اخبار مدیریت

شوراي تخصصي «تحول و ارتقاي علوم انساني» تشكيل مي‌شود

 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ايجاد تحول در علوم انساني و به منظور طراحي، سازماندهي،‌برنامه‌ريزي، مديريت و هدايت تحول علوم انساني در دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي بنا به پيشنهاد کميسيون تحول علوم انساني دبيرخانه شوراي عالي «آيين نامه تشکيل شوراي تخصصي تحول و ارتقا علوم انساني» را تصويب کرد.
بر اين اساس، ابتناي علوم انساني بر مبناي نظري جمهوري اسلامي و انسان‌شناسي اسلامي، اصلاح و ارتقاي آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سياستها و راهبردها و کارآمدسازي آن در شئون کشور و هماهنگ و هم‌افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزه علوم انساني از جمله اهداف تصويب اين آيين نامه است.
بر اين اساس، در اين آيين نامه تدوين و تصويب اولويت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب آموزشي و پژوهشي در 2 سطح آموزش عالي و آموزش و پرورش، نظارت راهبردي و مؤثر بر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي نهادهاي فعال در حوزه علوم‌انساني، اتخاذ تدابير لازم براي تقويت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمي، تدوين ضوابط لازم براي منطقي و متوازن ساختن کميت پذيرش دانشجو، برنامه‌ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه‌پردازي در حوزة علوم انساني ، طراحي و ايجاد يک نظام منسجم براي انتشار و ترويج آثار مناسب در حوزه علوم انساني، ارائه راهکارهاي مناسب براي حمايت مؤثر از پروژه‌هاي اساسي و تحقيقات و توليدات زيربنائي و نيز انديشمندان و نهادهاي فعال در جهت ارتقاء علوم انساني و فراهم کردن سازوکارهاي لازم براي فعاليت‌هاي علمي مشترک ميان دانشگاه و حوزه در علوم انساني از جمله وظايف و اختيارات شوراي تخصصي تحول و ارتقا علوم انساني ذکر شده است.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه، ترکيب اعضاء شوراي تخصصي تحول و ارتقا علوم انساني شامل يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شوراي عالي (رييس)، معاون ذيربط رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاون وزير علوم، معاون وزير آموزش و پرورش، نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم، معاون رييس دانشگاه آزاد اسلامي، رييس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رييس يا نماينده ذيربط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نماينده ذيربط مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، رييس يا نمايندة ذيربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انساني به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأييد شوراي عالي، دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي دانشگاهي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي،دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌هاي علمي حوزوي در عرصه علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر از رؤساي دانشکده‌هاي علوم انساني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي شود.
بر اين اساس ، مصوبات و تصميمات اين شورا با رعايت آيين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تأييد و تصويب نهايي توسط شوراي عالي و مطابق با ماده 9 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، لازم‌الاجرا است و همه دستگاههاي موضوع اين مصوبه از قبيل وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش، پژوهشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي موظف به اجراي آن مي‌باشند.
بر اين اساس، اين شورا هر 6 ماه يک بار گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌دهد و آيين‌نامه داخلي و ساير مقررات مربوط به جلسات اين شورا، توسط خود شورا به تصويب مي‌رسد.
اين مصوبه از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.