مدیریت حقوق و دستمزد

فرهنگ حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

مجوز- جواز

Charter

ته سوش چك

Chech counterfoil

زمين حسابداري- حسابدار ارشد

Chief accountant

رئيس كل حسابداري

Chief accountant officer

رئيس كل امور مالي- رئيس كل

Chief executive

صاحبكار- ارباب رجوع

Clientele

كارت تايم- كارت حضئر ئ غياب و ساعات كار انجام شده- كارت ساعت

Clock card

كارت ساعت

Clock work

ساعت ورود

Clocking-in

ساعت خروج

Clocking-out

استراحت تشويقي-راحت باش تشويقي

Compensating rest

ضميمه- مكمل

Complementary

سيستم حسابداري كامپيوتري

Computerized accounting system

شرايط استخدام

Condition of employment

حق الزحمه مشاوره

Consulting fees

پيمانكار- مقاطعه كار

Contractor

قرارداد بيمه

Contractof insurance

قرارداد

Contract

حساب بستانكار- حساب اعتبار

Credit account

ثبت توضيحي- شرح

Covering entry

استرداد حقوقي

Costumes drawback

طرح تشويقي به بازنشستگي

Job release scheme

دفتر روزنامه

Journal

سند حساب داري- سند روزنامه

Journal voucher

درست- به موقع- به هنگام

Just-in-time(.jit)

دستمزد عادلانه

Just wage

رشوه استخدامي- رشوه دادن به مسئول استخدام جهت كاريابي

Kickback

نيروي كار

Labor force

رتبه كار

Labor grade

نرخ ساعت كار

Labor hour rate

ساعات كار

Labor hours

انحراف نرخ دستمزد

Labor rate variance

مرخصي زايمان

Maternity rights

حداقل نرخ ساعتي

Minimum time rate

خالص پرداختي- پرداخت خالص- حقوق خالص

Net pay

دستمزد خالص- يا خالص دستمزد دريافتي يا پرداختي

Net wages

اضافه كاري

Overtime

خاتمه(توقف) اضافه كاري

Overtime ban

پرداخت بابت اضافه كاري

Overtime payment

فوق العاده اضافه كاري

Overtime premium

پرداخت علي الحساب

Partial payment

درخواست اضافه حقوق يا دستمزد

Pay claim

فيش حقوق

Pay slip

پرداخت

Payment

پرداخت در مقابل انجام كار

Payment by results

پيش پرداخت

Payment in advance

ليست حقوق و دستمزد

payroll

ليست حقوق و دستمزد فرمي چند ستوني است كه براي خلاصه كردن ، گردآوري ، سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار مي گيرد اطلاعات مندرج در اين فرم شامل اطلاعات مربوط به مشخصات كارمند ، ساعات كاركرد ، نرخ دستمزد ، مزاياي مستمر و غير مستمر ، كسور ، مبلغ خالص پرداختني به كارمند و نحوه تهيه هزينه هاي حقوق و دستمزد به دپارتمانهاي مختلف شركت است .

حسابداري حقوق و دستمزد

Payroll accounting

هزينه حقوق و دستمزد

Payroll cost

تسهيم حقوق پرداختني به قسمتهاي مختلف ثبت حقوق در حسابهاي مربوطه

Payroll distribution

كسور حقوق و دستمزد

Payroll deductions

دفتر روزنامه حقوق و دستمزد

Payroll journal

بدهيهاي حقوق و دستمزد

Payroll liabilities

فرم ليست حقوق و دستمزد

Payroll register

فرم چند ستوني ، كه اطلاعات ليست حقوق و دستمزد (مبلغ حقوق پرداخت شده به كاركنان منهاي كسور) در آن خلاصه شده ات و شامل اطلاعاتي همچون اطلاعاتي شامل نام كارمند ، ساعات ، نرخ ساعات كار ، ساعات اضافه كار ، كسور بيمه و … و خالص مبلغ پرداختي به كارمند است.

ماليات بر حقوق و دستمزد

Payroll tax

مزاياي (مستمر)

Pension benefits

بخشودگي مالياتي شخص- معافيت ماليات شخصي

Personal allowance

اداره كارگزيني – اداره امور پرسنل

Personnel administration

مدير پرسنل-مدير امور كاركنان-رئيس كارگزيني

Personnel manager

خط مشي پرسنلي

Personnel policy

طبقه بندي پرسنل – رتبه بندي كاركنان

Personnel rating

صورت سود و زيان

Profit and loss statement

احتياط

Prudence

مفهوم احتياط

Prudence concept

حسابداري واجد شرايط

Qualified accountant

نرخ دستمزد (حقوق)

Rate of pay

حق الزحمه اجرت – پاداش

Remuneration

حقوق بازنشستگي – مستمري

Retired pay

مزاياي بازنشستگي

Retirement benefits

منحني بازنشستگي

Retirement curve

صندوق بازنشستگي – وجوه بازنشستگي

Retirement fund

هزينه وجوه بازنشستگي – صندوق بازنشستگي

Retirement pension

طرح بازنشستگي

Retirement plan

معافيت بازنشستگي

Retirement relief

كارمند حقوق بگير

Salaried staff

حقوق

Salary

توافق در مورد حقوق

Salary band

طبقه حقوق

Salary bracket

طبقات حقوق

Salary classes

رتبه حقوقي

Salary grade

ليست حقوق

Salary roll

ساختار حقوق

Salary structure

كارمزد – هزينه انجام خدمات

Srvice charge

تصفيه حساب

Settlement of account

شيفت – نوبت كار – جابه جا كردن

Shift

تفاوت مزد نوبت كاري

Shift differential

پاداش (فوق العاده) نوبت كاري

Shift premium

شيفت صبح – صبح كاري

Down shift

مستمري پس از فوت – مستمري وظيفه

Death benefit

در ماليات بندي به معناي فوايدي است كه در صورت فوت كارمند ، از طرف كارفرما به ذينفع يا ذينفع هاي وي پرداخت مي شود.

ماليات ديركرد يا خسارت ديركرد

Delinguency (delinquent) tax

زيان آور _ مضر

Detrimental

سند پرداخت

Disbursement voucher

اخراج

Dismissal

حقوق ايام بيكاري

Dole

حسابداري ثبت دو طرفه

Double – entry accounting

شيفت صبح

Early shift

سود قبل از كسر ماليات:

1- سود ويژه قبل از كسر ماليات

2- درآمدي كه توسط يك فرد كسب شده

Earnings before taxes (ebt)

حقوق و مزايا – حق الزحمه- فوق العاده- مقرري

Emolument

كارمند

Employee

مزاياي كارمندي

Employee benefits

مشاوره كارمندي

Employee counseling

كتاب راهنماي كارمندان

Employee bandbook

اندوخته مرخصي كاركنان

Employees holiday credit

حق بيمه سهم كارمندان

Employees in surance contribution

مسئوليت كاركنان – مسئوليت كارمندان

Employees libility

وجوه بازنشستگي سهم كارمند

Employees pension fund contribution

مزاياي خاتمه خدمت كاركنان

Employees termination benefits

كارفرما

Employer

طرح پاداش تشويقي كارمندي

Employee incentive compensation plans

قانون استخدام

Employment act

حق بيمه سهم كارفرما

Employers insurance contribution

ثبت – ثبت كردن – ورود

Entry

آئين اخلاقي

Ethical conduct

اصول اخلاقي

Ethical principles

فرار از پرداخت ماليات

Evasion of tax

بررسي – آزمايش – رسيدگي

Examination

مزايا و مزاياي معاف از ماليات

Exempt income

حسابرس مستقل – حسابرس خارجي

External auditor

حسابرس يا حسابرساني كه مستقل از شركت مورد حسابرسي مي باشند يعني از كاركنان واحد تجاري نمي باشد.

مزاياي خستگي كار

Fatigue allowance

درآمد ثابت

Fixed income

رسمي

Formal

پاداش – انعام

Gratuitu

نوبت كاري (شيفت) شبانه – شيفت كار سنگين

Grave yard shift

تورم پنهان

Hidden inflation

تورم شديد – فوق تورم – تورم افسار گريخته

Hyper inflation

پاداش هاي انگيزشي

Incentive bonus scheme

پرداخت تشويقي

Incentive payment

تشويق – محرك – انگيزه

Incentive

پاداش تشويقي

Incentive bonus

كسور (هزينه قابل قبول) طبقه بندي شده

Itemized deduction

كسوري كه از درآمد ناخالص تعديل شده (AGI)موديان مالياتي صورت مي گيرد مانند هزينه خدمات درماني.

كارمند – عضو ثابت – موسسه

Job bolder

تعيين وظايف شغلي

Job assignment

نرخ استاندارد دستمزد

Standard labor rate

صورت وضعيت مالي – ترازنامه

Statement of financial position

صورت عملكرد – صورت سود و زيان

Statement of opration

كسور قانوني

Statutory deduction

پيمانكار دست دوم

Subcontractor

حسابهاي معين

حسابهاي موجود در يك دفتر معين اختصاصي

Subsidiary accounts

حقوق از كار افتادگي – كسور بازنشستگي

Suprannuation

حقوق خالص دريافتي

حقوق خالص شخص حقوق بگير پس از كسر ماليات و ساير كسور

Take home pay

سند ماليات

Tax deed

كسور مالياتي

Tax ded

علامت تيك – علامت حاكي از كنترل كردن

Tick mark

كارت ساعت

Time card

حسابرس سيار

Traveling auditor

يكي از كاركنان شركت كه شعبات و واحدهاي فرعي و يا ساير فروشگاههايي كه از لحاظ مسافت دور از سازمان مركزي قرار دارند مورد رسيدگي قرار مي دهد.

شيفت عصر

Twilight shift

دستمزدهاي مطالبه نشده

Unclaimed wages

كمي دستمزد – دستمزد كم

Under payment

فاقد شرايط لازم براي استخدام

Unemployable

بيكاري

Unemployment

مزاياي بيكاري

Unemployment benefits

بيمه بيكاري

Unemployment insurance

كمك هزينه بيكاري

Unemployment pay

طرح بازنشستگي تامين مالي نشده

Unfunded pension plan

حقوق مقرر – مزاياي اعطايي

Vested rights

كار – شغل – وظيفه – عملكرد

Work

روش ساعات كار

Working hours method

كاربرگ (حسابداري)

Work sheeft

برگه بزرگ ستون داري كه از آن به عنوان گام اوليه در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي استفاده مي شود .

ماليات بر عايدي

Yield tax

برنامه فاقد عيب

Zero defects program

اختصارات

حسابهاي پرداختني

A/P

حسابهاي دريافتني

A/R

انجمن حسابداري امريكا

AAA

بنياد تحقيقات حسابداري استراليا

AARF

انجمن جسابداران رسمي (در انگليس)

ACA

استانداردهاي حسابداري استراليا

AAS

انجمن حسابداران خبره

ACA

آكادامي تاريخ شناسان حسابداري

AAH

حسابداران حافظ منافع عمومي

API

موسسه آمريكايي حسابداران

AIA

انجمن حسابداران رسمي آمريكا

AICPA

سيستم اطلاعاتي حسابداري

AIS

گروه بين المللي مطالعات حسابداري

AISG

هيات اصول بيمه (در آمريكا)

APB

برلتن تحقيقات حسابداري

ARB

بخش تحقيقات حسابداري

ARD

مطالعه تحقيقات حسابداري

ARS

جامعه حسابداران استراليا

ASA

هيات استانداردهاي حسابداري

ASB

كميته تدوين استانداردهاي حسابداري

ASC

بيانه اي در مورد اساس تئوري حسابداري

ASOBAT

نشر سلسه مطالب حسابداري

ASR

جامعه آمريكايي زنان حسابدار

ASWA

بولتن اصلاحات حسابداري

ATB

جامعه زنان عضو حسابدارن رسمي آمريكا

ANCCPA

كميته اجرايي استانداردهاي حسابداري (آمريكا)

ACCSEC

 

B

هيات مداريان

BOD

هيات بازرگاني

Bit  or Bt

ترازنامه

BLS

جمع نقل به پايين صفحه (در حسابداري

B.D

جمع نقل از صفحه قبل (در حسابداري)

B.F

 

C

حسابداره خبره- حسابدار مجاز

CA

كنفراسيون حسابداران يا سيفيك و آسيا

CAPA

هيات استانداردهاي حسابداري صنعتي

CASB

انجمن حسابداري خبره كانادا

CICA

انجمن حسابداران مديريت رسمي

CIMA

موسسه (انجمن) رسمي ماليه و حسابداري مستقل (عمومي)

CIPFA

حسابدار خبره رسمي

CHPA

حسابرس داخلي رسمي (مجاز)

CIA

حسابرس رسمي سيستمهاي اطلاعاتي

CISA

حسابدار رسمي – حسابدار قسم خورده

CPA

 

D

بدهكار

Dr

 

E

سود پس از كسر ماليات

EAt

سود قبل از كسر بهره و ماليات

Ebit

سود قبل از كسر ماليات

EBT

پايان ماه

EOM

قانون تامين در آمد بازنشستگي كاركنان سال 1974 م

ERISA

 

F

شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي (در آمريكا)

FASAC

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي

FASB

قانون ماليات بيكاري حكومت مركز آمريكا

FUTA

 

G

اصول پذيرفته شده در حسابداري

GAAP

استانداردهاي عمومي پذيرفته شده در حسابداري

GAAS

ديوان محاسبات (در آمريكا)

GAO

هيات تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي

GASB

شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي ( در آمريكا)

GACAC

 

H

حسابداري منابع انساني

HRA

 

I

ورودي / خروجي

I/O

انجمن حسابداري كشورهاي قاره آمريكا

IAAA

كميته بين المللي حرف حسابرسي

IAPC

استانداردهاي بين المللي حسابداري

IAS

كميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري

IASC

كتگره بين المللي حسابداران

ICA

انجمن حسابداران رسمي (خبره) در استراليا

ICAA

انجمن حسابداران خبره انگلستان

ICAEW

انجمن تحليلگران خبره مالي

ICFA

انجمن حسابداران صنعتي و مديريتي

ICMA

فدراسيون بين المللي حسابداران

IFA

انجمن حسابرسان داخلي

IIA

كميسيون بازرگاني بين ايالات آمريكا

ICC

 

N

انجمن ملي حسابداران (امريكا)

NAA

شوراي ملي حسابداري دولتي

NCGA

 

P

حسابدار مستقل – حسابدار عمومي

PA

 

R

حسابداري شناخت ذخائر

RRA

 

S

بيانه هاي مفاهيم حسابداري مالي

SFA

بيانيه هاي استانداردهاي حسابداري مالي

SFAS

پايان

End

 

http://alireza1370.blogfa.com/post-7.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *