اخبار مدیریت

حذف دوره فراگیر از پیام نور برای مبارزه با موسسات غیرمجاز فراگیر

محمد رضا ابراهیمی گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده در دانشگاه پیام نور قرار بر این شد که در بخش فراگیر این دانشگاه یک تجدید نظر اساسی انجام شود.
وی افزود: بر این اساس در اسرع وقت کمیته ای ویژه برای تعیین نحوه و چگونگی تغییر شکل و فرم دوره های فراگیر تشکیل شده که نتیجه بررسی ها و مذاکرات خود را ظرف دو هفته آینده به مخاطبان اعلام خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی پیام نور گفت: تمامی بررسی های انجام شده اعم از کارهای کمیته حقوقی و روابط عومی و مراجعه کنندگانی که فریب خورده بودند در این تغییر شکل لحاظ می شود.
وی افزود: از طرف دیگر برای جلوگیری از سوء استفاده بیشتر و جوابگویی به دانشجویان از آخر آبان ماه کلاسهای حضوری پیام نور توسط خود دانشگاه با اساتید برجسته برگزار خواهد شد.
ابراهیمی گفت: پرونده موسسه سروش دیتا یکی از موسساتی که در صداو سیما تبلیغ می کرد نیز در حال بررسی است و با مساعدت صورت گرفته توسط صدا و سیما تبلیغات این موسسه غیر مجاز نیز دیگر پخش نخواهد شد.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=972796