شامل پيش بيني و جذب نيروي اانساني ، طبقه بندي مشاغل ، آموزش کارکنان ، ارتقاء سطح بهره وري از امکانات و نيروي انساني و ارزشيابي کارکنان  از وظايف اين دفتر مي باشد  اين دفتر شامل اداره هاي ذيل است:   اداره تشکيلات و روشها ، اداره اطلاعات و آمار ، اداره تحقيق و توسعه، اداره برنامه و بودجه.

دفتر انتشارات
اين دفتر به منظور تحقق اهداف ذيل تاسيس شده است : چاپ و نشر تاليفات در زمينه متون درسي و کتابهاي کمک درسي  با توجه به رشته هاي مختلف حوزي و نشر تحقيقات و آثار پژوهشي محققان ، نشر مجلات دوره اي حوزه ها ، مراکز تخصصي و موسسات آموزشي و پژوهشي تابع مرکز مديريت حوزه ، نشر پايان نامه هاي حوزي ، نشر مجموعه سخنرانيها و گزارشات علمي و مقالات و کنگره هاي حوزوي .

*http://hawzahqom.ir/fa/page.aspx?id=49&title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&mode=0&menu=180

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *