مهندسی فناوری اطلاعات

بانك اطلاعات علمي و تخصصي رشته هاي دانشگاهي

1)Working Paper Series  (مجموعه مقالات)
The Department Publishes Papers by Graduate Students in the Program  (مقالات منتشره دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري)
در اين قسمت بخشي از مقالات دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به صورت فرمت (pdf) ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~sociolog/workingpaper.html
2)The department newsletter (روزنامه دپارتمان)
From 1996 to 1998, the Department Published and Annual Newsletter (روزنامة ساليانه دپارتمان از سال 89-1996)
در اين قسمت دپارتمان جامعه شناسي اقدام به انتشار روزنامه نموده و اطلاعات روزنامه را به صورت on-line در اختيار كاربران قرار داده است. در اين روزنامه آخرين اطلاعات و وقايع مربوط به دپارتمان و رشتة جامعه شناسي به چاپ رسيده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~sociolog/newsletter/newsletter.html
Resources (منابع)
در اين قسمت منابع رشتة جامعه شناسي ارائه شده است.
1)ASA Section on Sociology and Computers (بخش جامعه شناسي و كامپيوتر انجمن جامعه شناسي آمريكا)
هدف بخش فوق پيشبرد و رواج استفاده از كامپيوتر در محاسبات خرد جامعه شناسي از طريق تبادل سازماندهي شدة عقايد، برنامه ها،‌ اطلاعات، منابع تدريس، نتايج تحقيق و … مي‏باشد. در اين جا واژة محاسبات خرد، شبكه هاي الكترونيكي و استفاده از كامپيوتر را در بر مي‏گيرد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~soccomp
2)Center for Arts and Cultural Policy Studies (مركز مطالعات سياست فرهنگي و هنري)
مركز فوق به منظور ايجاد و گسترش سخنراني و گفتمان شفاف و فرهيخته درخصوص حيات فرهنگي و هنري ملل شكل گرفت. برنامه ها و فعاليتهاي مركز در راستاي ايجاد و شكل دهي به شالوده فكري دانشمندان كارآزموده ايي كه به اطلاعات ‍ جمع آوري شده درخصوص نهادهاي فرهنگي و فعاليتها آنها دسترسي داشته و در زمينة موضوعات كليدي و اساسي سياست فرهنگي و هنري به تحقيق و بررسي مشغول مي باشند، طراحي شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~artspol
3)Center for Migration and Development (مركز مهاجرت و توسعه ملي)
مركز مهاجرت و توسعه ملي در راستاي ارتقاء و افزايش بورس تحصيلي، تحقيقات پايه و تبادلات علمي در ميان اساتيد و دانشجوياني كه به موضوعات و زمينه هاي مهاجرت بين المللي و توسعه ملي علاقه مند مي باشند، شكل گرفته است. از مهمترين علائق و فعاليتهاي مركز مي توان به‌تحقيق و بررسي درخصوص ارتباط بين گروه هاي مهاجر در جهان توسعه يافته (متمدن) و رشد و گسترش ابعاد و دورنماي ملل مهاجر اشاره نمود.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://cmd.princeton.edu/
4)Center for Research on Child Wellbeing (مركز تحقيقات بهداشت و رفاه كودكان)
مركز فوق درخصوص وضعيت بهداشت كودكان ،‌آموزش، رفاه، ساختار خانواده به تحقيق و بررسي مشغول مي‏باشد. اعضاي تشكيل دهندة مركز، اساتيد حوزه هاي اقتصاد، جامعه شناسي، جمعيت شناسي، روانشناسي و علوم مي باشند. مركز ميزبان بازديدكنندگان خارجي و داخلي مي‏باشد و از دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري حمايت به عمل مي آورد. هدف اصلي مركز گسترش و بسط تحقيقات اصولي و پايه درخصوص بهداشت و رفاه كودكان مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://crcw.princeton.edu/
5)Center for the Study of Religion (مركز مطالعات مذهب و دين)
مركز مطالعات مذهب و دين، مركز علمي مي‏باشد.تشويق دانشمندان به انجام تحقيق، آموزش و گفتمان ملي درخصوص مذهب از مهمترين اهداف مركز مي‏باشد. در مركز فوق اطلاعات و منابع بي نظير و جامعي درخصوص علوم اجتماعي و علوم انساني وجود دارد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~csrelig
6)International Networks Archive (آرشيو شبكه هاي بين المللي)
آرشيو شبكه هاي بين المللي دپارتمان جامعه شناسي  دانشگاه پرينستون به منظور همكاري با جامعه شناسان شكل گرفته است. در اين آرشيو اطلاعات مربوط به جامعه شناسان، محققان، مقالات، مؤسسات، جلسات و پروژه هاي تحقيقاتي موجود مي‏باشد. هدف از تأسيس آرشيو جمع آوري و دسته بندي (گردآوري) اطلاعات مربوط به تحقيقات تجربي ،‌جمع آوري مجموعه اطلاعات شبكه هاي مختلف، ايجاد فرمتي (ساختاري) متحدالشكل براي اطلاعات جمع آوري شده و در دسترس قرار دادن اطلاعات جمع آوري شده از طريق وب سايت مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~ina
7)Office of Pupulation Research (اداره تحقيقات جمعيت شناسي)
ادارة‌ تحقيقات جمعيت شناسي در دانشگاه پرينستون مركز اصلي و پيشرو در تحقيقات جمعيت شناسي و آموزش مي‏باشد. ادارة‌فوق پيشينة برجسته ايي در مطالعه و بررسي جمعيت شناسي و تغييرات باروري دارد. در سالهاي اخير فعاليتهاي تحقيقاتي چشمگيري درخصوص بهداشت، رفاه ،‌جمعيت شناسي اجتماعي ومهاجرت داشته است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://opr.princeton.edu/
8)Princetion University Survey Research Center (مركز تحقيقات پژوهشي دانشگاه پرينستون)
در اين مركز گنجينة عظيمي از اطلاعات درخصوص نهادها، منابع دولتي، آمار، جمعيت شناسي، آرشيوهاي علوم اجتماعي،‌تجزيه و تحليل تحقيقات، مقالات،‌ انجمن ها، … وجود دارد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://members.bellatlantic.net/~abelson
9)Embedded Enterprise in Comparative Perspective (پشتوانه تلفيقي از ديدگاه تطبيقي)
تحقيقات اخير در زمينة علوم اجتماعي بيانگر مفاهيم و اشارات ضمني تجربي و نظري درخصوص تلفيق پشتوانه هاي اقتصادي در بطن مؤسسات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي مي‏باشد. هدف كارگاه آموزشي، هدايت دانشمندان جواني مي‏باشد كه در راستاي تحقيقات نظري و تجربي تطبيقي كه معطوف بر حوزه و پشتوانه تلفيقي مي‏باشد به فعاليت مشغول مي باشند.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~embedded
10)Meta List of Sociology Links (فهرست جامعي از پايگاه هاي اينترنتي جامعه شناسي)
در اين قسمت ليست جامعي از منابع عمومي، نهادهاي تخصصي، مؤسسات تحقيقاتي، مجلات، فهرست آدرس هاي الكترونيكي جامعه شناسان، وب لاگها، موضوعات مربوط به جامعه شناسي، آموزش جامعه شناسي، جامعه شناسان بزرگ و … ارائه شده است.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.sociolog.com/links/index.html
11)Comprehensive List of U.S Sociology Departments on the Web (ليست جامعي از دپارتمانهاي جامعه شناسي ايالات متحده)
در اين قسمت تمامي دپارتمانهاي جامعه شناسي ايالات متحده در ليست جامعي ارائه شده و650 دپارتمان جامعه شناسي را در بر مي گيرد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.sociolog.com/us_links
12)Materials for the Study of Childhood (مطالب و منابعي براي مطالعه و بررسي دوران كودكي)
هدف از ارائه اين سايت تمركز بر روي مسائل مربوط به كودكان و تجزيه و تحليل هاي جديد از دوران كودكي به عنوان يك پديدة اجتماعي در نوع خودش مي‏باشد.
براي كسب اطلاعات به آدرس ذيل رجوع نماييد:
http://www.princeton.edu/~children

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *