مدیریت خلاقیت و کارآفرینی, مهندسی فناوری اطلاعات

سايت‌های مشاوره كارفرمايی

مقدمه:
معضل بيكاري يكي از مهمترين بحرانهايي است كه فرا روي غالب كشورها مي باشد ، به طوري كه ايجاد و گسترش فرصتهاي شغلي ، از دغدغه هاي اساسي دولتها به شمار مي آيد.
در اين ميان كشورهاي در حال توسعه ، بخصوص آنهايي كه داراي جمعيت جوانتري نظير كشورما مي باشند ، با مشكلات بيشتري مواجه هستند . اما عليرغم اهميت فوق العاده اين مسئله و تاكيدهاي مكرر مسئولين در رفع اين معضل تاكنون در عمل توجه كافي به آن مبذول نگرديده است .
بحث اشتغال يك بحث ملي است و فقط دولت در اين زمينه مسئوليت ندارد بلكه تمامي قوا ،  نهادها و گروههاي جامعه با برنامه ريزي و كاركردهاي صحيح مي توانند بسترهاي لازم را براي ايجاد اشتغال فراهم آورند و دولت موظف به ايجاد بسترهاي لازم در زمينه هاي مختلف جهت اشتغال است .مقوله اشتغال اساساً ، تابع سطح توليد است توليد هم تابع سرمايه گذاري است .
پس يك عامل مهم براي ايجاد اشتغال ، توجه به توليد ( رشد توليد ) و رفع و حذف موانع توليد است و توليد ، خود ، تابع سرمايه گذاري است . بنابراين در سطح كلان ، اشتغال ، تابع هر دو عامل است : هم توليد و هم سرمايه گذاري .
حال اگر موانع توليد و موانع سرمايه گذاري را از بين ببريم ، اقدام مهمي به منظور ايجاد اشتغال كرده ايم .
در كشورهاي پيشرفته صنعتي مانند آمريكا ، كانادا و كشورهاي اروپايي غربي ، بحث جذب نيرو ، از سطح ملي فراتر رفته و جهاني شده است .
در سالهاي اخير ، سياستهاي استخدامي ملي بر راهكارهاي فعال براي بازگشت به كار بيكاران محروم ، به عنوان وسيله اي براي پيشگيري از غرق شدن بيكاران در بيكاري دراز مدت ، معطوف بوده است .
نقش كاريابي سازمان هاي خدمات اشتغال دولتي در اين سياست ها بسيار اهميت دارد . در عين حال ، فن آوري هاي جديد فرصت هاي تازه اي را براي بهبود كلي و شفافيت بازار كار فراهم مي كند .
انقلاب خدمات فردي براي كاريابي در دهه 1970 به جويندگان كار اين امكان را داد تا خود بدون اتكاي چندان به سازمانهاي خدمات كاريابي به جست وجوي كار بپردازند . فنآوري اطلاع رساني با كمك و تسريع نمايش مشاغل بلاتصدي و با فراهم كردن امكان دسترسي عموم از طريق شبكه هاي رايانه اي موجود در سازمان هاي كاريابي ، كيوسك هاي الكترونيكي مستقر در اماكن عمومي و تلفن هاي خودكار و اخيراً شبكه جهاني اينترنت اين امر را آسان كرده است .
اينترنت ، انقلابي را در زمينه كاريابي به راه انداخته است ، زيرا خدمات شبانه روزي در منزل را بدون اتكاء به واحدهاي خدمات كاريابي دولتي فراهم مي سازد . اكنون جويندگان كار و كارفرمايان مي توانند بدون واسطه ، به اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند .
خدمات كاريابي فردي اكنون با ارائه اطلاعات مشاغل و متقاضيان كار جايگزين خدمات كاريابي دولتي مي شوند .
در عمل ، چنين به نظر مي رسد كه وجود سازمانهاي خدمات اشتغال دولتي براي كمك به محرومان يا افراد آسيب پذير همچنان ضروري است .
اين افراد غالباً امكان دستيابي به اينترنت را در خانه ها ندارند و سازمان هاي خدمات اشتغال دولتي بايد ارائه كمك به جويندگان كار در ادارات محلي يا ساير اماكن عمومي را ادامه دهند و خدمات خود را هرچه بيشتر با نياز آن ها سازگار كنند . حتي در اين صورت نيز بعضي از مشتريان جوينده كار مهارت استفاده از خدمات كاريابي دولتي را نخواهند داشت و كاركنان سازمانهاي كاريابي بايد آنها را راهنمايي كنند .
در دنياي پر تغيير و تحول كنوني كه تحت تاثير پديده جهاني شده اقتصاد قرار گرفته است ، اطلاع رساني شغلي مي تواند در زمينه كمك به مردم در جهت سازگار شدن با اين تغييرات نقش عمده اي داشته باشد .
در مقوله اطلاع رساني ، خدمات اشتغال دولتي ضمن ارائه برخي از مطالعات سازمان
بين المللي كار ، تجربيات بسياري از كشورهاي پيشرفته در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده شد كه روند كنوني خدمات كاريابي دولتي در كشورهاي توسعه يافته ، گسترش تسهيلات لازم براي جويندگان كار به منظور جست و جوي كار مورد نظر فراهم نموده است .
انقلاب الكترونيكي ماهيت كاريابي سازمان هاي خدمات اشتغال دولتي را به كلي دگرگون ساخته و نقش واسطه اي آن ها را كاهش مي دهد .
در بسياري از كشورهاي پيشرفته به لحاظ فن آوري ، جويندگان كار و كارفرمايان به صورت روزافزوني از طريق سيستم هاي مستقيم و بي واسطه اينترنت و بدون دخالت كاركنان سازمانهاي كاريابي با يكديگر تماس حاصل مي كنند .
در نتيجه ، كارفرمايان به سرعت مشاغل بلاتصدي خود را در بانك هاي اطلاعات شغلي ثبت و پس از پر شدن آن ها نسبت به حذف اطلاعات اقدام مي كنند .
انقلاب الكترونيكي و گزينش متقاضيان كار از طريق سيستم هاي رايانه اي براي كارفرمايان ميسر مي سازد . از اين رو در بسياري از موارد وظيفه خدمات اشتغال دولتي به تامين خدمات زير بنايي براي كارفرمايان و جويندگان كار به انضمام داشتن و مهارت استفاده از اين خدمات محدود خواهد شد . بدليل ارزاني نسبي خدمات الكترونيكي ، سازمان هاي خدمات اشتغال دولتي قادر خواهند بود كاركنان خود را به سمت ارائه خدمات گسترده تر به بيكاران و كار گماري افرادي كه نمي توانند از طريق خدمات الكترونيكي شغل مناسب پيدا كنند ، سوق دهند
با ورود به قرن جديد ، خدمات اشتغال دولتي خود را با تصميم هاي راهبردي مهمي براي دستيابي به توازن ميان روشي مبتني بر شفافيت بازار كار از يك سو و روش تمركز بر كمك به گروه هاي محروم از سوي ديگر رو به رو مي بيند .
تماس منظم و مداوم با كارفرمايان و تامين خدمات مفيد مي تواند به جلب اعتماد آنان و افزايش اعلام نياز به مشاغل بلاتصدي را در پي داشته باشد .
در شمار روبه افزايشي از كشورها ، از جمله بلژيك ، فرانسه ، چين ، ژاپن ، اسپانيا ، انگلستان و هنگ كنگ ، خدمات اشتغال دولتي از طريق بازديد منظم از كارخانه ها و شركت ها ، تماس گسترده اي را با كارفرمايان برقرار كرده اند تابدين طريق آنان خدمات مشاوره اي درخصوص استخدام نيروي انساني ارائه دهند يا اطلاعاتي را درباره خدمات استخدامي و كمك به حل مشكلات مديريت استخدام در اختيار آنان قرار دهند .
خدمات كاريابي دولتي انگلستان كارمندان ويژه اي را تحت عنوان كارشناسان طرف حساب به كار گرفته است تا نقش رابط را ميان خدمات كاريابي و بعضي از موسسه ها ايفا كنند .
در اتريش ، آلمان و سوئد هر كارفرما مشاور معيني را در سازمان خدمات كاريابي دولتي براي انجام مشاوره لازم در اختيار دارد .
هر يك از اين مشاوران فهرستي از مشخصات جويندگان كار ، كارفرمايان و ساير افراد بيكار نگهداري مي كنند .
از اين مشاوران انتظار مي رود 15 تا 20 درصد وقت خود را به ملاقات با كارفرمايان اختصاص دهند .
در بلژيك سازمان آموزش حرفه اي واحدهايي را براي برقراري تماس با شركت ها و موسسه ها به منظور ايجاد طرح ثبت مشاغل بلاتصدي ايجاد كرده است . اين طرح نوع شركت ، نحوه برقراري تماس ، اهداف مشاغل بلاتصدي و رهنمودهاي لازم را براي ارزيابي عمليات يا نحوه انجام كار را در بر مي گيرد .

در پايان :
اين جزوه به منظور آگاهي بيشتر در زمينه مشاوره به كارفرمايان تهيه و تنظيم شده است و سعي شده موضوع كارفرمايان از سايتهاي مختلف در اينترنت بررسي گردد .
اميد است :
لزوم توجه به مشاوره براي كارفرمايان ، كار آفرينان و سرمايه گذاران در كشور بيشتر احساس شود و در آينده نيز با استمرار و تعميق اينگونه فعاليتها شاهد تسريع روند افزايش بهره وري در كليه سطوح ميهن عزيز اسلاميمان باشيم .

اداره كل هدايت نيروي كار
اداره بررسي ، هدايت و مشاوره شغلي كارفرمايان
بهار – 1383

WWW.maslon.com1)
در اين سايت به تجربة مشاورة كارفرمايان در زمينه هاي مختلف مانند فرهنگ شغلي، وكيلان دعاوي و … اشاره مي كند.
 cm/cases Transactions /cases Transactions722.asp

2)WWW. Pepperlaw.com
اين سايت به مشاوره براي كارفرمايان در زمينه طرحهاي شغلي كه از نظر كيفيت مورد توجه هستند، مي پردازد.
 pepper/practice-show.cfm?rid=52.0

3)WWW.profiles.findlow.com
اين سايت مربوط به مشاوره براي كارفرمايان در زمينه تغييرات در حال انجام در قانون اشتغال بومي و اشتغال فدرال و… مي باشد.
 wldid2125356p1.html

4)WWW.csustan.edu
اين سايت به فهرست هاي مشاغل كه از طريق ايميل، فاكس و يا پست كه براي مشاوره به كارفرمايان فرستاده مي شود، اشاره مي كند.
 counseling/employers.html

5)WWW.theseminargroup.net
اين سايت مربوط به راهنمائي و مشاوره كارفرماياني است كه به سياستها وتجربه هاي اشتغال توجه دارند، و بر روي طرحهاي اشتغال زا تمركز دارند، اشاره مي كند.
 htmls/seminars/01empor/Faculty.htm

6)WWW.gsva.org
اين سايت به ارائه خدمات قانوني در ارتباط با كار، اضافه كار، كار متناسب و … در زمينه مشاوره
دادن به كارفرمايان مي پردازد.
 gsva/growvegasoFc.html

7)WWW.emaiLmessaging.com
اين سايت مربوط به مطالعات ويكي (Vicki) بر روي مشاوره دادن به كارفرمايان در زمينه هاي متعدد از جمله قوانين خانواده، قوانين مربوط به مرخصي پزشكي (استعلاجي) و … مي باشد.
 chients/neal/Labor/presenters.htm

8)WWW.Faegre.com
اين سايت به طور كلي در مورد مشاوره دادن به كارفرمايان در خصوص كار و اشتغال مي باشد.
 Firm_practice_detail.asp?practiceID=24

9)WWW.jdplaw.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي استخدام كردن، ارزيابي افراد كوشا، دستورالعملهاي مربوط به زمان ورود و خروج كاركنان است.
 employment3.htm

10)WWW.leonard.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي قرارداد كار و امور اداري، نظم و انضباط، حقوق افراد، دستمزد و ساعت كار و … مي باشد.
 practices/practinfo.asp?area=LaborLit

11)WWW.arnoldPorter.com
اين سايت در مورد مطالعات آرنولد پورتر (Arnold porter) بر روي كارفرمايان و طرحهاي قانوني مي باشد.
 practice.cfm?practice_id=6&pf=1

12)WWW.nashualaw.com
اين سايت در مورد تجربه، توصيه و مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در خصوص قانون اشتغال
است.
 practice_areas/employment.htm

13)WWW.jenner.com
اين سايت در مورد مشاوره با كارفرمايان در خصوص موضوع تبعيض بين معلولين مي باشد.
 practice/practice_detail.asp?D=235

14)WWW.escm.com
اين سايت به ضرورت ارائه مشاوره به كارفرمايان در زمينه نوشتن قانون و احاطه بر آن تأكيد
مي كند.
 offices/dc.html

15)WWW.sunydutchess.edu
اين سايت اخبار مربوط به پژوهشهايي در زمينه فرهنگ شغلي ومشاوره به كارفرمايان در خصوص دانش آموزان و فارغ التحصيلان جامعة هلند را نشان مي دهد.
 counseling/employers.html

16)WWW.ebglaw.com
در اين سايت به ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان در خصوص توسعه ايمني حرفه اي و
برنامه هاي قوانين بهداشتي اشاره مي كند.
 prac_51.htm

17)WWW.lmu.edu
اين سايت در خصوص آدرس اينترنتي موضوعات مشاوره و مدارس روانشناسي و
فارغ التحصيلان روانشناسي مي باشد.
 education/accred/professweb.doc

18)WWW.rmc.edu
اين سايت جهت اطلاع كارفرمايان در خصوص طرح فرهنگ شغلي، مشاوره مي دهد.
 directory/offices/counseling/employers.asp

19)WWW.hinshawlaw.com
در اين سايت به موضوعاتي در خصوص اتحادية كار سنتي ومشاوره به كارفرمايان در زمينه پيروي از قوانين، دستمزد و ساعات كار و…. مي پردازد.
 practice/epl/index.cfm?Fuseaction=about.main

20)WWW.hiscockbarclay.com
اين سايت به طور كلي در مورد اشتغال و كار در تمام زمينه هاي روابط كار و مديريت و ارائه مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 practicegroups/details.asp?ID=18

21)WWW.hsdlegal.com
اين سايت مربوط به ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص قوانين اتحاديه ها است.
 prac/Labor.htm

22)WWW.hayboo.com
اين سايت به ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص قوانين اشتغال مي پردازد.
 attorneys/bio.asp?empid=74&page=search

23)www.brownraysman.com
اين سايت علاوه بر ارائه مشاوره به كارفرمايان، در زمينه موافقت نامه ها، سياستها وقوانين اشتغال نيز خدمات مي دهد.
 practices/labor.html

24)WWW.unitedemployers.org
اين سايت در خصوص فعاليت كاركنان انجمن كارفرمايان متحد در زمينه سياستهاي در حال توسعه و ايجاد كارآموزي براي كاركنان و مديريت مي باشد.
 staff.html

25)WWW.dol.gov
اين سايت در مورد زمينه هاي زير مشاوره مي دهد:
1- مشاوره در زمينه سازمانهاي كاركنان                 2- مشاوره در خصوص سرمايه گذاري
3- مشاوره در مورد آمار و اطلاعات                    4- مشاوره به كارفرمايان
 ebsa/regs/Fedreg/notices/97_27958.htm

26)WWW.Vmmlaw.com
اين سايت در مورد ارائه تجارب گسترده در خصوص مشاوره به كارفرمايان است.
 Firmover.htm

27)WWW.hrhero.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص اشتغال مي باشد.
 alemp.shtml

28)WWW.thelenreid.com
اين سايت در مورد «شركت قانون» در ارتباط با مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي فسخ كار، نمايندگي و كار نامطلوب، پيشرفتهاي عملي، مذاكرات دسته جمعي و نيازهاي شغلي مي باشد.
 attorney/bios/eaalcorn.htm

29)WWW.Workdoctor.com
اين سايت به ارائه حمايت هاي شغلي از كارفرمايان در كارگاه مي پردازد.
 home/press/knight2.html

30)WWW.irell.com
اين سايت در مورد زمان مشاوره به كارفرمايان است كه ما اغلب در جستجوي بهترين راه حل نيستيم ولي براي اين كار دستورالعمل هاي مخصوصي وجود دارد.
 practice/Labor.html

31)WWW.mhtl.com
اين سايت مربوط به اشتغال، كار و مزاياي آن ومشاوره با كارفرمايان با تجربه است.
 specialties/Labor.htm

32)WWW.cfstaffing.com
اين سايت به فعاليت كاركنان خلاق در زمينه مسايل مالي و همكاري با كارفرمايان در زمينه سياستگذاري اشتغال مي پردازد.
 resources/employ_goodbad.html

33)WWW.in.gov
اين سايت به ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان در خصوص استفاده از وام پرداخته است.
 ihfa/news/col/2003/20030420.htm

34)WWW.jacksonLewis.com
اين سايت به طور كلي مربوط به اشتغال و كار گروهي در شركت و مشاوره به كارفرمايان پرداخته است.
 about/Benefits.pdf

35)WWW.usherlawgroup.com
اين سايت به ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان با توجه به قوانين كارگري و همچنين در خصوص تبعيض هاي مربوط به معلوليت ها مي پردازد.
 services.htm

36)WWW.utexas.edu
اين سايت مربوط به توسعه فرهنگ شغلي ونحوه ارتباط كارفرمايان با كاركنان متخصص است.
 cee/pdc/around_about/career_development.html

37)WWW.americanpsychotherapy.com
اين سايت در خصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در زمينه بهداشت رواني افراد در ارتباط با كار مي باشد.
 online_magazine_article_3002.php.

38)WWW.saspc.com
اين سايت در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي ميزان دستمزد، حق بيمه، مزاياي كاركنان و ساعت ورود و خروج كاركنان پرداخته است.
 bios_kkb.htm.

39)WWW.fclaw.com
اين سايت در مورد فعاليتهاي گسترده (فن مورگريك Fenne more) در تمام زمينه هاي مشاورة كارفرمايي است.
 practices/practice.cfm?groupID=691

40)WWW.worklawnetwork.com
اين سايت به طور كلي بر روي مشاوره به كارفرمايان در خصوص قوانين كار و اشتغال پرداخته است.
 Firm_stantonhughes.html

41)WWW.weil.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص كارفرمايان دفاع كننده در ادارات
مي پردازد.
 wgm/cpartnerdir.nsf/o/eeb7ddf72c6aca6f8525679900753ae8? Open Document.

42)WWW.clarkhill.com
اين سايت مربوط به (ويليام مور) در خصوص فعاليتهايي در زمينه مشاوره به كارفرمايان در بخش سياستهاي اشتغال است.
 ATTORNEYS/attorneys_bio_jsp?attorneyID=135&back=yes

43)WWW.coffmancoleman.com
اين سايت شامل آموزش براي مديران در زمينه قوانين كار و راه حل هاي مناسب براي حل مشكلات و مشاوره به كارفرمايان است.
 Solutions/Solutions.asp

44)WWW.mwe.com
اين سايت به تجربيات (نانسي . جي . اس) در زمينه مشاوره به كارفرمايان، بازنشستگي و ديدگاه افراد موفق در شركت ها پرداخته است.
index.cfm/Fuseaction/bios.detail/object_id/2929C64E_A363_4947_8C15_4B387F4A4CA7

45)WWW.blankrome.com
اين سايت در مورد تجربيات (آتورني دتال) در زمينه كنفرانسهاي مشاوره اي كارفرمايي در خصوص بحث هايي پيرامون مذاكرات دسته جمعي مي باشد.
 attorneys/attydetail.asp?AttNum=29

46)WWW.mcca.com
اين سايت مربوط به فعاليت هاي (خانم دوناتي) در خصوص مشاوره به كارفرمايان است.
 site/data/lawfirms/platinum/nge/ngedonati.htm

47)WWW.kauFmanandcanoles.com
در اين سايت به ضرورت و اهميت مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال مي پردازد.

 practice Datail.asp?PAcode=19

48)WWW.riker.com
اين سايت در مورد فعاليت كارشناسي (ريكردانزيگ) در زمينه كار و اشتغال، مشاوره به كارفرمايان و ارتباطات ملي كار مي باشد.
 area/2014.html

49)WWW.Willmont.com
اين سايت مربوط به تجربة‌ گسترده (مونت گري ويليامزوجان) در زمينه ارائه مشاوره به كارفرمايان با توجه به شخصيت افراد، است.
 labor.htm

50)WWW.fr.com
اين سايت در مورد (فيش و ريچاردسون) سرپرستان يك شركت كوچك در زمينه مشاوره به كارفرمايان و جلوگيري از كاهش نيروي انساني مي باشد.
 directory/directory/cfm?aid=522

51)WWW.Swlaw.com
اين سايت مربوط به تجربه (چارلز كلر) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي مختلف اشتغال و روابط كار مي باشد.
 attorneys/attorney_display.asp?aid=107

52)WWW.Longisland.about.com
اين سايت در ارتباط با ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص آموزش به كارگران جديد
مي باشد.
 cs/employment/a/workforce_ny.htm

53)WWW.prairielaw.com
اين سايت مربوط به مشاوره وكلا با كارفرمايان در خصوص موارد پزشكي است.
 articles/article.asp?channelid=20&articleid=1339

54)WWW.stinson.com
اين سايت به محدودة ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال و كار و مزاياي آن
مي پردازد.
 dynamic/practice Areas/Employ brBnfts/EmploylawSrvcs.htm

55)WWW.bsk.com
اين سايت به ارائه خدمات مشاوره توسط (آقاي ارون) وكيل كار و اشتغال در تمام زمينه هاي مختلف پرداخته است.
 attorneys/practice.dbm?practice Areas=International%20 Immigration.

56)WWW.Virginiabusiness.com
اين سايت مربوط به (آقاي راشل) در خصوص بررسي قوانين فدرال در زمينه هاي طرح دعاوي و مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 magazine/yr2001/dec01/reachels.shtml

57)WWW.Venable.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوع اشتغال و مشخص نمودن مذاكرات دسته جمعي و مسايل كاري كه توسط اتحاديه ها سازمان دهي مي گردد؛ مي باشد.

 attorney.cfm?attorney_id=537

58)WWW.bnabooks.com
اين سايت در مورد نياز كارفرمايان در خصوص حصول اطمينان از محل كارشان مي باشد.
 ababna/annual/2002/annualo27.doc

59)WWW.oppenheimer.com
در اين سايت، كارشناسان ويژه درخصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي توسعه، سياستها و دستورالعمل‌ها، تجهيز و به دوباره بررسي كردن منابع انساني مي‌پردازند.
 industries/detail.asp?owdid = 87

60)WWW.opm.gov
اين سايت در مورد بحث و گفتگوي كارفرمايان به افراد معلول درخصوص فرهنگ شغلي مي‌باشد.
 disability/hrpro-4-10.asp

61)WWW.zinserlaw.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص تحت پوشش نبودن گروهي از كارگران از نظر حق بازنشستگي است.
 vitories.html

62)WWW.parsonsbehlelaw. com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص قوانين اشتغال به صورت كلي و جزئي
مي باشد.
 attorneys.php?view=16

63)WWW.gcservices.com
اين سايت شامل ارائه خدمات مشاوره (گيلبرت) در زمينه هاي فرهنگ شغلي، پژوهش، جستجو براي شغل و استخدام افراد توسط كارفرمايان مي‌باشد.

64)WWW.dwt.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در گسترة وسيعي از موضوعات اشتغال است.
 lawdir/attorneys/korrellHarry.cfm

65)WWW.mmmn.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال مي‌باشد.
 practice- areas.htm

66)WWW.brgslaw.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص بسياري از زمينه‌هاي روابط اشتغال است.
 pdf/sem-082003.pdf

67)WWW.bakerinfo.com
در اين سايت به تجارب (خانم شور) در ارتباط با مشاوره به كارفرمايان، اشتغال و موارد مربوط به كارگاه‌ها اشاره شده است.
 NR/bakernet/templates/DisplayAttorney.asp?tmkprid=8971

68)WWW.moffatt.com
اين سايت مربوط به مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات مرتبط با اشتغال است.
 gthcompete.pdf

69)WWW.bodmanlongley.com
اين سايت شامل مشاركت افراد در مذاكرات دسته‌جمعي با استفاده از مشاوره به كارفرمايان است.
 labor.htm

70)WWW.duanemorris.com
اين سايت در ارتباط با تجربيات (دو آن موريس) در زمينه مشاوره به نمايندگان كارفرمايان و كارهاي سنتي است.
 news/pub1307.html

71)WWW.naccb.org
اين سايت در مورد انجمن ملي تجارتهاي مشاورة كامپيوتري (مارك) است كه علاوه بر مشاوره به كارفرمايان نمايندگي شركتهاي اشتغال را بر عهده دارند.
 pressroom/roberts.htm

72)WWW.michamber.com
اين سايت در مورد سمينارهايي در زمينه اشتغال و مشاورة به كارفرمايان است.
 semevent/spo3.asp

73)WWW.aft.org
اين سايت مربوط به مشاوره به كارفرمايان در خصوص ايجاد موارد ايمني و بهداشت براي حفظ سلامتي كارگران است.
 health care/safety/tbsur.html
74)WWW.ssbb.com
اين سايت در مورد مشاوره وكلا با كارفرمايان در زمينه طرح‌هاي بازنشستگي است.

 employee.html

75)WWW.balch.com
اين سايت در ارتباط با مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوع توسعه سياستهاي منابع انساني است.
 people/details.cfm?ID=149

76)WWW.jacksonlewis.com
اين سايت مربوط به تجربيات (جكسون لوئيس) در زمينه مشاوره به كارفرمايان مي‌باشد.
 publications/newsletters/p2/200007/2000Julo3.htm

77)WWW.passportincentives.com
اين سايت شامل مشاوره به كارفرمايان در مورد استخدام، قوانين كارگري و روابط بين
كاركنان است.
 nla/bioHazard.pdf

78)WWW.gold berg.com
اين سايت در مور انتخاب زمان و چگونگي تصميم‌گيري كارفرمايان در خصوص ارائه مشاوره به كاركنان است.
 practice/view.asp?ID=15

79)WWW.samuelslaw.com
اين سايت در خصوص مشاوره به كارفرمايان در ارتباط با مسايل گوناگون كاركنان است.
 laborEmployment.html

80)WWW.shumakerwilliams.com
اين سايت در مورد نمايندگان مديريت در خصوص قانون كار و اشتغال با كمك از مشاوره به كارفرمايان است.
 practice/employlaw.htm
81)WWW.harborlane.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص ارائه مشاوره در ارتباط با مشاجرات كاركنان در محل كار مي‌باشد.
 defuse-on-job-conflicts.pdf

82)WWW.preventionpoint.com
اين سايت در مورد ارائه مشاوره و آموزش به كاركنان در خصوص جلوگيري از مشاجره در محل كار است.
 online-earass-employe-htm

83)WWW.labnetusa.com
اين سايت به طور كلي در ارتباط با شبكه قانون كار و اشتغال ومشاوره به كارفرمايان است.
 firm-cook.html

84)WWW. troutmansanders.com
اين سايت در مورد تجارب وسيع در خصوص مشاوره به كارفرمايان است.
 pg/pdf/comp.pdf

85)WWW.thompsonhine.com
اين سايت به طور كلي در خصوص مشاوره به كارفرمايان با توجه به سياستهاي ويژه كاركنان در زمينه هاي مختلف است.
 lawyers/lawyerbio.asp? in tpersonID=277

86)WWW.wjlaw.com
اين سايت درخصوص تأكيد بر اهميت مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال است.
 Employment. html

87)WWW.srslawfirm.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان درخصوص معافيت‌ها و جريمه‌هاي حقوقي است.
 dshaffer.htm

88)WWW.bryancave.com
اين سايت در مورد تجربه‌هاي متعدد در زمينه مشاوره به كارفرمايان در جلوگيري از تبعيض بين كاركنان است.
 FILES/tbl-s23 News/pDf118/78/dec%20-%20 partners.pdf

89)WWW.worklawnetwork.com
اين سايت در مورد ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان درخصوص شبكه قانون اشتغال و كار مي‌باشد.
 firm-kienbaum.html

90)WWW.bfglaw.com
اين سايت در مورد تجربيات (فلشاز و گاگ جيني) درخصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال مي‌باشد.
 practice

91)WWW.edu. gov.on.ca
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان و ارائه خدمات به مشتري در زمينه‌هاي مختلف از جمله ثبت، جدول‌بندي، صورتجلسه و ….. مي‌باشد.
 eng/document/nr/98.01/apprbg4. html

92)WWW.cohenlaw.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان درخصوص پرداخت‌هاي كار مي‌باشد.
 website/attorney.nsf/o/b9595dd5a17786400f85256bb6005b3675? openDocument

93)WWW.bnabooks.com
اين سايت در مورد زمينه فعاليت گسترده و وسيع (ا. بي. ا) درخصوص مشاوره به كارفرمايان است.
 ababna/tech/2002/jess.doc

94)WWW.bccb. com
اين سايت درخصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه روابط كار و كاركنان مي‌باشد.
 practice Areas/practice Area. aspx?pan=panel02& practice Area= labor %20 and %20 Employment

95)WWW.shrm. org
اين سايت در مورد دامنة فعاليت مشاوران حقوقي در زمينه كار و اشتغال مي‌باشد.
 consultants/directory/listings.asp?state = DC

96)WWW.counciloned.com
اين سايت به طوركلي در مورد مشاوره درخصوص آموزش در زمينه مديريت و بررسي و هدايت كارفرمايان است.
 seminars/trainers. asp?eventid=96
97)WWW.klettrooney.com
اين سايت در مورد تجارب (آقاي انيس) درخصوص مشاوره به كارفرمايان در مورد موضوعات مذاكرات دسته‌جمعي و گروهي كاركنان مي‌باشد.
 attorneys/alpha/e/ennisp.html

98)WWW.orrick.com
اين سايت مربوط به موضوعات قانوني اشتغال و همچنين مشاوره به كارفرمايان در دامنه وسيعي از مسايل كاركنان و آموزش در زمينه مديريت مي‌باشد.
 search/Attorney Directory/Attorney.asp?ID=9903

99)WWW.stapleslaw.com
اين سايت شامل مشاوره به كارفرمايان در جلوگيري از طرح دعاوي اشتغال مي‌باشد.
 employ.htm

100)WWW.pitneyhardin.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان درخصوص قوانين اشتغال كه شامل دستمزد، ساعات كار و ….. مي‌باشد.
 attorneys/shoemanR.html

101)WWW.bakerdaniels.com
اين سايت در مورد نتايج پژوهش (وكيل) كه شامل مشاوره به كارفرمايان و توسعة سياستهايي براي جلوگيري از موضوعاتي نظير تبعيض، آزار و انتقام مي‌باشد.
 bio.cfm?ATTYID = 155

102)WWW.jenkinslawfirm.com
اين سايت در مورد قوانين اشتغال و توصيه به كارفرمايان درخصوص نگهداري قانوني از كارگاه‌هايي كه تحت پوشش اتحاديه نيستند، مي‌باشد.
 default-files/pageoo12.htm
103)WWW.ieda.com
اين سايت در مورد برنامه‌هاي مختلف روابط كار و خدمات آن كه شامل آموزش سرپرستي درخصوص كاركنان و مشاوره به كارفرمايان درخصوص نيازهاي شغلي مي‌باشد.
 labor-relations.cfm

104)WWW.gcwf.com
اين سايت درخصوص مشاوره به كارفرمايان و خدمات آن در همة زمينه‌هاي مربوط به اشتغال مي‌باشد.
 gcc/Graycary-c/Attorney-S/A-c/hace.doc-cvt.htm

105)WWW.in.gov
اين سايت در مورد اهميت دسترسي كارفرمايان به يك شبكه مشابه اطلاعاتي براي كمك به افراد جوياي كار مي‌باشد.

 …/program-Budget-Bood-pdfs/Economic-De velopment/ worker-Education-and-Training.pdf

106)WWW.cynthiacalvert.com
اين سايت به دفاتر قانوني (توماس كالورت) درخصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه بررسي قوانين اشتغال براي تجارت‌كنندگان در كلمبيا، اشاره مي‌كند.

107)WWW.lathropgage.com
اين سايت به دفاتر قانوني (گي ج ولاتروپ) درخصوص مشاوره به كارفرمايان در موضوعات پيچيده اشتغال و بررسي آن اشاره مي كند.
 imm-exp.html

108)WWW.adr.cand.uscourts.gov
اين سايت در مورد تجربيات نماينده تام كارفرمايان در زمينه قانون كار سنتي است.
adr/Neutrals.nsf/o/e1bebab9235430 ce88256 a940060 ddeg? openDocument & Expandsection

109)WWW.littler.com
اين سايت در مورد اشتغال ملي و قانون كار (ليتر مندلسون) مي‌باشد.
 about/practice-areas/labormgmt.htm

110)WWW.barley.com
اين سايت در مورد قانون كار و اشتغال كارگران و مشاوره به كارفرمايان درخصوص مسايل كاركنان مي‌باشد.
 attorneys/bio.cfm?attyid=54

111)WWW.gtlaw.com
اين سايت در مورد اقدامات (مك گاورن) درخصوص تجارت مهاجرت و توسعه آن با كمك از خدمات مشاورة كارفرمايي است.
 pub/pr/1999/pr-immigration99.htm

112)WWW.ergoexpo.com
اين سايت در مورد پژوهشهايي درخصوص روابط اشتغال و مشاوره به كارفرمايان است.
 faculty.asp

113)WWW.gsva.org
اين سايت در مورد ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان درخصوص ميزان دستمزد، مزاياي شغلي، حداقل دستمزد، ساعات كار و اضافه كار و …… اشاره مي‌كند.
 gsva/wagehourlaws.html
114)WWW. cozen.com
اين سايت در مورد اقدامات (خانم كلي) در زمينه رفع تبعيض در اشتغال با استفاده از ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان است.
 site/press-specific.asp?press-ID=16

115)WWW. Laborlawyers.com
در اين سايت به فعاليت هاي (برت) در زمينه مشاوره به كارفرمايان در خصوص اشتغال اشاره
مي كند.
 fsl5cs/attorneybios/dalbertbrannen.asp

116)WWW. Chamberlainlaw.com
اين سايت در مورد قوانين كلي اشتغال و مزاياي كاركنان مي‌باشد.
 practice/employee.htm.

117)WWW. Stoel.com
در اين سايت به اقدامات (آليسون دافرتي) عضو تجربي قانون اشتغال و كار درخصوص مشاوره به كارفرمايان در تمامي زمينه ها اشاره مي‌كند.
 asp/resumes/resume.asp?rs-name=AWD341

118)WWW.elinfonet.com
در اين سايت به تجربيات عالي (آليسون) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه ادغام دو شركت و كسب مزاياي ويژه آن مي باشد.
 atty/6

119)WWW.atlantaweb.biz
اين سايت تجربه گسترده وكيلان (آتلانتا) را در مورد مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي مربوط به اشتغال از شروع استخدام را نشان مي دهد.
 cgi-bin/search.cgi?key words=Atlanta%20 Employment %20 counseling.

120)WWW.reedsmith.com
اين سايت به فعاليت (ريد اسميت) بر روي موضوعات اشتغال با استفاده از خدمات مشاوره به كارفرمايان اشاره دارد.
 ourattorneys/view Attorney.cfm? itemid=9173

121)WWW.fleeson.com
اين سايت شامل موضوعات گوناگون در مورد اشتغال براي كاركنان و كارفرمايان با استفاده از مشاوره به كارفرمايان است.
 Business.htm

122)WWW.butzel.com
در اين سايت به زمينه هايي از اقدامات (رزن) كه شامل مشاوره به كارفرمايان در خصوص منابع انساني مي باشد، اشاره كرده است.
 attorney/attbio.cfm?ID=112

123)WWW.winstead.com
اين سايت در مورد تجربيات (راب) در زمينه مشاوره به كارفرمايان و در خصوص موضوعات پيچيده اعم از دستمزد و ساعت كار با توجه به بخشودگي مالياتي و پرداخت اضافه كار، مي باشد.
 findanattovney/bio.asp?ID=289

124)WWW.zrlaw.com
اين سايت به قانون (ZR) و مشاوره به كارفرمايان در خصوص قانون «تأمين درآمد بازنشستگي اشتغال» اشاره مي كند.
 attorneys/Helena.j.oroz.shtml

125)www.bpflegal.com
اين سايت مربوط به سياستها و دستورالعملهاي مربوط به مشاوره به كارفرمايان در خصوص استخدام، مباحثه و ارزيابي موضوعات انضباط كار وساعات كار مي باشد.
 practices/corporate.htm

126)WWW.stevenhelfand.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص مهاجرت كاركنان، انتقالات كاركنان و مجازات كارفرما مي باشد.
 immigration.html
127)WWW.edu.gov.on.ca
اين سايت به طور كلي در مورد مشاوره به كارفرمايان و شاگردان در حال تحصيل مي باشد.
 eng/document/nr/98.01/apprbg5.html

128)WWW.parlaw.com
در اين سايت به اقدامات (پيتر روثر) كه شامل مشاوره به كارفرمايان در زمينه هاي قوانين اشتغال، استخدام، انضباط كاري و ساعات كار مي باشد، اشاره مي كند.
 prother.htm

129)WWW.torontoapl.org
اين سايت به سازمان (torontoaple) كه در حال توسعه نرم افزار آماري و مشاوره به كارفرمايان در خصوص مسايل مالي ومزاياي كاركنان براي 25 سال گذشته است، اشاره مي كند.

130)WWW.idoc.state.il.us
اين سايت به شكاف بين دانش كتابها و انتظارات از اشتغال و كار، اشاره مي كند.
 subsections/facilities/information.asp?instchoice=jac

131)WWW.egca.org
در اين سايت به تجارب 20 ساله (خانمها ويلسون و گودوين) كه هر يك داراي تخصص در نمايندگي ومشاوره به كارفرمايان در موضوعات اشتغال و قانون كار مي باشد، اشاره مي كند.
 Training/Prevailing.htm

132)WWW. uhlaw.com
اين سايت مربوط به (اونگارتي و هريس) وكيلان دعاوي كه تأكيد ويژه بر روي طرح دعاوي و موضوعات اشتغال و مسايل مربوط به بهداشت فردي در خصوص ارائه مشاوره به كارفرمايان است، مي باشد.
 professionals/bios/sgfeibus.aspx

133)WWW. richmondbar.org
اين سايت در مورد قسمتي از خبرنامه ژانويه (PDF) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در زمينه ايجاد انگيزه مثبت شغلي است.
 Newsletters/March2002/March% 20 Newsletter.pdf

134)WWW.ilmolaw.com
اين سايت در مورد بيوگرافي (تي اس اس) و تخصص او در زمينه قانون، اشتغال، كار و مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 bio/TSS.htm

135)WWW.whdlaw.com
اين سايت مربوط به (وايت هيرسچ بوك. دودك اس سي) وكلاي دعاوي ودستيارانش در خصوص اشتغال روزمزد مي باشد.
 attorneys_paralegals/exp_profile_display.asp?staffbioid= 116&practiceid=22

136)WWW. gklaw.com
اين سايت به برداشتهاي حقوقي (گادفري وكان) و تجربه او كه شامل مشاوره به كارفرمايان و سياستهايي در خصوص كارگاه، اشاره شده است.
 lawyersview.asp?atty UID=9

137)WWW.riw.com
اين سايت مربوط به (روبرتو از اسرائيل) در خصوص اشتغال و مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات تبعيض و مزايا مي باشد.
 profile_litigation-apecs.cfm

138)WWW. gibney.com
در اين سايت (كنتان . ساكس) علاوه بر مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات عملي نظير تبعيض، مزايا و شرايط كسب آن اشاره دارد.
 Attorneys/Bios/sacks_k.cfm
139)WWW. emu.edu
در اين سايت به تجارب (آن گراس) درخصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه انجام مسئوليتها اشاره مي كند.
 humanresources/personnel/bios/sipes/html

140)WWW. blylaw.com
اين سايت مربوط به خبرنامه بلاي لاو (July 2003) در خصوص ويزاهاي غير مهاجرتي (اجازه كار) براي كارگران با مليت خارجي است.
 images/BLYLAW-JULY-2003-Newsletter.pdf

141)WWW.constangy.com
اين سايت مربوط به اقدامات (تام Tom) در خصوص متمركز شدن بر روي مشاوره به كارفرمايان پيرامون طرح دعاوي اشتغال است.
 bir-pages/pop-bir-tadavis.html

142)WWW.uschamber.com
اين سايت به طور كلي گزارشي در مورد نحوه دادن وام و ساير مسايل دعاوي حقوقي مربوط به اشتغال و مشاوره به كارفرمايان در يك هيأت، اشاره مي كند.
 press/testimony/030617reynolds.htm

143) WWW.duanemorris.com
اين سايت در ارتباط با (دوآن . موريس) از واشنگتن در خصوص مشاوره به كارفرمايان در محدوده وسيعي از موضوع اشتغال ونقش هدايت كننده آن در سطح ملي است.
 news/pub873.html

144)WWW.novashrm.org
اين سايت در مورد كنفرانس ايالتي ويرجينا (سال 2003) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در بخشهاي عمومي و خصوصي و مشاوره به عبارتهاي e-commers در مورد توسعه مي باشد.
 state conf/DOCS/session%20Descriptions.pdf

145)WWW.ncbl.com
در اين سايت (ويلمينگتون. سوليوان) فرهنگ شغلي قانوني خود را  در خصوص مشاور ه به كارفرمايان در همه زمينه هاي روابط كار و اشتغال اختصاص داده است.
 archive/05-03people.html

146)WWW.usccr.gov
اين سايت در مورد (جاناتان موك) وكيلي كه مشاوره به كاركنان و مشاوره به كارفرمايان را در پيروي از قانون (ADA) ارائه مي دهد.
 pubs/ada/ch5.htm

147)WWW.bgnet.at
اين سايت در مورد تمركز قانون كار بر روي مشاوره به كارفرمايان است.
 practiceareas/ongoing.html

148)WWW.hcmblaw.com
اين سايت به وكيل مدافع در طرح دعاوي بيمه (هال كانرلي مادبالويگ) در خصوص قانون پرداختها به كارگران و مشاوره به كارفرمايان در مورد سياست هاي دراز مدت، اشاره مي كند.

 CM/custom/custom2.asp

149)WWW.richmondbar.org
اين سايت كه در خبرنامه ژانويه 2002 آمده است در زمينه مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در خصوص ايجاد انگيزه مثبت براي افراد است.
 Newsletters/April2002/April_May%20Newsletter.pdf

150)WWW. hba.org
اين سايت در مورد (سوفيان و پاس سامانو) براي حقوق معلولين و مشاوره به كارفرمايان در خصوص پيروي از قانون است.
 marbar.pdf

151)WWW.wws.princeton.edu
اين سايت در مورد جداسازي و آشكار سازي ژنتيك در كارگاه و بطور كلي ارائه مشاوره در زمينه ژنتيك است.
 cgi-bin/byteserV.prl/~ota/disk2

152)WWW.pmcos.com
در اين سايت به تجارب وسيع (كارل) در خصوص مشاوره به كارفرمايان اشاره مي كند.
 vol.-14.html

153)WWW.ibewninthdistrict.org

اين سايت در مورد فعاليت هاي اتحاديه و مشاوره به كارفرمايان در جهت ايجاد انگيزه مثبت در كاركنان مي باشد.
 ORGANIZING/The-silent-war.pdf

154)WWW.pdxhr.org
اين سايت در مورد شركت حقوقي (استول رايوس) و تجربه حقوقي آن در خصوص مشاوره به كارفرمايان و مديريت آموزش در تمام زمينه هاي كار مي باشد.
 images/200204nv.pdf

155)WWW.okshrm.org
در اين سايت به زندگي (كرك) و تخصص او در زمينه مشاوره به كارفرمايان در خصوص اشتغال پرداخته است.
 conf/2002/keynotes

156)WWW.lawmemo.com
اين سايت در مورد مقاله (آزادي در گفتار) و رعايت قوانين مي باشد كه كارشناسان اشتغال با توجه به مشاوره كارفرمايي در اين زمينه بايد توجه بيشتري كنند.
 emp/articles/cyberspace.htm

157)WWW.hraci.org
اين سايت در مورد تجربه (هراكل) شامل مباحث مذاكرات كارفرمايان صنعتي و انجمن هايي كه چند كارفرما دارند و همچنين مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات قانون كار مي باشد.
 HRAcllegislative Dec02.htm

158)WWW.aflcio.org
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان و ايجاد انگيزه مثبت براي كاركنان در فعاليت اتحاديه ها
مي باشد.
 aboutunions/joinunions/howjoin/upload/Vatw-issuebrief-pdf

159) WWW.bomis.com
اين سايت در مورد شركت هاي حقوقي كوچك در زمينه مشاوره به كارفرمايان در خصوص
اتحاديه ها، مذاكرات دسته جمعي، نقض قرارداد و تبعيض مي باشد.
 rings/MLaw-firms-Labor-and-employment-Law-Society

160)WWW.cle.bc.ca
اين سايت در مورد كمك كنندگان (CLE) كه در زمينه ارائه تجربه بر روي مشاوره به كارفرمايان در خصوص قراردادهاي اشتغال و سياستها متمركز شده است.
 CLE/contributors/profiles/CA-CM/CLAGAO.htm

161)WWW.mcguirewoods.com
اين سايت به قانون استاندارد كار شايسته، تبعيض در قانون اشتغال و مشاوره به كارفرمايان اشاره مي كند.
 lawyers/index/ruthie-1-goodboe.asp

162)WWW.savewbai.tao.ca
در اين سايت به فعاليتهاي گسترده (الومب برات) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه قانون اشتغال و كار، اشاره مي كند.
 archive/savewbai00028.html

163)WWW.irell.com
اين سايت به فعاليت هاي (ايرل و مانلا) در زمينه مشاوره به كارفرمايان در همه زمينه هاي مرتبط با اشتغال مي پردازد.
 recruiting/practice.html

164)WWW.theseminargroup.net
اين سايت به فعاليت (ادوارد جي.ريوس.استوئل ريوس) كه در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه قوانين اشتغال است، اشاره مي كند.
 htmls/Seminars/02bootor/Faculty.htm

165)WWW.swlaw.com
در اين سايت به فعاليت هاي (خانم ژوزف) كه شامل مشاوره به كارفرمايان در زمينه قراردادي بودن افراد و قوانين اشتغال مي پردازد.
 attorneys/attorney-display.asp?aid=225

166)WWW.duvinlaw.com
در اين سايت به تجربه گسترده (آقاي موزمن) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان
اشاره دارد.
 jforman.htm

167)WWW.lclark.edu
اين سايت در مورد دفاعيات كارفرما و سياستهاي دراز مدت در خصوص اينكه چگونه بايد از پيش فعال بود را به كارفرمايان مشاوره مي دهد.
 dept/lawreg/law338.html

168)WWW. Lawguru.com
اين سايت به شركت حقوقي (دانيل‌ام. ساك، پي‌سي) كه نماينده در ارائه مشاوره به كارفرمايان و وكلاي دعاوي در تمام موارد مواجهه با كار و قوانين اشتغال مي‌باشد، اشاره دارد.
 cgi/bbs/atty pages/Dansak.html

169)WWW. Klehr.com
در اين سايت به فعاليت (خانم هافپني) درخصوص مشاوره به كارفرمايان و تهيه كتابچه‌هايي براي راهنمايي به كاركنان اشاره مي‌كند.
 profiles/mhalfpenny.htm

170)WWW. iaml.com
اين سايت به (IAML) نهادي براي قانون و مديريت كاربردي – اشتغال (Inc) شامل مشاوره به كارفرمايان در تمام زمينه هاي مزاياي كاركنان اشاره دارد.
 Faculty/baker.htm

171)WWW. milesstockbridge.com
اين سايت به دفاتر حقوقي (مايل زواستوك بريج) كه داراي تجربة گسترده اي در خصوص مشاوره به كارفرمايان با توجه به سياستهاي كاركنان و موافقت نامه‌هاي اشتغال دارند، اشاره مي‌كند.
 bios/bio-murrayj.htm

172)WWW. Ncbuy.com
در اين سايت به گزارش حقوقي آفريقاي جنوبي درخصوص تلاش بازرسان براي حل كردن هرگونه مشكلي از طريق مشاوره به كارفرمايان، كودكان كارگر و والدين توسط همكاري با بخشهاي رفاهي مي‌باشد.
 reference/country/humanrights.html? code=sf&sec=6d

173)WWW. thorpreed. Com
در اين سايت به فعاليتهاي (تورپ ريد و آرمسترانگ ال ال پي) وكيلان دعاوي درخصوص مشاوره به كارفرمايان با توجه به قانون دستمزد، ساعات كار و مسايل مربوط به اتحاديه و كارگاه مي‌باشد.
 attorneys/tlewis.html

174)WWW. moffatt.com
در اين سايت به اقدامات (آقاي ويليامز) بر روي طرح دعاوي اشتغال و مشاوره به كارفرمايان و كاركنان درخصوص موضوعات اشتغال مي‌باشد.
 bios/bjw.html

175)WWW. jobs.utah.gov
اين سايت به اقدامات حقوقي در اشتغال كه توسط (خانم بلاتز) درخصوص مشاوره به كارفرمايان و پيروي از قوانين اشتغال و هدايت برنامه‌هاي كارآموزي براي مديران مي‌باشد، اشاره مي‌كند.
 regions/central/newsletter/central 1001.pdf

176)WWW. harrisonlawoffices.com
اين سايت به تجربه (جيمزتي. هاريسون و وداستاك، ايلينويز) وكلاي دعاوي اشتغال درخصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در ايجاد مؤثر اشتغال اشاره مي‌كند.
 custom.htm

177)WWW. csupomona.edu
اين سايت به اهميت ارائه مشاوره به كارفرمايان با كاركنان اشاره مي‌كند كه بايد درخصوص سياستهاي كاري شركت، به كاركنان اطلاعات لازم داده شده و قواعد و قوانين شركت را به آنها آموزش دهند.
~apena1/finalpaper2.html

178)WWW. seak.com
اين سايت بر روي مشاوره به كارفرمايان درخصوص تبعيض در اشتغال، ايمني و بهداشت محيط كار، قوانين ساعات كار و دستمزد تكيه دارد.
 sem March01ls.htm

179)WWW. ifebp.org
در اين سايت به خلاصه مقالة خبرنامه (مزاياي E) به مشاورة فرهنگ شغلي، مشاوره به كارفرمايان و بازنشستگي و بهداشت به طور گسترده اشاره كرده است.
 prez66.asp

180)WWW. kullmanlaw.com
اين سايت در مورد شركت كوچك (كالمن) در زمينه قوانين اشتغال و كار مي‌باشد.

181)WWW. bfca.com
اين سايت در مورد تجارب تعدادي از وكلاي دعاوي در زمينه مشاوره به كارفرمايان است.
 practicegroups/specialtyareadetail.asp?ID = 45

182)WWW. mswltd.com
اين سايت در مورد (مريل، شولتز و ولدز) وكيلاني كه علاوه بر مشاوره به كارفرمايان درخصوص قوانين دستمزد و ساعات كار در بخش خصوصي نيز مشاوره مي‌دهند.
 attorneys/laura.html

183)WWW. kph.com
در اين سايت به تجارب (آقاي كلت) كه شامل مشاوره به كارفرمايان در جهت نظم وتنظيم مسئوليت‌هاي كاركنان مي‌باشد، اشاره شده است.
 attorneys.asp?attorney=kellett.nfo

184)WWW. freelists.org
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان درخصوص ارتقاء كاركنان در مسئوليت‌هايشان مي‌باشد.
 arehives/sacate/05-2003/msg00017.html

185)WWW. malis.net
در اين سايت به شركت قانوني (دانيل ماليس) در مورد مشاوره به كارفرمايان و موضوعات مربوط به روابط اشتغال اشاره شده است.
 legalareas.html

186)WWW. lommen.com
اين سايت در مورد فعاليت‌هاي (خانم دكالب) در زمينه مشاوره به كارفرمايان و سياستهاي مربوط به وظايف كاركنان است.
 stadek.htm

187)WWW. bpslaw.com
اين سايت در ارتباط با (بليك لي پلات واشميت) در زمينه بخش قانوني اشتغال و ارائه مشاوره به كارفرمايان در جهت استقرار محل اتحاديه‌اي و غيراتحاديه‌اي است.
 pages/groups/labor.html

188)WWW. anqey.com
اين سايت در ارتباط با (خانم سوزان) كه زمان زيادي را صرف ارائه مشاوره به كارفرمايان درخصوص مسايل كاركنان انجام داده و در نهايت ايجاد اشتغال نموده است، مي‌باشد.
 Attorneys/Bios/STR.htm

189)WWW. thompsoncoburn.com
در اين سايت (رادني هاريسون) به طور كلي درخصوص موضوعات وابسته به اشتغال و دستورالعمل بررسي دعاوي خسارات مربوط به اشتغال و مشاوره به كارفرمايان در اتحاديه‌ها خدمات مي‌دهد.
 Atty Res/2268 labo17.pdf

190)WWW. loeb.com
اين سايت به فعاليت (خانم فلدمن) درخصوص طرح دعاوي در اشتغال و مشاوره به كارفرمايان و مديريت در زمينه وظايف كاركنان و مديريت كار مي‌پردازد.
 fsl5cs/attorneybios/carlafeld man.asp

191)WWW. mfmlegal.com
در اين سايت (اي. جان دينكل) درخصوص موضوعات ساعت كار و ميزان دستمزد كاركنان به كارفرمايان مشاوره مي‌دهد.
 attorneys/dinkel.htm

192)WWW. lawandpsychiatry. Com
اين سايت در ارتباط با تجربه (الكساندريه) شامل مشاوره به كارفرمايان در همه زمينه‌ها و طرح دعاوي عمومي مي‌باشد.
 html/law.com%2001-11-29.htm

193)WWW. apslaw.com
اين سايت در مورد تجربه (پالوك وشيهان) وكلاي دعاوي حقوقي بوستون درخصوص سازماندهي اتحاديه‌هاي پيرامون موضوعات ساعات دستمزد و مشاوره به كارفرمايان اشاره مي‌كند.
 recruit.cfm?view=1

194)WWW. lordbissell.com
اين سايت در مورد (كاميل خداداد) نمايندة كارفرمايان در طرح دعاوي اشتغال كه كار ايشان شامل مشاوره به كارفرمايان درخصوص موضوعات حقوقي اشتغال مي‌باشد.
 quick-att-bio.cfm?&Aty ID= 3108

195)WWW. uml.edu
اين سايت به طور كلي راجع به تحصيل، كارآموزي و توسعه فرهنگ شغلي مي‌باشد.
 centers/women-work/vlibrary/etcd.

196)WWW. srzlaw.com
اين سايت در مورد (رابرت آ. ميچالاك) وكيل دعاوي، فردي دقيق و تحليل گر نسبت به كارهاي پيچيده و با تجربه گسترده در ارائه مشاوره به كارفرمايان درخصوص مزاياي كاركنان است.
 attorneys/Chicago/r-michalak.html

197)WWW. morrislawgroup.com
در اين سايت اشاره به تجربه (موريس پيكرينگ وسانار) در زمينه مشاوره به كارفرمايان پيرامون اشتغال شده است.
 about/employment-law.asp

198)WWW. jobs.utah.gov
در اين سايت به تجربه (خانم بلاتنر) در زمينه اشتغال و مشاوره به كارفرمايان اشاره مي‌كند.
 regions/central/newsletter/central1001.pdf

199)WWW. agg.com
در اين سايت به تجربه (اشلي استانير) كه متكي بر مشاوره به كارفرمايان و ساير طرح‌هاي دعاوي مربوط به اشتغال مي‌باشد، اشاره كرده است.
 Attorneys/Steiner-ashley.html

200)WWW. porterwright.com
در اين سايت به تجارب گسترده و كيلان دعاوي درخصوص مشاوره به كارفرمايان و پيرامون آن، اشاره مي‌كند.
 practice/Representative Services. asp?practice Areald= 39& iRepservice ID=87

201)WWW. paulplevin.com
در اين سايت به تجربه كاري (كري دي. سيرلس) درخصوص مشاوره به كارفرمايان و ايجاد اشتغال اشاره مي‌كند.
 Attorneys/KDS.htm

202)WWW.entrepreneur.com
در اين سايت به كارشناسان حقوقي اشتغال كه مشاوره به كارفرمايان مي‌دهند، اشاره دارد.
Magazines/copy-of-MA-segArticle/o,4453,275726…. 3-,00.html

203)WWW. cynthiacalvert.com
اين سايت به دفاتر حقوقي (سينيتاتو ماس) در خصوص قانون اشتغال مري‌لند، مشاوره به كارفرمايان و به استخدام كاركنان اشاره مي‌كند.
 profile.htm

204)WWW.vbmonline.com
در اين سايت به مجله تجارت (ويكتوريا) وابسته به دفتر (هوستون) كه مربوط به يك شركت كوچك متخصص كه در زمينه نمايندگي مديريت و كار مي‌باشد، اشاره مي‌كند.
 columns/898-sba.html

205)WWW. Wisbar.org
در اين سايت به تجربه (بون جر) بر روي روابط اشتغال و مشاوره به كارفرمايان و موضوعات وابسته به اشتغال در طرح دعاوي اشاره مي كند.
 wislawmag/2001/12/innews.html

206)WWW.seatonlaw.com
اين سايت به فعاليت (سيتون، بك و پيترز) در ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات قانوني اشاره مي كند.
 Feuss.html

207)WWW. Kilpatrickstockton.com
در اين سايت به وكيلان دعاوي با تجربه (كيل پاتريك، استوك تون) در زمينه كار و اشتغال و همچنين مشاوره به كارفرمايان اشاره كرده است.
 legalservices/services_detail.aspx?ID=LA

208)WWW.dglaw.com
در اين سايت به تجارب (گيلبرت وديويس) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه كاهش نيروي كار، اشاره مي كند.
 biographies/rcohen-bio.html

209)WWW. Safeyouth.org
در اين سايت كارفرمايان بايد با بررسي و مطالعه، مشكلات محل كار (كارگاه) را به اطلاع كاركنان برسانند.
 news/stories/news 110802.htm

210)WWW. healthycarolinians.org
اين سايت مربوط به دفتر بازرگاني (هاندرسون) كه در زمينه تجارت و مسايل بهداشتي – رواني به كارفرمايان مشاوره مي دهد، مي باشد.
 counties/henderson_county.htm

211)WWW. Foulston.com
اين سايت در مورد همكاري (فولستون سايف كين) در پايه گذاري سياستهايي در زمينه مهاجرت (DOL و INS) و مشاوره به كارفرمايان اشاره مي كند.
 practice Areas/Representation Areas.asp?ID=13

212)WWW. Steelhector.com
اين سايت مربوط به فعاليتهاي (استيل هكتور) در خصوص مشاوره به كارفرمايان پيرامون هدايت كردن بررسي هاي كارگاهي، كاهش نيرو و مميزهاي قانوني مربوطه مي باشد.
 news_display.php?prid = 194

213)WWW. bsk.com
در اين سايت به فعاليت (آقاي كوهن) در خصوص نزاعهاي شغلي و طراحي مشاوره به كارفرمايان براي حل كردن مشكلات اشاره شده است.
 attorneys/bio.dbm?Employee ID=1461

214)WWW. mcafeetaft.com
اين سايت مربوط به مذاكرات دسته جمعي و موافقت نامه هاي كاري و همچنين ميزان حقوق يك كارفرما براي انجام كار مي باشد.
 groups/labor/bargaining.htm

215)WWW. topcandidate.biz
در اين سايت به توسعه تجارت و ارتباط آن با مشاوره به كارفرمايان اشاره شده است.
 products.asp?productld=4

216)WWW.wlswd.com
اين سايت در مورد تجربيات (رابين) در خصوص جريمه به كارگران و دفاع از آنها و مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات اشتغال مي باشد.
 September %20 Newsletter.pdf

217)WWW. rlevansco.com
اين سايت مربوط به شركت (ايوانز) كه به كارفرمايان مشاوره مي دهد، مي باشد.
 AssociATES/associates.htm

218)WWW.dewittross.com
در اين سايت به اقدامات (خانم بون جر) در خصوص مشاوره به كارفرمايان پيرامون موضوعات وابسته به اشتغال اشاره مي كند.
 lawyers/lawyer-display.phd?cmd-uid=66

219)WWW. arentFox.com
اين سايت در ارتباط با كارشناسي (آرنت فاكس) در خصوص نمايندگي و مشاوره به كارفرمايان و مسايل مربوط به مهاجرت مي باشد.
 quickGuide/businessLines/immigrat/imm-develop/imm-dev2002-08-02/imm-dev2002-08-html

220)WWW.people.Virginia.edu
اين سايت در مورد لزوم و اهميت مشاوره به كارفرمايان توضيح مي دهد.
~jhv3q/Emplaw2002/recap30-10-30-2002.htm

221)WWW.cobar.org
اين سايت در مورد فعاليت (وكيل كلرادو) در خصوص خشونت در محل كار و همچنين تجارب او در مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 tcl/tcl-articles.cfm?Article ID=945
222)WWW. Akingump.com
اين سايت در مورد اقدامات (آكين گامپ اشتراوس هاورفلد) در خصوص طرح دعاوي اشتغال و مشاوره به كارفرمايان در زمينه پيروي از قانون كار و اشتغال فدرال مي باشد.
 attorney.cfm?attorney-id=2189

223)WWW.kilpatrickstockton.com
در  اين سايت به فعاليت (كيل پاتريك استوكتن) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه اشتغال و كار اشاره مي كند.
 legalservices/Services-detail.aspx?I D = LA& Type =Detailed

224)WWW. Learning.gov.ab.ca
اين سايت در مورد اهميت مشاوره به كارفرمايان و بررسي سايتهاي مختلف شغلي براي اطلاع و آموزش به دانش آموزان در مدارس اشاره مي كند.
 polandreg/regs/A1Training.asp

225) WWW. Martinbrowne.com
اين سايت در مورد تجارب (مارتين براون و هال وهارپر) در خصوص مشاوره كارفرمايي و طرحهاي در حال اجرا وهمچنين برنامه هاي بازنشستگي، كاهش نيرو و … مي باشد.
 a3pr1labor.html

226)WWW. btlaw.com
در اين سايت به قانون (بي تي. BT) كه داراي يك دامنه گسترده از اقدامات در مشاوره كارفرمايي است، اشاره شده است.
 btprofile.nsf/lookup/practiceAffirmative+Action?opendocument

227)WWW. endsmoking.org
اين سايت در مورد استفاده نكردن از دخانيات در مورد كارفرمايان است.
 resources/employers guide/pdf/employers guide.pdf

228)WWW. Shannongracey.com
در اين سايت به حقوق معلولين از طريق مشاوره كارفرمايي پرداخته شده است.
 practice.htm

229)WWW.nmmlaw.com
اين سايت در مورد فعاليت (پاتريك – تي) روي مشاوره كارفرمايي در خصوص كارگاه مي باشد.
 attorneys/ptc.html

230)WWW. reedsmith.co.uk
اين سايت در مورد (ريد اسميت) كه اقدامات خود را بر روي نمايندگي كارفرمايان در نزاعهاي مربوط به اشتغال متمركز كرده است.
 ourattorneys/print Attorney.cfm? itemid=9173

231)WWW. hansonbridgett.com
اين سايت در خصوص تجارب گسترده اي در مشاوره كارفرمايي، مباحثات، مذاكرات دسته جمعي و ساير كارهاي سنتي مي باشد.
 publications/newsletters/Airscoop/Airscoop Deco2.html

232)WWW. Proskauer.com
اين سايت به تجربيات گسترده (بروسكاور.رز) در خصوص مشاوره كارفرمايي و اجتناب از طرح دعاوي اشاره مي كند.
 findatty?0584

233)WWW. Foster.com
اين سايت به خدمات شركت (فاستر پپروشفلمن) در خصوص نزاعهاي كاركنان و مشاوره كارفرمايي اشاره مي كند.
 about/portland.asp

234)WWW. jpflanagan.com
در اين سايت برنامه هاي دقيق EPLI (جي چي فلاناگان) وكيل دعاوي در خصوص دفاع ومشاوره كارفرمايي در زمينه روابط اشتغال، اشاره مي كند.
 html/spotlight.html

235)WWW.mcca.com
اين سايت تأكيد (خانم كاين) در خصوص بررسي مزاياي كاركنان به كارفرمايان است.
 site/data/law Firms/platinum/nge/ngecain.htm

236)WWW.haynesboone.com
در اين سايت به فعاليت وكيل (هاينس بون) در خصوص مشاوره كارفرمايي و بررسي مديريت كاركنان اشاره مي كند.
 attorneys/bio.asp?empid=406&page=search
237)WWW.sandiegometro.com
اين سايت در ارتباط با (سان دي اگو)در خصوص اخراجها و مناسبات قانوني در اقتصاد جديد، طرح دعاوي و مشاوره كارفرمايي است.
2001/nov/Litigators.html

238)WWW. gblaw.com
اين سايت در مورد اقدامات وكيلان دعاوي درخصوص اشتغال و در نهايت مشاوره كارفرمايي در موضوعات جبراني و استخدام و ساعات كار مي باشد.
 attorney.asp?AttorneyID=38

239)WWW. Workrights.org
اين سايت در ارتباط با مشاوره كارفرمايي است كه به بررسي كاهش خشونت در محيط كار
مي پردازد.
 issue-organize/congress-violence.htm

240)WWW. geocities.com
اين سايت استفاده از خدمات مشاوره كارفرمايي را براي دسترسي به فرصتهاي شغلي بهتر را به زنان تأكيد مي كند.
 capitoHill/10664/assist.html

241)WWW.brouse.com
اين سايت مربوط به ديدگاه عملي پروفايل وكيل در خصوص مشاورة كارفرمايي در زمينه اشتغال
مي باشد.
 attorneys/profile.asp?attorney=191

242)WWW. mcdowellknight.com
در اين سايت به محدوده تجارب وكيلان دعاوي (مك داول – نايت) در خصوص مشاوره كارفرمايي و قوانين اشتغال فدرال و سياستهاي اشتغال اشاره مي كند.
 b-adams.php

243)WWW. Kaufmanandcanoles.com
اين سايت در ارتباط با تحصيل (كافمن و كائولز) در دانشگاه كلمبيا (ويرجينياي غربي) در خصوص مشاوره كارفرمايي است.
 pubTemplates/article.asp?pubcode=135

244)WWW. nixonpeabody.com
در اين سايت به مهارت (خانم ون تري) در طرح انواع دعاوي در مشاوره كارفرمايي اشاره مي كند.
 attorneys-detail2.asp?ID=392

245)WWW. epexperts.com
اين سايت در مورد تجربه گسترده (خانم رادمن) در مشاوره كارفرمايي در خصوص كارهاي متفاوت و اشتغال مي باشد.
 eps/eps/images/8-9%20santa%20 Barbara%20 Discharge %20 and %20 Documentation.pdf

246)WWW.lawjournaltv.com
در اين سايت به مجله قانون اشاره كرده است كه در مطالبي در خصوص مشاوره كارفرمايي، قوانين اشتغال و بيكاران را ارائه مي دهد.
 lawsource-employment.html

247)WWW.whdlaw.com
اين سايت در ارتباط با اعضاي گروه اشتغال و كار (وايت هيرزچبوگ دادك) كه زمان زيادي را صرف مشاوره به كارفرمايان در ارتباط با موضوع اشتغال مي كنند، مي باشد.
 practice-areas/practice-area-display.asp?practiceid=22

248)WWW. quantilex.com
اين سايت در مورد فعاليتهاي (خانم بونگر) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در موارد مربوط به اشتغال مي باشد.
 art200201241.htm

249)WWW.settle-pou.com
در اين سايت به دامنه قانون كار و اشتغال در زمينه روابط كاركن – كارفرما كه شامل مشاوره به كارفرمايان مي باشد، اشاره كرده است.
 areaofpractice/Laboremploymentlaw.html

250)WWW.dewittross.com
در اين سايت به شركت (دوايت راس و استيولسن) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در كلية موارد اشاره مي كند.
 lawyers/lawyer_display.php?cmd_uid=9

251)WWW.athens.edu
اين سايت در مورد دانشگاه ايالتي (آتنز) كه خدمات فرهنگ شغلي را جهت تهيه ليست يك شغل با خدمات آن را مي دهد، مي باشد.
 counseling/employers.htm

252)WWW.gha.org
اين سايت‌در‌مورداستانداردهاي قانوني ومشاوره به كارفرمايان در برخورد با قوانين اشتغال مي باشد.
 societies/brochures/soc2003-0316-GSDVsannual.pdf

253)WWW. Millerlawgroup.com
اين سايت در مورد گروه قانون (ميلر) به نمايندگي (مكي داي جوگو) در خصوص مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 appearances-mdaijogo.htm

254)WWW. damonmorey.com
اين سايت در ارتباط با تجربيات (دامون و موري) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در جهت كاهش نيروي كار مي باشد.
 bureau/bureau7.html

255)WWW.woodsrogers.com
اين سايت در مورد (آقاي بگباي) رئيس بخش قانوني كارو اشتغال كه در خصوص مشاوره به كارفرمايان هم فعاليت مي كند.
 articles/news-detail.php?news-ID=8&

256)WWW.nixonpeabody.com
اين سايت در مورد تجربيات (نكسيون پيدبادي) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و طرح دعاوي در زمينه هاي مرتبط با قوانين ايالتي و فدرال مي باشد.
 attorneys-new-bio.asp?ID=526

257)WWW.omm.com
اين سايت در مورد كسب تجربه در ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات اشتغال و كار مي باشد.
 webdata/content/publications/client-alert-labor-2003-05-08.htm

258)WWW. Counciloned.com
اين سايت به طور كلي در زمينه ارائه مشاوره در تحصيل در مورد مديريت و در همة زمينه هاي روابط (كاركن – كارفرما) مي باشد.
 seminars/trainers.asp?eventid=47

259)WWW.cbdm.com
اين سايت در خصوص موضوعات مربوط به شركت هاي كوچك و ارائه مشاوره به كارفرمايان
مي باشد.
 thefirm-ourattorneys/html

260)WWW.campusmba.org
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص ميزان دستمزد و طرح دعاوي مي باشد.
 content.cfm?section=405

261)WWW.classactionstrategy.com
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات مربوط به فن آوري،
تجارت و … مي باشد.
 dshaffer.htm

262)WWW. Wm.edu
اين سايت به دانشكده برنامه ريزي تحصيلي و مشاوره (مري و ويليام) اشاره كرده است.
 education/programs/Interim.pdf

263)WWW.macklaw.com
در اين سايت به تجارب (جكي) در خصوص مشاوره به كارفرمايان اشاره كرده است.
 who-we-are/jones.html

264)WWW. Mjllp.com
اين سايت در مورد تخصص (كارول) در طرح دعاوي اشتغال و ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص موارد مربوط به اشتغال مي باشد.
 attorneybio.asp?VID=8

265)WWW.hkqpc.com
در اين سايت به كارفرمايان در خصوص مسايل مختلف كاركنان از جمله امنيت حرفه اي، بهداشت شغل و بيكاري مشاوره مي دهد.
 practice/employment-law.html

266)WWW.vedderprice.com
اين سايت در خصوص مشاوره به كارفرمايان و جلوگيري از موارد خلاف قانون و جريمه هاي
غير اصولي، مي باشد.
 publications/bulletin/immigration/02-01.pdf

267)WWW.pitneyhardin.com
در اين سايت به تجربه (هاردين) در ارائه و مشاوره به كارفرمايان اشاره كرده است.
 attorneys/pavelym.html
268)WWW.wzplaborlaw.com
اين سايت در مورد طرح دعاوي و مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 cM/practice AreaDescriptions/practiceArea Descriptions2.asp

269)WWW.ballardspahr.com
اين سايت در مورد وكلاي (بلاردسفر) كه تجارب گسترده اي در ارائه مشاوره به كارفرمايان دارند،
مي باشد.
 press/article.asp?ID=633

270)WWW.cookbrown.com
در اين سايت به خبرنامه (زمستاني 2001) كه در خصوص مديريت و كاركنان، مشاورة مؤثر
مي دهد، اشاره مي كند.
 newsletter/winter2001/new-laws.htm

271)WWW. Swerdlowlaw.com
اين سايت در مورد تجارب موفق (سورد لوفلورانس) در خصوص مشاوره به كارفرمايان پيرامون مهارتهاي سخنوري مي باشد.
 practicesandpolicies/unions/negotiations.html
272)WWW.larsonking.com
در اين سايت به تجارب گسترده (لارسون) وكيل سرآمد در قانون، در خصوص مشاوره به كارفرمايان در كاهش نيروي كار و ساير موضوعات انساني مرتبط، اشاره كرده است.
 profiles/profile.cgi?atty-id=83

273)WWW. Ulmer.com
در اين سايت به تجربه گسترده (اوهايو) در دفاع كردن از كاركنان و مشاوره به كارفرمايان در موضوعات مختلف شغلي، اشاره مي كند.
 attorneys/bio/bdedwards.html

274)WWW. adamsandreese.com
در اين سايت به وكيلان قانوني (آدامس و ريز) كه به افراد در جهت اجتناب از طرح دعاوي
غير ضروري مشاوره مي دهند، اشاره مي كند.
 practice-areas/labor-employment.html

275)WWW.mcrazlaw.com
اين سايت به طور كلي در مورد اشتغال كه شامل مروري بر سياستهاي كاركنان و دستورالعمل ها، هدايت شغلي، بازرسان و مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 html/body-employment.html

276)WWW.emailmessaging.com
اين سايت در مورد كمك و مشاوره (نيل، گربروپتي) به كارفرمايان در خصوص طرح، تجهيز و اداره كردن و همچنين مزاياي كاركنان مي باشد.
 clients/neal/presenters.htm
277)WWW. Paulplevin.com
اين سايت در مورد تجربه (مايكل.ر.منيگ) در خصوص مشاوره به كارفرمايان است.
 Attorneys/MRM.htm

278)WWW.burnhambrown.com
اين سايت در مورد (مايكل سيلاك) وكيلي كه تجارب عالي در ارائه مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات منابع انساني مي باشد.
 attorneys/bio76.cfm
279)WWW. Messerlikramer.com
در اين سايت به تجارب گسترده (مسرلي وكرام) در خصوص طرح دعاوي در موارد مختلف و مشاوره به كارفرمايان در دامنه گسترده اي از موضوعات، اشاره مي كند.
 team/detail-dept2.asp?Bio ID=120

280)WWW. Coollaw.com
اين سايت در مورد فعاليت (كوليج، وال ومسلي) در زمينه پيش نويس كتابهاي كاركنان، مشاوره به كارفرمايان و موضوعات مربوط به غيبتهاي كاركنان و نظم و انضباط  و ورود و خروج آنان مي باشد.

 attorney-profile.php?attorneyid=1548 practiceid=110

281) WWW. Murphyaustin.com
اين سايت در مورد تجربه (مورفي آيتن آدامز) در خصوص آژانسهاي اداري و همچنين مشاوره به كارفرمايان در همه زمينه هاي روابط (كاركن – كارفرما) مي باشد.
 bio-borelli.htm

282)WWW. Fcopc.com
اين سايت در مورد اشتغال و مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 practice-groups/employment – section.htm

283)WWW. teamster.org
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان در خصوص ايجاد تسهيلات و آموزش براي سلامتي و بهداشت و مراقبت از كارگران از بيماريهاي واگيردار (مانند سل) مي باشد.
 sh/factsheets/tuberculosis.pdf

284) WWW. Lawmemo.com
اين سايت در مورد بيوگرافي (لستر جونز) كه زمان زيادي را صرف ارائه مشاوره به كارفرمايان انجام داده است، مي باشد.
 emp/bio/jones/htm

285) WWW.nmrs.com
در اين سايت به (كاترين) وكيل دعاوي در خصوص ارائه مشاوره به كارفرمايان و سياستهاي محل كار، اشاره كرده است.
 attorneys/getAttorney.asp?atty_id=417

286) WWW.ogletreedeakins.com
اين سايت در موردوكيلان دعاوي (اوگ لتري، ديكينز) كه داراي تجربه گسترده در زمينه مشاوره به كارفرمايان با توجه به منابع انساني و موافقتنامه هاي اشتغال مي باشد، اشاره مي كند.
 attorneys/bio.cfm?attorney id=145

287)WWW. Wyrick.com
اين سايت در مورد تجارب گسترده وكيل دعاوي (مري . اس . مك كروري) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه فدرال ايالتي، قوانين اشتغال، و موافقت نامه هاي مرتبط با اشتغال مي باشد.
 profile-docs/krupnow.html

288)WWW. barley.com
اين سايت در موردتجارب (جنيفر گريك هد) عضو گروه كار و اشتغال در خصوص مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 pubs/health-0899.cfm
289)WWW. gaycarroll.com
در اين سايت به تخصص (گي) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در تمام زمينه هاي مربوط به (كارفرما – كاركن) اشاره كرده است.
 attorneybio.htm

290)WWW. dgslaw.com
اين سايت در مورد (ديويس گراهام واستا بس) كه داراي تجربيات گسترده اي در زمينه مشاوره به كارفرمايان در خصوص ايمني شغلي و موارد بهداشتي مي باشد.
 attorney-detail.asp?A ttorney ID=34

291)WWW. brgslaw.com
اين سايت در مورد تجربه (جاناتان رزبرگ) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه
شركت هاي كوچك مي باشد.
 attorney.directory/jrosenberg.html
292)WWW. Williamsmullen.com
در اين سايت 14 وكيل جديد (ويليامز، مولن، كلارك و دابينز…) در مورد نيازهاي مهاجرت شامل كسب ويزاي مهاجرتي و غير مهاجرتي و مزاياي مهاجرت فردي به كارفرمايان مشاوره مي دهند.
 news/news-detail/1999-12-02.htm

293)WWW. Chunlaw.com
اين سايت در مورد ادارات حقوقي (ديويد.واي.چان) در خصوص تبعيض سني و ارائه مشاوره به كارفرمايان در اين زمينه اشاره دارد.

294)WWW. mhtl.com
اين سايت در مورد شركت حقوقي در (ماساچوست) كه داراي تجارب گسترده در موضوعات مختلف شامل حق خواهي در زمينه اشتغال مي باشد.
 attorneys/mtesler.htm

295)WWW. Library.findlaw.com
اين سايت به تجربه (ويدو) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و جلوگيري از اشتغال غير قانوني، اشاره مي كند.
 …/subject/topic/labor%20%20 Employment% 20 law – Employment/filename/laboremploymentlaw-3-60

296)WWW. Parlaw.com
اين سايت در مورد اقدامات (پيتررادز) در خصوص اشتغال شامل مشاوره به كارفرمايان و طرح دعاوي در همه زمينه ها مخصوصاً قوانين اشتغال مي باشد.
 story/bios/rotherprinterpage.htm
297)WWW.enquirer.com
اين سايت در مورد (آقاي منزلي) كه اقدام خود را روي نمايندگي و مشاوره به كارفرمايان در تمام زمينه هاي اشتغال، از نظر قانوني و موضوعات وابسته به كار متمركز كرده است، مي باشد.
 editions/2002/01/28/fin-promotions-new-on.html

298)WWW. Olss.com
اين سايت در مورد (ادموند اي. ميكالاسكا) در زمينه موضوعات كسب و كار و ارائه مشاوره به كارفرمايان و كاركنان مي باشد.
 Atrn-nul.asp?att-id=25

299)WWW. Wlswd.com
اين سايت در مورد خبرنامه ژانويه در خصوص دامنه حقوق و دستمزد كارگران در زمينه اشتغال و همچنين مشاوره در زمينه هاي قوانين اشتغال و موضوعات وابسته به كارفرمايان مي باشد.
 August%20 Newsletter.pdf

300)WWW. Lordbissell.com
اين سايت در موردتجارب (لينداجي. سيمون) در خصوص مشاوره به كارفرمايان در زمينه مزاياي كاركنان و موضوعات وام مي باشد.
 quick-att-bio.cfm?&AtyID=3421

301)WWW. mandellipton.com
اين سايت در مورد اقدامات (مانول، ليپتون و اسيتونسن) در زمينه مشاوره به كارفرمايان در خصوص موضوعات اشتغال شامل تبعيض در اشتغال مي باشد.
 profiles/1790939

302)WWW.porterwright.com
اين سايت در مورد (ديويد سي .فائور) وكيلان دعاويي كه در خصوص موضوعات اشتغال وقوانين كار به كافرمايان مشاوره مي دهند، مي باشد.
 attorneys/attorney profile.asp?attorneyid=146

303)WWW.selu.edu
اين سايت در مورد (مايكل توساجي آر) وكيل طرح دعاوي اشتغال كه داراي تجربه گسترده در زمينه ارائه مشاوره به كارفرمايان و مديران است، مي باشد.
 NewsEvents/publiclnfo office/wkplace.htm

304)WWW.eriebar.org
اين سايت در مورد بولتن (بي اي اي سي) سال 1999 در خصوص مشاوره به كارفرمايان و كاركنان در زمينه كاهش نيروي كار مي باشد.
 bulletin/may-99/audiotapes.html

305)WWW. gcwf.com
اين سايت در مورد (جان نيتز سيمونز) وكلايي كه در زمينه جلوگيري از اختلاس در اتحاديه ها به كارفرمايان مشاوره مي دهند.
 gcc/Graycary-c/Attorney-S/D-H/jfitzsim.doc-cvt.htm?COM=P

306)WWW. Settle-pou.com
اين سايت شامل مشاوره به كارفرمايان در جهت بررسي مسايل كاركنان مي باشد.
 nss-folder/firmresume/firm%20 Resume%20 12102.pdf

307) WWW. mmlawyers.com
اين سايت در مورد تخصص (مونته لئون و مك كروري) در زمينه مشاوره به كارفرمايان و قوانين اشتغال
مي باشد.
 members/Putnam/Putnam.htm

308)WWW. Frof.com
اين سايت در مورد (مارن) كه اقدام خود را در زمينه هاي طرح دعاوي اشتغال و مشاوره به كارفرمايان در زمينه موضوعات كار سنتي و قوانين مهاجرت متمركز كرده است، مي باشد.
 PDFS/labor-sum01-V8-i1.pdf
309)WWW. Clia. Com
اين سايت در مورد دفتر حقوقي (برمان و باركلي) در خصوص مشاوره به كارفرمايان و دستورالعمل هايي در زمينه حل منازعات مي باشد.
 BermanBerkley/bios.html

310)WWW. blythe. Org
اين سايت در مورد ايجاد ده مركز در سراسر ايالت متحده آمريكا كه هر كدام در خصوص قانون كار و اشتغال، به كارفرمايان مشاوره مي دهند، مي باشد.
 nytransfer-subs/2001rad/Elombe-Brath:-The-struggle-for-the- Soul – of – pacifica.

311)WWW.feddesk.com
اين سايت در مورد حمايت دولت فدرال از افرادي كه داراي ناتواني هستند، مي باشد.
 handbooks/1031-4.pdf

312) WWW. State.gov
اين سايت در مورد گزارش حقوق بشر در مارس 2003 در خصوص آفريقاي جنوبي مي باشد.
 documents/organization/19608.doc

313)WWW.qrd.org
اين سايت در مورد مقالات مربوط به مرور قوانين كار و همچنين شيوع بيماري ايدز در محل كار و ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 qrd/aids/bibliography.of.law.review.articles

314)WWW.cid.harvard.edu
اين سايت در خصوص موارد اصلاح اقتصادي و مشاوره در اقتصاد مي باشد.
 caer2/htm/content/papers/paper79/paper79.pdf
315)WWW.fegs.org
اين سايت در مورد حمايت كارفرمايان از بيكاران جهت كسب شغل و ايجاد اشتغال مي باشد.
 support/wtc.cfm

316)WWW. ifap.ed.gov
اين سايت در مورد يافتن شغل از طريق برنامه جستجوي شغلي براي دانش آموزان و افزايش تماس با كارفرمايان مي باشد.
 regcomps/doc2929-body of text.htm
317)WWW. hunterhouse. Com
اين سايت در مورد فقر و محروميت و بي عدالتي در متن جامعه است.
 showbook.asp?bid=90

318)WWW. Wiggin.com
اين سايت در مورد همكاري نزديك وكيلان كار با كارفرمايان و ارائه مشاوره به آنان مي باشد.
 practices/group.asp?groupid=36

319)WWW. alcorn.edu
اين سايت در مورد ارائه خدمات به دانش آموزان در موردتقسيم بنديهاي شغلي و همچنين مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 student/placement/placement.htm

320)WWW. dcis.rutgers.edu
اين سايت تأكيد در مورد مشاوره، در خصوص كارورزي، كمك هزينه هاي تحصيلي، هدايت و راهنمايي به كارفرمايان و مشاوره در خصوص فرهنگ هاي متفاوت شغلي مي باشد.
 cs/academics/undergraduate/advising.html

321)WWW. Worklawnet work.com
در اين سايت به شبكه قوانين كار و اشتغال و مشاوره در خصوص سازمان دهي اتحاديه ها، اعتصابات كارگران و تعطيلي كارخانه ها، دفاع از جريمه هاي كارخانه اي و مطالبات كارگران براي صنعت بيمه و كارفرمايان خود بيمه گر اشاره شده است.
 firm-Lindner.html

322)WWW. Sacdhhs.com
اين سايت در زمينه هاي مختلف تحصيلات اجتماعي، موارد وكالتي و آگاهي در خصوص موارد مخدر و اجتناب از بيماريها و راه هاي معالجه بيماريها، مشاوره مي دهد.
 cms/download/pdfs/pub/pub-source-sacmenthlth.pdf

323)WWW. depts. Washington.edu/mbastud/newsletters
اين سايت در مورد تأكيد بر روي بحث مشاوره به كارفرمايان كه عامل اصلي و كليدي در ارائه خدمات فرهنگ شغلي است، مي باشد.
 sp02/Ed27-eve/Edition 27 – eve/pdf

324) WWW. akrepublicans. Org
در اين سايت به برنامه هاي مدرسه (GED)كه كارگاههاي آموزشي را با كارفرمايان جهت مشاوره و آموزش و راهنمايي به دانش آموزان تدارك ديده است، اشاره مي كند.
 pastlegs/prward 1070197.htm

325)WWW.childwelfare.net/activities
اين سايت در خصوص ارائه خدمات (بخشي از كار) شامل كيفيت كار پاسخگويي به كارفرمايان، مشاوره و ساير خدمات ديگر جهت ارزيابي كار مي باشد.
 legislative 2003/F Y2004 gov/47-428/p245- 256.pdf
326)WWW. Cde.ca.gov
اين سايت در مورد چگونگي ارائه خدمات مشاوره كه شامل فعاليتهايي بين يك يا چند مشاور، يك يا چند
دانش آموزو يا در بين مشاورين مي باشد.
 fiscal/sacs/csam/csamupdates/function 105.pdf

327)WWW.melmacfoundation.org
اين سايت در مورد مشاوره دادن به كارفرمايان در خصوص حمايت از كاركنان در زمينه ارائه برنامه فرهنگ شغلي مي باشد.
 publications/summary-of-study-of-studies.ppt

328)WWW. Lao.ca.gov
اين سايت در مورد تحليل بودجه و صندوق اعتبارات (peyser) جهت ايجاد خدمات مبادلة كار نظير پژوهش شغلي و ارائه خدمات استخدام هاي جديد و هم چنين مشاوره به كارفرمايان مي باشد.
 a96c3.html

329)WWW. Shsu.edu/~ird-www/recruitmentandretention.xls
اين سايت در مورد ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان جهت راهنمايي فارغ التحصيلان مي باشد.

330) WWW. Shsu.edu
اين سايت در مورد طرح نهادينه شدن سياست هاي دراز مدت در مديريت دانشگاه مي باشد.
~ird-www/pdf/sem-plan.pdf

331)WWW. twcc.state.tx.us
اين سايت در مورد مشاوره به كارفرمايان درخصوص راهنمايي كارگران جهت ارايه يك گزارش در زمينه اهميت شبكه حفاظت بهداشت مي باشد.
 information/events/reportcard.pdf
332)WWW. theworkforce.org
اين سايت در مورد ارائه مشاوره در خصوص مشكلات جويندگان كار، نيازهاي نيروي كار و هم چنين توصيه جهت توجه به فرهنگ شغلي است.
 RFPfor one-stopsystem Services.pdf

333)WWW. dbj.go.jp
اين سايت در خصوص توسعة بانك ژاپن در زمينه ايجاد شركت هاي كوچك و استخدام افراد، به كارفرمايان مشاوره مي دهد.
 english/library/pdf/research/all-16e.pdf

334)WWW. Winona.edu
اين سايت در مورد خلاصه اي از گزارش دانش آموزان در خصوص ارائه اطلاعات در زمينه داستان سرايي
مي باشد.
 air/nca2001/coll-NcArpts/student-Affairs.pdf

335)WWW. Filebox.vt.edu
اين سايت در خصوص ارائه خدمات حمايت تحصيلي جهت اخذ تحصيلات بالاتر مي باشد.
 admin/provost/selfstudy/must/acrobat/section5.pdf

336)WWW. Seattlecolleges.com
اين سايت به مركز مشاوره جهت ارزيابي توانائيها، مهارتها، علايق و ارزشهاي دانش آموزان اشاره مي كند.
 online C/pdf2002/south.pdf

337)WWW. ires.ucl.ac.be
اين سايت در مورد ارائه خدمات مشاوره به كارفرمايان جهت كاهش هزينه هاي آموزش كارگران مي باشد.
 csssp/home-pa-pers/vand er Linden/Ulprofile.pdf

338)WWW. nmusd.k12.ca.us
اين سايت در مورد ارائه خدمات مشاوره شامل فعاليتهاي مرتبط مابين مشاوران، دانش آموزان و مشاوران و دانش آموزان مي باشد.
 depts/fs/accounting/chart_of-accts-01.pdf

339)WWW. Law.udc.edu.edu
در اين سايت به كتابچة حقوق دانش آموزان كه در خصوص قوانين دانشگاهي و تحصيلي آموزش مي دهد، اشاره مي كند.
 students/pdf/student-handbook-2002-2003.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *