مدیریار در رسانه

مدیریار در ویژه نامه بایت روزنامه خراسان

نکاتی برای آنها که میخواهند مدیر باشند

اشتباه نکنید! مطالب این سایت تنهــا به مدیران اداری اختصاص ندارد. آموزش مهارتهای مدیریت اقتصادی در خانواده، مدیریت ذهن و خلاقیت و همچنین آموزش روشهای موثر انتقاد سازنده نیز در این سایت ارائه شده است. بنابراین شما نیز میتوانید از مطالب آن استفاده کنید.

www.modiryar.com