اصول سرپرستی, مدیریت و حقوق

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران

مصوبه شورای عالی اداری
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
شورایعالی اداری

وزارتخانه ها، موسسات، شركتهای دولتی، بانك ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند.
«ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»
شورای عالی اداری در یكصدمین جلسه مورخه 24/12/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیران و برنامه ریزی كشور به منظور ارتقاء بهره وری و كارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگیزش كاركنان برای ارتقای شغلی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران» را به شرح زیر تصویب نمود.

الف) دایره شمول
ماده 1 ـ مدیران مشمول ارزیابی مشاغل مدیران، مدیران شركتهای دولتی، رؤسای ادارات و عناوین مشابه و همطرازان آنها (مدیران میانی و عملیاتی) در كلیه و دستگاههای فوق الذكر مشمول این مصوبه می باشند.
تبصره ـ همطرازان مشمول این مصوبه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب شورای امور اداری و استخدامی تعیین می گردد.

ب ) معیارهای انتخاب
ماده 2 ـ مشمولین این مصوبه بر اساس سه معیار كلی وظالیف، نقش ها و مهارت های مدیریتی متناسب با پست مورد تصدی انتخاب می شوند (جدول پیوست)
تبصره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است سطوح مختلف مدیریتی (عالی، میانی، عملیاتی) را مشخص نموده و به دستگاهها ابلاغ نماید.
ماده 3 – حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریتی و سرپرستی عبارتند از :
1- دارا بودن مدرك كارشناسی مرتبط با رشته شغلی (طبق طرحهای طبقه بندی مشاغل)
2- گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارابودن مدرك كارشناسی ارشد در یكی از رشته های مدیریت.
3- حداقل 6 سال سابقه تجربی در رشته های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته های شغلی مربوط یا مشابه
4- اخذ حداقل 60 امتیاز از معیارهای كلی وظایف، نقش ها و مهارتهای مدیریتی یا تشخیص كمیته امور مدیران، شوراها و كمیسیون های تحول اداری. (جدول موضوع ماده 2)
تبصره 1- شرایط تحصیلی و تجربی برای انتخاب در مشاغل مدیریت (سرپرستی یا پایه) بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی كشور می باشد.
تبصره 2 – شورای تحول اداری یا كمیسیون تحول اداری دستگاهها می تواند علاوه بر شرایط فوق الذكر شرایط اختصاصی برای تصدی  پست های مدیریتی تعیین و ملاك عمل قرار دهند و حد نصاب مذكور در بند 4 را متناسب با شرایط دستگاه و مدیران موجود افزایش دهد.

ج ) فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر
ماده 4- انتخاب افراد به پست های موضوع این مصوبه از انتخاب طریق مقامات یا مدیران ذیربط و تایید شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه انجام می گیرد.
ماده 5 ـ شورا یا كمیسیون تحول اداری دستگاه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای تهیه شده كه به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد، شایستگی افراد پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و اعلام نظر می نماید.
ماده 6 – مدیران و سرپرستان موضوع این مصوبه توسط مقام مسئول دستگاه برای مدت 4 سال منصوب می شوند
تبصره 1- احكام مدیران و سرپرستانی كه عملكرد چهار سال گذشته آنها مثبت ارزیابی شود، با تایید مقامات مسوول قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است دستورالعمل و ضوابط ارزیابی عملكرد مدیران و سرپرستان را تهیه و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید.
ماده 7- به منظور انگیزش برای كاركنان در مسیر پیشرفت شغلی و انتصاب به پستهای سرپرستی و مدیریتی، مسئولین دستگاهها ترتیبی اتخاذ كنند كه حتی الامكان انتخاب افراد از كاركنان داخل دستگاه انجام شود.
تبصره 1- در صورتی كه انتخاب افراد واجد شرایط از كاركنان درون دستگاه امكانپذیر نباشد، دستگاههای اجرایی می توانند حداكثر تا بیست درصد انتصاب خود را در رده مدیران از افراد خارج از دستگاه ذیربط انجام دهند.
تبصره 2- به منظور ارتقاء مشاركت بانوان در مدیریتی، دستگاههای اجرایی موظف هستند برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی و ارتقاء توانمندیهای بانوان و انتصاب آنها در سطوح مدیریتی انجام دهند به نحوی كه همه ساله انتصاب بانوان در پست های مدیریتی افزایش یابد.
ماده 8 – هر گونه جابجایی قبل از پایان دوره تصدی موضوع ماده شش این مصوبه، با توجه به نتایج ارزیابی عملكرد فرد، بر اساس پیشنهاد مقامات مسئول و با تایید شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه امكان پذیر است.
تبصره 1- شورا یا كمیسیون تحول اداری مكلف است برای رسیدگی به پیشنهاد ارایه شده، در صورت تقاضای مستخدم ذیربط جلسه را با حضور مربوط را با حضور وی تشكیل دهد.
تبصره 2- در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مدیر مافوق می تواند فرد منصوب شده را بدون طی تشریفات فوق الذكر در مدت شش ماه نخست انتصاب، تغییر دهد.
تبصره 3- اجرای این ماده در مورد فرمانداران و بخشداران تابع ضوابط خاصی خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده 9- به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پست های مدیریتی و فراهم نمودن زمینه های بروز
توانایی و لیاقت افراد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستگاهها می توانند نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین داوطلبان پست های مدیریتی اقدام و بانك اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد نموده و افراد واجدشرایط را به مقامات مسوول معرفی نمایند.

د) سازمان كار
ماده 10- سیاست گذاری، هدایت، تصویب مقررات و ضوابط لازم برای استقرار نظام شایسته سالاری به عهده شواریعالی اداری می باشد.
تبصره : ضوابط و دستورالعمل های لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همطرازان آنان (مدیران عالی) به تصویب این شورا می رسد.
ماده 11 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه، پی گیری و اجرای این مصوبه بعمل آورد.
تبصره : دستگاههای مشمول این مصوبه موظفند گزارشهای مربوط به انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان را هر شش ماه یكبار براساس دستورالعمل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این سازمان ارایه دهند و سازمان مزبور پس از جمع بندی، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به شورای عالی اداری تقدیم می كند.
ماده 12- وظایف شوراها و كمیسیون های تحول اداری دستگاهها در اجرای مفاد این مصوبه به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در دستگاه
2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های داخلی برای استقرار مصوبه.
3- بررسی و تایید شایستگی افراد پیشنهاد شده توسط مرجع ذیربط
4- تهیه گزارشهای دوره ای د رخصوص اجرای مصوبه در دستگاه ذیربط
تبصره 1- شوراها و یا كمیسیون های تحول اداری می توانند نسبت به تشكیل كمیته امور مدیران با مسئولیت یكی از معاونین دستگاه اقدام و انجام امور فوق را به این كمیته تفویض نمایند.
تبصره 2- بررسی و تایید صلاحیت افراد در سطوح مدیریتی و سرپرستی كه محل خدمت آنان در واحدهای استانی یا شهرستانی می باشد توسط كمیسیون تحول اداری استان (مستقر در هر دستگاه) و با در نظر داشتن مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری در خصوص تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران انجام می شود.
ماده 13- عالی ترین مقام دستگاه ها مسئول حسن اجرای این مصوبه در دستگاه متبوع می باشند.
من ا… التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
رونوشت :
دفتر مقام معظم رهبری ـ دفتر ریاست محترم جمهوری ـ دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ـ دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ـ كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ـ استانداران محترم سراسر كشور ـ كمیسیون های امور اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ـ دفتر بازرسی رییس جمهور ـ دفتر ریاست دیوان عدالت اداری ـ اداره كل قوانین و مقررات ریاست جمهوری ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر امور شوراها و مجامع عمومی نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *