دلنوشته ها

درد دوری یا شور وصف ناپذیر وصال

نمی دانم…  شور من زیاد است یا حس او کم؟
نمی دانم…  من یک جانبه عاشق او هستم یا او هم مرا دوست دارد؟
نمی دانم …  سوزِ دل من، او را به وجد می آورد یا آزار می دهد؟
وقتی از او دورم در فراغش می سوزم.
وقتی در کنار من است بی تاب نگاه ساحرانه اش می شوم.
نمی دانم کدام مرا آرام می کند: درد دوری یا شور وصف ناپذیر وصال ؟
شاید هم هیچ کدام…..

میخ