مباحث ویژه و کاربردی

درس مباحث ويژه در بازنمايی دانش و استدلال در وب

1- هدف درس
در اين درس مباحث جديد در نمايش دانش و استفاده از آن که اصلاحا” وب معنايي ناميده شده مورد بررسی قرار می گيرد. اين بررسی شامل لايه های معرفی شده برای وب معنايي، زبانها و استانداردهای ايجاد شده يا در حال توليد، منطق تشريحی و تعدادی از کاربردها می باشد.
اين درس شامل مباحث تئوريک و عملی و همچنين سمينار و پروژه پايانی است.

2- پيشنياز:
دروس هوش مصنوعی و بانکهای اطلاعاتی
3- سرفصل مطالب:
– معرفی وب معنايی و لايه های آن
– xml، xsd و کاربردهای آن
– xpath، xslt فريم ورکها و کاربردهای آن

– RDF و RDFS
– پرس و جو در وب XQuery, SparQL, RDQL
– Taxonomies, KR
– Ontologies, Representation, Mapping, Merging
– Ontology Design, Construction, Management & OWL
– Tools and Frameworks 1 (Sesame, Jena)
– Tools and Frameworks 2 (Protégé, KAON)
– Web Services (SOAP, WSDL, UDDI)
– Semantic Web Services
– Semantic Search Engines
– DL – Introduction (some review on logic)
– DL – Inference
– Semantic Web in Software Engineering
–  Security and Trust in Semantic web
– مطالعه تعدادی مقاله معتبر و جديد.
4- مراجع اصلی درس:
1- Fensel, D.; Hendler, J.; Lieberman, H.; and Wahlster, W (eds.). Spinning the Semantic Web. MIT Press, Cambridge, MA, 2003. ISBN 0-262-06232-1
2- Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith. The semantic web a guide to the future of XML, web services and knowledge management, John Wiley & Sons; (May 19, 2003).
5- مراجع کمکی درس:
1- T. Berners-Lee, J. Hendler, and O. Lasilla. The Semantic Web. Scientific American, May 2001.
2- N. Walsh. A Technical Introduction to XML. O’Reilly XML.com, October 3, 1998. At: http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide0.html
3- P. Bouquet, F. Giunchiglia, F. van Harmelen, L. Serafini, and H. Stuckenschmidt. C-OWL: Contextualizing ontologies, In Dieter Fensel, Katia Sycara, and John Mylopoulos, editors, Proc. of the 2003 International Semantic Web Conference (ISWC 2003), number 2870 in Lecture Notes in Computer Science, pages 164-179. Springer, 2003
4- M. Dzbor, J. Domingue, and E. Motta. Magpie – Toward a Semantic Web Browser. In Dieter Fensel, Katia Sycara, and John Mylopoulos, editors, Proc. of the 2003 International Semantic Web Conference (ISWC 2003), number 2870 in Lecture Notes in Computer Science, pages 690-705. Springer, 2003.
5- Y. Guo, J. Heflin, and Z. Pan. Benchmarking DAML+OIL Repositories. The Semantic Web – ISWC 2003, LNCS 2870. Springer, 2003, pp. 613-627.
6-  I. Horrocks and P. Patel-Schneider. Reducing OWL entailment to description logic satisfiability. In Dieter Fensel, Katia Sycara, and John Mylopoulos, editors, Proc. of the 2003 International Semantic Web Conference (ISWC 2003), number 2870 in Lecture Notes in Computer Science, pages 17-29. Springer, 2003.
7- M. Sintek and S. Decker. TRIPLE – A Query, Inference and Transformation Language for the Semantic Web. In Proc. of First International Semantic Web Conference, 2002.
8- K. Stoffel, M. Taylor, and J. Hendler. Efficient Management of Very Large Ontologies. In Proc. of Fourteenth American Association for Artificial Intelligence Conference (AAAI-97), AAAI/MIT Press, Menlo Park, CA, 1997.
9-  M. Smith, C. Welty, D. McGuinness. OWL Web Ontology Language Guide, W3C Candidate Recommendation. World Wide Web Consortium, August 18, 2003. At http://www.w3.org/TR/2003/CR-owl-guide-20030818/
10- D. Wu, B. Parsia, E. Sirin, J. Hendler, and D. Nau. Automating DAML-S Web Services Composition Using SHOP2. In Dieter Fensel, Katia Sycara, and John Mylopoulos, editors, Proc. of the 2003 International Semantic Web Conference (ISWC 2003), number 2870 in Lecture Notes in Computer Science, pp. 195-210. Springer, 2003.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *