اخبار مدیریت

ابلاغ آیین نامه جدید دوره دکترا به دانشگاها

دکتر جعفر هزارجريبي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: اين آيين‌نامه شامل دو شيوه آموزشي پژوهشي و پژوهشي است که شيوه پژوهشي بيشتر براي پژوهشگاه‌ها در نظر گرفته شده است و در صورتي که دانشگاه‌ها بخواهند شيوه پژوهشي را اجرا کنند بايد با اجراي طرح‌هاي پژوهشي بيرون از دانشگاه‌ها هزينه‌هاي دوره را تامين کنند و براي اجراي شيوه پژوهشي، دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها مي‌توانند با درخواست از شوراي گسترش آموزش عالي مجري شيوه دکتراي پژوهشي باشند.
وي خاطرنشان کرد: دوره کارشناسي ارشد نيز با سه شيوه آموزشي، پژوهشي، و آموزشي و پژوهشي به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است که امسال علاوه بر شيوه آموزشي و پژوهشي، شيوه آموزشي نيز در دانشگاه‌ها اجرا مي‌شود.
مدير کل امور آموزشي و تحصيلات تکميلي وزارت علوم در خصوص بحث دکتري پيوسته از مقطع ليسانس، گفت: طرح پذيرش دانشجوي دکتري از مقطع ليسانس در دست مطالعه است.