اخبار مدیریت

معادن سود ده ترین و هواپیمایی زیان ده ترین صنایع جهان

صنعت معدن و نفت خام پرسودترین و صنعت هواپیمایی زیان ده ترین صنایع جهان در سال 2008 شناخته شدند. به گزارش فارس در گزارشی که توسط نشریه اقتصادی فوربس از میزان سوددهی 35 صنعت جهان در سال 2008 منتشر شده صنعت معدن و نفت خام در رتبه نخست قرار گرفته است. از کل سود بخش صنعت جهان در سال 2008 ، 8/19 درصد به صنعت معدن و نفت خام اختصاص داشته است. صنعت هواپیمایی نیز در نقطه انتهایی این رتبه بندی قرار گرفته است. سهم صنعت مذکور از سود بخش صنعت جهان در سال 2008 منفی 1/6 درصد بوده است. این امر نشان می دهد بحران جهانی اقتصاد بیش از همه صنعت هواپیمایی را تحت تاثیر قرار داده است چرا که مسافرت های هوایی و گردشگری ارتباط مستقیمی با درآمد افراد دارد. داروسازی با سهم 1/19 درصدی و صنعت سیگار با سهم 3/12 درصدی از سود بخش صنعت جهان در سال 2008 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده اند. صنایع غذایی با سهم 9/11 درصدی، محصولات خانگی با سهم 9/9 درصدی، ارتباطات با سهم 5/7 درصدی، ماشین آلات صنعتی با سهم 1/7 درصدی، مصالح ساختمانی با سهم 5/6 درصدی، صنعت دفاعی و هوا فضا با سهم 2/6 درصدی و صنعت کشتیرانی با سهم 1/6 درصدی نیز به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
منبع:خانه نوآوران صنعت