مدیریت بیمه

جدول دروس رشته كارشناسي مديريت بيمه

دروس عمــــومي

رديف كد درس نام درس تعداد واحد پيش نياز
1 16050 انديشه اسلامي (1) 2
2 16051 انديشه اسلامي (2) 2 16050
3 16052 انسان در اسلام 2
4 16053 حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام 2
5 16054 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث ) 2
6 16055 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 2
7 16056 آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) 2
8 16057 عرفان عملي اسلام 2
9 16058 انقلاب اسلامي ايران 2
10 16059 آشنائي با قانون اساسي جمهوري 2
11 16060 انديشه سياسي امام خميني (ره) 2
12 16061 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 2
13 16062 تاريخ تحليلي صدر اسلام 2
14 16063 تاريخ امامت 2
15 16064 تفسير موضوعي قرآن 2
16 16065 تفسير موضوعي نهج البلاغه 2
17 16028 فارسي عمومي 3
18 16029 زبان خارجي عمومي 3
19 16021 تربيت بدني(1) 1
20 16022 تربيت بدني (2) 1
جمــــع 20

دروس پايـــــــه و اصلــــي

1 17017 رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1) 3 17002
2 17018 رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2) 3 17017
3 18010 اقتصاد خرد 4 17002
4 18011 اقتصاد كلان 4 18010
5 17005 آمار و كاربرد آن در مديريت 4 17018
6 18014 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 3 18011
7 14059 اصول حسابداري (1) 3
8 14060 اصول حسابداري (2) 3 14059
9 15003 حسابداري صنعتي (1) 3 14060
10 14008 حسابرسي (1) 3 14060
11 18003 مباني سازمان و مديريت 3
12 18028 مباني رفتار سازماني 3 18003
13 18005 مديريت منابع انساني 3 18028
14 17015 مباني كامپيوتر و كاربرد آن 3 17002-16033
15 17006 پژوهش عملياتي (1) 3 17005
16 17007 پژوهش عملياتي (2) 3 17006
17 16018 روان شناسي عمومي 3
18 18001 روشهاي تحقيق و مآخذ شناسي 3 17005
19 13002 پول و ارز بانكداري 3 18011
20 15006 مديريت مالي (1) 3 15003
21 16032 حقوق و مقررات مدني 2 16027
22 16031 حقوق تجارت 3 16027
23 16020 مباني جامعه شناسي 3
جمـــع 74

دروس تخصصـــــي

1 12004 اصول بيمه 3
2 12006 بيمه اموال (1) 3 12004
3 12016 بيمه اموال (2) 3 12006
4 12007 بيمه اشخاص (1) 3 12004
5 12010 بيمه اشخاص (2) 3 12007
6 12005 سازمان و مديريت شركتهاي بيمه 2 18003-12004
7 14013 حسابداري شركتهاي بيمه 3 14060-12004
8 12008 مديريت ريسك و بيمه 3 12004
9 12027 بيمه هاي اتكائي 3 12016
10 12026 حقوق بيمه 2 16032-12004
11 18007 بازاريابي و مديريت بيمه 2 18010
12 12033 زبان تخصصي بيمه (1) 3 16029-12004
13 12034 زبان تخصصي بيمه (2) 2 12033
14 12019 اسناد معاملات تجاري 2 16031
15 12021 بيمه مسئوليت 2 12004
16 12022 بيمه هاي مهندسي تمام خطر 2 12021
17 12020 حقوق دريائي 2 12016
جمــــع 33

دروس پيش دانشگاهــي

1 16033 زبان پيش دانشگاهي 4
2 17002 رياضيات پيش دانشگاهي 4
3 16027 كليات حقوق 2
4 16042 جمعيت و تنظيم خانواده 2
جمــــع 12
139 = 12 + 33 + 74 + 20 = جمع واحدهاي دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *