مدیریت تعاونی

تعاونی

آشنائي با شركت هاي تعاوني
شركت تعاوني شركتي است آزاد كه اعضاء آن به طور يكسان همه با هم كوشش مي كنند، كاري كنند، هم فكري مي كنند، تا نياز مشترك خود را مرتفع سازند .

تفاوت شركت هاي تعاوني با ساير شركت هاي سهامي :
ساير شركت هاي سهامي شركت تعاوني
1- به طور كلي مجموعه اي از سرمايه هاست .
2- هدف اصلي آن تحصيل حداكثر سود بر اساس مبلغ سرمايه گذاري شده است .
3- مالكيت شركت محدود به ميزان سهام است .
4- حق نظارت بر شركت به صورت مساوي از طرف سهامداران اعمال نمي شود بلكه بر مبناي تعداد سهام است .
5- سهام بي نام است و آزادانه خريد و فروش مي شود و بر حسب سودي كه مي آورد ارزش آن تغيير مي نمايد .
6- در استفاده از تسهيلات از حمايت دولت برخوردار نيستند .
7- براي دسترسي به فنون جديد آموزش هاي لازم به عهده شركت مي باشد .
8- از معافيت هاي مالياتي خاصي برخوردار نمي باشند .
9- تشكيل و ثبت شركت ها تماما” به عهده مؤسسين مي باشد .
10- شركت هاي غير تعاوني اولويتي در انجام معاملات با شركت ها و مؤسات دولتي ندارند .
11- شركت هاي غير تعاوني نقشي در حذف عوامل واسطه بين توليد و توزيع ندارند .
1- به طور كلي اتحادي از اعضاء است به عبارت ديگر اعضاء نقش اساسي دارند .
2- هدف اصلي آن تأمين نيازهاي مشترك اعضاء بر مبناي اقتصادي بودن و با اجتناب از ضرر است .
3- مالكيت شركت تعاوني محدود نيست و همه اعضاء به طور يكسان در مالكيت نقش دارند .
4- نظارت دموكراتيك بوده و بر اساس (هر عضو داراي يك رأي) مي باشد .
5- سهام با نام است و به اعضاء تعلق دارد و به منظور سودبري قابل معامله نيست .
6- شركت تعاوني در استفاده از تسهيلات از حمايت دولت برخوردار مي باشد .
7- وزارت تعاون موظف به ارائه آموزش هاي لازم براي شركت هاي تعاوني به طور رايگان مي باشد .
8- شركت هاي تعاوني از معافيت هاي مالياتي زيادي برخوردار هستند تعاوني هاي نظير مصرف، مسكن و اعتبار (كارگري و كارمندي) به طور كلي معافند .
9- در تشكيل و ثبت شركت هاي تعاوني، وزارت تعاوني حمايت هايي در جهت مشاوره، تدوين اساسنامه و … انجام مي دهد .
10- شركت ها و مؤسسات دولت و وابسته به دولت موظفند در معاملات خود به تعاوني ها اولويت دهند.
11- شركت هاي تعاوني عوامل وابسته در توليد و توزيع را حذف مي نمايد .
انواع شركت هاي تعاوني:
I) از لحاظ عضويت: در اين حالت شركت تعاوني به دو نوع عام و خاص تقسيم مي شود كه شما مي بايست بين اين دو يكي را انتخاب كنيد .
الف) شركت تعاوني عام: در اين نوع شركت عضويت براي همه آزاد مي باشد و مؤسسين يا شركت مي توانند براي تأمين قسمتي از سرمايه اوليه شركت، سهام آن را به عموم عرضه نمايند .
ب) شركت تعاوني خاص: در اين نوع شركت عضويت براي گروهي خاص از قبيل: كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثاگران، زنان، مشاغل خاص و نظاير آن آزاد مي باشد .
II) از لحاظ نوع فعاليت به 3 دسته تقسيم مي شوند :
توليدي (كشاورزان، صنعت، عمران، معدن، فرش دستباف، شيلات، دامداري و …)
توزيعي (مصرف، مسكن، اعتبار، حمل و نقل، خدمات و …)
تعاوني توليدي و توزيعي (تركيبي): مي توان شركت تعاوني تركيبي داشت به شرط اينكه اين موضوع در طرح پيشنهادي لحاظ شده باشد .
III) از لحاظ تعداد اعضاء :
شركت تعاوني عام شامل حداقل 500 عضو است، ولي در شركت تعاوني خاص تعداد اعضاء با توجه به طرح توجيهي پيشنهادي مشخص مي شود (كه حداقل 7 نفر است) .
نكته 1: در شركت هاي تعاوني مسكن باي هر دو نوع عام و خاص حداكثر تعداد اعضاء 500 نفر مي باشد .
نكته 2: در شركت هاي تعاوني مصرف خاص تعداد اعضاء حداقل 250 عضو است .
نكته 3: حداقل اعضاء در تعاوني هاي تركيبي برابر فرصت هاي شغلي طرح مشروط بر اينكه در خاص كمتر از 7 نفر نباشد و در عام كمتر از 500 نفر نباشد .
IIII) از لحاظ ميزان سرمايه :
حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني عام 000/000/100 ريال مي باشد .
نكته 1: حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني عام (مسكن) با حداقل اعضاء (500 نفر) 000/000/000/3 ريال مي باشد .
حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني خاص 000/000/10 ريال مي باشد .
نكته 1: در تعاوني مصرف خاص حداقل سرمايه 000/000/75 ريال مي باشد با توجه به حداقل اعضاء (250 نفر) .
نكته 2: در تعاوني مسكن خاص حداقل سرمايه 000/000/42 ريال مي باشد با توجه به حداقل اعضاء (7 نفر) .
*http://www.jomhourii.com/taavoni.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *